A0' 1842. ALKIAARSCHE w M a a n d a s 19 December. l riïnMU Illll IWlü'JII 'X_CÏ nationale militie. PUBLICATIE. Deze Courant Wordt eens in de week en wel eiken Maandag-, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. !!!!ii!lli li I De Prijs der Advertentiön van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. F E STAATSRA AD, GOUVERNEUR oen Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen de missives van den Heer Opper-Houtvester, van den 2.V<"> November en den 3flen December 11., N"«. 14 en 6, betrek kelijk de sluiting der groote Jngt. Gelet op de deliberatie» van Heeren Gedeputeerde Staten. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, nehlervolgens de bepalingen van den Heer Opper - Houtvester voor noemd, 'met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten, de groote Ja«t op den achttienden December aanstaandezal zijn gesloten. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks, in deze Provincie te doen, gebruikelijk is, Haarlem, den 6deD December 1842. De Staatsraad, Gouverneur voomoémd Van E W IJ C K. NAT TONALE PUBLIC MILITIE. A T I E. r.URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Bezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8»ten Januarij 1817, n°. 1, waarbij is bepaald; dat zieh jaarlijks vóór den 5d™ Januarij aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij 'de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ou ders of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, red'op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zullen Verlangen. Gezien de Dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van f,oord-Hollandde dato 3 December 1S42, Prov. Blad n». 117, waar- 1: i aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Natio rtrle Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling bobben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te wor den dat zij zich tol dat einde, vóór den Vijfden Januarij aanstaan- d:- 'schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en'daarbij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig dc voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatu- eerd, tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zei ven, ah derzei ver Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden be voegd zijn. Gedaan te Alkmaar, den 8sten December 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. KOOR», Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIll. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, ingevolge art. 30 der Wet van den 8»ten Januarij 1817 n». 1, ver- landende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den JarelS43, zooveel mogelijk aan te vullen met Vrijwilligers, welke zich onder het genot der daartoe gestelde Premie van Dertig gulden, zullen aanbieden, dezen dienst voor hunne mede ingezete «en op zich te nemen. Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad en derzelver Jurisdictie, welke dit maar eenigzins zoude mogen aangaan Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen; welke op den lsten Januarij 1843 ongehuwd, hun 1 Ö'le jaar zijn ingetreden, en hun 30^e nog niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Neder- landsche Armée of Nationale Militie hadden gestaan, in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelatenen de noodige geschiktheid hebben welke tot den dienst wordt ver- eischt als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbendeen dat de aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uitgezonderd de Zon- en Feestdagen.) van den 15*™ do zer maand December tot en met den 20'ten January aanstaande van des voormiddags tientot des namiddags één ure. Gedaan te Alkmaar, den 8'»™ December 1842. Burgemeester en 1 ethouders voornoemd J. T. K 0 O R W, Ter Ordonnantie ran degel-ren. De DIEU FONTEIN VERSCHUIll. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar, den 15den December. Heden had met liet daarbij passende Ceremonieel, de plegtige ter aarde bestelling plaats van den Hoog Eerwaarden Heep Barnardus Josephus derving, Aarts-Priester van Holland, Zeeland en West- Friesland en Ridder van de Orde van d n Nederlandschen Leeuw, die op den 12de" dezer alhier in den ouderdom van 61 jaren over leden, gedurende Dertien jaren welke hij als Pastoor bij de Roomsch Catholijke Gemeente dezer stad was gestationeerd door de getrouwe vervulling van zijne gewigtige pligten, door nedrigheid in wandel en liefderijke omgang met allen, zich wederkeeiig de liefde en hoogachting van alle ingezetenen had verworven, en wiens genos door velen' dien hij tot hulp en troost verstrekte, innig wordt be- treurd. Nadat wij het bovenstaande van Begerings wege hadden ont- vangenzijn wij netg door II. 11. Testamentaire Executeu ren verzocht, het volgende te plaatsen. Op den 15den dezer had hier ter Stede eene buitengewonen rouvv- plegtigheid plaats, welke de aandacht en toeloop van de inwoonden van Alkmaar en omliggende plaatsen in hooge mate heeft opgwekt. net geld de ten graven-uitvaart van het lijk eens alom beminden mans, den lloog Eerw Aarts-Priester B. J. derving. Die, uit hoof- de van vroegere betrekkingen in deze stad reeds aller achting ge- noot, maar nu door zijne terugkeeren in het midden dier bevolking alwaar Zijne lloog Eerw. zoo onverhoopt spoedig overleed:) de be. langstelling der ingezetenen te meer tot zich getrokken heelt. Heeds in den vroegen ochtendstond van gemelden dag, des mor gens ten Zes ure, name de Godsdienst - plegtigheden een aanvang, die onafgebroken voortgezet, met een Aouaal en Instrumentaal Be amen eindigden. Bij de eerste tusschenpozing trad de Zeer Eerw. Heer Landdeken van Rijnland op, en verhoogde den luister dier treurige pleghgueid met eéne roerende troostreden, uit te spreken in tegenwoordigheid van den geachten Kerkvoogd, den Bisschop van Curium en eene ontelbare rondom den doodkist te zamengevloeide menigte. Omstreeks 12 ure werd de Godsdienstoefening besloten door eene korte toespraak van den Zeer Eerw. Heer Landdeken van West-Friesland, waarbij Zijue Eerw. aan de vergaderde te kennen gaf, dat de optogt naar het B. C. Kerkhof te lleilo, na verpozing van slechts één uur be gonnen zou worden Werkelijk werd ten één ure de lijk-trein in beweging gesteld, voorafgegaan door de R. C. Weezen met derzelver pleegvader, de rouwkoets beladen met het dierbaar overschot, zag men beider zij den omringen door de bloem van Alkmaars Catholijken Jongeling schap als Eere-dragers in costume naar evenredigheid dier plegtig- heid. Op den lijkwagen volgde de eerste statiekoets, waarin geze ten waren de uitvoerders van des overledenens laatste wilhebbende in hun midden een' der Wethouderen dezer stad, als vertegenwoor diger der Hoog Ed. Achtb. Stedelijke Regering; hierop volgde met eigen equipage in leverei de lloog Waardige Heer Baron van Wijker- slooth, Bisschop van Cnriu.n; daaraan sluoten zich de rijtuigen van de Geestelijkheid dezer stad, wordende dezelve insgelijks gevolgd van de rijtuigen der Z. Eerw. Heeren Landdekens van Rijnland Amstellan'd, Sohieland, Kennemerland en West-Frieslandder lloog leeraren en Provisor van de Seminariën Warmond en Hageveld en der overige vrij talrijke Priester-schaar. Almede volgde in optogt zoo te voet als in rijtuigen Heeren He genten van het R. C. Weeshuis en Diakenen der onderscheidene R. C. Kerken dezer stad; voorts een bijna onafzienbare stoet van deel nemers in deze rouwplegtigheid. Onder het statig klokkengelui, en tusschen drommen van stille aanschottwers toog de lijk statie ter poort uit, allerwege zigtbare aandoening en de diepste stilte inboezemende, middelerwijl de Agenten van Policie langs den geheelen weg, de betamende orde op eene lofwaardige wijze handhaafden. De voorbij trekkende schaar werd door den Dorps-klok van lleilo op eene ph gt- statige wijze begroet. Eindelijk naderde de trein het eindperk van des- zelfs"stillen weg, aan de Pastorie van Heilo maakte men halt, en werd het lijk door de Geestelijken in kerkgewaad ontvangen en met gepaste eerbied ter Kerk ingeleiden van daar onder treurzang ten araven gedragenen op den oogenblik dat het overschot van den waardige» grijsaard op den bodem des grafs was nedergelatcnsprak de Landdeken van Noord-llolland op den rand van het graf, het laatste vaarwel toe! aan deri van allen beminden hegrayenenen bedankte uit naam des overledenen allen, welke de plegtigbeid met hunne hooge en verecrende tegenwoordigheid welwillend en balang- stellend haddeD helpen verhoogen. Toen keerde de stoet in den sta tu en avondstond stadwaarts, om eene plegtigbeid te eindigen, waar van de indruk zoo levendig als algemeen gevoeld werd, en onge twijfeld nog lang in aller harten zal voortduren. Alkmaar, den 17den December. Met deelneeming hebben wij vernomen dat bij den brandwelke in den nacht tusschen den 13de» en 14den dezer n.aand in df Wie- ringerwaard heeft plaats gehad, cn waarbij de Heiberg Het IIapen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1