ALKiAARSCBE C U R A IV T. AI a a n d a z 12 September. V r i si s W i 11 e m 1. Zr Jgi' -r M kennisgeving. GGV -.;- v Vv Deze Courant wordt eens in de weck en wel eiken Maandag, voor de Trijs van G Centen uitgegeven. 0 6 De Prijs der Abvmitj:htic» van 1 tot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegclregt voor elke plaatsing. I GEDEPUTEERDE STATEN ma PROVINCIE NOORD-lfOLLAND. Gelet dat ten gevolge van liet, bij Koninklijk besluit van den 27"'™ Julij U. N°. 6, aan den Arrondissements-I.lker voor de Maten en Ge wigten P. Moerbeek, te Haarlem, niet 1° Januarjj 1843, verleend eervol ontslag, deze betrekking met gezegd tijdstip zal komen te vaceren. Roepen bij deze op degenen, welke vermeenön de nnodige kunde en geschiktheid te bezitten voor de bedoelde betrekking en genegen zijn naar dezelve te staan, om zich vóór den eersten October aanstaande bij deze vergadering bij behoorlijk adres aanlcmelden onder juiste opgaaf van naam en voornamen (voluit geschreven) woonplaats, ou- derdom, tegenwoordige en vroegere betrekkingen. Het examen waaraan de sollicitanten naar den post zich zullen behooren te onderwerpen, zal zich uitstrekken lot de volgende pun- ten: 1°. Onderling verband der metrieke maten en gewigtengronu- bepalingen van den meter en de kilogramme 2°. Decimale rekenwijze met toepassing op bet nieuwe maten en gewigten stelsel. 3°. Meetkundige grondbeginsels ter berekening van den inhoud van alle cilindrische en tonvorntige inhoudsmaten; 4°. Toepassing van het gebruik der logarithmen op voormelde inlioudsberekening 5°. Verificatie van inhoudsmaten door waterweging met in achtne ming der herleiding tot het luchtledige; Eersto gronden der evenwigtsleer met toepassing op de theorie der balansen; vereischteu eener goede balans; weeg methode van Borda. De inrigting der nonius verdeeling op meetwerktuigen; Gronden der hydrostatische weging, strekkende ter beproeving van het allooi der tinnen vochtmaten Zullende de sollicitanten tevens hierbij voldoende blijken van ge schiktheid in de behandeling van meet- en weegwerktuigen behoo ren te geven. Op gelijke wijze als de ^tegenwoordige oproeping geschiedt, zul len de'sollicitanten worden onderrigt van de plaats waar en den dag en het uur waarop liet examen zal gehouden worden. Haarlem, den lsten September 1842. De Gedeputeerde Staten voornoemd, V a ii E W IJ G K. Ter Ordonnantie van dezelyen, De Griffier der Staten, A. J. VA Pi d r,n II E I M. 6° T 8° BURGEMEESTER fa WETHOUDERS nrn Stad A EK MAAR, brengen bij deze ter kennisse van de ingezetenen dier Stad en juris dictie dat ten gevolge van het Stedelijk Reglement, gearresteerdoij Z M 'besluit van den 4'ten Jnnuarij 1824 n°- 110, een derde deel van het Kiezers-Collegie moet aftreden, welke vacatures dit jaar zul len behooren te worden aangevuld. burgemeester en Wethouders hebben ten dien einde lijsten doen opmaken, zoo van die Ingezetenen, welke ingevolge het voornoemde Reglement (1-^ bevoegdheid hebben het stemregt uit te oefenen, als van de zoodanigen, welke tot Kiezers kunnen worden benoemd; deze lijstenzullen te rekenen van den 5<1<™ September aanstaande, roderende acht dagen ter lezing liggen oji de Stedelijke Secretarie Sen einde aldaar door ierier een des morgens van hen tot één ure te kannen worden geëxamineerd, en de zoodanige", welke zouden oordeelen daarop als n.og te moeten worden gesteld gelegenheid te geven, hunne reclames deswegens tijdig iu te leveren. Alkmaar, den 30stcn Augustus 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. HRU IJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie ran dczelven, De UIëU FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER fa WETHOUDERS der Stad AL'KMt \R brengen mits dezeteil gevolge eener daartoe van liooger hand ont- vntireno uitnoodiging, Ier kennisse van de Ingezetenen dezer Stad ei. Jurisdictie, dat ter Stedelijke Secretarie alhier is liggende: Eeno Lijst van Inschrijving voor Bijdragen, tot de Oprigling van een Standbeeldter eere en nagedachtenis van En noodden mits deze elk en een iegelijk uit, om in het besef van de onwaardeerbare verpliglingenwelke bet Nederlandsche volk aan dien Grondlegger van deszclfs vrijheid heeft do oprigtmg van dit Vaderlandsch Gedenkstuk door ruime bijdragen wel te wdlcn ondersteunen. Alkmaar, den tO'lcn Sepemher 1842. Burgemeester en W ethouders voornoemd, F. C. W. DR U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dczelven, De D1EU FONTEIN VEIISCIIUIR. BUITENLANDSCIIE BEIIIGTEN. De vierschaar van Termeland in Zweden heeft onlangs ccnc zeer zonderlinge zaak te beregten gehad. Een"ter dood veroordeelde dief was na de strafvoltrekking han gend aan de galg gelaten; een molenaar uit den omtrek van Filips- siadt, bij toeval voorbij komende, meent te ontwaren dat do gehan gene nog leeft; uit deernis neemt hij hem af, legt liein op zijn kar, brengt hem weder bij en neemt hem ih zijne dienst; de geredde belooft, bij al wat heilig is, zich dankbaar te zullen betoonenmaar de natuur is sterker dan de leer, en zijne natuur is ongelukkig die van den grijpvogel; de goederen van zijnen nieuwen baas zijn hem natuurlijk'het gemakkelijkst bij de hand en zijn mitsdien ook. de eerste die van lieverlede 'en allengs, maar achtervolgend, van eigenaar veranderen. De molenaar zich voldoende overtuigd heb bende wie zijn boedcl-reddcraar is, en over zulk eene verreganndo ondankbaarheid verontwaardigd, roept zijn molenaars jongen om hemt den sterken armie leenen en gaat met dezen zijnen dief op nieuw op hangen aan den*galg, van welke thans niemand hem komt verlossen. De zaak komt" ter kennisse van het geregt, en er wordt eeno in structie tegen den molenaar begonnen, maar «ie leden van de rogt- bank hebben zich niet aan het slaan vun eenig vonnis durven wa gen en de zaak opgezonden naar het hooggeregtshofhetwelk zich vergenoegd heeftmet den molenaar tot eene boete en eenige maan den" gevangenisstraf te verwijzenten einde liem voor het vervolg den lust te benemen de dieven van de galg te stelen, om zo er la ter voor eigen rekening weder aan, op te knoopen. MNNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravfniiagf, den 7den September. Het Dagblad van 's Giavenhage behelst de beide onderstaande bei rigten Onze verdienstelijke landgenoot, de schilder Pieneman, de va der beeft thans eene uitmuntende schilderij, waaraan hij eenen ge- ruimnn tijd in eene der zalen van het paleis in het Noordeinde ge arbeid heeft, voltooid. Dezelve stelt voor Z. M. den Koning, levens grootte en ten voeteu uitop het oogenblik dat Hoogstdezelve op den 28stcn November 1840 de grondwet bezweert. Deskundigen bewon deren dit nieuwe voortbrengsel van den bekwamen kunstenaar ten hoogste, en roemen de juistheid van leckening, de kracht der too- nende harmonie der kleuren en de keurige bewerking, zelfs van de kleinste bijzonderheden. De gelijkenis des Koning laat niets te wensohen over. Het heeft H. M. de Koningin behaagd aan den heer Pieneman Hoogstderzelver bijzondere tevredenheid over dit portret des Konings te betuigen, en hem, op de meest verpligtende wijs op te dragen, ook Hare afbeelding te vervaardigen-" Gelijk bekend is, heeft H. 1. de Koningin in der tijd het Wilhelmin's-IIospitaal alhier ojigerigt, alwaar de verwonden in deu kaatsten strijd met België door de moederlijke zorgen en op koston van H. M. 'worden verpleegd. Naar jnen verneemt, heeft het aan II. M. behaagd, bij den tegen woord igen staat van vrede, en nu het hospitaal aan desz'elfs oorspronkelijke bestemming niet verder kan beantwoorden, Hoogstderzelver welwillende pogingen tot verzachting van het lot voor ongelukkig verwondenook uit te strekken tot die onvermogende particulieren, wier zware en belangrijke kwetsuren en verwondingen eene zeer zorgvuldige behandeling vereischen. Tot dat einde moeten aan die ongelukkigen niet alleen genees- en heel kundige hulp worden verleend, maar ook de vereischte medicamen ten uitgereikt." De onlangs overleden hoofd-ingenieur, de heer H. Goudriaan in zijne laatste levensdagen nog een bewijs van belangstelling in da nieuw opgcrigte Koninklijke Akademie te Delft willende geven heeft mondeling aan zijnen vriend, den lieer F. W. Conrad, inge nieur der eerste klasse bij den waterstaat, het verlangen geuit dat uit zijne nalatenschap de volgende voorwerpen mogten worden afge zonderd, om als een geschenk en bewijs van aandenken van zijnenf- weo-e in de verzameling der genoemde akademie te worden bewaard: 1°. een zeer net gewerkt jmodel van de Sluis van het nieuwe werk aan het nieuw diep, met stolp en voetstuk; 2°. een gelijksoortig model van de Bateauporte met sluisdeuren to Medemblik en 3°. zes stuks gelithographieerde portretten van den vader dea overledenen, den staatsraad en inspecteur-generaal van den water staat A. F. Goudriaan. Een en ander is tlians door den heef Conrad, ook namens me vrouw de weduwe Goudriaan, aan de Regering aangeboden, die zich beijverd heeft, om deze vermaking ten behoeve der Koninklij ke akademie met erkentelijkheid te aanvaarden. Men verneemt van goeder hand, dal de heer K. Shores, woon achtig in het dorp Winkel en Burgemeester aldaar, hij de aar.hou

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1