AIRS A A IS CISE C 0 f IV? 32. E A IV M a a a d a s: 1H .1 N S V E 0 I E A*- n. illl'iïlhiiliiil S iiiguglus. ongebuild Tarwenbrood 28|?» 7. f (UNGUIS der NATIONALE MILITIE, <>p -WV Doze Courant wordt ecus in de week en wel ell en Maandag, voor de Prijs van 6 Centen 1 a V De Prijs der AdvertenticN van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. FE STAATSR VAD, G0UVER1VED.R dei. Provincie MOORD -ROLL VXD. Brengt door deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden dat, lengevevolge van eene zeer noodzakelijke bevpndüue herstel ling aan de 2" Ophaalbrug buiten de Naarderpoort tc 'luiden, de passage over den Groeten Weg van Amsterdam naar Naardien op do plaats der voormelde brug, gedurende twee dagen en wel van af den 10llen tot den 12;lcn Augustas aanstaande, zal gestremd zijn. Haarlem, den 4''cn Augustus 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van li VV IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deu Stal ALK'MA Alt, in ervaring gekomen zijnde, dat, hoezeer ook in strijd niet do des wege beslaande bepalingen, noglhans van tijd tot tijd, en tot groot nadeel van den handel 1!OIIBF.KA\Sj op de grooteTKaasmarkt dezer Stad ter verkoop wordt aangeboden; noodigen hij deze, in het besef van de mogelijkheid dat zulks de opmerkzaamheid van den Markt meester zoude kunnen ontgaan, alle Kooplieden en andere in dadelij ke betrekking tot de markt staande personen uit, om, bij liet ontdek ken van zoodanige Kaas, daarvan dadelijk aan den Marktmeester aanwijzing te doen, ten einde deze aisdan naar bevind van zaken, en ingevolge de bestaande verordeningen, zoude kunnen handelen. Alkmaar, den 29sten Julij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSCUÜIK. BURGEMEESTER en WETI10UD EREN der Stad ALKMAAR, met het hoogste genoegen ontwaard hebbendehoe ter gelegenheid van de heugelijke komst en het verblijf vail Z. M. den KONING, bin nen deze Stad op den dezer maand, alle Burgers zonder on derscheid van rang of stand, zich hebben beijverd in het gepastelijk aan den dag leggen, hunner gevoelens van eerbied en liefde; hoe allen onverschillig of zij al of niet met eenig beheer of zorg voor de orde waren belast, zich hebben beijverd om de goede orde bij die gelegenheid te bewaren en te verzekerenhoe zoo wel door het gar- nisoen als door de Schutterij aan de hun opgelegde verpligtingen fitiplelijkmaar zonder de bescheidenheid uit het oog te verliezen is voldaan, en hoe ten gevolge van dien de zamenwerking van alles lieeft medegewerkt tot het daarstellen van eenen dag, die behalve dat hij ten allen tijde den stempel van ware vreugde en geestdrift zal dragen, tevens in de geschiedenis der Stad gekenmerkt zal zijn, als eenen dag waarvan noch wanorde noch ongelukken eene treurige herinnering achterlieten Hebben gemeend, daarvoor hunnen openlijken dank aan ieder Burger en Ingezeten der stad Alkmaar en Jurisdictie zonder uitzon dering te moeten toebrengen, gelijk H. E. Achtb. bij deze zijn doen de, met de betuiging dat zieli daardoor derzelver goede gedachten omtrent den regt geaarden geest en stemming der Burgerij van Alk maar meer en meer heeft bevestigd, dat daardoor hunne zorgen voor dien dag merkelijk zijn verligt; en dat Z. M. de KONING, Iloogstdeszelfs tevredenheid en genoegen daarover, ondubbelzinnig en met zoovele woorden heeft te kennen gegeven. Alkmaar, den 4'1™ Augustus 1842. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. D R UIJ VE STEUN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. BROOD - ZE T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bjj deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van: lc soort 37| Ct. per Nederl. pond. 2'- i30 jï Rot fijn Wit Tarwenbrood Het grof Ilolleiibrood26 RoggenbroodJij En dat mitsdien de prijzen en bet gevvigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn Witteb11. of regels lcsoort, moet wegen Fijne Wittebroodsbo! Gehuild Tarwenbrood Bollen, 8 of 10 voor Roggobro d 2« 5 Cents 2. -10 O. 1. 3.» -05 4. -15 6. M|e CM i J> 8. D -30 1. -30 i» 1) 0 - 05 a 6. -09 i. 3. - 34 j i» 1§. >1 -171., Zullende alles gaar gebakken en niet boven d,e zetting verkocht mogen worden op de lioete daartoe staande. Alkmaar, den öilen Augustus 1842. J. T. K 0 O B N. Ter Ordonnantie van desehen, bij afwezen van den Secretaris I'. S 1' A N JAAR 1) T. voor de zich binnen de Stad ALKMVAR bevindende VERLOF" Znturdng den 13''™ Augustus 1842, des morgens len'ihnlf 0 Ure, voor het Raadhuis dezer Stad, gekleed in grontc Uniform, eil voor zien van alle verdere Kleeding- en Tiquipemenl stukken. N E D E R L A N D E Alk.haar den 3den Augustus N. Nadat reeds gedurende de beide vorige dagen in allo oorden der Stad, eil onder alle standen van ingezetenen de vereisehte toebereid selen lot de plcgtige en vreugdevolle ontvangst van den beminden komng waren gemaakt, brak heden die lang verwachte dim van vreugde en vroljjkheid aan. Reeds vroeg in den morgen wapperden van alle stedelijke gehou wen, en van verre het meorendeel der bijzondere huizen de zoo hoog gewaardeerde Nederlandsche vlag; terwijl er gracht noch straat, de meest afgelegene steeg zelfs niet te vinden waswaar niet door het aanbrengen van sieraden van groen eii bloemen de vreugde en geestdrift der bewoners en de gehechtheid en liefde voor den Vorst waren ten toon gespreid. Ten acht ure des morgens vereenigden zieh de Leden van de Boog- schutterij van SintSebastiaansdoelen, allen in 't zwart gekleed, om hangen met sjerpen van oranje, wit eii groen, de kleuren van dat Genootschap; de hoeden met oranjestrikken en witte vederen ver sierd; gewapend met pijl en boog en voorafgegaan en begeleid door derzelver standaard en vlag, zich met de dienstdoende Schutterij de zer staden trokken deze heide korpsenaangevoerd door de llee- ren Majoor J. Prins en den President der Boogschutterij A. 11. Gouwe, met het zoo goed zamengestelde korps Stedelijke muziekanten aan het hoofdeil gecommandeerd door de Ueeren S. C. S. Holland en J. 11. Westerman, tot buiten de Kenneinerpoort en aan de Her berg de Vier Staten, op de grenslijn van het stedelijk gebied. Kort daarop vervoegden zich aldaar de Roog Èd. Geslr. lieer StaatsraadGouverneur van Noord Rollandbenevens Iieeren Bur gemeester, Wethouderen en Raden dezer Stad met derzelver Secre taris, in verschillende rijtuigen gezeten; en even na half tien ver kondigde het gejuich des volks de aankomst van den verwachten Vorstdie daarop met Hoogstdeszelfs gevolg tot aan den aldaar geplaatsten Eereboog genaderd, door den Heer Burgemeester namen» de Burgerij op Stedelijk grondgebied werd verwelkomd, de voorstel ling van den Stedelijken Raad ontving, en goedgunstig geliefde aan te nemen het aanbod eener Eerowacht, waartoe het korps Roogsehut-i ters zieh aan het Stedelijk Bestuur had gepresenteerd. Nadat dit alles was voorafgegaan trok de trein, geopend door een detachement dienstdoende Schutterij met derzelver muziek en tam boers, gevolgd door; De Ceremoniemeesteren en den kommandeerendeu Oflicier der Boogschutterij, Een peloton Boogschutters met het Vaandel, Het Vorstelijke rijtuig met Z. M. den KONING, begeleid door den Heer Luitenant Kolonel Storm de Grave, als garnisoeus Kommandant den Heer Majoor Prins als Kommandant der Schutterij beiden Ie paarden deu President der Boogschutten]allen ter zijde van den Vorst, Een tweede peloton Boogschutters De verschillende rijtuigen, waarin gezeten waren de Adjudanten van Z. M. en de Leden van het Plaatselijk Bestuur; De Boutrapers van de Boogschutterijen gesloten door Een detachement Schutterij door de langs den weg geschaarde rijen van de Schutterij en liet gariiisocn stadwaards, en trad Z. M. onder de levendige toejuiching der verzamelde menigte, en na op Hoogstdeszelfs weg ontelbare blij ken van de vreugde en deelneming der Ingezetenen te hebben ont vangen omstreeks tien ure aan het Stadhuis, dat met smaak en pro- per versierd was af; alwaar Iloogstdezelve andermaal door den lieer Burgemeester werd ontvangen, en op den gang naar de voor Hoogst deszelfs ontvangst gereed gemaakte vertrekken door een elftal eenvormig en smaakvol gekleede Jonge meisjes met bloemen werd bestrooid, welke hulde door Hoogsdenzelven met blijkbaar wel ge vallen werd aangenomen. Al dadelijk na Hoogstdeszelfs aankomst behaagde liet Z. M. zich op het Bordes aan de incuigte te vertoonenen ontving Hoogstdezei- ve aldaar te midden van de Eerewaeht, welke zieli met Standaard en Vlag op de trappen ter beide zijden van het Bordes had geschaard de ondubbelzinnigste blijken van de liefde en gehechtheid der Bur gerijdie door Hoogstdenzelven op eene minnelijke wijzewelke de harten van alle aanwezenden roerde en trof, en de borst van zoo menig een die eenmaal met den Vorst voor de vrijheid des vaderlands te velde stondhoog deed zwellen, Werden beantwoordwaarna Z. M nadat zoowel de dienstdoende Schutterij, als de troepen van het hier in garnizoen liggende reserve Balaillon vail liet 2<1<? Regiment Infanterie voor Hoogstdenzelven hadden gedefileerd, en derzelver Kommandanten de betuiging van Hoogstdeszelfs goedkeuring en te vredenheid hadden ontvangen, in het Stadhuis is terug gegaan en in de zoogenaamde Princenzaal van dat gebouw, na alvorens deu Heer Staatsraad Gouverneur, benevens eene Commissie van 11. 11. Gedeputeerde Staten, alsmede Heeren Burgemeester, Wethouderen en den Stedelijken Raad te hebben ontvangen, en van dezen dn hulde van eerbied en gehechtheid aangenomen en allerminzaamst beantwoord welke Hoogstdenzelven door deze authoriteilen weid aangeboden, een groot aantal Collegiën Ambtenaren en bijzondere personen ten gehoore heeft ontvangen, die allen zonder onder scheid, hoogst voldaan en getroffen over de voorkomende en vrien delijke wijze, waarop zij door den Vorst waren ontvangen en beje gendsommigen dankbaar gestemd over de bewijzen van weldadig heid, welke zij van Uoogsldenzelven mogten ontvangen, de audiëntie hebben verlaten. Bij deze gelegenheid was liet ook dal door den Heer WJ. Hofdijk aan Z. M. werd aangeboden en door Hoogstdenzelven met bijzonder welgevallen aangenomen, eene prachtuitgave van het ter dezer gelegen heid door denzelven vervaardigde Dichtstuk Koning Willem 11 in Noord-Holland; als eene hulde hij Hoogstdeszelfs intrede in die Pro-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1