A 1842. AIKMAABSCIIE c 0 V It A N rff. MöKS^sëËSK y° 25 December. M a a 11 ,l m %F PUBLICATIE. do, SUiil Alk»»™, deu T nationale militie. PUBLICATIE. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de l'iijs van G Centen migegeven. »-» «V De Prijs der Advertenticn van 3 tot 5 re gels is écu Gulden, en voor eiken regel meer 29 Centen, liehalve do centen zegelregt voor elke plaatsing. BINNEN LANDSCHE BERIGTEN. Alkmaar den bisten December. - Bail Koninklük Besluit van den 15''-™ December 1842 n°. 59 is dü'del Ach tb. Heer FRANCOIS CONST ANT1JN WILLEM DRUIJ.E- STEIJNin de betrekking van Burgemeester dezer Stad, voor den tijd van' Zes eerstkomende jaren gecontinueerd. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER rt WETHOUDERS Dra Stad ALKMAAR, gezien art 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8sten Jannarij 1817 n" 1 waarbij is bepaald; dat zich jaarlijks vóór den 5<1«' Januari] aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij 'de Nationale Militie voor zich zelve dienende Manschappen die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader of wel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ou ders óf eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders rept'op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen bij art. 91 en 94 gemaakthebben verkregenen hun ontslag dienvolgens zullen Gezien de Dispositie van den neer StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, de dato 3 December 1S42, l'rov. Blad n°. 117, waar- bij aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd. Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolde van art. 21 der voormelde Wet, redenen van vrijstelling hebben verkregen en verlangen uit den dienst ontslagen te wor den dat zij zich tot dat einde, vóór den Vijfden Januarij aanstaan de 'schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en'daarbij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voorschriften bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatu- eerd, tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zei ven als derzei ver Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden be voegd zijn. Gedaan te Alkmaarden 8'ten December 1842 Burgemeester en frethouderê voornoemd y J. T. K 0 0 R N Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCUU1R. vende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld en ingeval van volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onver ird, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle a inde O Jongelingenwelke zich aan dc inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, i eene boete, en bij onvermogen, tot gevangenis worden^verwezen.^ Dat de wettige woonplaats voor de inschrijvingwore g voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats le iders enbg verlijden van beiden, die van den eerstbenoemden oogd voor do gehuwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben; terwi) m - ■renen welke geene Ouders, Voogd of eigen bestaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar «jzich bevinden Burgemeester en Wethouders voornoemd vermanen alle de i gezeten en van deze Stad en Jurisdictie van dezelve, welke dit aan fraat om zooveel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een Dooi - Extract en eene Nota van de wijk en nummer oer woonplaats, doch bij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner naastbestaandea of Voogdenaan deze hunne verpligting getrouwelijk en naaawkea- I te voWÓen, en daardoor voortekomen, dat zij met als onwillige r worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene na- Burgemeester - We,We„ J. T. K O O R N, Ter Ordonnantie van dc sein en De DIEU FONTEIN VERSCtlUlR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord- Molland, de dato 4 December 1842, n«. N. M Provinciaal blad no 117 waarbij is bepaald, dat de werkzaamheden der Nationale Militie''voor den jare 1843, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie eenen aanvang zullen nemen met deu eersten Januari] aaRiepen6,'ter voldoening aan art. GO der wet van 8 Januarij 1817, n" 1 omtrent de inrigting der Nationale Militie, bi] deze op, alle Manspersonen, hunne wetttige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den l»«e»'Januari,18-.3 hun negentiende Jaar zijn ingetreden en mitsdien alle Jonplmgcn geboren in het Jaar 1824, ten einde zich, ingevolge art. o9 der voorz wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de hgtmg voor de Nationale Militie te doen inschrijven En ingevolge art. G van de wet van 27 April 1820, alle Mans personendie hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigenen als Ingezetenen moeten worden beschouwdten einde zich, voo zoo verre zii nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter schrijving aan te geven,'in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouderdom belmoren. iq/,t De inschrijving zal beginnen met Maandag den 2(len Januari] 1ö43, en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 20sten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, op Dingsdagen en Vrijdagen, zijnde den 3, b, 1U, 13, 17 cn 20 Januarij aanstaande, des namiddags van 5, tot des ^Elften einde te voorkomen dat iemand, in de termen der m- schriiving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig inake hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de Ingezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voor melde" wet gemankte bepalingen Dit welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken of anderzins, dezelve des niettegenstaande «ebouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder be grepen zijn de gehuwden en afwezenden. •Dit de Ouders, Voogden en Regenten, verphgt «n, hunne Kin- dereli uf Pupillen in fimm. *m «™nd da-„oe d«,r J» schriftelijk geiuagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blij- rURGFMFFSTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van dc Ingezetenen dezer en met zoo vee! goed gevolg vuur do behoefteen Linnen van hunne taak kweten,, zijn ook nu weder de wenschen van het Sf edel ijk Bestuur door hunne vrijwillige aanbieding daartoe voorge- komen, en het is langs dezen weg, dat Burgemeester en We bouderen dezelve in hunne werkzaamheden aan de hulpvaardige medewerking van alle Ingezetenen, door ruime bijdragenaanbevelen daar er slechts een enkelen blik te vestigen is op het algemeen gebrek aan arbeid dat iu den verloopenen zomeronder alle standen heeft peheerschten op de vele behoeften, door ziekten veroorzaakt, waarin heeft moeten worden voorzien, en waarvan de gevolgen zich na reeds hebben geopenbaard, om met met vreeze en belangstelling het lot der armen gedurende dezen winter te gemoct te zien, en iederen weldenkende ten spoorslag te verstrekken, tot eene ruime en onbekrompene bijdrage voor eene instelling, zoo nuttig en wel- dadig, als die der spijs-uitdeeling. Alkmaar, den 23sten December 1842. Burgemeester en ff eth-ouderen voornoemd.j F. C. W. DRU1J VESTE IJ N Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Met diepen eerbied betuig ik, langs dezen weg, mijnen hartelij- ken dank. aan het Achtbaar Bestuur dezer Stad, voor de goedgm. stipe verruiming tot het doen eener Collecte aan de huizen der in gezetenen en voor de onderscheidende behandeling in deul^* ring, daarvan bij mij ondervonden, mitsgaders aan mijne ivaarde Stad- penooten, die zoo op den eersten wenk mij hunne milde hand heb ben toegereikt, om de noodlottige gebeurtenis, welk mi] op den 14den dezer heeft getroffente verzachten. ])e algemeene deelneming en opregte menschenliefde, ten deze schitterend aan den dag gelegd, zullen nimmer mt mnn geheuge- nis gewischt worden, maar dagelijks bij mij en de mijnen de bede ^TnÏii.V Bestuurder'ialler lotgevallen Alkmaars Regeringen Bur, geren in uwe heilige bescherming, en bewaar nen ten allen ty£i voor treffende onheilen -0,0 u T 8 Alkmaar, den 22»""» December 1842.N 1 A Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hot- laudsch Kanaal, van den 2 tot den 8 Dec. 1042. [Zijnde het vervolg. Straat Sunda Ned. fregat. Dito fregat. Eng. bark. Ned. kof. Dito dito. Dito dito. Eng. brik. Ambrauwa Flora Kcrr, de Vrouw Geertje Margaret ha Echo Maid of Mena Dito schoner. Marij Ann, H. Volkersen van Batavia naar Amst. J. Dulcluser dito dito. A. Cliff dito dito. B. J. Bakker Bordeaux dtto. K. Mulder Havred'Crace» dito. H. 1). Schoon» Newcastle dito. W. Pujtchnrd» London dito. J. Cunham Ipswich Alkro»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1