A°' 1842. ALKMAARSCfiË !V° 33. C 0 R A IV T. AI a a ii <1 a g 29 Augustus. PUBLICATIE. F. c. w. drüijveste'ij n. y Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Trijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Adverthivt/c'n van 1 tot 5 re» gels is één Gulden, en mor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegel regt voor elke plaatsing. IE STAATSRAAD, GOUVERNEUR van m: Provincie N00RD-1I0L- I.AND Gelezen <Je missive van den Heer Opper-Hdutveslervan den l.r1''" Augustus II., n°. 28. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Stalen van den 18den Augustus II., n«. 12. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden 1°. Dat achtervolgens de door den Heer Opper-Houtvester voor noemd met overleg van Ileeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling de groole Jagt, met den 9lle" September aanstaande Wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mo gen worden gejaagd op grondenwaar de oogst nog niet is afgeloopen, alsmede op bouw-en weilanden niet tot het gewöon iaglveld behoorende. 2». Dat de lange jagt, slechts drie malen a weeks zal mogen uitge oefend. en wel bepaaldelijk des Maandags, Frijdags en Zatur- dags; terwijl bet gel al hazen, dat incl diejagt up éènen dag zal mogen gevangen wordenuiterlijk op vijf bepaald wordt. AYordondc de belanghebbenden voorts herinnerddat de onder linge afstand der jagtpalen, bij art. IB der wet van 11 Julij 1814, li". 29(Staatsblad n°. 79) bedoeldbepaald is op vijf honderd ellen. Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat bij vervoer van wild naar Provinciën, waarin de jagt nog niet is geopend do Houtvesters gemagtigd zijn 0m consent biljetten lot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden zal deze alonarae worden gepubliceerd en geaiïi- geerd, alwaar zulks, in deze Provincie, te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 23slen Augustus 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS nr.a Stad ALKMAAR, ïn ervaring gekomen zijnde, hoe van tijd tot tijd door Ingezetenen van deze stad, Militaire Kledingstukken en andere goederen, welke lion Ie koop worden aangeboden, gekocht worden; en veronderstel de dat volen der zoodanigen uit onkunde zich sehuldig maken a ui eene overtreding der deswege bestaande Wettenen bepalingen: Waarschuw en mits deze alle Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie om zieh zulks voorkomende, daarvan te onthouden, en geene Mi litaire goederen hoe ook genaamd, in te koopeu, ten einde zieh te vrijwaren van de nadeelen en straffen, welke daaruit noodzakelijk zouden voortvloeijen. Alkmaar, den 18den Augustus 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN Ter Ordonnantie van dezelve» De DIEF FONTEIN VERSCHUIR. vincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt nlzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ton einde alle geieglelijkc vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvliieijente ontgaan. Alkniaar, den 27sten Augustas 1842. Burgemeester en Wet houders voornoemd Ter Ordonnantie van deze ie en. De D1EU FONTEIN VEHSCHIJR. BINNENLANDSE HE BER1GTEN. AlKmaar, den 24sten Augustus De zeventigste Verjaardag van Z. M. Koning Willem Frederik} Graaf van Nassau, is heden alhier met het houden eencr parade van het garnisoen cn het uitsteken van vlaggen govièrd geworden Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Bol- landsch Kanaal, van den 29 Julij tot den 4 Aug. 1842, [Zijnde het vervolg.] N. freg. Prins Frederik der Nederlanden, P. Huidekoper v: Arasin Batavia Dito dito. Koning der Nederlanden, S. van der Meij dito dito. Ida Wilhelmina, G. Romijn dito dito. Elisabeth AnloneiteII. M. Besien n dito dito. LucipanaJ. van Duijn dito a dito. Javoha MaurindG. van Medevoort v: Amst nSuriuamej BR ÖOÖ-ZÈTTING. BURGEMEESTER m WETHOUDERS um Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van lieden de prijs zal zijn van: Het fijn Wit Tarwenbroodj soorl 2" 37 30 Ct. per Nederl. pond. Het grof Bollenhrood20 u u ongebuild Tarwenbreod 28 a Roggenbrood .11 En dal mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Fijn Willeb'1, of regels lesoort, moet wegen a Fijne Wittebroodsbol Gehuild Tarwenbrood Bollen, 8 of Roggebrood 10 2C 5 Cents a 1. 0. 3. II Once. 2. 1. 4. 0. 8. 1. Lood. 7. - 10 C» 3. a - 05 - 15 a a v - 22 a a - 30 a a a - 30 a 9 a -05 a - 00 a a - 33 a a a - 16'a 7,ollende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 20»'™ Augustus 1842. F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van de ze Ir en De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. K E N N I 8 G E V I N G. BURGEMEESTER f,n WETHOUDERS ran Stad ALKMAAR, brengen Inj deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat bel Kohier der Patenten over de dienst van 1842-43, op den 248,e" Augustus 1842, door clcn Hear Staatsraad, Gouverneur van de Pro- Dito dito. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Dito dito. Dito brik. llilo kof. Oostenr. brik. Amerik. bark Ned. kof. Dito dilo. Eng. sloep. Russ. bark. Noords, dito. Dilu dito. Dito dito. Dito dilo. de Goede F rede, Heppens Concordia Bueno Rochclla, Louisa Fennegina Maria Elisabeth Carolina Dcagden Murtha Alt da, Resolution Ellida Dito dito. Gr er Karen Wedel0 Dito brik. Forsigtigheden Dilo dito. Foedres Minde Meelt lb ditc. PanI Fredrich C. Zaal a G. D. Swart a B. J. Wijgers a G. Radesich a W. Woodsede a dito a dito. dito dito. dito a dito. dito Genua, dito a Livorno. H. B. de Jonge a dito a Marseille. J. Barends aPurui.» Booheforf, C. White aAlkra.a Jarmouth. B. B. Hegeman aAinst. a Abo. 11. J. Schwartz «Purm.a Drammen, J). A. Waerner a dito a dito. C. N. Feght dito a dito. S. Knudsen a dito a dito. II. Christensen C. Juëll a P. Cleinethsena a dilo dito a dito a Dito dito. Dito dito. Pruiss dito. Dito schon. Francesco Adolphina Diana Seltstria Van den 5 dito. dito. dito. dito. G. H. Tonger «Spijkb» J. D. Meenck a dito a de Oostzee. D Koggensaek a dito a dito. J. Pfciftër t dito a dito. C. Drihell dito dito. Julij tot den 11 Augustus. Ned. bark. Drie Frienden, II. de Wijn van Batavia naar Amst. Eng. dito. George, W. ten Wiek a dito a dito. Ned. brik. AstreaJ. A. de Lange Suriname dito. Dito galjoot. Wilhelmina, J. N. Klint n dito a dito. Amerik. freg. John MarchallJ. Poy tres v: Alexandria (America) dilo. Zweeds, brik. SolideP. M. Westermark» Newyork dito. Ned. hoeker BoreasC. van Gelder Dito kof. Maria, G. B. Smit Dito dito. Annegina Eliza, II. J. Kuiper A. Eng. brik. Mary Dito schoner. Dope Fall, Noords, bark. Sus Kunnercm Dito dito. Cristen Endcsen, Dito dito. Trithiaff Dito brik. Unity, Dito brik. Mozes Dito hark. Anders og Carolina Brown G. Smith H. B. Elligers S. Hanson A. Thorgesen a 0. C. Winter J. Falck a J. B. Erboe a Livorno a dito. Bordeaux a dito. Liverpool a Alkm. Sunderland a London a Drammen dito dito a dito a Nerva dito Amst. dito. dito, dito. Spijkb. Amst, dito. Punu. Ned. fregat. Imegonda Sara Clasina11. Zoetelief a Amst. n: Batuvia. Bito dito. Petrus, Dito galj. West - Indien, Oostenr. fregat. Thetis, A. Stokvliel a dito dito. J. J. Boon dito a Suriname. N. G aisich a dito Triest. Eng. brik. Brittania, E. lliggenson a dilo dito. Noords, dito. AgenoriaT. AndroS dito Cadix. Eng. schoner. Stedfast0. Smith a dito a London. Noords, bark. Industrie, L. Gjessing aPurm.» Drammen. Dito brik. Hofrean, P. C. Theusing a dilo a dito. Dito dito. Carolina, H. 0. Paust dito dito. Dito hark. Aeren, T. A. Waerner» dilo dito. Dito dilo. Eyr, P. S. Berg dito dito. Dito brik. Pénelopé, J. N. Paust dito dito. Mecklb. dito. Unffnung, J. E. Andresen «Spijkb» de Oostzee. Dito galjas. Carolina Johanna, II de Voss dito dito. Ned. kof. OldamptP. H Kamminga nPunn, op Avontuur. Dito dito. de Iloop, II, J, Ketelaar AJkiu. a dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1