A°' ALKHAARSCHE 42. COURANT. Ma au da g IT October. %iiö^ - Po. |fBiuT:eï.^ Ai r\ WIJ,":' V-A l^'V' w J .- iMvnftK V_i' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen uil gegeven. liWllSÉi! De Prijs der Advertenticn van l tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. »-■-■ 1 PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANBESTEDING. 'p Woensdag den ÏD'I0" October 1842, des namiddags ten 2 ure, zal,-onder nadere approbatie, door den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-llollaiul, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van Gedeputeerde Staten, aan liet lokaal van het Gouverne ment der Provincie te Haarlem, worden aanbesteed: Het ZESJARIG ONDERHOUD van de Rakens in het IJ en in de Voorzaan., van l°. November 1842, tot ultimo October 1848. Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke bovengemelde aanbesteding zal plaats heb ben, zullen ter lezing liggen, boven en behalve aan het locaal van het Gouvernement der Provincie Noord-Hollandin de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: te Amsterdam in het Koffijhnis hot Vosje op het Ilok-in in het Logement het Wapen van Medemblik op den Dam, in de Beerenbijt buiten de Utrechtsche poort, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ en in het Harlinger Veerhuis op de Texelsche Kade, te Haarlem in het N oord-llollandsche Koffijhnisin de Logemen ten de Kroon de Halve Maande Leeuwrik en in het Heeren-Loge- ment in de Zijlstraat; te Alkmaar in den llooden Leeuw en in de Toelast; aan den Helder in het B'eeten-Logementte Nieuwediep bij de We duwe Mimicus en bij fhnen; te Medemblik en te Enkhuizen in den Valkte Hoorn in het Ongemaakte Schip en in den Doelente Edam in het Heeren-Logementte Purmerende bij Frikkete Monnicken- dam in den Doelen; te Zaandam in den Otter; te Buiksloot in het Roode Hert, en in den Vergulden Wagen; te Muiden in het Hof van Holland; te Weesp in den Roskam en te Naarden bij Jurrissen. Zullende op Maandag vóór de Hesteeding rle noodige aanwijzing wor den gedaanen bij den Ingenieur van den Waterstaat J. G. van GENDT te Amsterdam, de vereisehte inlichtingen te bekomen zijn. BROOD ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS w-n Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, datte rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van: ir c- -.-.r-, -r i il le soort 341 Ct. Tier Nederl. pond. Het firn Wit Tarwenhrood 1 1 J J 2e 27j i> Het grof Bollenbrood24 ongebuild Tarwenhrood 26 RoggcnbroodII En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Fijn Witteb'1. of regels lesoort, moet wegen het brood binnen fijne Wiltebroodsbol Gebuild Tarwenhrood 2e 1. Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood Once. 2. 1. 4. 6. 8. 2. Lood. ƒ- 10 Cs. i) - I lo a - 14 - 20j a - 27è - 27, - 05 a ook in den vorm van broodjes, a - GR i a - 33. - 1 S§ a zetting verkocht de G. 3. 1 Zullende alles gaar gebakken en niet boven Knogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 15ien October 1842. F. C. W. DRU'IJA'ESTETJN. Ter Ordonnantie van dezel ren. De Dl EU FONTEIN A'ERSCRUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. ïïet blad VAudience bevatte dezer dagen het volgende verhaal Nabij de fontein van St. Servie stond een knaapje van omstreeks 14 jaren en van zeer innemend gelaat te zingen, tèrwijl hij zijne stem met zijn Barbarijsch orgel begeleidde. Rondom hem Had zich een digte kring gevormd, want zijn gezang was waarlijk lief; hij had vrij veel geld ontvangen en scheen dus alle reden le hebben om vergenoegd te zijn maar desniettegenstaande zag menterwijl hij zijne romance zong, van tijd tot tijd de tranen zijne oogen ontrollen. Een der toehoorders, dit met belangstelling opmerkende wilde er de reden van weten voor vijf franken kocht hij van het jongslee al de liedjes, die deze tiog overig had en voorts ondervroeg hij hem met goedheid. Och Mijnheer! zcide het knaapje, niemand beseft hoe veel ik lijde. Mijne moeder, mijne góede moeder, die weduwe was, is de zen nacht gestorven en ik ben het oudste der vijf kinderen, die zij achterlaat. Zij wilde óns niet verlaten om naar het gastliöis to gaan, en tot op haar laatste oogenblik heb ik haar opgepast, zoo goed ik kon. Gisteren avond na ons allen omhelsd te hebben, zeide zij mij «mijn goedde Julian., het bedroeft mij zeer, afscheid van u te moeten nemen, maar lietgene mij bovenal kwelt, is dat ik van we- ge de armen-inrigling begraven zal worden zonder dat mijn lijk in de kerk gebragt wordt." lk heb al wat ik kon gedaanom baar te troostenmaar twee nren daarna was zij niet meer. Het was mij wel verschrikkelijk, het lijk mijner moeder te verlaten, om te gaan zingenmaar ik heb mij gezegd zij zal niet door de armen-inrig- ting begraven worden en ter kerke worden ingedragen; dit heeft mij moed gegeven, lk zing sedert dezen morgen en nu ben ik in slaat hare begravenis te bekostigen. De ondervrager van den jongen zanger was de Heer Gignot voormalig ontvanger van renten. Het verhaal van den knaap had hem diep getroffen, maar hij wilde hem al de verdiensten van zij ne ouderliefde latenen deed voor het oogenblik nier meerdan met hem naar zijne woning te gaan en hem later bij de begrafenis te vergezellen. Toen echter de plegtigheid over was, verklaarde hij de verzorging der vijf weezen op zich Te nemen en heeft hij hen allen dadelijk te zijnen huize opgenomenom hen te doen opvoe den. en hun verder bestaan te verzekeren." ENGELAND. Te Bristol is tegenwoordig een zeer zonderling regsgeding aanban- ging. Er is aldaar een achingswaardig koopman, met name John Woelleywoonachtig. Bij dezen man, die weduwenaar is, was in wonende zijne twee en twintig jarige schoonzuster, Miss Bryert dit meisje heeftom redenen die bij liet proces nader ontwikkeld zullen worden, hem diets gemaakt, dat zekere zeer rijke dame smoor lijk op hem verliefd was, maar dat hare familie tegen het huwelijk zou wezenwaarom alles zeer in het geheim behandeld moest wor den met bijna ongeloofelijke intrigues heeft zij alles zoodanig we ten te beschikken, dat de lieer Woolleydie iutusschen allea bekostigde, zijne bruid niet te zien heeft gekregen, voor na de vol trekking van het, op de Engelsche wijze, heimelijk ingezegende hu welijk, waarna het jonge paar eea plaizier-reisje is gaan maken, in groolen stijl levende en steeds een ekwipaadje met vier paarden te zijner beschikking houdende. Na de terugkomst te Bristol is het uit gekomen, dat de jonge vrouw geenszins was de rijke dame, voor; welke zij was uitgegeven, maar wel zekere Mary-Ann Morgani een gewezen dienstmeisje dat noch lezen noch schrijven kan, gee- nen penning bezit, maar misschien de familie, in welke zij geko men ismet der tijd met eenen admiraal kan opluisterenwijl haat broeder nu reeds den rang heeft van matroos. Te Bristol blijf de aandacht nog geheel gevestigd op het cri-' mineel en civiel proces, hetwelk het gevolg van het zonderlijke hu welijk van den Heer Woolley geworden is. De tante van Maria An na Morgan het meisje dat zich door Miss Bryers, de schoonzuster van den Heer Woolley, heeft laten overhalen, om het huwelijk on der den naam van Miss King, het rijke, aan den Heer Woolley ge noemde meisje, le sluiten, is haar nichtje voor de regtbank van po- licie komen reclameren. De tante, eene goede eenvoudige vrouw, had haar nichtje, die een achtingswaardig huisgezin als dienstmeis je diende, sedert eenigen tijd uit het oog verloren, maar het ver haal van het gebeurde in de dagbladen gelezeu en tevens daaruit gezien hebbende, dat haar nichtje in het proces van Miss Dryers als medepligtige aan valschheid en opligting betrokken was, is zij dadelijk op reis gegaan om te komen verklarendat slechts de arg listigheden van Miss Bryers het meisje hadden kunnen misleiden. Zij heeft er bijgevoegd, dat Miss Bryers, die zich alstoen voor Mis tress Bryers uitgaf, met het meisje bij haar te Islington geko men was, zeggende dat het meisje bij haar diende, en op het punt stond van met een' jongman te trouwen De goede vrouw had beloofd, zoo dit van haar gevraagd werd, goede getuigenissen te zullen geven; Miss Bryers was hierop met haar zoogenaamd dienstmeisje weder vertrokken, maar had twee koffers achtergelaten. Die koffers zijn vertoond geworden aan den Heer Woolleydie de zelve als zijn eigendom heeft erkend. Hij vleide zich daarin, ten minste voor een gedeelte, le zullen terugvinden de kostbare ge schenken, door hem voor zijne, zoo hij zich verbeeldde, rijke aan- aanstaande Miss Louisa Poole King, gekocht; maar in stede van die geschenken, heeft men niets dan eenige oude vodden in de koffers gevonden; deze omstandigheid begint de drijfveer van Miss Bryers handelwijze minder moegelijk te raden te maken. Mistress Morgan, de tante, heeft ook nog verklaard, dat hanr niehtje een zeer eenvoudig, onnoozel meisje is, die niet eens haren naam kan teekenen, zoo dat Miss Bryers, haar ongetwijfeld de hand heeft moeten houden en sturenom haar dien van Miss King te doen schrijvenen dat het haar onbegrijpelijk voorkomt hoe een man, die zoo veel ervarenis van zaken heeft, als de lieer Woolley zich in eenen zoo grovèn strik heeft kunnen laten vangen. De ma gistraat heeft aanteekenirig van deze verklaring gehouden, om de zelve bij het proces te voegen. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 30 Sopt' tot den 6 Ootob. 1842. Ned. fregat. Goed VertrouwenF. H Lundl v: Batavia n: Amst. Dito schoner. Dito dito. Eng. brik. Leith Monarch Zellak Lesleij v: Grangemouth» dito. J. Manning S. Mills London Sunderland dito. dito»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1