A0' 1842. ALKMAARSCnE so COURANT. B?i£*&ac.5 m $i\ AI aaudag 11 December. lïl ^-£0* PUBLICATIE. PUBLICATIE. PUBLICATIE. m r -r-t J '.V'-v ,vi Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. l)e Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. i1 i )e STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen de missives van den Heer Opper-Houtvester, van den 23strn November en den 3<len December 11., N°». 14 en 6, betrek kei ijk de sluiting der groote Jagt. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgeiis de bepalingen van den Heer Opper - Houtvester voor noemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten, de groote Jagt op den achttienden December aanstaande, zal zijn gesloten. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks, in deze Provincie te doen, gebruikelijk is. Haarlem, den 6<len December 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Vis EWIJC K. ven, als derWlvör Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden be-" voegd zijn. Gedaan te Alkmaar, den December 1842. Burgemeester en Wethouders roomoemdf J. T. KOORN, Ter Ordonnantie van dezehen, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene Dispositie van den Heer Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord-IIollandgedateerd 29 October 1ü42 n°. _=44 (pr0Vi blad n°. 108) waarbij hun de verpligting wordt opge- legcf tot het doen van periodieke opgaven omtrent de uit hunne Gemeente naar andere Gemeente vertrokkeneof van daar alhier ingekomene personen, Noodieenom tot de kennisse daarvan te geraken, en tol dat daaromtrent nadere en bepaalde voorschriften voor het vervolg kun nen worden medegedeeldallen ingezetenen van deze Stad en der zei ver Grondgebied, die gedurende het hopende jaar binnen deze jStad zijn komen inwonen, uit, om zich binnen den tijd van veer tien dagen na heden aan te melden ter Stedelijke Secretarie, ten einde aldaar in de Registers van bevolking te worden ingeschreven gelijk zij almede allen die van nu af aan de stad met der woon zouden wenschen te verlaten, en zich in eene andere Gemeente te vestigen, of die van eene andere Gemeente zullen komen inwonen de verpligting op legen om van dat hun voornemen vóór hun vertrek, of binnen acht dagen na derzelver aankomst aangifte te doen ter Secretarie, en te- vens bij den Buurtmeester uit wiens buurt zij zullen vertrekken, of in welke zij zich met der woon willen vestigen. Wordende ten slotte alle verhuurders of ingebruikgevers van ge bonwen of gedeelten van dien, hetzij met of zonder betaling van huur of aan van buiten deze Gemeente inkomende famdiën of perso nen herinnerd aan de Notificatie van den 28*ten julij 1838 en de ten se vol «e van dien op hen rustende verpligting, om, zoowel van alle door "hen te doene verhuringen, als van de verhuizing uer be woners van hunne gebouwen naar andere woningen binnen acht dagen daarna, aangifte te doen ter Secretarie dezer Stad e» welke bepaling dan ook, ten gevolge der bovenvermelde dispositie, bij de ze wordt vernieuwd en in volle kracht hersteld. Mils maar den 24sten November 1842. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, J. T. K 0 0 R N. Ter Ordonnantie van de zeiven, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR; ingevolge art. 30 der Wet van den 8»«« Januarij 1817 n°. 1( ver langende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den JarelS43, zooveel mogelijk aan te vMen met Vrijwilligers, welke zich onder het genot der daartoe gestelde Premie van Dertig gulden, zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede mgezelo nen op zich te nemen. c, Brengen bij deze ter kennisse van ölle de Ingezetenen dezer Stad en derzelver' Jurisdictie, welke dit maar eemgzins zoude mogen ""ïSt™"ingevolge art. 31 der voorsz. wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen; welke op i en anu.iuj 1843 ongehuwd, hun 19^ jaar zijn ingetreden, en hun 30 nog niet hebben volbragt ten Ware dat zij reeds in dienst der iVeder- landsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, m welk ge al zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten:) en de noodige geschiktheid hebbenwelke tot den dienst wordt ver- eischt; als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer^Stad, dapelijks uitgezonderd de Zon- en Feestdagenvan den 15 de zer maand December tot en met den 20»'«» Januari) aanstaande, van des vooruiiddags tientot des namiddags één ure. Gedaan te Alkmaar, den 8»*« December 1842. Bureemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K O O R N, Ter Ordonnantie van deze hen, De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad 'ALKMAAR gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8sjcn Janmmj 1817 n« 1, waarbij is bepaald; dat zich jaarlijks vóór den 5>"« Januarij aan het Plaatselijk Bestuur in (geschrifte moeten adresseren dc bij 'de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ou ders, óf eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders regt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zullen verlangen. Gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, de dato 3 December 1S42, Prov. Blad n». 117, waar bij aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten pevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te wor- 2™. 2h tol dot einde, vóór den Vijfden Jonuan, ..n,taa„. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. DUITSCHLAND. Syvinemunde, den 25sten November. Volgens hier ontvangen berigt is het Vietziger Meer reeds zoo vast toegevroren'dat gisteren acht mannen over het ijs zijn aange komen. Ook is heden weinig drijf-ijs uit de rivier aangekomen, zoo dat men mag aannemen, dat ook het Haff vast zit. Dirschab den ~26sten November. Bij het zachte weder heeft het ijs op de Wijssel zich nog niet kunnen vast zetten, ofschoon het reeds menigmaal tot staan geko- men is. De postenloop is door dezen toestand belemmerd en vaart en overtogt op den stroom uiterst moeijelijk. Drie houtvlottenmet tarwe beladen en aan gebroeders Banm te Dantzig geaddlesseerd zijn door het ijs tnedegesleept en verbrijzeld, hoezeer van het ko rén op verscheiden plaatsen voor den oever iets gered is. ENGELAND. Als een staaltje van zonderlinge welwillendheid en menschlievend- heid wordt bet volgende uit Engelsch Kanada medegedeeld a In den loop van den vorigen winter is een man, ter zake .n moord, door het bof van assises ter dood veroordeeld geworden, liet vonnis gevallen zijnde, heeft de voorzitter hem de volgende toe- TffZeÏ'het hof was voornemes, het voltrekken van uw vonnis, overeenkomstig het gebrnik, tot het aanstaande voorjaar m te stel- len en -u een respijt van zes weken te verleenen maar het jaargé- tijde is streng, de gevangenis bevindt zich, bij gebrek aan dt> benoodigde gelden om dezelve te herstellen, in eenen ellendi ge» toestand van vervalhet hok voor de veroordeelden is zonder einzen, al de schoorsteenen rooken en zelfs heeft men geen geld om brandstoffen te koopen gij zoudt dns geen' slaap kunnen genieten en u verstoken zien van al, wat eenige verzachting in het ijssehjko van uw lot zou kunnen aanbrengen. Het hof is dien ten gevolge van oordeel geweest, dat gij verkiezen zoudt uwe straf hoe eerder zoo beter te ondergaanen reeds morgen ochtend zult gij gehangen worden. De Sheriff zal zorg dragendat u een confortable Ontbijt a Zich na volop van het liem toebediende ontbijt gebruik gemaakt te hebbennaar de strafplaats begevende sprak de verooi deelde t Mijnheer de regter heeft al te veel goedheid, ik zou wel eenige v 1 1 t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1