A 1842. ALKMAAR C 47 IT R A IV T. :;1 .;M z>: fe 1 M a a n (I a s 21 November. Ac 'J- •"•>'n 12/ êswöOJj jt NOTIFICATIE. a v> Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. («WVS De Prijs der AnvERTENTiëN van 1 t(^t 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. L^i; GEDEPUTEERDE STATEN MR PROVINCIE NOORD-ROLLAND. Willende de Ingezetenen in do gelegenheid stellen om zich bij den aankoop zoo van nieuwe als van oude Nederlandsche Maten en Gewigten te kunnen verzekeren of die Maten en Gewigten al dan niet nnn den iiU of aan den herijk nog muclen worden onderworpen; en ten "einde de Ingezetenen te behoeden voor onwillekeurige overtredin gen en tevens voortekoraendat niemand onweteuheid van den aan genomen kaarletter zoude kunnen voorwenden; Brengen bij deze ter kennisse van allen die zulks zouden kunnen aangaa^at per;j]- (]cr lengte Maten en Geioigteu voor het jaar 1843, zal beginnen in de stad Amsterdam met den 2tlen Januari) en eindigen den 30stcn April aanstaandedat die voor de Inhouds maten van droogeivaren en van bet Goudgewigt aldaarzal plaats hebben in de maand Meien die der Vochtmaten voor den han del in het groot en in het klein mede te dier stede, in de maand Junij aanstaande. 2°, Dat de herijk van alle de maten en Gewigten in het Arrondis- ine'nt Amsterdam en in de overige Arrondissementen Haarlem, Hoorn en Alkmaar, zal beginnen met den Ist" April en eindi gen den laatsten Julij 1843. 3°. Dat tot den IJk en Ilerijkgedurende het jaar 1843is be stemd de letter Y. Wordende de belanghebbenden bij deze aangemaand, om zich de gemelde tijdperken ten nutte te maken, ten einde zich voor alle on aangenaamheden en noodeloze kosten te vrijwaren. Haarlem, den 10derl November 1842. Do Gedeputeerde Staten voornoemd Van E W IJ C K. Ter Ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten, A. J. van der II E I M. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van alle degenenwelke daarbij belang- hebben en aan bet regt van Patent onderworpen zijndat zij zich in Persoon, en voorzien van het door den Ontvanger der Directe be Instinken binnen deze Stadten bewijze van den ontvang van het bil let" van aangifte, afgegeven recu, tot bekoming van derzelver Pa tent ter Secretarie dezer Stad zullen belmoren te vervoegen, alwaar tot dat einde dagelijks uitgezonderd des Zondags:) van Woensdag den 9den tot en met Woensdag den 23»tcn November 1842, des voor- middags van tientot des namiddags één urenzal worden geva- ^Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zooda- nïo-c Patentplïgtigen dat, na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17<k» Oc tober 1820 door den Deurwaarder der Directe belastingen, aan hunne buizen zullen worden rondgebragt, tegen betaling van tien centen voor ieder patent. Alkmaar, den 5d<* November 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K 0 0 R N. Ter Ordonnantie van dezelven, Df, DIEU FONTEIN VERSC11U1R. den. Het orgel is dan ook in een aantal verschillende kisten alhier aangebragt. Naar wij vernemen is het dezer dagen uitgepakt en daarbij geheel onbeschadigd en in den meest gewensclite toestand bevonden. Wij verbeugen ons over het arrivement van dit kunst stuk, dat niet weinig luister aan de openbare eeredienst der Pro* testantsche gemeente^alhier zal bijzetten." De personen van Hendrik Jurjen Vogelzang, Adriaan Dekker, Klaas Dekker, Willem Bijl Jan Boon Alexander Smit, Jan Molenaar, Mozes Levie Storhoofd en J... W... Muller, In bet Dagblad van s Gravenhage leest men liet volgende Do Komeet, den den 28sten October jl. door den beer Langief, te Parijs, ontdekt is sedert den 5den dezer ook op het Observato rium te Leyden waargenomen. Zij bevond zich toen nabij de ster v in den Draak, en, naar bepaling van den hoogleeraar Kaizer, was zij dien avond, ten 8" 30™ middelb. tijd, op 17° 52' 40» regte klimming en 52° 6' noorder diclinatie. De regte klimming wordt dagelijks met 9' 0», in tijd, vermeerderd, en de declinatie neemt dagelijks 2° 5' af. Deze Komeet vertoont volstrekt geene kern en geen staarten is zoo zwak van lichtdat zij zich alleen door eenen vrij vermogenden kijker vinden laat." Amsterdam, den 14den November. Met genoegen kunnen wij aan onze stadgenooten berigten, dat men in de afgeloopen week èen aanvang gemaakt heeft met de voorbe reidende werkzaamheden van eene der nuttigste verbeteringen voor onze hoofdstad, namelijk die van dezelve van eene der eerste be- hoeften van dit leven, en wel van zuiver drinkwater te voorzien door middel eener waterleiding met buizen van af de vecht bij li reu- kelen tot aan deze stad, waarvan nog dezen zomer het gemis zien zoo zeer deed gevoelen. Door eenige voorname Inwoners der stad de fondsen tot de voorbereidende werkzaamheden benoodigd, bijeen gebrast zijndezoo is daarmede onder de gunstige toestemming en bescherming van het Stedelijk Bestuur, aan wier hoofd een man staatdie de behoefte tot voortgang en verbetering van zijne eeuw begrepen heeft, thans een begin gemaakt, zoodat men met allen grond mag hopen, dat deze zoo hoogst nuttige zaak welke reeds sedert anderhalve eeuw ontworpen en verlangd wordteene onderne ming die door onze hands Regering alsmede door Koning W ïl em (aan wien ons Vaderland zoe vele nuttige verbeteringen door Hoogst- deszelrs personele medewerking verschuldigd is)krachtdadig onder steund wordt, eindelijk tot stand zal mogen komen, en alzoo Neer- lands Hoofdstad in dit opzigt niet langer bij alle andere voorname steden der beide werelddeelen achterlijk zal behoorén te blijven. Wij zullen onze lezers steeds op de hoogte houden van deu voort gang dezer allerbelangrijkste onderneming. Nijmegen, den 10den November. Het uitgeven en in omloop brengen van valsche Coupons der Na tionale Werkelijke Schuld schijnt hoe langer hoe meer veld te win nen. Nog niet lang geleden was het zekere Antonio Boggiano, die wegens zoodanige (misdaad! verdacht eD te Leyden gevangen geno men werd. Het laat zich nog denken, dat mannen, geen an der middel wetende, om aan den kost te komen, dergelijke be drijven plegen; moeijelijker is het te begrijpen, hoe ook vrouwen tut dat kwaad besluiten'kunnen. Het is echter waar dat dezer da- n-en alhier mede eene criminele regtsvordering is ingesteld tegen zekere vreemdeling genaamd Hendrina Willemsenhuisvrouw van Hendrik Otteiiwonende te KranenburgKoningrijk Pruissen al# zich schuldig gemaakt hebbende, aan het invoeren binnen dit Rijk en liet in omloop brengen van valsche coupons. Dat toch het pu bliek en vooral de neringdoende oplettend ziju bij het ontvangen van pa pi eren geldhetwelk zoo ligt voor verminking, namaking of vervalsching vatbaar schijnt. worden mits deze opgeroepenom zich onverwijld ter Stedelijke Secretarie alhier te vervoegen. Dereen die in het bezit mogt zijn van de Kansbilletter, N°. 512,295 5, 1000.en N". 459,201. E 459,202 A. ieder a 200. Wordt verzocht zich aan te melden ter Secretarie der stad Alkmaar Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal,;van den 4 tot den 10 November 1842. RINNENLANDSCHE BERIGTEN. Airmaar den I8de« November. In de Staats Cburant leest men: Batavia, 10 Junij 1840. «Voor eenige weken is alhier aangebragt het orgel, door de hee- ï-en Batz en Comp. te Utrecht vervaardigd en bestemd voor de VYiI- leins-kerk te dezer hoofdplaats. Hetzelve is zoodanig ingengt, dat het cell eel uiteen genomen en vervoerd kan wordenzonder dat er vrees bestaat, dat hierdoor het geheel ol de deelen iets zouden lij- Eng. brik. Centenary, Dito dito. John Amelia Ned. kof. Cornells Dito kof. Hendrik a Elisabeth, Noords, bark. Eenigheden Dito dito. Adeona, Dito dito. Romeringa, Dito dito. Andreas og Carolina Dito brik. Fire Sodskende Dito dito. Commercien, Dito schon. Soeblonisten, Dito dito. den 18d«> Junij, Deens. dito. Minerva, Ditojagt. Carolina, Russ. brik. Robert Rrandt Néd. kof. Anna Louisa, C. Raines van Newcastle naar Amst. J. Broderich dito dito. R. F. Mellema» Sunderland dito. J. Helmers Cristiansand Alkm. L. Marcliussemi Drammen Amst. P. Olsen dito dito. n. Getber dito dito. J. B. Erboe dito Purm. II. C. Torgescn J. Johnsen J. J. G1 oppen dito dito. dito i) dito. Bergen Amst. J. G. Oijen Drontheim dito. C. Barfréd Saikiobing dito. H. Pedersen Culborg dito. J. R. Hansen Cronstadt dito. fl. H. Pal »Konix>g&b«6r» dito

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1