fli° Ah C 0 R A N T. 10 October. J M a a ii d a - - - c. Doze Courant wordt eens in de Weck en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. IINWi A L S IA "V De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re* gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. G. HROOB-ZETTIN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van lieden, de prijs zal zijn van: „r .1 lr soort 35 Ct. per Nedörl. pond. Het fijn Wit Tarwenbroodj 2c28 (J liet grof Bollenbrood24| ongebnild Tarwenbrood 26'i i> Roggenbrood11» En dat mitsdien de prijzen en het geWigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zidlen zijn als vólgt: Pond. Onbe. Lood. JL ljJl IwlAlA/ V* J Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood 2e Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood n wegen 2. 8. ƒ-10 C* a 1. 4. - 05 4. -14 6. - 21 n 8. - 28 1. - 28 2. 1 - 05 0* - 66 3. - 33 1§. »-16§» D <J mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 8steu October 1842. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSC11UIR. MNNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhagen den 3den October, Laatstleden Zaturdag vierde een huisgezin op de Prinsengracht alhier, bestaande uit een bejaard heer, die van zijne rente leefde, zijne echtgenoot en eene dienstbode, den geboorte-dag van eene der huisgenooten. Onder de geschenken, welke men dien heugelijken dag ontving behoorde eene vleeschpastei van eenen neef uit Utrecht. Na"het gebruiken van die pastei, bevonden zich de drie personen plotseling ongesteld. Dadelijk werd er geneeskundige hulp ingeroe pen, doch de man stierf in den nacht van Zaturdag op Zondag, terwijl de vronw en de dienstmeid tot op dit oogenblik in eenen zeer 'gevaarlijken toestand verkeeren. De geregtelijlce overheid, van het gebeurde onderrigt, heeft doen overgaan tot eene lijkschouwing van den overleden man, die, naar men verzekert, de vermoedens van vergiftiging heeft vermeerderd: De neef bevond zich Zondag-morgen in deze stad. Op hem ruste zware vermoedens De politie, die haar onderzoek en hare naspo ringen met ijver heeft voortgezet, heeft genoegzame termen gevonden om den neef in hechtenis te doen nemen en aan de justitie over te leveren. De overledene grijsaard was 82 jaren oud; zijné huis vrouw telt 73 jaren. Letden, den 3den October, Dezen morgeu werd alhier tot doctor in de medicijnen bevorderd de lieer P. J. Koorn, geboortig van Alkmaar, na verdediging zijner Dissert. Chirurgico-Medica Inaug. de pupilla artijicialu Amsterdam, den 4den October Wij vernemen dat een der geschenken van de stad Amsterdam, tér gelegenheid van het huwelijk vart II. K. II. Mevrouw de Prin- sbs Sophia der Nederlanden met Z. K. H. den Erf Groot-Hertog ruw Saksen-Weimar-Eisenach, bestaat uit acht prachtig gewerkte zilve ren kroon- en vier en twintig zilveren gewone kandelaars. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol lands ch Kanaal, van den 23 tot den 29 September 1842: f.Zijnde het vervolg Morin Cdtl Wilhelm Emilie 4 jürodren Union Pruiss. brik. Dito dito: Dito dito. Dito galjas. Deens. brik. Ned. kof. Jantina Margretha Deens, schoner. Emma, Pruiss. bark. Express. Dito galjas. Louisa, Meek lb, brik. der alte Peter Pruiss. galjas. Pcrle Dito ibrik. Patriot J. M. Fisscher v: Dantzig n: Ainst. J. J. Sass dito dito. C. F. Boljahr dito dito. II. Schwartz dito dito. C. II. liaison dito dito. B. H. Smit dito dito. G. J. Passer Memel dito. P. E. Arensberg Koningsberg dito. E. A. Bakker dito dito. P. E. Andries Windau dito. J. Harder dito dito. 0. E. Ketelboeter Stettin dito. C. ïïnfker »Amstn: J. N. Klint dito A. E. van Dijcke» dito B. II. Gust dito J. K. dé Groot» dito G. White »AIkra.» L. Hovland »Purm.» II. L. Schwartz» dito L. II. Mirch dito Grev Karen Wedel, 0. II. Christensen» dito ScandinavianO. A. Kruge dito CarolineH. 0. Paust dito EenighedenB. Nielsen dito Ned. brik, Nickeri Paket Dito galjoot. Wilhelmina Hamb. bark. Victoria, Ned. kof. Anthoaia Francia, Dito smak. Margretha Elisabeth. Eng. sloep. Carolina Noords, bark. Emilie, Dito ditö. Martha, Dito dito. Trende Brodro Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Industrie, Gjessing di'o Suriname, dito. Triest. Bordeaux. Nantes. Yarmouth. Drammen, dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Ter Drukkerij van de IleerenJoh. Enschedé Zonen te IIaar* lem, is tegen den prijs van ƒ1: het exemplaar verkrijbaar ge steld het rapportuitgebragt door de Commissiebij besluit van Ilee ren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 Julij 1841, n°. 06, ingesteld geweest voor de zaak betrekkelijk de daarstelling van een provinciaal Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen. v N00RD-H0LLANDSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJi IS OVEREENKOMST MET DE AMSTERDAMSCHE STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ en de BARGEi Nieuwe Dienst, tusschen ALKMAAR en AMSTERDAM, aandoende dé Gemeenten Wormeneer, Zaandijk, Koog aan de Zaan en Zaandam. Aanvang nemende MAANDAG den 10^e" October 1S42, op allé dagen der week, met uitzondering van Donderdag. De Uren van afvaart zijn Van Alkmaar naar Amsterdam, des morgens ten 6 ure Cn 's na* middags ten 1 ure. na de aankomst der Barge van hét Nienwediep. Van Amsterdam naar Alkmaar, des morgens ten 8 ure en 'anal middags ten 3 ure. Van Zaandam naar Alkmaar, en van Zaandam naar Amsterdam^ des morgens ten 9 ure en 's namiddags ten 4 ure. Gedurende do maanden April tot en met den laatsten September zal de namiddag-dienst zijn Van Amsterdam naar Alkmaar, des namiddags ten 5 Ure. Van Zaandam naar Alkmaar en van Zaandam naar Amsterdam 1 des namiddags ten 6 ure. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 3 tot den 8 October 1842. Antonie Bcmardus, zoontje van Jan Antonie Elfrink en Elisabeth' Slesker.Reijer, zoontje van Thennis Bnijs en Dieuwertje de Moei. Grietje, dochtertje van Klaas Burger en Petronella Blaauw. Jannetje, dochtertje van Cornelis Hansen en Neeltje Peijs.Johan Andrieszoontje van Gerrit Grootewillink en Anna Barbara Coster. Johanna Mariadochtertje van Hermanus Moos en Margaretha da Vries. Pieter, zoontje van Jan Koster en Maria Sjoerds. Aangiften vah OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 8 tot den 8 October 1842. Naatje, dochtertje van Abraham Levie Cohen en Kantje Levia Endhovéh, oud 2 jaren. Jannetje, dochtertje van lluibert Gleij- nis en Grietje Karnemelk, oud 13 weken. Johanna Maria, doch tertje van Petrus Ferdinand Korteman en Johanna Maria van Lier, oud 3| jaten. Hendrikje Roskam, weduwe van Jan van Herrewer- den, oud 81 jaren. Franciscus Hendricuszoontje van Johannes Bernardus Josephus Sehlatmann en Elisabeth Zutt, oud li jaar. Adrianus Willebrorduszoontje van Hendricus Renckens en Jlaria Cor nelia Grootswagers, oud ruim 10 maanden. Karei, zoontje van Hen dricus Jacobus de Jongh en Engeltje Mensen, oud jaar. Abra ham Keulmanoud 20 jaren. Janzoontje van Jan Slegtknmp en wijle Petronella Maria Egemeijer, oud 1 jaar cn 7 maanden. Anna Maria, dochtertje van Hendrik Oortmeijer en Geertruida Straa- temans, oud 11 weken. Hermanus van Akooijweduwnaar van Dieuwertje Slot, oud 72 jaren.Wilhelm Louis, zoontje van Glom de Vreeswijk en Wilhelmina Tisson, oud Ij jaar. Gijsbertus Pc trus, zoontje van Pieter van Ommen en Helena Geertruida Verbeek, oud lj jaar. Jean Pierre, zoontje van Pleun Kusten en Johanna Hendrica Martineau oud 3 jaren.Cornelia Helena, dochtertje van Joseph Pioters en Hendrica de Nijs, oud jaar. Gerard, zoontje van Ds. Gillis Ernst Willem de Wijs en Catharine Caroline An toinette Pont, oud 9 weken. Mafje, dochtertje van Jacobus Rui ter en Maria Pioterse Bakkum oud 3 jaren. Johanna Coop d Groenweduwe van Marten Poeloud 70 jaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1