-■ F» 14 November. V-r- M a a tl d a notificatie. i t MJj jsl Deze Courant wordt cens in (le week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. - De Trijs der Advcrtenticn van 1 tot 5 re- fels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 CentenJjehalvo 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. URGE MEE STER rn WETHOUDERS der Stad alkmaar, brengen bij deze ter kennisse van alle degenenwelke daarbij belang- hebbcnen aanbel regt var. ra tent onderworpen zijn; dat zij zich in Persoon, en voorzien van het door den Ontvanger der Directe lte lasiiiiTn binnen deze Stad, ten bewijze van den ontvang van bet billet "van aangifte, afgegeven reen, tot bekoming van derzelver Pa tent Ier Secretarie dezer Stad zullen behooren te vervoegen, alwaar tot dat einde dagelijks uitgezonderd des Zondags:) van Woensdag den tot en met Woensdag den 23,ten November 1842, des voor middags van tientot des namiddags één urenzal worden geva- ceerd Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zooda- nigc Fatentpligtigendat, na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krach lens Z. M. besluit van den 17d™ Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hunne buizen zullen worden rondgebragt, tegen betaling van tien centen voor ieder patent. Alkmaar, den ö'k'u November 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K O O R N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Gepasseerde Schepen door landsch Kanaalvan den Alkmaar, langs liet Groot Noord-Hol- 28 Octoberj tot den 3 November 1842. De personen van f Hendrik Jurjon fVogelzang Adriaan Dekker Klaas Dekker Willem Bijl, Jan Boon Alexander Smit Jan Molenaar K Mozes Levie Storhoofd en J.W. ..Muller, worden mils deze opgeroepenom zich onverwijld ter Stedelijke Secretarie alhier te vervoegen. B1NNENLANDSCIIE BERIGTEN. Uit Assen wordt het volgende gemeld: Wij liebben de treurige tijding mede te deelendat de besmet telijke longziekte weder onder het vee binnen deze provincie is uitge broken. Lenige verdachte ziekte-gevallen hebben aanleiding gege ven tot een onderzoek door de vee-artsen Mos en Reimers, waaruit js gebleken, dat de longziekte werkelijk cenige runderen te Ben- neveldgemeente Zweelo, te Erm, gemeente Sleen, alsmede on der <le gemeente Koevordenaangetast heeft. Naar wij vernemen, zijn alle mogelijke maatregelen van voorzorg tegen verdere versprei ding voorloopig aangewezen, en liet afmaken zoowol van liet zieke als van eenig schijnbaar gezond of van longziekte verdacht vee, be volen. Het is ailezins te wenschen, dat de genomene voorzorg maatregelen de verdere verspreiding dezer ziekte zullen verhinde ren- wij mogen dit met te meer grond verwachten, daar in 1839 en 1S4Öfluor dezelfde maatregelen de verdere verspreiding dezer ziekte te Broekhuizen gemeente' Ruinerwold, en te Grollo, ge meente Roldegeheel is voorgekomen. Intusschen bevelen wij alle veehouders aan, om stiptolijk de door het gouvernement gegevene voorschriften op te volgen, vooral, om steeds, bij liet ontstaan dei- ziekte, daarvan onverwijld kennis te geven aan het hoofd des plaat- Belijken bestuursen zoo doende, in vereeniging met de provincia le regering, mede te werken, opdat deze ziekte weldra den Drent- Bchen bodem verlate." In het Dagblad van 'sGravenhage van den 7l,cn November leest men Laatstleden Donderdag is de naaischool voor kinderen van be hoeftige ouders, door II. M. de Koningin opgerigt, wederom op liet badhuis te Scheveningen geopend. Die opening heeft door H. M. in persoon plaats gehad. Van Hoogstderzel ver komst onderrigt had den eettige jonge meisjes zich aan dc beide zijden van den ingang geschaardten eindeonder geleide van Mevrouw de weduwe Maas, aan wie door II. M. weder liet toezigt over deze school is toever trouwdde geliefde Vorstin te ontvangen. TL M. begaf zich, na minzame groete, örimiddelijk naar de zaal, welke voor genoemde school is ingerigt, alwaar H. M. dadelijk de vereenigde kinderen op eene hartelijke en ailezins treffende wijs heeft toegesproken. Een der jonge meisjes hield hierop eene korte en op de gelegenheid toepasselijke aanspraak, waarover U M. hare bijzondere tevreden heid betuigde. Narlnt de Koningin zich gedurende ecnen geruimen tijd met onderscheidene der leerlingen bad onderhouden, en op liet hartelijkst naar hunne betrekkingen had vernomen, werden de werk zaamheden aangevangen. Nadat H. M. zich op nieuw overtuigd had dat de mrigling aan hare verwachting beantwoordde, op de ondub- bclzinnigste' wijs Hare tevredenheid kenbaar gemaakt en toegezegd had dat deze school dikwerf door Iloogsldézelve zou worden be zocht, keerde de Koningin naar de residentie terug, onder dc ze- gen'wchsclicn van deze kinderenuit wier jeugdige harten gebeden ff u Hemel werden opgezonden, oita de verlenging af te smeeken rail dc levensdagen reiser Vorstindie aan dezelve zoo grootc wel dadigheid en meiisclilievcnheifl beloont." Ned. kof. de Jhop, H Nepthunis Ti brik. AH da kof. de jonge Reintje En", brik. Ampulla, i) Carl Talbot, n Aire Robert Mar ij a Waterlij a Elisabeth Jane a Jane Daur, sclion. Stcdrost Eng. sloep. Ragle, N. pink. Johanna Maria j Russ. brik. Richard Brand Ned. kof. Juliana, Louisa Gezina, Deens, schon. Arnold Iloye Ned. freg. Margareta Simonn Bark. Gouvern. Sijtsema a a Jaha a Elisabeth Maria Zweeds, bark. Najaden Eng. sch.Corncch Diamond, Han. kof. Ocèan, Eng. brik. Nautuler Noords, bark. Emanuel, Brem. brik. Ocèan j. C. Rad loft van Suriname naar Amst J. Hoekstra Havana K. Haasnoot II. L. Dragor Bourdaux J. Daniel n Cowes T. Roger Newcastle T. Kannedij G. Perigo Sunderland JI. Longstaf, T. Hindorson J. Williams 0, Smith J. William N. llenningsen» Letlofts i> i> a n n Alkm.' Purm. Spijkb. London Ipswich a Drammen 11 Archangel K. LSpijkman St. Petersburg Amst P. K. de Boer» Stettin P. Gamd Naskau II. F. Onsterlooii Amsterdam Batavia J. Zijlstra J. Bilbrand? J. Grinn N. Weikman C. Iladge P. Bedewed A. Gibson 0. A. Olsen J. Stenje Suriu. )i ii ii Curae. Triest. Corfu, ii Livorno. Engel. Purmcrend Dramm, ii Bremen; ii ii ii Oil Vrijda" den 4,lcn November 1842is in dc Niewen Doe- len te Alkmaardes avonds te vijf uregeveild en op Vrijdag den pu-n November daaraanvolgende, finaal verkocht, de navoigei.de percerfon; No. 1. Een IiUlS en ERVE, te Alkmaar, aan de Veerestraat, wijk B, No. 335. strijkgeld A. Kamphunder 590 niet verhoogd. 2. Een RUIS en ERVE, aldaar, aan de westzijde van de Nieuwe- sloot, of Buurtje, wijk B, No. 312. strijkgeld de Makelaar J. J. dc Lange 110, Verhoogd door C. Brooksmit, met 10, 3. Een STAL en ERVE, aldaar, aan de Ramen, wijk B, N". 318. strijkgeld W. van der Voort65 verhoogd door dezelve, met10, 4. Een STAL en ERVE, aldaar, aan de Ramen, wijk B, N°. 320. strijkgeld A. Kamphunder95 verhoogd door D. Hofstede, met. 15, 5. Een HUIS, TUIN, KOEPEL en ERVE, aldaar, op den hoek van den Koningsweg en den Ilelderschen Straatweg, in wijk B, N°. 476. strijkgeld Jan de JongJ 1'-' verhoogd door A. Kamphunder, met 15, 0. Een I1UIS en ERVE, genaamd nabij buitenbuiten de Kennc- merpoort der Stad Alkmaar, in do buitenwijk A, N°. 13. Strijkgeld J. Banning,f>60 verhoogd door A. Kamphunder, met 10, 7. Een stuk WEILAND, in den Middenrokcrpolder onder de ge meente van Bergen, kadaster Sectic C, N°. 296, 297 en 297a. groot 2 bunders, 57 roeden en 90 ellen. strijkgeld H. Kramer470, verhoogd door den Makelaar J. J. de Lange met 110, 8 Een» stuk WEILAND, onder de gemeente van Oudorp, kndas- ter Sectie A, N». 231groot 1 bunder, 36 roeden, 70 éllen, strijkgeld A. Kamphunder - verliongd door den Makelaar J. Schoehuizenmet 9. Een stuk WEILAND, aldaar, kadaster Sectie A, N°. 234, groot 2 bunders, 10 roeden, 90 ellen. strijkgeld A. Kamphunder 110 verlioogd door den Makelaar J. Schoehuizenmet80 N°. 8 en 9 gecombineerd 2040, verhoogd door den Makelaar J. Schoehuizen, met/' 225 10 Een stuk WEILAND, aldaar, genaamd de Noordschc Weid in den Geest, kadaster Sectie B, N°. 95, groot 2 bunders, 22 roeden, 90 ellen. strijkgeld J. Durregeest f 405, - Opgehouden op'0, <jfl\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1