viucie, endoor dal Z. M. hel verlangen fcerd gcnit, om metalléén het Bestuur der RoögschuUerij Tan Sir.t Sebastiaans Doelen te ontmoeten, maar hel geheele korps der Eerevvacht bij zich te zien, die daarop, hoogst Vereerd dfior den Vórsfelijkèn wénsch en geleid door der- yelver aanvoerderenter Audiëntiezaal binnentrokken, en het voor deel genoten van door Z. 51. zeer in bijzonderheden over den aard hunner instelling de herkomst hunner teekenen, en hunne gewone schietoefeningen te worden onderhonden en na door Hoogsldenzelven te zijn geïnspecteerd te mogen ontvangen de betuiging van Z. M. hoo gs goedkeu ring en tevredenheid over hunne zaak, en de door hun ge- houdeoe orde; welke betuiging door den Vorst werd bevestigd, toen Hoogslde/.elve zich gewaardigdezonder eenige bedenking aantenernen liet 'BESCHERMHEERSCHAP over de Boogschutterij van Sint Sebasti an us doelenwaartoe Hoogstdezclve door den Voorzitter eerbiedig werd verzocht. Na den afloop dezer gehoorgeving was het,jdat Z M. verlangde om de Groote of Sint Laureiiskerk te bezigtigen, en tevens zeer wel willend toegaf aan de uilnoodiging van den Heer Burgemeester, om der Burgerij het zoo verlangde voorregt te verschaffenvan Hoogst- deszelfs tegenwoordigheid meer van nabij te genieten en Hoogsldes- zeifs persoon andermaal do bewijzen van hunne hulde en eerbied te mogen aanbieden daartoe bepaalde Z. M ecne wandeling te rort naar de genoemde kerk en langs een voornaam gedeelte der stad, en verlangde daarbij geene andere begeleidingj, dan alleen die van Hoogstdeszëlfs F.evewacht Teil hoogsten top was de toon van vreugde en blijdschap, en on telbaar waren de blijken van liefde en eerbied, die den Vorst op deze wandeling, waarbij Hoogstdezclve, door eene minzaamheid die aller harten trof, zicli als een vader te midden van zijn gezin ver toonde, van de zijde der Burgerij mogt ontvangen, en waarbij het ook der aandacht'van Z. 51. nict'is ontgaan, dat onder die verzame ling van duizenden, geene enkele daad van wanorde zich openbaarde. Nagenoeg ten kwartier voor één ure keerde L. 51. van deze wan deling terug, en behaagde het Hoogsldeiizelven deel te nemen aan het smaak en prachtvol dejeuné, dat Hoogsldenzelven door het Ste delijk Bestuur in de daartoe iugerigte en modern gedecoreerde zaal van den Stads-sehouwhurg werd aangeboden. Vijftig ter dezer gelegenheid genoodigde gasten, en daaronder de Heer Staatsraad Gouverneur, benevens de Commissie van II. II. Gedeputeerde Staten, alsmede de Ueeren Snonckae.rt, MielUet van Coehoorn en lUerkesuitmakende het gevolg van Z. M.; zaten aan deze talelwaar ongedwongene orde heerschte en opgeruimdheid voorzat, waren getuigen van liet vrije en onderhoudende discours waarmede Z. M. de in Hoogstdeszëlfs nabijheid aangezelenen vereer de van de voorkomendheid waarmede Hoogstdezclve allen zon der onderscheid bejegende, namen het innigste deel aan den feest dronk door den lieer Burgemeester Z. 51. toegebragt, en die door lioogstdezelve allerminzaamst werd beantwoord maar zagen ook met leedgevoel bet oogenblik aanbrekentoen Z 51. even na drie ure, en nadat kort te voren de Heer Staatsraad Gouverneur was weggegaan opstond en onder betuiging van de hoogste tevreden heid over alles wat Hoogstdezclve binnen de stad Alkmaar had genoten en ondervonden, de zaal verliet, en, begeleid door Hoeren Burge meester en YVethoudereii en den Secretaris, voor de deur van het Stadhuis, en ouder dankbetuiging voor alle verder geleide, eenen aan de daar ter plaatse verzamelde menigte gerigte liartelijken af scheids groet bragtHoogstdeszëlfs rijtuig beklom en vergezeld van pe Schutterij 6n de Eerewacht, onder het vrolijk gejuich der be volking, deze stad verliet; tot dat lioogstdezelve even over de Kanaal- brug op den lloornschen weg de verschillende Kommandanten ver- ïödht terug to keeren en onder herhaalde verzekering van de hoog ste tevredenheidbegeleid door de heilwenschen van duizenden. Hoogstdeszëlfs reize naar den Helder vervolgde. Eene bijkans algemeene illuminatie, gepaard met onderscheidene ware vreugde ademende zoo algemeene als bijzondere vereenigingen sloot de pleglighcid van dezen, onder de vrolijke dagen der A Ik - maarsehe geschiedenis gekenmerkten dagwaarop zich de gehecht heid en liefde tusselien Vorst en Volk wederkeerig zoo duidelijk o- penbaarde, waarop alles wedijverde, om de orde te bewaren, waarop allen als om strijd werkien, in bet aan den dag leggen hun ner gevoelenswaarbijhoe groot ook bet aantal der zaamge- vloeide menigte Was, geene enkele ongeregeldheid is voorgevallen, wanrbij geen liet minste ongeluk is te betreuren, maar waarbij armen en rijken, grooten en kleinen, militairen en burgers, allen zonder onderscheid hebben bijgedragen om denzelven tot eeneu we zenlijken gedenkdag te verheffen, nadat dezelve reeds in do eerste uren merkwaardig was geworden voor de üeeren 5Ir. J. A. Klup pel, President, en 51r. (1. van Leeuwen, Officier van Justitie bij dc llegtbank dezer stad, alsmede voor de Wei-Eerwaarde Hcereu J. Bolding h, Predikant bij de Hervormde en van GentLand deken van Noord-Holland, en Pastoor bij de R. C. Gemeente alhier, toen de Vórstelijke gunst hen met liét Ridderkruis der Orde van den Nederlaudschen Leeuw versierde; en voorden Heer A H. Gou we, als aanvoerder der Eerewacht, toen liet Z. 51. beha. gde den zelven eenen kostbaren diamanten ring, ten blijko van Hoogstdes zëlfs tevredenheid over on ingenomenheid met bet genoemde korps, te vereeren. Getrouwd: GERRIT JACOBUS CROLL den CORNELIA ELISABETH VOLLER. HU WEU JKS-PI10C LAMATIENgedaan binnen Alkmaar op Zondag den 7 Augustus 1842. E e n s t t G e n o d. Barend de Jongh, wonende alhier en Bet je Rtmncringwonende Ie Zaandam. Dirk Schuit, weduwnaar van Anna Hulsebosch en Alida Boes, bei de alhier woonachtig. Herrit Dekker en Anna Maria Sandbctgcn, beide alhier woonachtig. Fre.derik Johannes ran Hoogcnhttijzen en Baartje Mullerheide al hier woonaehtsg, T t l 1 G F it n n. Pi ter Henderson wonende te Alkmaar, laatst gewoond hebbende te Maastricht en Margaret ha ran Barnrvldwonende Ie Alkmaar, mdrü-us Axioma AmAsbeek en Margnn tha Blisaleth Schoenmaker. beide te Uk maar woonachtig. Cornells Ij kamp, weduwnaar van 51,-uia Schollen, en Haria Romijn- ders, beide te Alkmaar woonachtig. Joseph Sanders, wonende te Breda laatst gewoond hebbendele Alk maar, en Maria Lucia van Wageningcn, weduwe van Frans Tornenrwonende te Breda. Jan Plugger, wonende te Anistendam, laatst gewoond hebbende te Alkmaar, en Brcgtje Tjeerdswonende te Amsterdam. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaarvan den 1 tot den 6 Augustus 1842. Trijntje, dochtertje van Jacob van der-Oord en Maarlje Admiraal. Willem, zoontje van Jacobus Pasman en Maria Bek. IIUletn, zoontje van Hendrik Stron Gloeek en Volkera Hendriea Ilolstijn. Gerardina, dochtertje van Jesse van Batenburg en Maria 5hkko. Cerritjc, dochtertje van Johannes Sehollée en Dorothea Wilhelinina Avontuur. Jansje, dochtertje van Vt illein van Amstel en Johan na Coster. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van dou 1 tot den 6 Augustus 1842. Geertruida Maria Hendriea, dochtertje van Pieter Hofman en 51a- ria Kos, oud 12 dagen.Pieter, zoontje van Albert Pieter de Wit en Catharine Wolzak, oud circa 3 maanden. Johanna Kloet, huis vrouw van Nicoïaas Pover, oud 38 jaren. Maria Cornelia, doch tertje van Gerardus Bernardus Eggers en Johanna Cornelia Slain oud 5 maanden.Immetje Dunnebier, weduwe van Hcrmanus Ko mijn, oud 77 jaren. Antje, dochtertje van Nicoïaas de Jong en Ge-, sina Rnbcr, oud ruim 4 maanden. Willem, zoontje van Hendrik Stroo Cloeck en Volkera Hendriea Ilolstijnoud 3 dagen. 5ïet de NAJAARS-KERMIS te Alkmaar, welke den 24s1"1 Au gustus aanstaande begint, en op welken dag tevens de Loting zal plaats hebben zullen geene KwakzalversPlaneet- of lloroskooptrek- kers, li ijffeladrs, Loterij-kramers noch Dobbelspellen worden toegelaten, 5!en is van meening, om, op Vrijdag, den 12'len Augustus 1842, des avonds, te vijf ure, in het Stads-Logementte Alkmaart in het openbaar, te veilen en op Vrijdag, den 19'1™ Augustus daar aanvolgende, ter zelfder plaatse en urebij afslag, finaal teverkoopen: Een zeer logeabel, wel gesitueerd, dubbel HUIS en ERVE en TUIN, staande aan de Noordzijde van de Langestraatte Alkmaar, wijk B, Nu. 76, Kadaster Sectic A, N°. 440; groot 5 roeden, 27 ellen. Het perceel kan op den lsten September 1842 worden aanvaard. De kooper kan, des begeerende, de helft der kooppenningen te gen 5 percent in het jaar, onder hypothecair verband van het per ceel onder zich houden. Het perceel is dagelijks, met uitzondering van den Zondag, te be» zigtigen mits men voorzien zij van een toegang-billct van de Nota rissen A. P. du LANGE en S. A. de 5I0RAAZ, te Alkmaar, bij wie nadere ïnformatiën zijn te bekomen. Men is van ineening, omop Vrijdag, den 12(len Augustusl842|, des avonds, te vijf ure, in het Stads Logement, te Alkmaar, in het openbaar, te veilen en op Vrijdag, den 19,lpn Augustus daaraanvol gende ter zelfder plaatse en urebij afslag finaal te verkoopen 1. Een HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de Noordzijde van het Verdronkenoord wijk C, N°. 117. 2. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen als voren, wijk C N». 116. 3. Een HUIS en ERVE, te Alkmaar, aan de Keetsloot, wijk I), N°. 80. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere ïnformatiën zijn te beko men ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A. db MORAAZ, te Alkmaar. j,* 5Ien is van meening in de Herberg n het Huis Halfweg," aan de noordervaart in de Scliermeer, onder Oterleek, op Dingsdag, den 23,ten Augustus 1842, des namiddags te vier ure, in het openbaar, te verkoopen Een dubbel I1UIS en ERVE, ingerigt tot eene ROGGE en WITTE- BROODBAKKERIJ welke Affaire daarin, ineer dan 20 jaren, mot het beste gevolg is en nog wordt uitgeoefend, met daarbij zijnde Stalling voor 8 koeijen en 4 paarden en berging voor 14 koe hooi, alsmede circa 6 bunders allerbest WEILAND daarachter, alles staande en gelegen in de bedijkte Scbermeer, aan de noordervaart in de zoogenaamde Kerkbuurt, onder de Gemeente Schcrinerhorn. Zijnde al hetzelve intussehen uit de hand te koop en zal de kooper, onder hypothecair verband der perceelenten minste 4,000. tegen 5 pCt. 'sjaars, ter leen, kunnen bekomen, terwijl nadere in lichtingen le verkrijgen zijn bij den Eigenaar JACOB KES en bij den Notaris SUKKEL te Schermerhorn. C De ondergeteekende zich voorgesteld hebbende eenen Handel te drijven in Gezaagde, Greenen, Vuren en Dennen HOUTWAREN, alsmede in Juffers, Colders, Noordsche Deelen enz., heeft zich voor. zien van alles wat tot dat Vak behoord hij neemt den gelegenheid tc baat zijne geëerde vrienden en bekenden hiervan kennis te geven en verzoekt lot dat einde gnnst en recommandatie, terwijl men ver zekerd kan zijn van eene prompte en solide bediening. Alkmaar, den 30,t(,n Julij 1842. Houlkoopeiij op het Verdronkenoord, Jn. var der SLUIJS VEER, in wijk C, N°. 108. Kantoor wordt gehouden aan Huis op de Bierkade, wijk C, N°. 9. De ondergeteekende heeft de Eer door deze aan zijn geëerde Sladgenoolen bekend te maken, dat zijn KOFFIJIIUIS op Dingsdag den 9dcn Augustus e. k. geopend zal zijn, waarbij hij zich neederig aanbeveeld om gunst en recommandatie, daar bij zich zal beijveren zoo veel als in zijn vermogen is om hetzelve waardig te maken. II. II A Z E S, Alkmaar, 6 Augustus 1842: in het Noord-HoHandsche. Anjfijhuist op het het Luttik Oudorp, *M* De ondergeteekende Porlraiteurélève van deu algemeen be kenden Kunstenaar J. J. EECKI10UT, berigt door deze, dat hij ge durende eenigen tijd voornemens is zich te doen spreken in het Logement de Zon, aan den Vooidam alhier, en zich aldaar zal be zig honden niet het maken vari meest gekozene P0R1RA11EN in potlood en miniatuur, afzonderlijk eri in groeperingen. 11e proeve is bij heiu ter hezigtiging. Alkmaar6 Augustus 1842. J- G, VV E B E R. Te Alkmaarbij de Erven van A. S T E R G K, in de Acliterdam, wijk C, n<\ 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2