DILIGENCE-DIENSTEN J. van der Hangen Wed. J. J. Oümlernc. Van dm 2 tot den 8 September. Ned. fregat. Sophia Maria, A. J. Andresen van Suriname naar Amst. Eng. bi d:. ff orkitigtokJ. bonglas RiodeJaneirodito. Allien!:, fregat. Aygelti/ne, N. R. Brewer» Newyurk dito. Ned. sollen. EensgezindheidE. Mellenia Liverpool dito. Dito kof. Hoop en VerwachtingB. J. Potjewijt» dito dito. Dito dito. Helena, A. W. de Jolig» dito Alkiu. Dito diie. Marchina, R. R. Zegger dito dito. Eng. brik. JohnJ. Scott Neweastle Amst. Dito dito. Ercedmi, G. Bembrongli dito dito. Dito dito. Advance, G. Park dito dito. Dito dito. Hare, J. Davis Sunderland dito. Dito dito. MaryA. Brown dito dito. Noords, brik. Robert Peel, J. Christeuseu n Sandefiord Purrn. Dito dito. J. D. Carolina, L. Ellafsen Ostrisöer dito. Dito dito. Anna CathatinaJ. Andersen» Drammen Amst. Dito bark. Foteningen B. P. Bailisen dito dito. Dito dito. ResolutionC. N. Eeglit dito Pnrm. Dito dito. EllidaJ. Knudsen dito dito. Dito dito. Solr P.rodreJ. AI. Buil dito dito. Dito dito. Ey>, P. S. Berg dito dito. Dito brik. Oceanet, M. Alnesen dito dito. Russ. dito. JJappetJ Lindquest He'singfiors Amst. Pruiss. dito. OttillieFerdinand Lange» Dautzig dito. Ned. bark. Snelheid, J. J. Visser »Amst n Monte Video. Oostr. brik. Activa, A. ffi. Budewich dito Livoruo. Vervolg hierna. tnsschen ALKMAAR en HAARLEM, Onderneming van Uren ran V ert rek. Van ALKMAAR naar HAARLEM, 's Morgens 8, 's Middags 12| en 's Namiddags 3 Ure. Van HAARLEM naar ALKMAAR, !s Morgens 8, 's Namiddags 2f en 's Avonds 6i Ure. De Diligences 'smorgens 8, en 'snamiddags 2\ Ure van Haarlem naar Alkmaar, vertrekken niet voor dat de Spoorwagentreinen van Amsterdam en Zuid-Hollandte Haarlem gearriveerd zijn. HUWEL1JKS-PR0CLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 18 September 1842. T W B E D E Gehod. Hermanns Lierendag en Agatha Klaverweijdenbeiden te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GE.BOORTEN te Alkmaar, van den '21 tot den 17 September 1842. Hector Jacobzoontje van Johannes Lijcklama a Nijeholt en Neeltje Black. Johanna, doehtertje'van Abraham Johannes Slikkel en Maria Helling. Neeltje, dochtertje van Joachim Biaauboer en Geer tje Blik. Petrus Johannes, zoontje van Johannes Jacobus van Ha len en Neeltje Treure. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 12 tot den 17 September 1842. Hugo Jan Christiaan, zoontje van Hugo de Haan en Maria Bukman, oud 17 dagen.Adriana dochtertje van Abraham Buij en Elisa beth Maria Dignnmoud 11 maanden. Elisabeth iuhannadoch tertje van Gerard os Fredericus Binneman en Alida Tuin, oud 4 jaren. Maria, dochtertje van Gomel is Langedijk en Sara Frankenout, oud 3 maanden.Magdalena Margaretha, dochtertje van Gerrit van de Pol eu Maria Margaretha Joha, oud 7 weken.Johan Hendrik zoontje van Johan Georg Groos en Grietje van Hoek, oud circa 7 maanden. Cornells, zoontje van Gerrit Groot en Elje Kaager, oud circa 5 maanden. Johannes Theodoraszoontje van Pieter Hopman en Maria Johanna Kloet, oud 1 jaar. Hendrik de Jong, oud 41 jaren. De ZOT IKEET De BURG van ALKMAAR, daarbij zijnde ÏIUI7.EN, PAKHUIS en ERVEN, eet*, ann*., zullen, op Woensdag, den 21sten September 1842, des middags ten 12 ure, in het Stads- Logenient te Alkmaar, hij opbod en afslag in het openbaar Worden ge veild Rreeder bij biljetten. Informatiëu ten Kantore van den Notaris J. G. A. VERUÓEFF, te Alkmaar. Men is van meening, om, op Vrijdag, den 14<Ten October 1842, des avonds, te vijf ure, in het StOdè-Logementte Alkmaar, in het openbaar, te veilen en, op Vrijdag, den 21 sten October daar aanvolgende, ter zelfder plaatse en ure,' bij afslag, finaal te verknopen: 1. ken HUIS en ERA'E, te Alkmaar, aan het Verdioiikenöord in wijk D N<>. 448. Verhuurd tot 1 Mei 1843 voor ƒ104.— in het jaar, welke huur penningen, gerekend van 1 Mei 1842 geheel ten vourdeclc des koopers zullen komen. 2. Een HUIS en ERVE, aldaar, aan de Oudegracht, wijk D, N".241. 3. Een HUIS en ERVE, aldaar, aan de Oudegraeht, wijk D, N". 240. 4. Een HUIS en ERVE> aldaar, aan het groot Nieuwland' wijk D No. 304. J 5. Een HUIS en ERVE, aldaar, aan het groot Nieuwland, vviik D No. 308. J 6. Een HUIS en ERVE, aldaar, aan de Oostklutt, hij het Nieuw- Innderhek, wijk D, Ro. 43. 7. Een HUIS en ERVE, aldaar, achter het vorige perceel. Breeder hij biljetten omschreven. Nadere information zijn te beko men ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S. A- cï MORAAZ, te Alkmaar. V -Ie ondergeteehende heeft de Eer, de Dames te berigten, dat zij weder, gelijk nis vorige jaren alhier is gearriveerd, met ren groot assortement Dames en Kinder CORSETTËNtot de civielste prijzen. Te ontbieden bij den Heer MARBURG, in het Nieuwe Koffijhnis' in het Fnidsen. S. C 0 N S T A N T I N U S. Men is voornemens, op Woensdag den 19clel> October 1842 des voordemiddags te 10 Ure, in de Herberg de Fuik, te Oiidorp, in liet openbaar, te verknopen No. 1. Lene kapitale, hechte, sterke en weldoortimmerde HUISMANS- YVONING, met derzelver BOET en ERVE, benevens 23 Bun ders, 98 Roeden, 60 Ellen extra best WEILAND, staande en gelegen in Broekhorn, aan den Middelweg, in den Heer- Ihigowaard, de kavels op de polderkaart geteckend n°». 2 en 3 in Letter C. 2. Een stuk BOSCHLAND, onder Koedijk, groot 21 Boeden, 60 Ellen. 3. Een stuk RIETLANDonder Oudorp, groot 31 Boeden, 50 Ellen. Alles breeder bij hilletien omschreven. Nadere informatiën zijn te hekomen hij den Notaris J. SCII0EIIUI- ZEN, te Alkmaar. De ondergeteekendede WAGENMAKERIJ en SMEDERIJ van R. H. Dirks alhierovergenomen hebbende, berigl door deze het geëerde publiek, zoo in deze Stad als environs, dat hij op heden de zelfde Affaires, benevens eene KLOMPMAKERIJ, in hétzelfde gebouw heeft aangevangen, terwijl hj tevens de vrijheid neemt zich in de gunst van hetzelve publiek aan te bevelen, belovende eene allesints prompte en civiele bediening. Rij hem zjn te koop verschillende soorten van WILGEN ROOMEN, ook die bijzonder geschikt zijn voor Molenvangen ter dikte van 28 duimen Rijnlandsche maat. Bij dezelve zijn ook te bekomen SCHOEN- en LAARSKLOMPEN, voor Heeren en Dames, mits dezelve alvorens besteld worden als ook zware en breede KASTANJE PLATEN voor Kaarsenmakers en Yleesehhouders banken. Alkmaar, 17 Septcmbe) 1842. HUBS. J01R van LIESHOUT. V De ondergeteekende L. J. LEFEBRE, Mr. Goudsmid, Diamant-s zetter en gebreveteerd Kunsthaarwerker van Z. M. den Koning der Nederlanden, heeft door deze, de eer, zijnen Stndgenooten te berig- ten, dat hij zich weder ter deze Stede heeft gevestigd. Hij néémt de vrijheid zich te recommanderen, zoo tot het afleve ren van geheel nieuw werk, als tot het repareren van Juvveelen, PaarleuGoud en alle die fijne goederen, welke tot de drie boven gemelde vakken behooren; belovende eene allezins prompte bediening. Woonplaats aan de Oudegracht, bij de Hofstraat. Alkmaar, 17 September 1842. L. J. L E F B R E, V GEOCTROIJEERDE PATENT STOOM KAARSEN. Deze Kaarsen nit de fabriek van L. de Graaff Comp.zeer aan te prijzen, zouwel voor de gezondheid als voor de zindelijkheid, daar dezelve bij de verbranding volstrekt niet walmen, zijn'in het Depót voorhanden en in alle soorten te bekomen bij de Wed. T. ANDEREGG, geb. KIKKERT, in de Hontilstraat, wijk B, N°. 30. Welke dc vrijheid neemt, zich tot het leveren van dezelve bij bare geëerde Stadgenooten minzaam aan te bevelen. BESTEED ING. Pastoor en Kerkvoogden der R. C. Gemeente te Bergen, zullen, als daartoe behoorlijk geauthoriseerd onder nadere approbatie en in te genwoordigheid van den Ingenieur van den Waterstaat, op Donder dag den 29stcn September 1842, des middags ten 12 ure, in de Her berg de Rustende Jager alhier, publiek hij inschrijving en opbod, besteeden: Het doen van eenige Vernieuwingen aan de II. C. KERK, TOREN en PASTORIJ te Bergen, waarvan de Bestekken ter lezing zullen liggen te Bergen in genoemde Herberg, te Alkmaar in de Roo- de Leeuw en Toelast, en te Haarlem in de Kroon. Zullende daags voor de Besteeding aanwijzing in loco worden ge* daan en de Inschrijving-biljetten op behoorlijk Zegel geschrevenen verzegeld op den dag der Besteeding voor des middags 12 ure, aan Heere Besteeders moeten zijn ingeleverd. Op last van het Kerkbestuur vdorn1'. J. L E IJ E NSecretaris. De GEIiR. A EDCOURberigten door deze hunne geëerde be gunstigers, dat zij gedurende den loop dezer week, hunnen, nog overig hebbende voorraad van STROO nOEDEN tegen verminderden Prijs aanbieden, om na dien tijd, deze Stad voor eenige maanden, volgens jaarhjksche gewoonte te verlaten. De AA cd. G. J. GERSEN. vraagt in Iluur, tegen primo No vember of eerder: Een HUIS en ERVE, met Drie of Vier Kamers en eene Keuken. Iemand alhier woonachtigbekend met administratiën en eene duidelijke hand schrijvende, eenige uren van den dag overig hebbende, wenschte dezelve met BOEKHOUDEN als andersin'dsteu nutte zijns huisgezins te besteden. Reflecteerenden worden verzocht per briefjes zich te adresseeren, onder Lilt. O, bij den lieer H. J. van VLOTEN, Boekhandelaar en Boekdrukker alhier. JA on! t gevraagd: Eene Kruideniers LEERLING of IEMAND die in dat Vak is werkzaam geweest. Adres bij de Erven A.STERCK, Stads-Courariliersters alhier. Te Alkmaar, bij de Erven A. S T E R G Kin de Aehterdnmwijk Cn°. 569,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2