Marij Soeblomsten Carolina Albertina, Lenigheden Fry a Trende Brodro Grev Karen Wedel Scandinavien Eenigheden Industrie, alSVnede van eene groote serenadewelke door éen aanzienlijk getal toonkunstenaren aan het in den echt te treden Vorstelijk paar zou gcbragt worden. Ten hove zonden festiviteiten gehouden worden. Den 9den zou de YVel-Eerw. Heer Denhout, Hofprediker, in de Kloosterkerk eone leerrede houden en den lOden October zou het Vorstelijk paar van hier vertrekken. Op de jaarmarkt te Norg, den Oden jl. gehouden, waren 2883 pflarden voor rijtuigen, 914 iossepaarden en 571 veulens, 514 run deren, 257 varkens en 1252 schapen. Er waren minder paarden en veulens ter markt dan het vorige jaar, en de handel in dezelven was zeer slap; voor de fraaiste zijn evenwel hooge prijzen bedon gen, als voor een paard ƒ300 en voor een ander 180; een fraai merrie-veulen is verkocht voor 110.50, doch ook eenige hengste- veulens voor 10 en daar beneden. Van de koeijen zijn insgelijks zeer weinige verkochtde meeste vraag was naar die aanstaande waren te kalveren; voor eenige is nog over de/80 betaald; guste koeijen werdén bijna niet gezocht en voor zeer lage prijzen wegge daan. I)e varkens werden weinig verkocht en waren zeer goedkoop, otiden ƒ10 a 25, jongen 2 a 10. Schapen waren weinig ter mttrkt en zeer goedkoop, de hoogste prijs was benedon 4.50. De slap heid dezer markt is toe te schrijven aan de langdurige droogte, welke dezen zomer lieeft geheerscht, zoodat op Weinige plaatsen ge noegzaam voeder voor het vee voorhanden is, vooral in de pro vincie Groningenwaarnaar een groot aantal paaiden en veulens worden afgeleverd. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-llol- landsch Kanaal, van den 2 tot den 8 September 1842. [Zijnde Noords, bark. Medborgeren, Dito dito. Lenigheden Dito dito. Friheden Dito brik. Syhille, Dito dito. Foreningen Dito dito. Thetis, Dito bark. Forsigtigheden Dito brik. Princes Sophina, Ned. kof. Annegina Elzina, het vervolg.] M. P. Smit v: Purmn: Drammen. J. Muller dito dito. L. Gjersoe dito dito. C. Fredriehs dito dito. P. Thomassen» dito dito. P. Schlijter dito dito. C. Juell dito Osterrisoer. A. Tonnesen nSpijkb» Riga. B. J. Kniper»Alkm. op Avontuur. Van den 9 tot den 15 September. Ned. fregat. Dito kof. Dito bark. Noords, brik. Eng. dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito schoner. Noords, bark. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito bark. P rot ens, Uendrika Delfshaven Patria Ranger, Zellaek Jane Paragon Henriette Aire Stedfast Enigheden Jlafrean Minerva Aftenen Concardia, Resolutionen Jalohabs Batavia naar Amst. T. Guijs Jr. van K. 11. Zietsema J. D Nordlohn J. D. Holst W. R. Blij tb J. Mills W. Craig G. Sellars J Mann n T. Kennedy O. Smith L. Marchussen P. C. Theusing L. Feijn L. T. Watkou C. Chrislophclsen M. Dauiëlseu J. Lijug Amphilrite C. J. Chrisopbelsen Trithioff, R. Tborgesen Dito dito. FarigSn, Wenscab, A. B. Meisom Dito selion. Roms Dahlshorn, L. Mochelbast Cristiensund Russ. dito. Odin, G.D. Strandman Cristniëstad Zweeds, dito. Aurora, L. A. Fich Deens. dito. Tre Penner, J. Jorgensen» Dito sloep. Jacobina Maria, N. N. Koorman» Pruiss. schon. Die KromeJ. J. Beugbard» J. C. PfijfTer Suriname FiumC Venetiën Sunderland dito dito dito dito Newcastle London Drammen dito dito dito dito dito dito dito dito dito Dito brik. Dito dito. Noords, dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Ned. fregat. Dito bark. Diana Maria Venus Procidentia Apollo Fraternity Emilie Martha Maria J. J. Troese P. Arendsen E. Pettersen II. Olsen A. Heraldsen J. Borland i> II. L. Schwartz II. Stokholm Faaiborg Assens Stettin Dantzig Memel Riga dito dito dito dito dito dito. dito. dilo. dito. dito. dito. dito. dito. dito. n dito. dito. dito. dito. dito. dito. dilo. dito. l'urm. dito» dito. Amst. dito. dito. dita. dito. dito. dito, dito. dito. dito. dilo. dito. Purm. dilo. D. van Wijk Amst nBatavia. Noord-HollandII. K. Ruijl dito Suriname. Amer. schon. Nancy Jane, J. Goodzieh dito Curacao. Ned. dito. Raphael, G. M. Gnodde dito Marseille. HeroW. H. Smith dito London. Nort Lijzet, P. J. Arbo «Puim.» Drammen. Ilabets Anker, C. Christcnsen dito dito. Tre Sodskende, N. C. Agerup dito dito. OceanctM Aneson dito dito. Eng. dito. Noords, bark Dito dito. Dito brik. Dito dito. Ned. kof. Marchina, 3. 3. Legger »AIkm. op Avontuur. Van den 16 tot den 22 September. Ned. bark. Margretha Catharina, J. II. Schippers van Batavia n Noords, dito. Ned. dito. Dito schon. Dito kof. Dito bark. Dito dito. Eng. fregat. Zweeds, bark. Ledaal, Eensgezindheid Koning JFillem Maria Julia Anna Augusta Iris Rctty Amerik. dito. Ponwna T. Na trig C: Meijer L. II. Singer S. L. Rotgans J. ïlillebrands II. Peters R. Bentram E. G. Dorhan J. Edwards dito Suriname dito dito dito Rio Grande Bahia Newyork dito Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Eng. schon. Noords, bark. Dilo dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Pruiss. schoner. Thomas T. Dickens S. B. Soreudseu 11. 0. Poust C. Hoijer E. Ilaraldsen C. F. With L. H. Misek 0. H. Christenen» 0. II. Kruge B. Nielsen C. Gjessing k. A. Scheudorf Newcastle dito. Arendahl dilo. Sandifiord Drammen dito dito dito dito dito dito dito Dantzig [Ferrolg hierna.] Puim; Amst. dito. dito. Purni. dito. dito. dito. dito' Amst. Voor Bestelhuis der in de maand October dezes jaars in wer king te brengen STOOMBOOT-DIENST van Alkmaar op Amsterdam is aangewezen door de Ondernemers Het PETTEMER FEER- IIVIS, achter de Vischmarkt te Alkmaar, waar Ueeren reizigers hunne goederen kunnen bezorgen om kosteloos naar de Boot te wor den gebragt. De Commissie tot de LEESBIBLIOTHEEK1'van^et Alkmaarsch Departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeenzal met bare gewone Zittingen een aanvang maken op Woensdag den 12,le« October aanstaande, des vOormiddags ten Elf ure. Die van deze nuttige inrigting wenschen gebruik te makengelieve zich vóór den 7ilen October aan te melden bij P. van Heerden, in bet Gasthuis. A. WENTEL, Secretaris. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 19 tot den 24 September 1842. Marinus Anlhonie, zoontje van Marinus Basic eri Ida Croonenburg. Abraham, zoontje van llermanus de Groot en Geertrui Rietkerk; Gerritzoontje van Wietse Jansz Visser en llendrica Pigge. Ilerminadochtertje van Hendrik Letzke en Jacoba Moot. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 19 tot den 24 September 1842. Geertrmda Mes, weduwe van Pieter Langreen, oud 75 jaren. Catharina, oud circa 3 jaren dochtertje, en Johannes, ond IJ jaar, zoontje van Johannes Stokkink en Grietje van Dijk.Cornelis Jaco- buszoontje van Cornelis Roeper en Maaijke Zwangoud 6J jaren. Pieter, zoontje Van Gloude Vreeswijk én Wilhelmina Tisson, oud 8 jaren. Jacob, zoontje van Jacob Winkel en Maria Tberesia Stuit, oud 4 jaren. Op Woensdag den 28«ten September 1842, des voormiddagg te 10 ure, zal men voor het Locaal van Openbare Yerkoopingen iri de Langestraat te Alkmaar, te koop aanbieden Smirnaasche en andere TapjtenBedden met bun toebehooren Paardenharen Matrassen, Wollen en Ka toen e Dekens, Mans en Vrou wen kt eederen en Linnengoed, Porcelein en Aardewerk Ganglantaarn en Spiegels, Stoelen met Zittingen, Tafels, Ladetafels en Chiffonniè re, Kagchels en Vuurhaarden, voorts een Juweelèn Doekspeld en eenig Zilverwerken hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. f Men is voornemens, óp Woensdag den 19den October 1842, des voordemiddags te 10 Ure, in de Herberg [de Fuik, te Oudorp, ini bet openbaar, te verkoopeu: N°. 1. Eene kapitale, hechte, sterke én weldoortimmerde HUISMANS- WONING, met derzelver ROET en ERVE, benevens 23 Bun ders, 98 Roeden, 60 Ellen extra bost WEILAND s staande en' gelegen in Broekhorn, aan den Middelweg, in den lieer-1 Ilugowaardde kavels op de polderkaart geteekend nos. 2 e» 3, in Letter C. 2. Een stuk BOSCHLAND, onder Koedijk, groot 21 Roeden, 60 Ellen. 3. Een stuk RIETLANDonder Oudorp, groot 31 Roeden, 50 Ellen. Alles breeder bij billetlen omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SCI10EIIUI- ZEN, te Alkmaar. V Men presenteert te IIUURTwee ROVEN-VOORKAMERS, op bet vrolijkste gedeelte dezer Stadte bevragen Fbij If. C. SLOOT'- MAN, Mr. Wagenmaker en Smit op den Dijk, alhier. Al de genendie iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjn aan den boedel van HENDRIK de JONG, in leven Kleederma ker en Winkelier ingemaakte kleederen, en zijne buisvrouw CHRIS TINA WILHELMINA DIEDERIKS, gewoond hebbende binnen dei stad Alkmaar, en beide aldaar in den jare 1842 overledengelie ven daarvan vóór den lOden. October deszelven jaars opgave of beta ling te doen ten Kantore van den Notaris S. A. de LANGE, aan do' Langestraat, te Alkmaar. Men is voornemens, op Dingsdag den 1l«te" October 1842, to beginnen voor den middag te tien nreten Sterfhuize van HEN DRIK de JONG, aan de noordzijde van de Langestraat, in wijk B, N°. 70, te Alkmaar, om kontant geld in het openbaar te verkoopen Eene partij nieuw gemaakte Manskleederen benevens eenige stuk ken Duffel, Baai, Calmuk, Pilo, Katoen en Laken; voorts MEUBE LEN, HUISRAAD en INBOEDEL, bestaande in eene mahonihouten Secretaire, Chiffonnière, ronde en andere Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen TafellampenRedden en Toebehooren A'loerkleeden en Karpetten, Koper, Tin- IJzer- Verlakt- Glas- en Aardewerk; mits gaders eenig Goud en Zilverwerk en Juweelen en eindelijk eenige Roeken; al hetwelk daags te voren, van des voormiddags tien tot des namiddags vier ure, door een ieder zal knnnen worden bezigtigd. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R G K, in de Achterdam, wijk C, n°. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2