A 1840. ALKMAARSCHE sw JV? 1. COURANT. XJÊ gif- r, - c. a r i e. M a a ii <5 a g té* Afe' TE (•(/EJiELKX-. J J 5 Januarij. UTl A Y j&f8 ifsmk. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandagvoor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'YH »e STA ATSR AD GOUVPRNEDR der Provincie NOORD-lIO'LLAND'. Ontvangen hebbende eene resolutie-van den 'Heer Staatsraad Ad ministrateur voor de Registratie bet Kadaster Pn ,]P tintenibr» Gelet hebbende op zijne resolutie van heden, waarbij, krachtens r*ai..:. i--« i i n i Zijner Majesteits besluit van den lOden Dien len gevolge worden de ingezetenen, welke geheele doorge- fooineerde loten legen den inleg—prijs ningten verlangen, oplettend gemankt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder j fle <',,)irlhi aangewezene beperkingen, aan den heer Ontvanger-Generaal vastgesteld PPtlP ingstp w"r,M *Gm' L(J,f><D 's opgedragen, ten wiens kantore men zich in persoon of J' o 'M1 rip7e hor kennis van een bij geiuagligde zal moeien vervoegen ter verkrijging van dezelve loten. Brengt de voorsehievcn bepalingen ter kennisse van alle diege nen die daarin belang mogten stellen. iTaar/eni, oen 18,;e» Dicepitier 1845 De StaatsraadGouverneur voornoemd Va n E VV IJ C K. :iotl ieder, die verlangen nmgt in genoemde Loterij deel Ie nemen, dat, «-ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1°. De 198ste Loterij zal bestaan uit ren en twintig (luizend loten, tien duizend rijf honderd prijzen en twee prenttenovereenkomstig bet plan aan deze gehecht 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden rijf tien ten honderd van alle prijzen en nriemien van één honderd pul- den en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zèpentyf gulden en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse ver Vvisseld wordt 3°. De loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst wor den dan in twiiiligslen 4°. De NATIONALE PUBLIC met inachtnemi toelating van splitters en debitanfen zal moeten geschieden, T zich itneniing van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten ,6. Guldek> ™'Ien l m i nei ,i ntrP7PlAnmi m> 4rt 'van den 5den November 1818 (Staatsblad ii°. 37). 13 dito 1827 n° n>gezetenen op zich te nemen ■i f. t" C'. .11 I O C AN n 4 i .v L i iirpnuon llll zlntn l..n Lnnn^nnn MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR» ingevolge art. 30 der Wet van den 8'ten Januari) 1817 n°. 1, ver langende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den jare 1846, zooveel mogelijk aan te vullen met Vrijwilli gers welke zich onder het genot der daartoe gestelde premie van aanbieden, deze dienst voor hunne mede- 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 146, en van den 6den Januarij 1831 n°. 68 (Staatsblad n°. 2). verval; o°. De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor den in- 'legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laat sfC klasse der J97sle Loterij met niet zijn uitgekomen mits tot het bekomen derzelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te s Gravenhage, of van eeo der collecteurs, aanvraag ge daan worde binnen de twee eerste weken na de opening der collecte 6°'.' De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de" opening der .collecte voor de 198ste Loterij, voorloopig een getal van eenduizend loten afzondei en en beschikbaar honden, om daaruit aan ingezete tien van het Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoo danige personen welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewezengeheele loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegévene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde- 7° De Ontvanger Generaal meergenoemd zal van de uitgifte der Voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden; 8" De collecte der I9tts:e Loterij zal geopend worden op Maandag derf 19den Januarij 1846 en wolden gesloten tip Zaturdap den 31 steil diCfzPlfdp maand '9° De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben en geheel moeten afhmpen op den (6, 17, 18 en lilden Fehrmlrij 1846: 'die der tweede klasse op den 2. 3, 4 en 5den Maart 1840; die der dffdé klasse op den 16, 17. 18 en !9dendier maand; die der tierde klasse op den 30 en .'listen Maart. Jstén en 2den April 1846; en die der rijfde of laatste klasse op 14. 15. 16. i7den April, en ver der op den 20, 21. 22, 23. 27. 28. 29 en 30slen pril. 4,' 5, Oen 7deti Me: 1846, terwijl de laatste 100 nummers on Vrijdag den 8sten Mei 1840 zullen get tokken worden; 10° De collecteurs, splitlers en debilanten zullen bij het verknopen of vei h reu van loten niel meerder mogen voideren dan Bij r rkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde Geheele loten ƒ69,00. Halve 34,50. Vijfde "f 13,80. Tienden 6,90. Twintigste f 3,45 Van de klassikaje loten voor de eerste klasse: Tienden 1,40. Geheele loten 14,00. Halve ƒ7,00. Vijlde/2,80. Twintigste 0.7Ö. Voor de tweede klasse: Geheele loten 26.00. Vijfde 5 20. Tiende ƒ2.00. Twintigste ƒ1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten f 40.00 Vijfde 8 00. Tiende 4 00. T"intigsfe f 2 00 jA'jtpr de rirrde klasse: Geheele loten f 56.00. Viifde 11.20 Tiende 5.60. Twintigste f 2.80. Voor de rijfde klasse: Geheele loten 71,00. Vijfde 14,20. Tiende f 7.10 Twintigste 3,55. Rij verhuring voor de eerste klasse: Geheele Halve 13,00. Halve 20,00. Halve f 28,00. Hal ip 35,50. Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Stad j en derzelver Jurisdictie, welke dit maar eenigzins zouden mogen aangaan Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. Wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezeten, welke op den l»'™ Januarij 1846 ongehuwd, hun 19<te Jaar zijn ingetredenen hun 30'e nog niet hebben volbragt ten ware, dat zij reeds in dienst der Nederland- sche Armee ot Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten:) en dé noodige geschiktheid hebben, welke tot den dienst wordt vereischt als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen deze gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dage lijks (.- uitgezonderd de Zon- en Feestdagen .-) van den 5<u'n dezer maand Decembertot en met den 20sten Januarij aanstaande, van des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Gedaan te Alkmaar, den 13'1*'" December 1845 Burgemeester en kVethonderen voornoemd 1 C: VV. DR U IJ V ESTEIJN, Ter Ordonnantie ''au drzetven De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. abai BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, ver zoeken alle belanghebbenden, op de gewone wijze hunne REKE NINGEN, wegens Leve randen in het jaar 1845 aan de Stad gedaan, len spoedigsteu en uiterlijk vóór den lodn Januarij 1846, in te le veren, opdat de geregelde afdoening van zaken geene vertraging ondervinden. Alkmaar, den 27sten December 1845. Burgemeester en Wethonderen voornoemd. F. C. W. DRUtJVE STEIJN. f Ter Ordonnantie van dezclrcn Dl DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Minvermogende Ouders, welke het in 't belang der aanteleeren ambachten of handwerken, hunner Kinderen boven de 12 jaren, nodig en nuttig rekenen dat zij in de terkeii- en bouwkunde ON DERWIJS ontvangen hebben zich vóór den 15<lrn Januarij 1846, aan te melden tpr Stads Secretariemet verzoek dat die Kinderen mogen toegelaten worden op de Stadsteekcuschool. N E E N. eten f 4,00. Twintigste 0.20. Voov de tweede klasse f .60. Tiende f 0 .S0. Voorde derde klasje: Halve ƒ2.00. Vijfde 0,80. Tiende f 0,40. Halve f 4,00. Vijfde Vijfde Geheele loten 8,00. Twintigste f 0.40. Geheele loten f 10.00. Halve ƒ5,00 000 Tiende f 1.00. Twintigste f 0.50. Voor de rirrde klasse.: Geheele 1.ten 14,00. Halve 7,00. Vijfde ƒ2 80. Tiende 1,40. Twintigste f 0.70. Vóór de eerst" week der rijfde klasse: Geheele lolen f 18,00. Hal' e 9 00 Vijfde 3.60 Tiende 1.80. Twintigste 0,90! Diegenen welke dp hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kanplnten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken in de kla««en waarvoor hetzelve genomen wos fnrirnisseoipul voor de volgende klasse kunnen voldoen, zelve bii. bet plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: B/ï ^D- verwisseling voor de tweede klasse niet 12.00. Voorde dilde klasse n>p! f 14 00. Voor de vierde klasse met f 16.00. Voor rhv rijfde klasse niet 15 00. en voor de gedeelten van loten naar (Pvenfcpligheid van deze prijzen; alles zonder verdere bijbetaling van eenig opgeld. HERLAND ALKMAAR. STAAT der Geboorten, Huwelijken en Sterfgevallen binnen deze Stad, gedurende den jare 1845: In Echtgeboren van het mannelijke geslacht builen Huwelijk vrouwelijke mannelijke vrouwelijke 185. 159. 9. 10. Tolaa] Huwelijken Echtscheidingen Overledenen van het mannelijke geslacht vrouwelijke Levenloos aangegeven van het mannelijke geslacht vrouwelijke 363. 92. geene. 119. 114. 13. 7. 253. Overleden n van builen aangegeven7, Zijnde alzoo hel getal der huwelijken 5 meerder, der geboorten 13 i minderen dat der overledenen 76 minder dan in het vorige jaar, eu der?PhPr gedurende het jaar 1845, 110 meerder geboren, dan overleden gelijk het 11° De prijs, waarvoor de loten, gedurende de verdere trekking der vijfde klasse, zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zai nader jvpor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeien gedragen avaarzle vorenstaande bepalingen,, welke, te dien einde, overeenkoms tig art. 3 van het Koninklijk beslui» van den Oden Jan up rij 1831,-1 speelt, met een openstaand Venster en verdere eigenaardige SU.fi'a- l. I g'e," - e P Ut den 22sten December 1845. »ü.z Heden is aan deze Hoogesehool bevorderd tot Doctor in de Chirurgie, de med. et art. obst. Doctor T. II. Blom Coster,au Alkmaar met Theses. Het BESTUUR der AK ADEMIEvan BEELDENDE KUNSTEN, BOUW- T'i EG PASTE WERKTUIG- en ZEEVAARTKUNDE, onderden naam MIN EB VAte Groningenbrengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden 1°. Dat op de gevraagde Schilderij, voorstellende: Een Boeren Binnenhuis, waarin eene Moeder een lien- of twaalfjarig Kit d a met fraaije Kleederen opschikt, terwijl een jong Kind in de Kamer De Prijs der Advertenti8n van 1 tot 5 gels is één Gulden, en voor eiken regel meer V /r 20 Centen behalve 35 centen zegeliegt roor e""e plaatsing. Oi 68, in de Nederlandsc/ie Staats-Courant zullen worden geplaatst. zijn ingekomen zeven Schilderijen, geteekend niet de Spieu- I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1