alkhaa: N? p C 0 l K A IV T. M a a n «I a g 22 Augustus. a 4. NEDERLANDEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meet 20 Centen, behalve 35 centen zege liegt voor elke plaatsing. LI li STA ATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-IIOLLAND. Gezien de missive van Zijne Excellentie den Minister van Binnen- landsehe Zaken, van den 5dcn Augustus 11. N». 173, 9dc afdeeling, houdende kennisgeving dat op 's Rijks Vee-artsenijschool, in de na bijheid der stad Utrecht, met den lslcn October aanstaande, ten koste van het fonds van den landbouw, uit de Provincie Noord-Hol land één kweekeling zal kunnen worden opgenomen. Brengt de volgende bepalingen, bij deze, ter kennisse van de in gezetenen van Noord-Holland, ten einde diegenen, welke zouden wenschen als kweekeling uit het fonds voor den Landbouw, op voorschreven School te worden aangenomen, en alzoo tot een lof waardig beroep en bestaan middel opgeleid te worden, zich daar naar zouden kunnen gedragen. Dat als kweekeling op die School alléén worden geadmitteerd, inboorlingen van dit Rijkniet beneden de zestien en niet boven de twee en twintig jaren oudvan een gezond en sterk ligchaams gestelvan onbesproken zedelijk gedrag en de Nederduitsche taal grondig kunnende lezen en schrijven, alsmede grondig ervaren zijn de in het rekenen. Dat de aspiranten mitsdien zullen behooren te zijn voorzien van hunne geboorte acte en van een Certificaat van goed gedrag afge geven door het Bestuur hunner woonplaats; terwijl ook van hen gevorderd wordt de overlegging van het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie, ingeval zij in de termen vallen. Dat wanneer zij bij de hiervoor gemelde vereischten eenige ken nis van Vreemde talen, van de hoefsmederij of van de vee-artsenij zelve, hebben, en ook wanneer zij bij liet landbedrijf mogten zijn opgevoed, zulks voor hen eene aanbeveling, boven anderen zal zijn. Dat de leertijd zal duren Vier jaren, waarna de kweekelingen naarmate hunner vorderingen in de eerste of tweede klasse gebre vetteerd en bevoegd zullen worden verklaard, om binnen dit Rijk, de Vee-artsenijkunde uitteoefenen. Dat wijders, ten einde aan elk en een iegelijk de gelegenheid te verschaftenom naar de plaats van kweekeling mede te dingen en de voorkeur alleen aan verdiensten gegeven worde, aan het Gouvernements-bureau te Haarlem op Woensdag den 14'1™ Septem ber aanstaande, des voormiddags ten 11 uren, een vergelijkend onderzoek zal gehouden wordenten overstaan eener Commissie. Wordende de belanghebbendenmitsdien bij deze opgeroepen, om zich tot voorschreven einde, ten dage en plaatse voormeld, te doen vinden. Haarlemden 10<'en Augustus 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stao ALKMAAR, in ervaring gekomen zynde, hoe van tijd tot tijd door Ingezetenen van deze stad, Militaire Kleedingstukken en andere goederen, welke huil te koop worden aangeboden, gekocht worden; en veronderstel de dat velen der zoodanigen uit onkunde zich schuldig maken aan eene overtreding der deswege bestaande Wetten en bepalingen: Waarschuwen mits deze alle Ingezetenen dezer &tad en Jurisdictie, om ziehzulks voorkomende, daarvan te onthouden, en geene Mi litaire goederen boe ook genaamd, in te koopeu, ten einde zich te vrijwaren van de nadeelen en stralfen, Welke daaruit noodzakelijk zouden voortvloeijen. Alkmaar, den 18de" Augustus 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1J VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTÉR en WETI1ÜUDEREN der Stad ALKMAAR mededeeling ontvangen hebbende, dat vele Winkeliers Nering- of Uandwerkdrijvende Personen, binnen deze Stad, tot dus verre aan hunne verpligtingen ten aanzien van den Herijk hunner Malen en Gewigten niet hebben voldaan Brengen mits deze ter kennisse vau de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, dat eene laatste gelegenheid daartoe door den lieer Ar- loiidissements-IJker is opengesteld op Dingsdag, Woensdag en Don derdag, den 23, 24 en dezer Maand, van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 Uren; eu vermanen tevens elk en een iegelijk om alsnog van deze tijdsbepaling, tot het doen herijken hunner Ma ten eu Gewigten, gebruik te maken, en daardoor te voorkomen die vervolgingen, welke ter zake van verdere nalatigheid onverwijld daarnategen zoodanige ijkpligtigen zulleu moeten worden te werk gesteld. Alkmaar, den 203ten Augustus 1842. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden de prijs zal zijn van! tv o- .1 le soort 37 Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit Tatwenbroodj 2e 30 1 'Het grof Bolleribrood 26 i> a ongebuild Tarwenbrood 28 w Roggenbrood11| En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn WittebL of regels 1('soort, moet Wegen 2. 7. f- 10 C». a 1. 3.U-05 a Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood 2<- Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood >i u 1. u 6. 3. 1§. 8. 1. - 15 a n - 22 a >i - 30 - 30 9 »-05 »-69 a ii - 34i 17 4» It R 0 0 D - 7, E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAARbepalen Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 18^en Augustus 1842. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR, Amsterdam, den 18de» Augustus. Gisteren heeft alhier de 25jarige feestviering plaats gehad van eene iririgtingwelke in vele opzigten als geheel eensoortig kan lie- schouwd worden. Wij bedoelen de Vereeniging ter bevordering rati de belangen des Boekhandels. Toen onder de heerschappij van den Franschen Keizer de vrijheid der drukpers aan knellende banden was gelegd, de vroeger hier te lande in werking zijnde wetten op den Boekhandel willekeurig waren afgeschaft, en, met eenen directeur aan het hoofd, door de beperkende Fransche wetten werden vervangenzonk de eertijds hier zoo blueijenilo boekhandelin korten tijd, tot eene ongeloof ha re laagte. Met de herstelling der vorige orde van zaken, bekwam de boekhandel wel weder meerdere vrijheid, maar geeno in alle opzigten voldoende regelingbehalve dat er voor Belgie eene wijde deur voor nadrukken was opengelaten, kon hij, die het zedelijk ge voel en den eerbied voor het goed zijns naasten niet achtteveelal ongestraft het wettig en voor geld gekochte eigendom van anderen nadrukken en verlcoopen, zonder dat men, mét hoop op goed ge volg een zoodagen in regten durfde te vervolgen. Zoo stonden de zakentoen de RH. D. du Mortier, A. Loosjes Pz. en Joh. van der Heijaangespoord en voorgelicht door anderenom streeks het jaar 1816, op het denkbeeld kwamen, eene Vereeniging tér bevordering van de belangen des Boekhandels te stichtenwel ke met eerbiediging van de hooge lands wettenonderling naar een eigen reglement zoude worden bestuurd, en welk reglement, alleen op de veronderstelling van de eerlijkheid en goede trouw der leden gebouwd, voortaan aan allen, zooveel mogelijk, tot regel van gedrag zoude verstrekken. Dit doel slaagde boven mate, want biu- nen weinig tijds mogt de nieuw opgerigte vereeniging een groot ge tal der aanzienlijkste boekhandelaren onder hare leden tellen, en in onze dagen is het bijna de vaste gewoonte gewordendat hijdie boekhandelaar vvensebt te worden, zich tevens laat voorstellen als lid der vereenigingimmers wanneer hij de vereischten bezit om dat te kunnen worden. 11 liet is een heerljjk denkbeeld voorwaar, menschen uit éen vak in de maatschappij zich zeiven wetten te zien geven, en in elk ge val van geschilhet oordeel en de uitspraak daarover aan zijne der zake kundige medeleden over te latenZoo is de aard en het te genwoordig" welbereik té doel der vereeniging; want slechts zeer zel den hoort men thans meer van nadrukken; terwijl processen, voor deregtbanken gevoerd, mede tot de groote zoldzaamheden behooren. Ten vorige jare was het gevoelen, om deze 25ste algemeene ver gadering op eene meer luisterrijke wijze te houden, eenstemmig, en werd het bestuur later, door vrijwillige bijdragen der leden, iu staat gesteldzulks te doen op eene wijzeals in het programma staat vermelden waarvan wij hier een bekuopt verslag laten vol- 8(1 Het lokaal de Nederlanden, geheel tot de feestviering Ingerigt, was dien dag voor het publiek gesloten en verzamelden zich de le den der vereeniging des morgens ten elf ure aldaar. Precies tei» twaalf ure werden de aanwezigen, ten getale van 75, alle boekhan delaren, uit verschillende oorden des rijks, onder het spelen dei; muziik, naar de kleine zaal, nu tot gehoorzaal ingerigt, geleid en opende de voorzitter, de Heer P. Meijer Warnars, met eene aan- spraak het feest. Onder afwisseling der muzijk betrad vervolgens de lieer Js: An. Nijhoff, Boekhandelaar le Arnhem en vice-voorzilter, liet spreekgestoelte, cn ontwikkelde in eene keurige rede het ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1