r ALMAARSCBE AA. C 0 l K A T. INSPECTIE M a a u tl a s; mmC mmmm 31 October. kennisgeving. GANGERS der NATIONALE MILITIE, oP Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. IA A De Prijs der AnvraiENTiëN van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. jl§UHGEMEESTER f,n WETHOUDERS dub Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad dat liet Kohier der Personeel? belastingdienstjaar 1842-43, suppletoir lettor A. N°. 3, op den 24sten dezer door den Heer Staatsraad, Gou verneur van de Provincie Noord - Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 29sten October 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K 0 O R N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCI1U1R. voor de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOF Donderdag den 10den November 1842, des morgens ten half 9 Ure, voor het Raadhuis dezer Stad, gekleed in de Uniform en voorzien van alle verdere Kleeding- en Equipementstukkendie bij het ver trek van het korps aan hen zijn gelatenalsmede van hun zakboek je en attest model lett. 11. II. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Pabijs den 2'isten October. Uit Bordeaux wordt gemeldt, dat aldaar eergisteren het fraaije Amerikaaneche schip de Havre van B00 tonnen, in weerwil van alle mogelijke pogingen tot blussing van eenen daarin ontstanen brand, geheel verbrand is. Over de oorzaak van den brand zijn onderscheidene lezingen maar alle komen daarin overeen, dat 'dezelve waarschijnlijk aange- slokenJis door driezich aan boord bevindende negers, die dan ook reeds ïn hechtenis genomen zijn Het schip had gelukkig niet an ders in dan Ballast, maar was naauwelijks voor een derde van des- zelfs waarde verzekerd. Uit St. Etienen wordt onder dagteekening van den 19den ge schreven, dat den vorigen dag in de kolenmijn St. Charles, onder de stad Firminy behoorende eene vreesselijke uitbersting van brand baar gaz heeft plaats gehad. Tussehen de 40 en 60 werklieden wa ren zoo even in de mijn gegaan, toen de uitbersting gebeurde. Van deze zijn er 18 uit den put gehaald, waaronder 12 dooden, 4 le vend maar in hopeloozen toestand en de twee overigen onbezeerd daar zij zich in eene uitholing gered hadden. Van al de anderen weet men nog niets; men hoopt dat zij in leven mogen zijn, maar zij kunnen niet naar buiten en tnen kan ook niet zonder arbeid bi] hen komen, omdat een gedeelte der mijngangen ingestort is. Ove- rigens gebeuren de nazoekingen in den donker en al tastende, uit vrees van door het bijbrengen van licht op nieuw eene ontploffing te veroorzaken. Evenwel wordt er in onze blade verwondering te kennen gegeven, dat men bij deze nazoekingen niet de veiligheids lamp van Davy gebruikt. gens de Militaire Willems-orde en nog dezer dagen die van den Ne- derlandschen Leeuw deed verwerven. Vlijtig en kundig navorscher van al belgeen de kunst en de geschiedenis, meer bijzonder die de» Vadei4ands, betreft, was liij eeii ijverig verzamelaar van zeer belang rijke stukken en bouwstoffendaartoe betrekkelijk. Daarenboven was hij een opregt en hartelijk vriendtot wien men zich niet te vergeeifs wendde, wanneer hulp of raad uoodig wassen wiens be reidwilligheid door velen is ondervonden. Zijn vroegtijdig afsterven is een groot verlies voor 'sRijks dienst, voor de maatschappij, voor zijn gezin en voor zijne talrijke vrienden." Hoorn, den 19den October. Heden verzamelden zich binnen deze stad 24 van de 31 Notarissen in dit arrondissement, welke den eed, waartoe hen de nieuwe wet op het Notaris-ambt verpligt, voor de regtbank alhier hebben afge legd. Negentien derzelven vereenigden zich daarna in het logement de Stads-Doelen, aan eenen vriendschappelijken maaltijd, waarbij onder het beleid van den kaatsten voorzitter, der nu vernietigde ka mer, broederlijke eensgezindheid zich aan gulle vrolijkheid paarde, terwijl de grondslag werd gelegd tot eene jaarlijksche zamenkoms van al die ambtsbroeders, ten einde de nu door omstandigheden geschokte band der eenheid en ambtelijke welwillendheid met zou de verbroken, maar kan het zijn, duurzaam behouden blijven. Niet een dier 19 trok zich daarvan terug, en allen vleiden zich, dat ook zij, die thans buiten hun toedoen ontbraken, daaraan volgaarne deel zoude nemen, en wij mogen vragen kan zulks anders, wan neer het voorstel daartoe gedaan wordt, gelijk hier het geval was, door eenen man die bij 77-jarige ouderdom, 55 jaren het ambt van Notaris uitoefendeen den roem bezit van bij al zijne ambtgenooten geacht en bemind te zijn, terwijl hij nog altoos is de lust van hun gezellig verkeer. Een Amerikaanseh doctor, een zeer ijverig medelid der matig- Jieidsheidsgenootschappenheeft eene merkwaardige monographic over de gesteldheid der drunkaards geschrevenwaarbij drie ge kleurde plateu gevoegd zijn, welke de veranderingen voorstellen, die de drank op de maag der dronkaards ten gevolge heeft. Het matigheidsgenootschap heeft afdrukken dezer platen laten maken en in de nabijheid der tapperijen en wijnhuizen laten aanslaan met het onderschrift: «Dronkaards, ziet wat er van mve magen wordt, 200 gij met drinken voortgaat." H1NNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 23sten October. In het Dagblad van 's Gravenhage leest men Den 18den dezer is alhier, in den manneljjken leeftijd van nnauw- lijks 49 jaren, overleden do luitenant-kolonel Nolthenius de Man. Eerst bij ileti Waterstaat, later bij de Genie, en eindelijk bij den Alpemecnen Staf geplaatst, was hij een bekwaam en verdienstelijk lid"van die verschillende corpsen, hetgeen hem dan ook aehtervol- IIoorn, den 26sten October. Gisteren morgentussehen half vijf en vijf ureis in de grutterij van T. Bots, Grutter en Winkelier, aan het Nieuwlanduitkomen de in de Achterstraat, binnen deze stad, een brand ontstaan, wel ke in een oogenblik zoo hevig was, dat er aan geen blussclien te denken viel. De meestgepaste maatregelen werden derhalve geno men om de helende pereeelen voor vernieling te beveiligenwelk doel gelukkig is bereikt. De grutterij is, met eene daaraan belen dende» stal geheel uitgebrand. De brand is waarschijnlijk liet eerst bij de Eest ontstaan, doch de oorzaak tot heden onbekend. De bewoner was voor brandschade verzekerd. Amsterdam, den 22sten October. Gisteren heeft een persoon (zoo 'men wil een Engelsche zende ling) zich in eene vigilante op de Joden-Breestraat vertoonden bij die gelegenheid papieren in de Ilebreeuwsche en Uoogduitsche taal uitgestrooid, ten einde (naar men zegt) de Israëliteu tot het Chris tendom te bekecren. De zendeling is ondertussehen niet vriendelijk ontvangen, maar heeft het hazenpad moeten kiezen. Wij meencn met zekerheid te weten, dat deze Engelschman reeds de stad heeft verlaten. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- landsch Kanaalvan den 14 tot den 20 October 1842. M. C. Schmidt van Havana naar Amst. C. J. Valleij Newyork dito. A. Hagedoorn Baltimore dito. J. Mockeneij -> Ancona dito. J. Barends Rochefort dito. A. Taijlor Newcastle dito. G. Park dito dito. J. Davis Sunderlanddito. G. Smith London dito. R. Wright Liverpool dito. H. Thus Drammen dito. j/iu. «lui O. A. Olsen dito Purm. Ned. bark. Maximiliaan Theodoor, D. lloelhauwern Amst nBatavia. Dito dito. Marco BozarisJ. de Boer dito dito. Dito dito. De HarmonieC. A. Schönbeek dito Suriname. OldvMib. schon. DelphinC. B. Janson dito St. Thomas. Araerik. bark. PomonaJ. Edwards n dito Newjork. Napolit. brik. St. Salvatore, S. Miccio n dito Napels. Ned. schon. kof. MariaR. G. Smith dito Bordeaux. Dito kof. Concordia, B. J. Kwakenburg» dito la Roebelle. Dito dito. Akke Boon, J. Potjer dito Rochefort. Eng. bark. Iris, B. Bertram dito Newcastle. Dito sloep! Laura, J. Canham nAlkm.» London. Deens, jagt Twee Sodskende, N. P. Sorendsen» dito Hartepool. Belgische brik. Antverpia, Zweeds, fregat. Audacia, Bremer brik. Ferdinand Eng. dito. Freeland, Maria Elisabeth, Brittania Ned. kof. Eng. brik Dito dito. Dito dito. Dito schoner Dito dito. Advance, Wave, Hero, Lucia Noords, brik. Speculation Dito bark. Emanuël,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1