A°' 1842. ALKIAARSCHE M a a a tl a g 24 October. Sr£,l.5 SÏSJL, S. mei». »An>st. u: Suriname. HüRGEMEESTER en WETHOUDERS m Stad ALKMAAR bronoen raits (loze ter kennisse van de belanghebbenden, dat aan Keurmeesteren der Rijtuigen den last opgedragen zijndeom die keuring bij de onderscheidene Stalhouders, Voerlieden en Verhuur ders van Rijtuigen, ingevolge de bepalingen der Keure van 13 Au gustus 1835. te bewerkstelligen, deze daartoe, in den loop dezer maand op nader te bepalen dagen zullen overgaan. Geschiedende deze kennisgeving tot bijzondere waarschuwing voor elk, dien zulks zoude mogen aangaan, om, wanneer hem van den iuis'ten dag door Keurmeesteren voornoemd zal zijn kennis gegeven, zorg te dragen, dat de Rijtuigen behoorlijk op zoodanige openeplaat sen zijn ten toon gesteld, dat de genoemde Kenrmeesteren geene zwarigheden of hinderpalen ondervinden, om de genoemde Keuring naar den eisch te kunnen verrigten. Alkmaar, den 21steIi October 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. KOOR N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSC11MR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 16den October. De Rotterdamsche Courant behelst het volgende, onder dagteeke- ïiing van den 17den dezer: «Eergisteren, den bepaalden dag, op welken nïï. KK. Hïï. de Erf-G root hertog en Erf-Groothertogin \an Saksen-Weimar-Eisenach zich aan de haven van 's rijks werf alhier zouden inschepen, was alles op die werf in tijds tot de ontvangst ingerigt, zoo door het hij- schen van vlaggen, aïs andere toebereidselen. Aan den ingang pos teerde zich een sterk detachement mariniers, zoo wel tot handha ving der orde als om de militaire honneurs te bewijzen, voor elf are plaatste zich het corps muziekanten der schutterij bij de haven; inmiddels waren de hoofd-nfficieren en een groot gedeelte der hee- ren officieren van de schutterij, benevens een aantal heeren en da mes op de werf toegelaten. n Aan het einde der haven lag de Nederlandsehe stoomboot Lnd- dJe tot liet doen der reis tol Maintz bestemd en door de zor- pen'van den kapitein-luitenant ter zee van Branch, equipagemees ter als zijnde daarmede mondeling door Z. M. den Koning belast geworden, ingerigt was, naardien Zr. Ms. stoomjagt de Leeuw, uit hoofde van den lagen stand der rivieren, tot genoemd einde met gebezigd kon worden. Omstreeks elf ure kwam omringd van de eerewaeht te paard, die het van de Zwetheul af begeleid had, liet met vier paarden bespannen rijtuig, waarin 11H. KK. BH. de Erf-Grootherbig en Er - Groothertogin, Prins Alexander en Prins Hendrik der Nederlanden gezeten waren, onder het gejuich van het in orde geschaarde werk volk, de werf oprijden, gevolgd van een tweede rijtuig, in hetwelk zich Z. K. II. de Prins van Oranje bevond. De Vorstelijke Personen stapten aan het einde der werf uit hunne rijtuigen en werde aldaar ontvangen door Z. Exc. den directeur-gene raal van marine Rijkden directeur der marine Ver-Heul! den kapi tein-luitenant ter zee equipagemeester van Franck, de liootdbeamb- tpn van s' Rbks werf, den kolonel-commandant van het corps mari niers'en andere voorname personen. II K H. de Erf-Groothertogm betuigde, op eene allerminzaamste wijze, den heer M. A. V Ik Hoffman, commandant van de eerewaeht, hoe gevoelig U. k. 11. was voor de haar bewezen eer. Voorafo-ecaan door den directeur-generaal der Marine, den di recteur der Marine Ver-huell en den kapitein-luitenant ter zee equipa gemeester ran Franck, begaf zich H. K. R de Erf-Groothertogm aan den arm van Z. K. H. den Prins van Oranje, en gevolgd door do andere Koninklijke Prinsen, naar het havenhoofd, waar de stoom boot Ludwi" lag, onder het spelen der volksliederen door de muzijk der schutterij, het bulderen van het geschut der op stroom liggen- de en geheel met vlaggen bedekte oorlogsbrik Pegasus, en het wui ven met zakdoeken en hoeden van het groot aantal heeren en da mes, langs liet andere havenhoofd geschaard. roerde Broeders snikkende om den hals en vermengde hare tranen met de hunne. Alle omstanders, door zulke warme blijken van on derlinge liefde getroffen aanschouwden met ontblootte hoofden en betraande wangen, in eerbiedige stilte, dit verheven tafereel. Eindelijk hadden de beklemde harten lucht gevonden, en do herhaalde kreeten van vaarwel! vaancel! door de groote menigte uetuipen van dit aandoennelijk afscheid aan de Vorstelijke Personen toegeroependeed de lucht weergalmen. Be jeugdige Vorstin rukte zich uit de armen barer Doorluchtige Broeders, en werd door den heer directeur der Marine Ver-huell, na eene eerbiedige en tevens hartelijke toespraak, op de stoomboot, waar het geheel gevolg zich reeds bevond, en verder door Z. Exc. den directeur-generaa der marine Rijk geleid. Aldaar had nog een laatst vaarwel', plaats. Het vertrek der stoomboot noodzakelijk wordende, riep de diep ont roerde Vorstin nogmaals Iloogstderzelver Broeders toe:» God zegenen „Henen voegde daarbij het vaancelaan hare Ouders en aan een aantal personen, wier namen Iloogstdezelver opnoemde. De stoomboot stak af, onder het herhaald vaarwelder ontroerde menigte, dat door de Vorstin met het wuiven der zakdoek beant woord werd, zoo lang het van de boot gezien kon morden. Ook Z. K. II. de Erf-Groothertog betoonde zich gevoelig voor de blijken der aan den dag gelegde belangstelling. „Alvorens, met Iloogstdeszelfs Broeders, naar de residentie terug te keeren betuigde Z. K. II. de Prins van Oranje den heer direc teur der MarineVer-huell de hoogste tevredenheid; over de goedo orde en het verdere dezer plegtiglieid." Alvorens het jeugdig Vorstelijk paar ziel, inscheepte had een al- ]eraa„doenlijkst tooneel plaats. II. K. II. de Erf-Groothertogm wensch- te nog eenige letteren, een laatst vaarwel aan Hare Koninklijke Ou ders te schrijvenen verzocht Z. Exc. den directeur-generaal der marine Rijk dit op diens hoed te mogen doen. Aan boord der stoomboot f meende men, ware zulks gemakkelijker. Neen (ze,de i de diep ontroerde Vorstin), ik moet op den vaderlandschen bodem bet laatst vaarwel schrijven." Na eenige woorden geschreven on die 7, K 11 den Prins van Oranje overgereikt te hebben, viel de waar dige 'en beminnelijke Vorstin Iloogstderzelver gehefde en diep ont- Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 30 Sepf tot den 6 Octob. 1842. Zijnde het vervolgi\ Noords, brik. Unity, 0 C. Winter van Drammen n: Amst. Dito dito. Emanuel, S. J. Larsen dito Punm Dito dito. Elisabeth, S. Knudsen dito Dito bark. Fem Sostre, S. Bjoness dito dito. Dito dito. Carl JohanT. Olsen dito dito. Dito dito. Aeren, S. Feght dito d.to Deens. jagt. Twende Sodskende, N. P. Sorenden» Aarhuus «Amst. Noords, schon. llagdalenaH. Rogge Bergen di o. Dito dito. Janus, H. Sivertsen Drontheim dito. Hanov. kof. Plutus, B. H. Kramer Archangel dito. Dito galjas. Maria Fanny, F. v. Cammmga Croonstad dito. Ned. gaiioot. VrieslandJ. E. van der VeerMemel dito. Dito fregat. AmphitriteK. J. de Jong «Amstn: Batavia. Dito bark, Drie VriendenH. de Wijn dito dito. Amer. dito. AngeliquèN. R. Brewer dito Newyork. Dito dito. Cordova, A. Morse dito Genua. Dito dito. JunoJ. W. Dieks dito Livorno. Eng. schon. Stcdfast, O. Smith dito London. Noords, bark. BedaliaG. Jacobson PurmDrammen. Ned. kof. Elisabeth Marchina, W. J. Wessels «Allun. op Avontuur. Van den 7 tot den 13 October. Bremer brik. Océan, H. Rathen Jr. v: Alexandria(Amer.)n: Amst. Eng dito. Ranger, W. R. Blijth van Sunderland dito. Dito dito. Spring, R Chambres dito «dito. Dito dito. Freedom, G. Bambrough Newcastle dito. Dito dito. John, J. S«>lt d5t.u f\l°m Ditosloep. Laura, Canham London Alkm. Noords schon. Elisa Catharina, C. E. Gunnestadea Sandifiord «Spijkb. Dito brik. EenighedenR. MarchussenDrammen «Amst. Dito bark. Edward, B. Nielsen a dito Purm. Dito dito. Grev Wedel JarlsbergE. Giersoe dito dito. Dito dito. Habet Aankef, C. Chr.-tensen dito «Sj i kb. Deenseb ia?t JnborsH- I ranken „Stubbekjobingn Amst. Dito brik. Astrea J. A. de Lang dito dito. Dijokof. Emilie Sophie, J. Zuiderduin dito Havana. Na,dit. brik. Mathilda, N Borbato dito Mess,na. Ned. schon. De Verwachting, J. D. Lienwen dito London. Noords brik. Tre Sodskende, O. Svendsen «Purm.» Drammen. Dito dito. Elisabeth, S Knudsen dito dito. Dito dito. Emanuel, A. L. Larzen d, o dito. Dito bark. Skalda, C Sande «dito» dito. Dito dito. Procidentia Arend, R. C. Agerup» dito di o. Dito dito. Fem Sostre, L. Bjoness dito dito. Dito dito Carl Johan, T. Olsen dito dito. Deens, schoner. Ceres, 3 Jensen «Spijkb» Nieborg. Mecklb galjas. Carolina Dorothea, J. Niejahr «Purm.» Rostik. Pruiss. brik. Carl Wilhelm, 3 3. Sara dito ditm Russ. schon, Sihstna, C. Drtehell «Amst.Riga. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der A^vERTENTiëx van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegeli egt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1