A"' 1842. ALKMAAR C 0 IJ R A N T. M a a k (1 a g 3 October. NEDERLANDEN. 16.9 idem idem 0.18o| Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, yoor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. IIIUUllillll Ijll lie Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re- geks is één Gulden, en voor eiken regel meer si(' Centen, bëhalvè 35 centen zegelrept voor elke plaatsing. T STA ATSR WD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-IIOL- LA fti) Ontvangen Hebbende eene resolutie van den lieer Staatsraad Ad- nnnistrateur voor de Registratie, bet Kadaster en de Loterijen Gelet hebbende op deszelfs Resolutie van heden, waarbij kracht tens Zijner Majesteits besluit van den 3den September 1842 n° 97 wordt vastgesteld eene 188ste Loterij, brengt bij deze ter kcnnissé van een ieder, die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen rj° 1) zaI bestaa» uit mer en twintig duizend loten twaalf duizend prijzen en drie en vijftig pre,uien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. - 2°; Trn aehaeve ^'1 'S R Üks scba&ist zal worden ingehouden vijf- tien ten honderd van alle prijzen en premien van één honderd gulden en daarbovenen tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gul den en daar beneden alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal ut, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. j ,n «uilen in geene kleinere deelen mogen gesplitst worden, dan m twintigsten. 4°. De toelating van splitters en debitanteu zal moeten geschie den, met in acht neming van de bepalingen in Zijner Majesteits De- 1827nn°aufAt ni T±r 1818 (Staatsblad n°. 37) 13 dito S?!* fSJf. aA- 5o0)oi" "°- '4°' 611 Vfm dcn eden Janu- aiy io«j1 ii oo (Staatsblad 11 2) vervat. 5°. De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der 187ste Loterij met niet zijn uitgekomen: mits tot het be komen denelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te s Gravcnhage, of van een der collecteurs aanvraag gedaan worde Linnen dc twee eerste weken, na de opening- der collecte 6° De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 188ste Loterij, voorloopig een getal van duizend twee honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in gezetenen van het Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personen welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te landeaanspraak daarop kunnen maken en hém daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen, gebeden loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan iiem ui eens voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 1 j 1 loterii zal geopend worden op Maan dag den 17d en October 1842 en worden gesloten op Zaturdag den 2Usten derzelfde maand. 9°. De trekking vaii de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben cn gebed moeten afloopen op den 14, 15, 10 en 17den November 1.842die der tweede klasse op den 28, 29, 30 November en lstcn December 1842; die der derde klasse, op den 12, 13, 14 en 15den December 1842; die der tierde klasse, op den 27, 28 en 29sten der zelfde maand; en die der vijfde of laatste klasse, op den 9 10 I ,12' lü< 23< 24< 25' 2d> 'W, 31 Januarij 1 en 2 Fe bruari] 1843; terwijl de laatste 100 nummers op Vrijdag den 3den rcbrunrij 1843, zullen getrokken worden. 10°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het ver- koopen of verhuren van loten niet meerder mogen vorderen dan Rij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde Gehoele loten 69.00. Halve 34.50. Vijfde 13.80 Tiende ƒ6.90. Twintigste 3.45. J J nenut Van de klassikale loten voor de eerste klasse* Geheele loten ƒ14.00. Halve ƒ7.00. Vijfde 2.80. Tiende ƒ1.40 Twintigste 0.70. Voor de tweede klasseGeheele loten 26.00. Halve 13 00 Vijfde 5.20. Tiende 2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten 40.00. Halve 20 00 Vijfde 8.00. Tiende 4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasse: Geheele loten 56.00. Ilalve 28 00 Vijfde 11.20. Tiende 5.60. Twintigste ƒ2.80. Voor de vijfde klasse: Geheele loten ƒ71.00. Halve ƒ35.50 Vijfde 14.20. Tiende ƒ7.10. Twintigste 3.55. Rij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende 0 40 Twintigste 0.20. Voor de tweede klasse: Geheele loten ƒ8.00. Halve ƒ4.00. Vijf de 1.60. Tiende 0.80. Twintigste 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten 10.00. Halve ƒ5.00. Vijf de 2.00. Tiende ƒ1.00. Twintigste 0.50. Voor de vierde klasseGeheele loten 14.00. Halve ƒ7.00. Vijf de 2.80. Tiende ƒ1.40. Twintigste 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten f 18.00. Halve ƒ9.00. Vijfde 3,60. Tiende 1.80. Twintigste 0.90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooplotcn hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzelver fonrmssement voor de volgende klassen kunnen voldoen, gelijk hel- zelve hu het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: ',n., '■-'•wisseling voor de tweede klasse met 12.00. Voor do derde klasse met ƒ14.00. Voor de vierde klasse met 16 00 Voor dc rijfde klasse met 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere hijbetaling van eemg opgeld. 11°. De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedra gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, over eenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6den Janna- iij 1831n (18in de Nedevlandsche Staats-Courunt zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke geheele doorge fourneerde loten, tegen den inleg-prijs mogten verlangen, oplet tend gemaakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den heer Ontvanger- Generaal der Loterij is opgedragen, ten wiens kantore men zich in persoon of hij gemagtigde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezelve loten. Rrengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diege nen, die daarin belang mogten stellen. Haarlem, den 30st<-'" September 1842. De Staatsraad Gouverneur voornoemd. Van E W IJ C K. Van wege don RAAD der Stad ALKMAAR, wordt aan de Ingeze tenen derzelve Stad en Jurisdictie Lekend gemaakt, Dat tot Stedelijke Kiezers zijn herkozen de Heeren: Jacobus Theodoras Koorn. Adrianus Petrus de Lange. Samuel Cornelis Simon Holland; Timon Henricus Blom Sz. Mr. Clemens Sandenbergh Matthies- sen van Petten en Nolmerban, en Johannes de Veer H'illcm Schut. Dr. Leonard de Sonnaville. Gerard Pieter van Dijk. Josephus van Dam. Alkmaar, den 27st"< September 1842. De Burgemeester der Stad Alkmaar: F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEÜ FONTEIN VERSCIIULR. Alkmaar den 30sten September 1S42. Lit 'sRijks Magazijn der Marine te Willemsoord, gemeente Helder worut een groote partij Koperen Spijkers vermist, als: 21.0 fg Gewone Koperen Spijkers van 0.3S EI. 1.0 idem idem 0.103, 4.1 i) idem idem 0.171 0.7 idem idem 0.032^ 5.6 Platkoppen idem 0.103, 1.0 idem idem 0.097,' 2.0 idem idem 0*090, 128.0 Compositië [Spijkers gewone 0.410, 100.5 ii idem idem 0.380, 81.6 idem idem 0.360, 56.5 idem idem 0.330, 35.0 idem idem 0.310^ 43.6 idem idem 0.280, 24.2 idem idem 0.26Ö, 190.7 idem idem 0.230, 149.0 i) idem idem 0.210, 3.5 a idem idem 0.150, 0.2 i) idem idem 0.01.0> n243,0 idem idem 0.039 liet Departement der Marine heeft eene Premie van f 100 uit geloofd aan dengenen, welke hetzelve op het spoor zoude kunnen brengen tot ontdekking van den dader of daders van dezen waar- schijnlijk gepleegden diefstal. Mogt men desaangaande hier ter stede iets ondekken, dan wordt men verzocht het ten spoedigste kenbaar tc maken aan den lieer Commissaris van Politie. Alkmaar, den 30sten September 1842. Onlangs werd bij de Correctioneele Regtbank alhier zekere Adria- na van Dijk, vrouw van F. Schouten, wegens misbruik van ver trouwen jegens verschillende personen door de panden, welke men haar ter beleening in de Stads-Bank van Leening bragt, te splitsen en een gedeelte daarvoor ontvangene gelden voor zicli zélve te hou den en te verteerengestraft met twee maanden gevangenisstraf cu eene geldboete.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1