c i v <n H K o v a Z A L M 15 E R T G T. V J. W. WESTERMAN, is vnn' meeningom op Tr E T W E Tv. 15 A L in de Nieuwe Doelen, op Zondag den 4'1"11 September 1842, des avonds ten 9 ure, voorzien van een fraai Oroliest en eene bijzondere goede Directie. v De Commissie tul de ZONDAGSCHOOL roept. langs deren weg allen op, die, den ouderdom van 16 jaren bereikt hebbende, van deze inrigting wensdiiëu gebruik 'c 'maken. Zij worden verzocht 7,ioh Vóór'den 10<!™ September te vervoegen bij den Secretaris. Alkmaar25 Augustus 1852 D\ J. I- K 0 T TING. O H o 0 T N E I> ERLANDSC II O N E tl D I R E CTIE V A N J E A 'V O I R A V X. T)c directeur bovengenoemdbeeft de Eer aan liet Alkmanrscli kiinstniiiincnd publiek Ier kennis te brengen, dat zijne fraaijeal- bier nieuw gebouwde, welingerigtc, solide en voor alle doorregen IffitHlijyclo Tentgedurende deze Kermis, alhier, op de Vaarden- iimrkt 7,al geplaatst zijn zullende een aanvang, met de te geven VOORSTELLINGENdoor Affiches nader mede Ie doelen, worden be kend gemaakt op Woensdag den .31 «ten Augustus 1842, dien dag en volgende dagen, des avonds teil huif negen Ure precies. Een aantal kunstig gedresseerde Paardenbrillanton en geheel nieuwe Costumes, de bekwaamste Kunstrijders en Rijdercssen, welke in do voornaamste stede" van Europa, den algemeerien roem hebben wegedragen, maken de Kern van zijn Cirque uit5 terwijl hij al wal mogelijk is, zal aanwenden, om, door nieuwe Exercitiën en Scènes, 7.ioh' de algeinéenc goedkeuring te verwerven door zijne Persoon- bjke medewerking zal hij trachten, den moesten luister aan de te geven Voorstellingen, bij te dragen. HUWELIJKS -PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag deü 28 Augustus 1842. E e n s t e Gebod. Arien Qrnsbncr, wonende te Berkhout cn Cornelia J'erhorikwo nende te Alkmaar. Tweede Gebod. Groenwonende te Utrecht, en Maria Catharine Johannes Petrus LujkxWonende te Alkmaar. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaarvan den 22 tot den 27 Augustus 1842. Edwardzoontje vati Edward l.owc en Elisabeth Maria Catliarinn Koslol Hurend, zoontje van Mordechaij Barend Cohen Broeinet en \1n1a Mo.!er Menist.Willem., zoontje van W illem de Jager en .laeoba Gr'mjé. -Vngelbcrtus Johannes, zoontje van Johannes de Leeuw en ilida de Groot. Pieter, zoontje van (lijs Pijs eu laf je Bras, Harretje Johanna docgtcrtje van Gen it Johannes Flessenaar van de Pol en Gerard ina EJzas.Hugo Jan Christie nuzoontje van Hugo de Haan en Maria BukmanDirk Hendrikzoontje van Dirk landing er. Maria Magdalena Witte. J. W. WESTERMAN is voornemens, om, op Dingsdag den 1 (den October 1842, ten zijnon Locale, te Alkmaar verknoping te hou den van eenc Collectie BOEK-en PLAATWERKEN, SCHILDERIJEN, HORENS en SCHELPEN en verdere LIEFHEBBERIJEN en hetgeen verder Ie koop zal worden aangebodendegenenwelke hier iets bij te voegen heeft, worden verzocht zicli vair den eersten Septem- hor c. k. tc adresseren bij den verkooper in de Langestraat, wijk Dj N°. 87, te Alkmaar. De erfgenaam der onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van JOSEPH SÜLTEMEIJERin leven win kelier en Manufacturen te Alkmaar, en aldaar overleden, roept, bij deze de bekende en onbekende Schuldeischers van dezelve nala tenschap op, tegen Maandag, den 12<1™ September 1842, des voor- middags, Ie elf Ure, len huize van S. GROOT, Kastelein in Man- enhof' buiten de Heiloërpoortte Alkmaar, ten einde aan hen Re kening en Verantwoording van zijn beheer af te leggen en de Schuld vorderingen te voldoenvoor zoo verre liet bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn. de erfgenamen der onder bet voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van 1IARMINA RENSE KONING, eerder we duwe van Jan van Geldorp, later huisvrouw van Jan .Jacob van der Laan, m leven Uitdraagster, te Alkmaar, en aldaar overledenroe pen bij deze, de bekende cn onbekende Solmldcischcrs van dezelve nalatenschap op, tegen Maandag, den 12d™ September 1842, des middags tc twaalf Ureten huize van S. GROOT, Kastelein 111 Ma- rienhofbuiten de Heiloërpoort, te Alkmaar, ten einde aan ben Re- koning en Verantwoording van bun behcCr a f te leggen en de Schuld vorderingen te voldoen, voor zooverre het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn. Rij E. PANNEKOEK in de lloutilstraat, is Ie bekomen: Velto Gerookte /.ALM, uitgesneden a 80 Cents de 5 Ned. Oneen, alsmede best Gerookt VLEESCH, a 60 Cents de 5 Ned. Oneen, beveelt zich in ieders gunst. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 22 tot den 27 Augustus 1842. Johannès, zoontje vau Cornelis Smit en Catharina Hillo, oud 14 dagëiv. Sophia, dochtertje van Gerrit Willem van de Pol eii Jo hanna Maria Meijer, odd 7 maanden. Bregeltn Antonettn doelt terlje van Gcrardus Johannes de Wit en Maria Elisabeth Knijpers, oud ruim 5 maanden. Hermanns, zoon van Harmon Sander en Anna de Bruin, oud 20 jaren Johannes Gijshertns Jacobus, zoon tje van Gijshertns Goes én Geertruida .laeoba Hulskamp, mid 1' jaar. J_ Irma dochtertje van Petrus Johannes van Crans en Vr Christi- na Koning', oud 9 maanden. Gerrit Jan Genen, oud 55 jaren. Maria Josephine, dochtertje van Hendrik Westenberg on Marie \g- jics Mëlolle, oud 15 dagen. Agatha Maria, dnéhtertje van Pieter Wigtman Hemlkz. en ITondriea Julsing, oud eirea J jaar. Grietje, dochtertje van Antonie Heerding en Grietje Bakkery oud 5 maanden. Openbare Verkooping van 81 gave Zeeuwsebc Ipen STAMMEN, op heden Maandag, den 2!h'«> Augustus 1842, des middags te twaalf urein bet Logement dc Suhelvisscfienaau het Zeglis, builen de Boompoort te Alkmaar. Op Woensdag den 'SU1™ Augustus 1842, des voormiddags tori 10 ére, zal, door CASPER BROOKSMIT, Eerste Deurwaarder te Alk maar, wonende aldaar, aan de Oudegracht, wijk N". 48, ten verzoeke van den Heer 1IARMANUS EBMEIJKRPolder te Zaandam, dtimeeilie gekozen hebbende ten lmizc van gezegde Deurwaarder, worden overgegaan op het Luttik Oudorp, voor het Noord-Holland- selië 'Knffijhuis te Alkmaar lot den Verkoop, tegen kontante betaling, ien laste van GERRIT DEIJTEKOM te Alkmaar in beslag genomen roerende goederen, beslaande in: Een Overdekte SNIBSCHUIT, propt 15 Ton, genaamd de Vrouw Snebba Johanna Gerhardus, met deszclfs Mast, Zeilen, Touwen, Haken cn Boomen alsmede ecnige GRUTTERSW AREN. C. li R O O K S M 1 T. Donderdag den «sten September 1842, des voonniddags te 10 ure, voor zijnen Locale te Alkmaar, Verknoping le honden van Eenige heldere Diamanten, Goude Zakhorologiënzwaar tafel cn ander Zil verwerk gladbouten Meubelen, welgcvulden Bedden, supra fijn Bed- en Tafellinnen, Yrouwekleederen, exquise ouderwetsehe Kan ten en Slippen welbewaarde hermelijnen gemaakt voor orncersel v.mr een geheel Dames winter eostuumoud blaauw Porcelcin, Gang lantaarn heldere Spiegels en Glaswerk, Koper, Tin en Verlakt werk, alsmede Sinirnasclie Vlocrklecden en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Alles Woensdags vóór den Verkoopdag voor een ieder op de ge wonen lijd te zien. Aran Woensdag e. k., tot en met Zondag IJS en VERSCII-t GEBAK bij A. J. W A L R A Y E N, Koek- en Banketbakkery Rilse voort Alkmaar, den 29 Augustus 1841. Me:i is voornemens, op Woensdag den 7'1™ September 184Z, des voor de middags te 10 ure, in de Herberg dc Eendragt, IcLim- men in bel oiienbaer ie verkoopen -■ Onderscheidene perceelen WEI-, HOUW- en BOSCI1LAND, gele gen onder Liiiinieit en lleilo, te zamen groot 19 bunders 59 roe den 50 ellen, breeder bii billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCIIOEIIUIZEN, te Alkmaar. Door toeval Uit de Hand te Koop F.enc aangename met vele weid ragende Vrnchtboomen beplanten PLESIER TUIN en KOEPEL, welke Koepel zich in eene goede staad bevinden een aller reantst uitziet heeft op de pnblieken weg, landerijen en duinen. Te bevragen bij de Erven A. STERCKStads-Gourantersters allner. it it De Entree voor een Heer met of zonder Dame 99 Ct. RAT. ten huize van A. BERG, in het Koffijhuis in de Lan gestraat, op Donderdag den 1*"*n en Zaterdag den 3d™ September 1842. Hét Oroliest zal bij afwisseling door ZANG gevarieerd worden. Entree per Persoon 75 Centen, waarvan 50 Centen in vertecring. Aanvang des avonds ten 10 l're. ZAAL HARMONICA, ingang Lombnrdsleeg. Op Donderdag den lslen cn Zaterdag den 'i'1'" Sept. e. k. BAL, Vrij Entrèc. Zondag 4 Sept. Entree voor een Heer met of zonder Dame 99 Cents. Het Orchcst zal goed bezet en de Zaal fraai ver licht zijn, en niets verzuimd worden, wat de goede orde en bedie ning verzekerd. Aanvang des avonds ten 10 L're. J. V A E S E N. v "lot voorkennis van de WeT-Ed. Achbaren Heercn Burgemees ter en Wethouders dezer Stad, zal er op Zondag den 4''"" Septem ber 1842, in de Nieuwe ZAAL, ten huize van dc ondergeteekender gehouden worden BAL cn ILLUMINATIE, en zal een aanvang ne men des avonds ten negen Ure. Voor eene goede directie van liet Orchest en Bal is de noodige zore genomen. Door goede bediening, vleit de oondcrgctcekendegoedkeuring te verwerven. De Entree is bepaald op 99 C'» voor ren Heer ™e^0£7'yngCr]^)me" *M» VRIJ ENTREE. De ondergeleekendo beeft de eer door deze zijn geëerde Stadge- nooten bekend temaken, dat hij van voornemens is, om, op Don- dei da a den l5,en e Zaturdag den 3d™ September c.L, te geven HAL cn DANSPARTIJ, hopende dat zijn ruim en wel ïngerigte Zaal met een talrijk bezoek mag vereerd worden II. HAZES, in het Noord Holland' sehe Koffiiltiiis op liet Luttik Oudorp. Te Alkmaar, bij (Té Erven van A. S F. R C Km de Achterdam, wijk C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2