r 1842. ALKIAARSCRE C 0 C R A N T. M a a n tl a g 15 Augustus. To S NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Culden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. i *E STAATSRAAD, GOUVERNEUR nrn Provincie NOORD-HOLLAND. Gezien de missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnen- landsche Zaken, van den 5den Augustus 11. N°. 173, 9(le afdeeling, houdende kennisgeving dat op 's Rijks Vee-artsenijschool, in de na- iijheid der stad Utrecht, met den lst,;n October aanstaande, ten koste van het fonds van den landbouw, uit de Provincie Noord-Hol land één kweekeling zal kunnen worden opgenomen. Brengt de volgende bepalingen, bij deze, ter kennisse van de in gezetenen van Noord-Holland, ten einde diegenen, welke zouden wenschen als kweekeling uit het fonds voor den Landbouw, op voorschreven School te worden aangenomen, en alzoo tot een lof waardig beroep en bestaan middel opgeleid te worden, zich daar naar zouden kunnen gedragen. Dat als kweekeling op die School alléén worden geadmitteerd, inboorlingen van dit Rijk, niet beneden de zestien en niet boven dc twee en twintig jaren oudvan een gezond en sterk ligchaams gestel, van onbesproken zedelijk gedrag en de Nederduitsche taal grondig kunnende lezen en schrijven, alsmede grondig ervaren zijn de in liet rekenen. Dat dc aspiranten mitsdien zullen behooren te zijn voorzien van hunne geboorte acte en van een Certificaat van goed gedrag afge geven door het Bestuur hunner woonplaats; terwijl ook van hen gevorderd wordt de overlegging van het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, ingeval zij in de termen vallen. Dat wanneer zij hij de hiervoor gemelde vereischten eenige ken nis van Vreemde talen, van de hoefsmederij of van de vee-artsenij zelve, hebben, en ook wanneer zij bij het landbedrijf mogten zijn opgevoed, zulks voor hen eene aanbeveling, boven anderen zal zijn. Dat de leertijd zal duren Vier jaren, waarna de kweekelingen naarmate hunner vorderingen in de eerste of tweede klasse gebre vetteerd en bevoegd zullen worden verklaard, om binnen dit Rijk, de Vee-artsenijkunde uitteoefenen. Dat wijders, ten einde aan elk en een iegelijk de gelegenheid te verschaflén, om naar de plaats van kweekeling mede te dingen, fen de voorkeur alleen aan verdiensten gegeven worde, aan het Gouvernements-bureau te Haarlem op Woensdag den 14(lt» Septem ber aanstaande, des voormiddags ten 11 uren, een vergelijkend onderzoek zal gehouden wordenten overslaan eener Commissie. Wordende de belanghebbenden, mitsdien bij rlene opgeroepen om zich tot voorschreven einde, ten dage en plaatse voormeld, te doen vinden. JiaaAcmden lO'b™ Augustus 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. RDRGEMEESTER en WETHOUDERS der Stau ALK'MAAR, jn ervaring gekomen zijnde, dat, hoezeer ook in strijd met de des wege bestaande bepalingen, nogthans van tijd tot tijd, en tot groot nadeel van den handel I10BBEKAAS op de groote Kaasmarkt dezer Stad ter verkoop wordt aangeboden; noodigfen bij deze, in het besef van de mogelijkheid dat zulks de opmerkzaamheid van den Markt meester zoude kunnen ontgaan, alle Kooplieden en andere in dadelij ke betrekking tot de markt staande personen uit, om, bij het ontdek ken van zoodanige Kaas, daarvan dadelijk aan den Marktmeester aanwijzing te doen, ten einde deze alsdan naar bevind van zaken, en ingevolge de bestaande verordeningenzoude kunnen handelen. Alkmaar, den 29sten Julij 1842. Burgemeester en Wethoxiders voornoemd, E. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU EONTEIN VERSCUUIR. Haarlem, den 7den Augustus. Do Koning heeft na het diner te Hoorn het bal bezocht en is al daar ongeveer een uur gebleven en heeft zich toen weder naar het huis van' den Héér Rutgers begeven, alwaar Z. M. den nacht heeft doorgebragt. Den volgenden morgen om 6 ure heeft Z. M. die stad verlaten en is gereden naar Edam, alwaar Z. M. door den burge meester en eene kommissie uit den raad werd gekomplimentéerd. Na de audiëntie is Z. M. in een open ealeehe gereden heeft en de kerken bezocht, zoo Roomsche als Gereformeerde. Te Monnicken- dam is op dezelfde wijs eerst audiëntie verleend en toen de kerken bczigtigdhetzelfde had plaats te Purmerend. Overal heeft eene moegelijk te beschrijven vreugde-betooning plaats gevonden. Te Purmerend heeft Z. M. gebruik gemaakt van het collation hem door het bestuur aangeboden. Op den togt van Purmerend naar Zaandam, door de Wijde Wormer, was de geheele bevolking als het ware tamengevloeiil op den weg, dien de Koning moest passe ren hetgeen door de veteboeijers, schniten, enz., een schilderachtig pczi'ot opleverde. Te Zaandam werd Z. M. ontvangen in zeer fraai i'iwerigte vertrekken, behoorende tot het societeits-gebouw. Ook biet werd audiëntie gegeven. Na een groot uur toevens haij de afreize plaats per stoomboot, met de Nationale kleuren voorzien en met de mtiiijk van de Zaandamsche schutterij. Te Mcderahlik had Vrijdag morgen nog de volgende bijzonderheid plaats teen Z. M. liet instituut voor de nigrine bezochtDe mast van de kanonneerboot van van Spevk, welke in der lijd door den kommandant Koopman (thans chef van het instituut te Medemblik) was aangekooht toen de resten van de boot te Antwerpen werden verkochtwas op last des Konings op het voorplein van het insti tuut opgerigt en door den Koning aan hetzelve ten geschenke ge geven. In tegenwoordigheid des Konings werd de nationale vlag voor het eerst op dezen mast geheschen en werd door den komni. Koopman bij die gelegenheid eene gepaste en opwekkende aanspraak gehouden aan het korps kadettenmet dankzegging aan Z. M, voor het gëgeven geschenk. Utrecht den 6den Augustus. Uit Leeuwarden schrijft men onsDe oogst is in onze streken heerlijk. Aardappelen en Boekweid staan zoo schoon ze maar kun nen, het afgehooide land staat bijzonder frisch, en de rogge wordt nog steeds binnen gevoerd. Alle graansoorten staan voortreffelijk doch tot nog toe hebben wij veel minder hooi gewonnen dan in ge wone jaren, zoodat daarvoor hooge prijzen betaald worden. Het na- hooi kan echter nog zeer voordeelig worden." Üit Asset! ivordt van den 2den Augustus gemeld Wij hebben eene rijken'oogst en goede kwaliteit van aardappelen, en ook de winter aardappelen beloven veel. De rogge is binnendaarmede is men eene maand geleden begonnen. Het stroo is niet zoo voor deelig als in gewone jaren maar de korrel der rogge is uitmun tend en geeft beter brood dan wij in de laatste jaren gehad heb ben. Eenige regens, die onlangs gevallen zijnzijn verfrisschend geweest voor de weilanden." ZONDERLINGE BEGRAFENIS - PLEGÏIGI1E1D VAN EENEN B O N Z IN B I R M A N. (Uittrekselguit de Javasche Courant van 5 Januarij 1842.) .Bezwaarlijk kan men zich een denkbeeld vormen van de zonder linge en buitensporige plegtigheden die er bij de uitvaart van eenen Birmanschen priester plaats hebben. Een Engelsch reiziger, die zich in Ava, de hoofdstad van het gelijknamige koningrijk, bevond, ten tijde dat er eene dusdanige plegtiglieid voorvielhangt hiervan het volgende tafereel op. Zoodra de Ponnghi den laatsten adem had uitgeblazen, werd het ligchaam met de zeldzaamste reukwerken gebalsemd en in dien staat in eene luchtdigt geslotene met honig gevulde kist tentoon ge steld. Na deze plegtigheid werd aanstonds een aantal boden naar de omgelegene provinciën afgezonden, om het overlijden van den heiligen tnati bekend te maken, en tevens ter kennis te brengen dat zijn aardsch overschot de eerste voorbereiding had ondergaan. Bij deze gelegenheid maakte men tevens bekenddat het wagen- feest. of de plegtigheid met den wagen op eenen vooraf bepaal den dag plaats zou hebben. Deze buitensporige plegtigheid bestaat in het volgendeMen plaatst, het lijk op eenen grooten en lioogon wagenterwijl de bevolking van den omtrek zich in twee partijen verdeelt, waarvan de eene het gevaarte tracht voort te trekken, en de andere integendeel aan de andere zijde hetzelve met alle geweld eene tegenovergestelde rigting tracht te doen aannemen. Deze wor steling duurt somtijds eenen geruimen tijd. De tegenpartijen zou men met den naam van water- en vnurlingen kunnen aanduiden; want zoo de eerste de zege behaalt, dan heeft deze daardoor het regt verkregen om den Pounghi met kar en al in de rivier te wer pen en wanneer de overwinning aan den kant van de andere par tij verblijft, dan maakt deze zeer op zijn gemak een verrukkelijk vuurwerk van een en ander. Eerst na verloop van drie maanden werd de Pounghi, nog altijd geconfijt en in de kistop het midden van het veld gebragtwaar bij eene ontelbare menigte mannen, vrouwen en kinderen, uit alle oorden, en de meesten van zeer ver, waren bijeengekomen, om de begrafenis te helpen vieren. De ochtend werd doorgebragt met ligchaamsspelen, waarbij de jeugd van Ava het mogelijke deed, om de nagedachtenis van den overledene te vereeren met geweldige vuistslagen en stompen. Eeni- gen oefenen zich met in het uitdeelen van stokslagen, en anderen hielden zich onledig met loopen, dansen, springen of zich de lon gen tot bersten te schreeuwen. Niet alleen hielden de vrouwen zich niet te vreden om getuigen van die oefeningen te zijn en dezelve toe te juichen; maar namen bij kleine troepen insgelijks deel aar» de dansvermakenwaarbij zij even vrolijk rondsprongen en elkander door schreeuwen en handgeklap zochten aan te moedigen. Het toi let van deze dames was zeer in het oog loopend. Hetzelve was van dien aard dat zij daardoor op het minst mogelijk gehinderd wer. den om eenige deelen te doen opmerken, dan om dezelve te ver. bergen. De geheele kleeding kwam veel overeen met die der Lu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1