COURANT. M a a a cï a g 5 December. aiJ ,..S*ïïhirt Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. 'T4 iitmiit ..i Mtlllli De Prijs der AnvriiTENTiëN van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De poon die in het bezit inogt zijn van de Kansbilletten N°. 512,205 S f- lóoo. en N-. 459,201. F. 459,202 A. ieder a 200. wordt verzocht zich aan te melden ter Secretarie der stad Alkmaar. BURGEMEESTER eis WETHOUDER O der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene Dispositie van den Deer Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord-Bolland, gedateerd 29 October 1842 n°. ,44 fPr0V. blad n°. 108) waarbij hun de verpligting wordt opge- Jcr'd tot het doen van periodieke opgaven omtrent de uit hunne Gemèente naar andere Gemeente vertrokkene, of van daar alhier ingekomene personen, Noodigen, om tot de kennisse daarvan te geraken, en tot dat daaromtrent nadere en bepaalde voorschriften voor het vervolg kun nen worden medegedeeldallen ingezetenen van deze Stad en der- zeiver Grondgebied, die gedurende het loopende jaar linnen deze Stad zijn komen inwonen, uit, om zich binnen den tijd van veer tien da pen na heden aan te melden ter Stedelijke Secretarie, ten einde aldaar in de Registers van bevolking te worden ingeschreven gelijk zij almede allen die van nu af aan de stad met der woon zouden wettschen te verlaten, en zich in eene andere Gemeente te vestigen, of die van eene andere Gemeente zullen komen inwonen de verpligting op- leppen om van dat bun voornemen vóór bun vertrek, of binnen aebt dacenna derzelver aankomst aangifte te doen ter Secretarie, en te vens bij den Buurtmeester uit wiens buurt zij zullen vertrekken, of in welke zij zich met der woon willen vestigen. Wordende ten slotte alle verhuurders of ingebruikgevers van ge bouwen of gedeelten van dieu, hetzij met of zonder betaling van huur of aan van buiten deze Gemeente inkomende familiën of perso nen herinnerd aan de Notificatie van den 28sten Julij 1838 en de teil gevolge Van dien op hen rustende verpligting, om, zoowel van aRe door "hen te doene verhuringen, als van de verhuizing der be woners van hunne gebouwen naar andere woningen, binnen acht dagen daarna, aangifte te doen ter Secretarie dezer Stad, en welke bepaling dan ook, ten gevolge der bovenvermelde dispositie, bij de ze wordt vernieuwd en in volle kracht hersteld. Alkmaar, den 24stea November 1842. Burgemeester en ÏVethouderen voornoemd, J. T. K O O R N. Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. SPANJE. Madrid, den 20sten November. De ministers hebben aan de kamers lectuur gegeven van de nieuwste bulletins van den generaal van Halen, waarbij verslag werd gedaan van liet gebeurde gedurende de noodlottige dagen van 14 15 ën 16 Nov. De generaal van Halen schijnt de stad eerst te hebben doen bombarderen toen de ingezetenen geweigerd hadden leeftopt aan de troepen te doen toekomen. De raad der ministers vras vergaderd geweest alvorens deze officiële mededeeling gedaan en de z'ilting geopend werd. Men had de presidenten der heide kamers en onderscheiden invloedrijke parlementaire personaadjes nitpenoodigd aan die beraadslagingen deel te nemen. In deze ver- nadering der ministers werd het besluit genomen dat de regent naar Barcelona zoude vertrekkenwaarvan op ofiioieuse wijze ook kennis werd gegeven aan de Cortes. Het werd uoodig geachtdat de regent stelligerwijze de Verzekering erlangde, dat de beide ka mers 'hem in zulk eene ernstige omstandigheid niet zoude ontvallen. Een in dezen zin opgemaakt voorstelten doel hebbende om Z. H. te verzekeren, dat de parlementaire ondersteuning hem stellig en vast was toegezegdis door den afgevaardigde Serrano gedaan. Ge lijk men denken kan lokte dit veel beteekenende voorstel levendige debatten uit. De gedeputeerde der oppositie, die hunne ondersteu- ninp niet aan de regering wilde ontzeggen, hebben die verleend, tevens daarbij verklarende, dat het welzijn van den staat de eenige drijfveer hminer stem was. De Catalonische afgevaardigden spraken ten voordeele der bevolking van Barcelona, die, zeide zij, tot dien trap van verbolgenheid was opgevoerd door de schandelijke behan deling van Zurbano en van Halen. Het voorstel werd in twee gedeelten goed gestemdliet eerste werd aangenomen door 67 tegen 14 en het tweede door 110 legen 2 stemmen, dat is dus door genoegzaam eenparige stemmen. Eene speciale deputatie zal de door de Cortes goed gestemde bood schap aan den regent over brengen; Z. U. heeft doen weten, dat hij met genoegen de afgevaardigden zoude ontvangen, welke zich hii de deputatie mogten willen aansluiten. Men gelooft, dat het ge-j tal der gedeputeerden die het paleis Buena Vista zullen bezoeken,! aanzienlijk zal wezen. Het geldt hier eene patricische manifestatie. Morgen 'wordt geerie zitting gehouden, vermits de deputatie zich naar den regent moet begeven. Men gelooft,dat de regent op zijnen togt naar Barcelona vergezeld zal worden door onderscheiden leden van het kabinet, alsook door de Catalonische senateurs en gedeputeerden, wier tegenwoordigheid in zijn legerkamp of hoofdkwartier eenen schijn van verzoening aan de" expeditie zal geven. Onder het garnizoen der hoofdstad heerscht veel beweging een gevolg van de toebereidselen, welke natuurlijkerwijze moeten plaats hebben, vermits de regent zich zal stellen aan liet hoofd van ego gedeelte der in onze hoofdstad gecantonneerde troepen. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 28sten November. Men verneemt, dat er bij gelegenheid van 's Konings aanstaanden verjaardag, onder anderen eene pachtige verlichting op den ij zaf plaats hebben- Men verzekert, dat het Z. M. heeft behaagd eene gift toe te kennen ten einde Hoogstdeszelfs verjaardag, op ee.ie aangename en passende wijze worde gevierd door de bevolking van het Diaconie oude vrouwen- en kinderhuis der Ned. lierv. gemeen lC lledch ten 12 ure is er in het veld van de Maliebaan alhier, door Z M. den Koning eene groote revue gehouden over de troepen, die in deze stad in bezetting liggenzijnde liet regemen S^n^'eni' een bafaillon jagers, bet regement dragonders en een batterij i„ rijdende artillerie. Z. M. de Koning was vergezeld van Hoogstdes zelfs zonen HH. KK. BH. de Prinsen van Oranje Alexander en Hendrik en door 's Konings broeder Z K. II. jlrins Frcdenk en werd door een luisterrijken staf gevolgd. Nadat de troepen door Z, den Koning waren geinsjiecteerdhebben zij onder het "ltvoer van onderscheidene stukken door de korpsen muzijkaoten van de de verschillende troepenvoor Iloogstdenzelven gedefileerd. Alge meen bewonderde men de goede houding der tugs ïeien. was de algemeeue aandacht gevestigd op de ruiterij (dragonders en artilleristen), die voor het eerst aan zoodanige revue bier ter stede deel namen. Zoowel bij de komst des Konings en der 1 rinserop het veld, als bij het doorrijden der reijen door Z. M., en eindelijk toen Hoogstdezelve de Maliebaan verliet deden de troepen door l„id gejuich van hunne gehechtheid aan den Koning blijken. Do. zendörf wandelaren waren rond het veld geschaard om van dit fraaije schouwspel getuigen te zijn. Menigeen herinnerde het urh dat het heden een j.hehtige dag was, die als het ware door dezo wapenschouwing herdacht werd 'jet was de tweede ver-jaardag van 's Konings Inhuldiging. Assen den 28sten December. Te Coevorden zijn weder drie runderen door de besmettelijke long ziekte aangetast'en op last van het stedelijk bestuur gedood. Ook te Noordsleen, gemeente Sleen heeft de longziekte zich geopenbaard hij een rund van den landbouwer R. ileijeringhet zelve is dadelijk afgemaakt. Groningen, den 28sten November. Inden nachi van den 24 en 25 dezer is afgebrand de schuur ach ter de behuizing, d. >or Kornclis Meinderts Bakh rlandbouwer en eenden kooihoiider te Niekerk. Rij dezen brand zijn omgekomen twee beste paarden, pl. m. 500 guldens waard, vijf melkbeesten drie Pinken twéé vette varkens, en twee kooi hondjes voor den eigenaar van veel waarden. Voorts is door dezen brand vermeld de Jlie.de voorraad van hooi cn stroo, gedorsclit en ongedorsoht giasu én hetgeen zich verder in de schuur bevond. De oorzaak van de zen brand is onbekend. Dezelve is des te meer le betreuren mt hoofde deze boerenplaats, na herhaalde poging tot brandstichting, in de maand Junij des vorigen jaars geheel is afgebrand en de dochter van den bewoner, ten gevolge van dien brand, toen is o- verleden. Het behoud van het tusschenvertrek en woonhuis moet worden toegeschreven aan den brandgevel, die den zolder van het woonhuis van de schuur afscheidt. De behuizing e„ schuur, bene vens de meubelen en het boerenbeslagzijn verzekerd tegen brand schade. Keulen, den 28sten November. In de Aakensche Courant leest men het volgende zonderlinge Ar- 11 if Of hel berigt van den wonderdoctor te Niederempt reeds tot u oekomen is, weet ik niet; zoo veel is zeker, dat uit. ons regen...,s- distrikt van alle kanten menschen toestroomen en genezing van al,e kwalen van hem verwachten, liet schijnt dus gepast, de zaak ler snraak te bevragen, en ik wil u derhalve mededeeleu, wat het de or velen -eloufde ,"door anderen slechts ligt betwijfelde vertelsel meldt. Voor zeven jaren, heet het, verzocht ren vreemdeling den bezitter van een goed te Niederempt, in den Kreis Hergheim om een nael'- Wer Toen de eigenaar hem hetzelve weigerde, bood deszehs schaapherder liet aan. Tot dank voor herberging het de vrcen.oe hem een bock achter, hetgeen hem na zeven jaren m staal zoude stellen om alle zware menschelijke zichten te genezen. De h.e.n-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1