A0' 1842. ALRIAA1SCDE n° 38. C 0 1 R A N T. dm M aandag 19 September. 2. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, yoor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. l)e Prijs der Adverten^icn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. GEDEPUTEERDE STATEN m PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. Gelet dat ten gevolge van liet, bij Koninklijk besluit van den 278ten Julij 11. N°. 0, aan den Arrondissements-IJker voor de Maten en Ge- wigten P. Moerbeek, te Haarlem., met 1° Januarij 1843, verleend eerVol ontslag, deze betrekking met gezegd tijdstip zal komen te vaceren. Roepen bij deze op degenen, welke vermeenen de noodige knntle en geschiktheid te bezitten voor de bedoelde betrekking en genegeu zijn naar dezelve te staanom zich vóór den eersten October aanstaande bij deze vergadering bij behoorlijk adres aantemelden onder juiste opgaaf van naam en voornamen (voluit geschreven) woonplaats, ou derdom, tegenwoordige en vroegere betrekkingen. Het examen waaraan de sollicitanten naar den post zich zullen behooren te onderwerpen, zal zich uitstrekken tot de volgende pun ten 1°. Onderling verband der metrieke maten en gewigtengrond- bepalingen van den meter en de kilogramme 2°. Decimale rekenwijze met toepassing op het nieuwe maten en gewigten stelsel. 3°. Meetkundige grondbeginsels ter berekening van den inhoud van alle cilindrische en tonvormige inhoudsmaten; 4°. Toepassing van het gebruik der logarithmen op voormelde inhoudsberekening 5°. Verificatie van inhoudsmaten door waterweging met in achtne ming der herleiding tot het luchtledige; 6°" Eerste gronden der evenwigtsleer met toepassing op de theorie der balansen vereisehteu eener goede balansweeg methode van Borda. 7°. De inrigting der nonius verdeeling op meetwerktuigen; 8°. Gronden der hydrostatische weging, strekkende ter beproeving van het allooi der tinnen vochtmaten Zullende de sollicitanten tevens hierbij voldoende blijken van ge schiktheid in de behandeling van meet- en weegwerktuigen behoo- ren te geven. Op gelijke wijze als de tegenwoordige oproeping geschiedt, zul len de sollicitanten worden onderrigt van de plaats waar en den dag en het uur waarop het examen zal gehouden worden. Haarlem, den lsten September 1842. De Gedeputeerde Staten voornoemd Van E W IJ C K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten A. J. van dek II E I M. gevolge van zijne overhaaste beweging zette hij den voet op een zand achtig en uitgehold gedeelte van den grond, hierdoor het evenwigt verliezende, stortte liij in eene diepte van 200 voet. In weerwil van zijne ontvangene kneuzingen bad de oude bcig- bewoner het bewustzijn niet geheel verlorenmaar het was hem on mogelijk zich op te heffen of zelfs zich te bewegen, zoodat, dat weldra de insecten zijne wonden overdekten hij onuitsprekelijke pij nen had te verduren. In dezen hulpeloozen toestand liep de dag ten einde en de ongelukkige Joachim leed te gelijker tijd de folteringen van smart en die van honger, toen hij bij het vallen van den avond zijne geit, die in de diepte had weteii af te dalen, op zich zag aan komen en hem haren uyer aanbieden, waarvan de verkwikkende melk zijnen dorst leschte en hem het leven rekte, terwijl zij door haar klagend geblaat als het ware om hulp riep. Gedurende vier dagen en nachten bleef de ongelukkige grijsaard in dien versclirikkelijken toestand liggen en toen eindelijk een door het aanhoudend geblaat aangelokte herder het waagstuk ondernam om hem te hulp te komen en te redden, vond hij hem zieltogend en in eenen toestand, die geene de minste hoop op zijn behoud o- ygl.] Inderdaad, den volgende dag gaf Joachim Giroud den geest in de armen van den voortreffelijken pastoor van Sainte Agnes, den Heer Jllard, die na de laatste pligten jegens zijnen ongelukkigen dorpe ling te hebben vervuld de geit heeft aangekocht wier instinct het leven van den ouden man ettelijke dagen had verlengd. 27J 11. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij dezedatte rekenen van den dag van hedende prijs zal zijn van l le soort 36 Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit Tarwenbrood) 2e 29 Het grof Bollenbrood25 ongebuild Tarwenbrood Roggcnbrood - En dat mitsdien de prijzen en het géwigt van deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once Fijn WittebJ. of regels lesoort, moet wegen Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood het brood binnen Lood. 2e Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood a 1. 6. 3. 2. 1. 4. 6. 8. ƒ-10 C« 4. - 05 - 14J» - 22 - 29 - 29 - 05 - 66 a - 33 - 16J» Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 1 'J™ September D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De gemeente Sainte Agnes, gelegen aan den voet der Alpen en eeuwige ijsbergen, die de schoone-vallei Gresivaudan beheerschen i, onlangs de schouwplaats van een allerzonderlingst voorval geweest. Fen der oude en vreedzame bewoners dier gemeente; een zekere Joachim Girond, had zich op Zondag-ochtend, terwijl het gansche dorp ter kerk was gegaan, in het gebergte begeven, om wilde vruchten te jdukken en te gelijkertijd zijne geit met derze ver jong té laten grazen. Plotseling eenen steen van eene der steile rotsen ziende nèderkomen, welke zich boven het naauwe voetpad verhef fen, hetwelk hij was ingetreden, moest hij achterwaarts stappen om het rotsbrolc en' den eenen of anderen sneeuwval te ontwijken, len BINiNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 15de» September. Men verneemt dat in onderscheidene Steden van ons Vaderland; door vreemdelingen valsche COUPONS 5 pCt. Nationale Werkelyke Schuld, van het Administratie-Kantoor S. en D. SAPORTAS, VAN MYARSEVEEN en EE JOLLEen BUIJS en KERKHOVEN, versche nen 1 April 1842, groot 24.75. zijn in omloop gebragt. De kenteekencn der Valsche zijn dat dezelve zijn gelithogniphteerd, de Naamteekening van BARBE gedrukt en wel met eene va sc a stempeldat in het eerste woord Coupon de C niet vol is afgedrukt, doéh van onderen een wit vlekje heeft; dat in het Jaartal 1842 de 2 iets kleinder is dan de overige cijfers; dat de letters p en r ra het woord April fen o en v in het woord over te kort op elkander staan dat in de Naamteekening J. C. Bnrbe de letters b en e aan elkander zijn verbonden, en inzonderheid dat het Watermerk in het Papier ontbreekt. LANDGENOO TEN! De Senaat der Vrije en Hanzeestad Hamburg heeft mij opgedragen de tolk harer gevoelens te zijn om u voor de zoo aanzienlijke bij dragen aan de slagtoffers van den brand den hartgrondigsten dank toe te brengen.Woorden zijn daarvoor ontoereikende.Het edele bewustzijn der gevers, van zoo krachtig de hulpbehoevenden aan de Elbestad reddend ter zijde gestaan hebben moge door de Voorzie nigheid beloond en door Zijnen zegen bekroond worden; dat uwe ruime giften dankbaar erkend worden, hiérvan geef ik u de pleg- tigste verzekering en met Gods hulp mogen na eenige jaren de nieu we stadsgedeelten als schoonere en gezondere de afgebrande vervan gen, tot herinnering strekkende, wel is waar aan de vreessehjké ramp, maar niet minder tot dankbaarheid aan de edelmoedige vrien den in den nood, waarbij de Nederlanders niet zullen vergeten wor den, daar zij ook hier op nieuw blijken hunner menschlievendheid gaven. S. G. B R O E K M A N Amsterdam, Consul der Vrije en Hanzeestad Hamburg, 14 Sept. 1842. alhier residerende. 's Gravenhage den 14 den September. Het Dagblad van 's GraVenhage behelst het volgende berigt: De vaartuigendie dit jaar te Scheveningeu ter steurharing- visscherij zijn uitgerust, bedragen het aanzienlijk getal van 54. Verder schrijft men uit Scheveningen Onze gemeente is op nieuw in rouw gedompeld door het in volle zee verongelukken van de vischpink, genaamd de Jonge Pieter, stuurman Simon Knoester, toebehoorende aan den reeder M. Vorke visservier weduwen en dertien zeer jonge weezen zijn door deze- ramp van man en vader beroofd de verongelukten kon men onder tie braafste zeelieden rekenen." Er zal zich alhier eene commissie vormen, om in de dringende behoeften der weduwen en weezen te voorzien." Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-llol- landsch Kanaal, van den 26 Aug tot den 1 Sept. 1842. [Zijnde het vervolg.] Noords, bark. Carl Johan, Dito dito. Procidentia Arend, j Dito dito. Prins Oscar, j Dito dito. Skalda Dito dito. Grev Wedel Jarlsberg Dito bark. Commereicn, T. Olsen v:l'urm n: Brammen. R. C. Agerup» dito A. C. Agerup» dito C. Sande dito J. Gjersoe dito P. Johmsen dito dito. dito. dito. dito. dito,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1