1 r 1842. N° 48. C II U1! A N T. ggSiCsiss» rir M a a a d a g November. f"TSiii» 1 «évjcSï'i.'.'dii JB1.H 7 INSPECTIE G A NG ERS der NAT l O A ALE JV1IE1 11L, oP F R A N K R IJ K. he, ™'Sn6 bij ï.dL v«r iji 'F *V* Deze Courant worclt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken iegel meer 20 Centen, behalve 35 centen zege liegt voor elke plaatsing. NOT I F I C A T I E. r*t CEMEESTER EN WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, l 1,1en -tan het te"t van Patent onderworpen zipi dat z.ij zich fn Persoon en voorzien'van het door den Ontvanger der Directe be la,linnet, binnen deze Stad, ten beWijze van den ontvang jan be bi let van aangifte, afgegeven reen, tot bekoming van de.-zeiver Pa- e t ter Secretarie dezer Stad zullen belmoren te vervoegen alwaar t dat einde dadelijks uitgezonderd des Zondags:) van Woensdag Jen 9 ten tot en met Woensdag den 2-V*" November 1842 des voor- middags van tien, tot des namiddags een uren, zal worden geva ceerd. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zooda- n i ir Tïrriio'pn dit na verloop van dezen bepaalden teimijn, rJ232STtó:il«-«'z. bet.I7den Oc- tnber 820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hu,me huizen zullen worden rondgebragt, tegen betaling van Hen centen voor ieder patent. Alkmaar, den November 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K 0 0 R N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN YERSCHU1R. bijeen afteleggen examen zullen moeten doen bijlken, de navolgen, de kundigheden te bezitten: 10 De rekenkunst, bijzonderlijk de kennis der gewone en heimaal V d„ Z eigenschappen der reken- en meetkuns- 7 Teek sen"" 3» De meetkunst, tot aan de eigenschappen der vlak- t liet .onderkenen, waarin men eene genoegzame vaardig- ken. 4°. liet uanaict hei r omtrek te sehetsen beid zul moeten bezitten<mnj deee,, "h vnn het een of tTalom dezelve zonder eene genoegzame keniii schrijven> en der fransche in zoo spelfouten op dielaat dezelve gehouden kan verstaan, en Ver>' ons.eMn X laak dadelijk en mondeling in bet llollandseh eeing opstel ,n die Treeradelingen wordt bepaald, Unn overbrengen JOIfden zj;„ de hollandsche taal genoegzaam St Mstaan om de lessen, welke in dezelve gegeven worden, met te verstlana examen te worden toege- vrucht Ie kunnen bewonen. Om to. het ™e«an konillU,ijk late,":. ^d^l^Octoberl.6"' hun 17l"e jaar moeten zijn ingetreden, d m behoorlijk bewijs móeten overleggen, liet examen zal vol- daarvan behoorli k t»e worden afgelegd voor eene cominissie^ die daartoe o?W djgy en uren zal zittmg hou- den in liet gebouw der academie te Dellt. voor de zich binnen de Stad ALKMAARbev-rnzlen.le V ERLOF- Donderdag den 101™ November 1842, des morgens ten half 9 ire, fooSet Raadhuis dezer Stad, gekleed in de Uniform «n voorzien van alle verdere Kkeding- en Eqmpementstukken, die bij het ^r trek van bet korps aan hen zijn gelaten, alsmede van hun zakboek je en attest model lett. 11. H. BUITENEANÖSCHE BER1GTEN. To Nantes is tegenweordig eene zonderlinge regtskwestie aanban- Te Nantes is t, a in hoeverre iemand, d,e weigernch- ?8'. jicli ,e lalen begraven, evenwel gehouden kan worden 's te betalen. De zaak is deze. Een schijn- de koste der I t konit „„der het zingen der de 6 hetwelk voor zijne kist gedaan werd, weder bij en her P7'J lkomen Na 'le gelukwensehingen zijner vrienden komt slrlt volkomen. „istoor wecens de begrafenis-lcosten, ?°k h'édrape van"2'.ft' fr. Dfe herrezene weigert de betaling op l" dót hij niet begraven is en verwijst den pastoor in alle ge Erlïó lot hen ie de bestelling hebben gedaan. De pastoor beweer, valle ,c,lllM „ie. is, zoo de zaak geen voort ;::C^hód, en verklaart, daar hij de kosten gemaakt heeft, zijnen eisch°te zullen vervolgen. nel beroemde uurwerk van den Straatsburger toren is op 28 T'hïd beriï gehouden. Di uurwerk is, gelijk men weet een derzeive verschijnt op den daarvoor aangewezen dag. De "er onderdemmen vertonnen zich om ^7;^^ kïmen de' maal. Bj circulaire, is 7 het bepaa de bj t 98 der generale^ k];„gte bragt, da ui ee e j Jkant„ren de brieven paste restante gebleken is dat op ei m„ i bedarende welke het alleenlijk kunnen *°^e" V(^„, ,iet publiek geopend is, ja dut kantoor ook in and 1 ffi,rekt geweigerd hebben te voldoen aan er ambtenaren zijn, die g be. „unt staande Va" vertrek «enenvoor hem op liet kantoor berustenden briefte vertrek eenen verkeerdheid behoort op te hou- denXbnr 'de'uitgifte der brieven poste restante aan vreemdelingen en doortrekkende reizigers steeds den geheelen dag door en op de Ólsëalnvra'e behoor! te gesel,ieder,en dus ook wanneer men "óh daartoe "op een uur dat hen kantoor overigens voor het pu bliek gesloten is, nmgt aanmelden. UINNENL VNDSCIIE BER1GTEN. 's Ghaveniiacen den 31 sten October. In de Provinciale Groninger Courant leest men Rebben wii dezer dagen met genoegen uit de dagbladen gezien, 1 Ikicr beoefend vak van letterkunde met andere landen kan zoo gel uk k g in.nder 7a) het de„ beoefenaar en voorstander der wedi.vei Nederland verheugen te vernemen, dat van een werk" va,7"eheel wetenschappelijke,, inbond een beknopt overzigt j foilenleer van het meest beschaafde volk der Hei- gevende vaode vertaling liet licht zal zien in een lies wat tol de oude geschiedenis betrekking heeft. In den in a flr,apn te Leipzip uitffegeven JMechaelis Messhata/crg Zdt mei' namefi^k emie Duitsche veftaling aangekondigd van het Handboek der GriekscheSert'r p"tntmburg le« en gijmnasien van cn dat thans ()0k vreemdelin- Brnuwer. Ook dit strekken ijndgenooten beginnen te waar- gen de verdensen onzer, de„ "schrijverwiens deeren eni tev pranech geschreven werk over de zedebj- onlaogs voHooid in d GrieUen „ene Enropesche ver- óat Zijn arbeul met alleen bier, maar ook elders op Imogen prijs gesteld wo.dt, Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 21 tot den 27 October 1842. n c,„„/c Courant behelst bel programma van de vereisehte, om als leerling aan de koninkUjke Jcd. kof. lijke ingenieursenz-, (ln vi(.r achtereenvolgende stu- Brem. ba, [Zijnde het vervolg De Vrede, J. D. Wiersma van Newyork naar V.nst. ,i7 te Delft, te worden toegeiaicn, Snnhia D. Beenke Baltimore dito i - iK-v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1