M a a n (1 a s: aic? 26 September. |JW« lTo brood- Ketting. Aj&tia Deze Courant wordt'eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Ceiiten ailgcgeven. l)e Prijs der AnyEiiTEHtiës van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel mceT 20 Centen, behalve 35 oenten zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen vail den dag van heden, de prijs zal zijn van: Het fijn Wit Tarwenbrood! H Jg Ct" pcr 'Ïï0<leri; P°n<L J I ze z.ï-i a Het grof Hollenbrood24 j ongebuild Tarwenbrood .21 n Roggenbrood11 En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn WittebA of regels lesoort, moet wegen 2. Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood 8. - 10 O. i. 4.- 05 i) n 4. -14 n 6. - 21 n 8. - 28i n 1. i> J> »-28j» 2. 1 - 05 0. n - 00 3. a —33 1§. »-l(5§» Zidlende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 23sten September 1842. F. C. W. DRÜIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie ran dezelven, De DIEÜ FONTEIN VERSCHMR. 2e Rollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De Gazette des Tribunauxdie zelve klaagt dat hare roeping haar veelal niet anders doet zijn, dan eene verzameling van verhalen, vol jammers eu bedrogs bevat er evenwel in haar nummer van den 12den dezer een, hetwelk men onmogelijk zonder de warmste belang stelling en zonder een gevoel van dankbaarheid, dat er nog zulke brave menseheii, als den held van het verhaal, bestaan, kan lezen. Zie hier den zakelijken inhoudvan hetzelve: Te midden van de beurs-wisselvalligheden, die het vorige jaar zoo droevig gekenmerkt hebben, had een speculant, de Gazette ver zwijgt zijnen naam, om dat zijn ongeluk louter aan onvoorzigtigheid te wijten is geweest; ten gevolge van verkeerde speculatie zijn for tuin verloren en naar Engeland moeten wijken, zijn jeugdig vrouw tje, met drie onnozele kinderen te Parijs achterlatende. Zelve ver volgingen van de schuldeischers te duchten hebbende, omdat zij op verlange van haarman onder sommige zijner verbindtenissen, ook haren naam tot meerdere zekerheid gesteld had, verliet zij haar huis met al het zicli daarin bevindend mobilair en ging zij onder eenen ver dichten naam in eene afgelegene huurt eene nederige woning betrek ken. Ilaar goederen werden verkocht en eenige weken later ont ving zij berigt van het overlijden van haren man. Weldra was het weinige geld, hetwelk zij van uit hare vroegere weelde had mede genomenverteerd en wierd het verknopen van enkele door haar behouden kostbaarheden, het eenige hulpmiddel, dat haar overschot. Een goudsmid uit de buurt was degeen, tot wien zij zich hiertoe wendde; alles tot zelfs haar trouwring reeds weg zijnde, was al wat haar nog overschoot eenig linnen goed, waarvan de fijnheid van hare vroegere welvaart getuigde; ook dit besloot zij te verkoopen of te verpanden, maar bevreesd van zich in onaan genaamheden te kunnen wikkelen, zoo zij dit onder den valschen door haar aangenomen naam deed, ging zij raad vragen bij den goudsmid, dien zij als een gemoedelijk man had leeren kennen. Deze nam het goed voor eigen rekening van haar over en uit dit geld vond zij nu weder voor eenigen tijd het onderhoud voor haar en hare kinderen. De goudsmid, ofschoon bescheidenheid hem zich van het doen van lastige vragen had doen onthoudenhad intusschen wel doorgezien, dat hier een diep ongeluk schuilde en het dagelijkseh bezoek, hetwelk hij van de Wed. ontving, had hem even zeer in hare manieren en toon van spreken de wel opgevoede vrouw, de vrouw van aanzien doen erkennen, eene wezenlijke belangstelling in haar was het gevolg van dit een en ander. Maar eensklaps houden hare bezoeken bij hem op, aanvankelijk verwondert, maar weldra verontrust hem dit; nu laat hij niets on vermoeid om hare woning uitte vinden; dit gelukt hem en weldra klopt hij aau de deur van haar vertrek. Een vijfjarig meisje komt hem open doen, en nog heeft hij den drempel niet overschreden, Of reeds ziet hij de ellendige moeder, ziek ter neder liggende in eene armzalige kribbe, ter naauwernood van eenig dek voorzien, en bezig met het zussen van haar twee jongste kindertjes, die zij met hare tranen besproeide cn die met zwakke stemmetjes om brood I-iepen. Arme vrouw! Arme kinderen! roept de manterwijl hij eerbie dig nadert. Maar, waarom uw oudste dochtertje niet tot mij ge zonden? Ik had, was het antwoord, niets meer te verkoopen. Het brood der armen, waarom ik verzocht heb, is 6edert veertien dagen het eenig voedsel van mij en mijne kinderen. Gij hebt u zegt de troostende bezoeker, te vroeg aanj-.de wanhoop overgegevenq Uwe kostbaarheden waren van grootere waarde, dan ik vermeendeJ het gesteente rondom het kruis vooral, waarv ik veel geld ge maakt heb, en ik ben uw schuldenaar voor een bedrag van 2000 franken die ik u hier kom brengen; mogt ik u bovendien, tot dat er betere dagen voor u komen eenen post van vertrouwen te mijnen huize aanbiedenzoo zou ik u het bestier over mijne huishouding op dragen en zorg dragen uwe kindertjes onder uw opzigt eene goede opvoeding te doen genieten. Dit zoo hartelijk aanbodzoo vereerend voor hem die het deed was het ook te zeer voor haar, die het ontving, dan dat er aan eene afwijzing gedacht kon worden. Mevrouw bevindt zich tegenwoordig aan het hoofd der huishouding van den eerlijken man en hare kinderen ontvangen eene burgerlijke, maar voldoende en vooral Christelijke opvoeding. Ten opzigte van de staatkundige betrekkingen tusschen Frank rijk en Rusland, las men gisteren in eene der Parijsche correspon- dentiën Men weet dat er na het overlijden van den Hertog van Orlean/t zeer veel gesproken is van eene toenadering, die er tusschen de ka binetten van Petersburg en van Parijs scheen plaats te grijpen. In tusschen heeft Keizer Nicolaas nog niet geantwoord op de mededee- ling, die hem van het noodlottig voorval van den 13den Julij ge daan is. Zelfs is er nog geen antwoord ontvangen op de kennisge ving der geboorte 7an den Hertog van Chartrcs, die nu evenwel reeds twee jaren oud is. Men heeft, het is waar, verzekerd gehad, dat de Czaar eenen eigenhandigen brief aan Lodewijk Philips ge schreven hadmaar ware dit zoo geweestzoo zou de Mönitcur niet in gebreken zijn gebleven zulks te vermelden, en dit blad heeft ec nimmer iets van gezegd. Overigens blijft men zeggen dat Keizer Nicolaas na het over lijden van den Hertog van Orleans, een paar wekeu lang, indedaad eenige meerdere welwillendheid voor het koninklijk stamhuis vau Frankrijk, heeft doen blijken, zoo dat men zich te Neuillij vleidde, daarin gelegenheid te kunnen vinden om tot een naauwer bondge- noodschap tusschen Frandrijk en Rusland te geraken; maar onver hoeds was de houding van Keizer Nicolaas weder veranderd geweest en het misverstand tusschen de beide hoven was nu zoo sterk, als het immer geweest was. Men wil dat het de berigten uit Konstantinopel zijndie hiertoe aanleiding hebben gegeven. Het Russische gouvernement had ge meend dat Frankrijk zich in de Oostersche aangelegenheden aan de Russische staatkunde zou aansluiten; maar de rapporten van den Russische ambassadeur bij de Verheven Portc, waren hetzelve vau die waan komen terug brengen en hadden de Tuileriëu beschuldigd, van gemeene zaak met Engeland te maken." I T A L I E. Uit Napcis schrijft men van den 3den September: «Terwijl men van alle zijden het fraaije weder roemen hoort, dat men in meer noordelijke deelen van Europa geniet, is het bekoorlijke zuiden, of ten minste ons om zijnen altijd blaauwen hemel zoo beroemd land, gedurende den geheelen zomer door telkens herhaalde regenbuijen bezocht geworden. Dat zeer regenachtig weder duurt ook thans nog in ruime mate voort. Gedurende de geheele maand Augustus is bij na geen dag voorbij gegaan zonder dat eene of meer onweërbui- jen boven ons hoofd losbraken, die van regenvlngen vergezeld gin gen, zoo hevig als men die anders slechts tusschen de keerkringen aantreft. Telkens werden in een oogenblik alle straten daardoor onder water gezet, zoodat het voor den voetganger in het eerste vierendeel- of half uur niet mogelijk was verder te gaan, en hij ge dwongen te wachten tot dat, gelijk de Napolitanen dat noemen, de lava was weggevloeid. Dit verschijnsel is te opmerkelijker, omdat in ons land de maand Augustus zich anders altijd door helder we der onderscheidt en men over 't algemeen hier slechts in den win ter omveer heeft. Van tijd tot tijd was tevens de dampkring onge meen drukkend; zoodat men onwillekeurig de vraag deed, of de Vesuvius, die sedert lang inwendig sterk werkt, op dit een en an der ook invloed uitoefent I" Uit Palermo schijft men, dat daar gedurende de maand Augustus nu en dan vau régen verzelde onweérbuijen de heersehende hitte hebben gematigd. De oogst op Sicilië beloofd overal en in allen opzigte bijzonder rijk te zullen zijn. BINNENLANDSCIIE RERIGTEN. 's Gravenhagen den ld den September. Da Nieuwsbode meldt, dat, naar men verzekert, de sluiting van het hooge huwelijk tusschen II. K. II. Prinses Sophia cn Z. K. H. den Erfgroothertog van Saxen Weimar, deri 8sten October aanstaan de plaats zal hebben Het zou van vele plcgtig heden vergezeld gaan. Men gewaagt ouder anderen van eene algemeene verlichting der stad,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1