A' ALKMAAÜSCHE N" 30. C 0 r R A N T. mam I). 5 September. M a a ii d a 2 PUBLICATIE. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen tiitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. tï STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-IIOL- LAND, Gelezen de missive van den Heer Opper-IIoutvester, van den IS11™ Augustus 11., n°. 28. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 18den Augustus 11., ne. 12. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden: 1®. Dat achtervolgens de door den Heer Opper-Houtvester voor noemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling de groote Jagt, met den 9den September aanstaande wordt geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mo gen worden gejaagd op gronden waar de oogst nog niet is af**eloopen alsmede op bouw-en weilanden niet tot het gewoon jagtveld behoorende. 2°. Dat de lange jagt, slechts drie malen 's weeks zal mogen uitge oefend. en wel bepaaldelijk des Maandags, Vrijdags en Zatur- dags terwijl het getal hazen, dat met diejagt up éénen dog'zal mogen gevangen wordenuiterlijk op vijf bepaald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onder linge afstand der jagtpalenbij art. 18 der wet van 11 Julij 1814, n°. 29 (Staatsblad n°. 79) bedoeldbepaald is op vijf honderd ellen. Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden gebragt, dat bij vervoer van wild naar Provinciën, waarin de jagt nog niet is geopend de Houtvesters gemagtigd zijn oin consent biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd, welke door hen tot dien vervoer noodig zal worden geoordeeld. En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwendenzal deze alorame worden gepubliceerd en geaffi- geerd, alwaar zulks, in deze Provincie, te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 23ste" Augustus 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, krengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Stad en juris dictie, dat ten gevolge van het Stedelijk Reglement, gearresteerd bij Z. M. besluit van den 4d<>n Januarij 1824 n°- 110, een derde deel van het Kiezers-Collegie moet aftreden, welke vacatures*dit jaar zul len behooren te worden aangevuld. Burgemeester en Wethouders hebben ten dien einde lijsten doen opmaken, zoo van die Ingezetenen, welke iugevolge het voornoemde Reglement de bevoegdheid hebben het stemregt uit te oefenen, als van de zoodanigen, welke tot Kiezers kunnen worden benoemd; deze lijsten, zullen te rekenen van'den 5de" September aanstaande, pedurénde acht dagen ter lezing liggen op de Stedelijke Secretarie, ten einde aldaar door ieder een, des morgens van tien tot één ure te kunnen worden geëxamineerd, en de zoodanige", welke zouden oordeelen daarop als nog te moeten worden gesteld gelegenheid te geven, hunne reclames deswegens tijdig in te leveren. Alkmaar, den 30sten Augustus 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUUR. REMMISGBVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der Patenten, le supletoir, dienst van 1842-43, op den 26,ten dcj,er door den Heer StaatsraadGouverneur van de Provincie Noord - Holland is executoir verklaarden op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingenwelke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 31sten Augustus 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. L B1NNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 1 sten September. In de Staats Courant leest men: Onder de vereenigingen, welke zich het lot der behoeftigen aan trekken, heeft er zich, bestuurd door eenige onzer aanzienlijkste ingezetenen, eene gevormd, welker doel nu laatstelijk bij eene cir culaire en bijgevoegd berigt aan het publiek der hoofdstad is ken baar gemaakt. De eirculairewelke door de heeren A. W. baron van Brienen van de Groote Lindt, J. G. Glasbergen, B. Hagedoorn, J. Hodshon, H. Pöriener, mr. J. W. vau Romunde, E. B. Rubens en G. Vriese onderteekend isluidt als volgt i) i) In Amsterdam, binnen hare eigene muren, zuiver drinkwater voort te brengen, is eene zaak, jaren en jaren lang gewenscht, maar nimmer met succes beproefd. Eene instelling, waarin de armen gedurende den winter des nachts eenen schuilplaats kunnen vinden, om niet onder den blooten hemel te vernachten, bestaat op vele plaatsen buitenslandsin Amsterdam is die niet. Eene in- rigting, waarin diezelfde armen, die bij den dag, van honger en koude schreijende, in groote menigte langs de straten onzer bevolk te stad rondzwerven, brood, warme drank en verwarming vinden kunnen, is daar even min en, voor zoo verre bekend is, nergens elders te vinden. Eene gelijke instelling eindelijkwaarin de ar men in verwarmde lokalen gezeten, dagelijks verwarmend voedsel op de plaats zelve erlangen kunnen, is niet minder heilzaam en be staat evenzoo hier niet. Het gevolg daarvan isdat men als gedron gen wordt aalmoezen te geven, en deze weder kweeken bedrog, bedelarij en losbandigheid aan. In dit alles nu meende de schrij ver van zekere, in de maand September des vorigen jaars, bij P. N. van Kampen uitgegevene brochuredat zou kunnen worden voor zien, door middel van eenen door hem uitgedachten toestel, waar in Y- of grachtwater verdampt, en de stoom, door in lange buizen rond te loopen, bekoeld en tot zuiver drinkwater gecondenseerd wordt, welke buizen, met dien heeten stoom alzoo opgevuld, groo te lokalen zouden verwarmenterwijl twee of meerdere in den toe stel hangende spijsketels, door dienzelfden stoom omgeven, tot spijs bereiding meer dan genoegzaam zouden worden verhit, en dat al les doorheen en hetzelfde, slechts middelmatige vuur. Dit een en ander deed eenige ingezetenen binnen deze stad besluiten zich te vereenigen, ten einde zoodanigen toestel te doen vervaardigen en daarmede, hoezeer op eenen kleinere schaal, eenige proeven te ne men waartoe de edel achtbare regering dezer stad beleefdelijk een lokaal afstoud. Deze proeven hebben ten volle aan de verwachting beantwoord, zoodat men nu besloten heeft, ten einde het verdere weldadige doel des schrijvers te beproeven, kan het zijn, te begin nen met twee inrigtingen, onder één beheer, doch in twee ver schillende lokalenéén bestemd voor armen van de Christelijke en ëén voor die van de Israëlitische Godsdienst, waartoe de onderge- teekendenals provisionele commissarissen in dezen verzocht, de ne vensgaande hoofdbepalingen, behoudens de daaraan, bij genoegzame deelneming, door geïnteresseerden zeiven aan te brengen nuttige wij zingen, hunnen stadgenooten aanbieden, ten einde ook door hunne bijdragen, bij een te verwachten, billijken intrest, dit nuttige en weldadige doel te helpen bevorderen." Omtrent de inrigting van het lokaal, zegt het berigt in deszelfs eerste artikel het volgende: Er zullen in een of ander pakhuis of ander groot gebouwliet ééne gelegen in de nabijheid van de ar moedige wijken der Christelijke bevolking dezer stad het andere in die, liet meest door Israëlitische armen bewoond, drie nevens of boven elkander zijnde zeer groote zolders of lokalen (vooreerst) wor den gebuurd. Twee derzelven zullen zijn iugerigt, om gedurende de vijf wintermaanden den armen (daartoe van na te melden loot jes voorzien) in eene gezonde en zuivere, matige warmte, nachtver blijf te verschaffen op schuins afbellende zolderingen, tegen de wan den in bet rond geplaatst, overtrokken met leer of zeildoek, opge vuld met stroo, zeegras of iets dergelijks, en afgedeeld door rigchels in ligplaatsen, breed genoeg vooreen volwassen mensch en kind, of voor drie kinderen. Eén derzelven zal zijn ingerigt voor vrouwen en meisjes, één voor mannen en jongens. In het midden dier za len zal, over de geheele lengte, eene tafel worden geplaatst, aan weerszijden met banken, afgedeeld in zitplaatsen bij nummers, ten einde aan de armen, daartoe van mede hierna te melden lootjes voorzien, in twee serien, van 12 tot IJ en van 2 tot 4 ure, ver warmend voedsel toe te dienen; terwijl de stoompijp, onder deze tafel luopende tot verwarming der voeten van de aldaar aangeze- teuen kan strekken. Het derde lokaal, waarin eenige tafels en ban ken geplaatst zijn, dient om gedurende den dag, af en aan, den armen, mede óp daartoe bestemde lootjes, voor een kort verblijf, in de gelegenheid te stellen zich te verwarmen en zich eene koiu warmen drank, als melk of koflij en eene snede grof of ander brood te zien toedienen. Eindelijk zal met dezen zelfden toesteldoor dis tillatie vau gracht-, IJ-, of vestwater, zuiver drinkbaar water wor den voorlgebragtdat als fontein opspringt, en tegen minderen prijs, dan thans geschiedt, zal worden verkocht." Men meldt uit Wildervank, dat aldaar thans een appelboom staatwelke beladen is met zijne volwassene vruchten voor de tweede maal bloeit, en dus met knop, bloei en vrucht te gelijk weeldrig groeit en sierlijk pronkt. De ondeigeteekende DIRK JONKER, bij dispositie van H. E. G Achtb. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vau den ll<l"n Au gustus 1842 n°. 39, verlof hebbende bekomen; tot hel doen eener inzameling van liefde giften tot herstel van het door hem op den 5den Juljj dezes jaars geleden verlies van zijn Vaartuig en in Heb bende Lading: neemt mits deze onder goedkeuring van hel Ed. Achlb-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1