VERPACHTING VAN TOLLEN. V GR001 INSTRUiAI LNTAA L CONCERT. HOUTVEKOOPING TE BERGEN. <le TOLLEN, slaande f mei eenio-c stuiken heei JCEH-1KU ken n°. 1, Arbeid ëii oefening;" n°. 2, Men doel wat men kan, iliel wat men wil;" n°. 3, Vila lirevis ars lon"a;" n°. 4, A'doende leert men;" n°. 5, Hel gelaat is de spiegel der ziel;" n°. 6, En bonne espérance";" n° 7, Kunst spaart geen vlijt;" terwijl op de ver langde teekening, voorstelde: Eene Landschap in den Winter, op den voorgrond, links van den aanschouwer, een Molen, en regis -»lwee Mannen, bezig met eene bijt in het ijs te kappenmet Schaats rijders en verdere Stoffagie," zijn ingekomen vijf teekeningen, mei de Horenken: n°, Hierdoor tot hooger liefde tot de kunst., doet tot den welslrijd wagen;" n° 2, Door vlijt lot hooger;" n°.-1 Hoe ltarsehen slums de winter ziet, de kunstvriend smaadt zijnaaublik niet;" n°. 4, geteekend met twee nver elkander getrokkene driehoekenmet èene in het midden geplaatste n°. 5, De winter heeft zijn schoon." 2° Dat de uitspraak der ingevolge de wel zaamgesteWe Kommissie van tfeonrdeeling kortelijk hierop neder komt: dat, uitgezonderd de Schilderijen n°. 1,Waarvan weinig goeds is gezegd, en n°. 3 welke, nis ten opzigte ter breedte, niet aan hel Progamma voldoende, bui ten lieoordeeliiig is gebleven, alle de ingeknnicne Schilderijen, ieder op zich zeDp, veel goeds en schoons bezitten, en der mededinging Waardig kunnen gekeurd worden; dat echter n°. 6, naar bet een parig- oordeel van beoordeelaren den voorrang verdient, als zijnde tiaar html. gevoelen fiks en in een natuurlijken warmen toon geschil derd terwijl het venster en het donrzigtbenevens de goedgeleekende figuren met veel smaak zijn aangebragten met uitzondering van den jongen, waaraan te weinig moeite is besteed, zeer goed zijn nitge- voert;dat ten opzigte der teekeningen slechts twee der ingekomene door de beoordeelaars als mededingers lot den prijs zijn beschouwd, namelijk de stukken, geteekend met de spreuken: Door vlijt tot honger," enDoe bnrsch en stuurs de winter ziet, de kunstvriend smaadt zijn aanblik nietwordende de drie overigen in hunne betrek kelijke waarde gelatendat het oordeel over beide deze teeke ningen niet zoo eensteniming is geweest, als over de Schilderijen, door twee der Leden van de Kommissie de voorkeur vermeenden te moeten geven aan n°. 3terwijl drie Leden n°. 2 de beste hebben ge oordeeld zijnde echter beide teekeningen volgens eenparig oordeel bijzonder goed uitgewerkt en van eene regt aangename voorstelling, zoodat dan ook de meerderheid ofschoon de voorkeur gevende aan n°. 2. echter aan zijne mededinger zoo grooten lof toekentdat zij wensehte, dat Minrrva in dit Vak over twee Prijzen te beschikken iiiiogt hebben.. •'1°. Dal alzoo, overeenkomstig liet oordeel der Kommissie, de uit gel no l'tl u prijs in het vak der Schilderkunst, beslaande in een Getuig-) schrift, eu twintig Vijfguldenstukkcn is toegewezen aan de Schilderij n°. 6. geleekend met de spreuk: En bonne espérance," die bij de opening van het daarbij behoorend Nanmbillet is gebleken vervaar digd te zijn dour T T. Oostenga te Groningenwordende de Prijs in het Ceekenvak, beslaande in een Getuigschrift en vijf Vijfgnldenstnk- ken, toegekend aan de Teekening n°. 2, geleekend met de spreuk Door vlijt lol hooger," ingevolge uit daarbij behoorend Billet ver vaardigd door Bbivo van der Straaten Jr., te Amsterdamterwijl ein delijk op voordragt der Kommissie door de Vergadering besloten is, eeno bijzonder gunstige melding te maken van de Teekening n°. .3 iinel de spreuk: Hoe barseh en stuurs de winter ziet, de kunst vriend smaadt zijn aanblik niet." liet Bestuur voornoemd herinnert de Inzenders van de niet Be .kroonde Stukkeu, dat de lernghaling daarvan met inachtneming van bel deswege bepaalde zal behooren te geschieden van primo Januarij 184(1 lot 1° Febriiarij daaraanvolgende, en verwittigt eindelijk de Le den der Akademie. dat al de ingekomene en beoordeelde Stukken van heden af tot en met den 31 December dezes jaars, aan het lokaal der Akademie. voor de Leden en hunne Dames ter bezigtiging voorhanden zullen zijn Namens het Bestuur, G HOMVGFVden 18 Dec. 1845. J. H. GEERTSEMA Cz., Secretaris Gepasseerde Srhepen door Alkmaar, langs het (Wont iVoord-flol- landsch Kanaalvan den 28 Novtot den 4 Dec. 1845 Zijnde het vervolg.] Do •iis jagt. FijrnJ. C. Torp Amst Swinborn Dito dito. Elisabeth Maria, J. P. Walgreen-) dito nEikenskiopg Ditar dito. Fortnun S. M. Svendse dito Cristiansand Dito dito. Mngdnlenn II. E. Dahn dito Koppenhag" Dito dito. Maren Sophia, E. Hansen dito op Avontnur. Dito schoon. Ilabet, C. II. Buse dito dito. Dito dito SprightKj, W'*. Smith diton: Londpn. Dito dito. Eat el, S Borcher dito Jarmnuth.' Ned kof Anna Maria G T. Arnold »Pnrm.» Rocheford. Noords, hark. Scandinavian, 0 A Krnge dito Drammen. -Dito dito. TrithioffH Thorgesen dito n dito. Deens. brik. Lijken* Prove, 11. Jorgesen dito Newcastle. Van den 5,tol den 11 December. Amcr. luik. FameJ. Madison van Boston naar Amst Fr. sloep. 4 Me r.h le Eugenie, J. Ie Veil Bochefort dilo. Neil. kol'. Echo, W. B. Soli ill Newcastle dito. [f errolg hierna.] Op Maandag den IDdrn Jannarij 1846, des roortniddags ten 10 are. zal de Onhanger der Domeinen te Alkmaar, in tegenwoordigheid van den Arrcuidisseinents Directeur der Indirecte Betastingen te Alk maar, en ten overslaan van den te Alkmaar residerende Notaris A. F be LANGE, in deri Niet twen Doelen te Alkmaar, in het openhaar »nu- den. lijd van drie jaren Verpachten, de TOLLEN, staande op de hieronderstaande Groote Wegen Weg der eerste klasse N°. 4, (van Haarlem naar Alkmaar.) 1°. De tol n°. fi, staande in de gemeente Heilo. 2°. De lol n°. 5. staande nabij de Scheidpaal van de gemeente Linim". 3°. De tol ii°. 4slaande buiten het dorp CastiTcum. 4°. Dc tol ii°. 3 slaande in de gemeente Heemskerk W' g der perste klasse N°. 4, (van Alkmaar naar het Nieutrediep.) 3°. Dc tol n°. 1, staande binnen de gemeente Helder e a. 6° Dc tol n°. 2. staande aan het Koegras, onder de gemeente Helder. 7°. De tol n°. 3staande aan het Koegrasonder de gemeente Cnlautsoi )g. De voorwaarde liggen ter lezing ten kantore van den Ontvanger der Domeinen te Alkmaar; aan het Provinciaal Gouvernement le Haar lem ten Raadhuize der gemeente)) Helder, Calanfsoog, Heemskerk iCastricum Li tarnen en Heilo en wijders te Amsterdamin het Noord- Hnllund.sc.he Kofiijhuis; te Haarlem in den Leeuwiik; te Alkmaar in den Ronden Leeuw; te It recht in den Nieuwen Bak en te Gorinchem in den Hooiwagen. De Ontvanger voornoemd BE N T E IJ N. liet LF.IPZIGER MUSJKVEREIN zal op Dingsdng den IB''"1 Januo- rij 184fi, in de gewone Concert-Zoolmet toestemming van het Ste delijk Bestuur alhier, geven: 6R00T INSTRUMENTAAL CONCERT De algemeene roem, welke genoemde vereeniging is toegekend, zoowel buitenlands, als in de Sleden 's DageAmsterdam en TTaar- lemuit welke laatste plaatsen de vleijendste Infliiiging beur is gege ven doet alle verdere aanprijzing overbodig zijn. Aanvang 7 I re. Entree f 0,99. Programma's en Bewijzen van Torgang zijn verkrijgbaar bjj P. va» HEEIt DEN in hel Gasthuis. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 29 December 1845, tot den 3 Januarij 1846. Pietertjedochtertje van Hendrik van Eerden en Trijntje van Eer den.Neeltje, dochtertje van Pieter van Santé en Grietje Stokkink. Aaltje, dochtertje van Jan Slapman en Margarelha Ooijen. Cor nells Theodoi nszoontje van Dirk Boots en Maria Magdalena Gooij. Johannes zoontje van Johannes Koster en Johanna Kos. Wil lem Johannes, zoontje van Nicolaas de Jong en Gesina Naber.Cor nelia, dochtertje van Jan Schoen en Grietje Groot.Cornell's, zoon tje van Johannes van Elven en Maaltje Strik.— Franciscus Antonins, zoontje van Jacob Pallemans en Petronella Johanna Braun. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van deu 29 December 1845, tot den 3 Januarij 1846. Jan Schermer, oud 63 jaren.M argaretha Johanna Maria, doch tertje van Gerardus Johannes de Wit en Maria Elisabeth Kuijpers, oud 1 maand.Dirk, zoontje van Remmert Prins en Neeltje Mack, oud7jaren.Johannes Petrus, zoontje van Godefridus Luijkx en F.me- rentia llilaria Schouten, oud ruim 4 maanden.Roelof Langcnberg oud 59 jaren.Matthias, zoontje van Pieter Ooi tmeijer en Cornelia Zonderhnis, oud circa 2' jaren. kf'ilhelmina Smit, laatst wedu we van Jan Schermer, eerder weduwe van Koert Hendrik Knene, oud 57 jaren. Izaakzoontjelje van Mozes Prins en Rebecca Abraham Prins, oud 1 jaar en ruim 10 maanden. V H0UTVERK00P1NG op de Hofstede TER COVLSTER, te Heilo, van ongeveer 100 Parken extra zwaar ELZEN-, ESSCHEN- en EI KEN HAKHOUT, op Donderdag den 8s,cn Januarij 184G, des mor gens te 10 ure precies. Men preseuleerd hij openbare Veiling aan de meestbiedende te ver knopen 80 Parken EESTEN en ESSEN zwaar HAKHOUT, liggende gehakt om de Noord, bij Poelenbnrg. Iemand gading daarin hebbende kome op Donderdag den 8s,cn Januarij 1846, des morgens precies ten 10 ure, te Bergen ter plaatse voornoemd. Men is voornemens in den Nieuwen- of Schutters - Doelen staande aan de Doelenstraat, te Alkmaar, op Vrijdag, den 9dc" Janu arij 1846, des avonds te vijf ure, in het openbaar te veilen, en op Vrijdag, den lfiJen dierzetfde maand en ter zelfder ure, bij afslag te verknopen: Een HUIS en ERVE, zijnde eene BOERDERIJ, le Alk maar, aan de Vest, bij de Geeste.rpoort, wijk B, N° 486, kadaster Sectie A, N». 1172, groot 3 roeden en 45 ellen, en een stuk WEI LAND, genaamd de Dobbelaarsweidin den van mids genaamde Kijf- nu Eendragspolder, achter den Geesterhout, onder Alkmaar, kadas ter Sectie E, N°. 35, groot 3 bunders, 67 roeden en 20 ellen De helft der kooppenningen van het Igatstgemelde perceel zal tol aan de meerderjarigheid der twee minderjarige mede Verkoopers, tegen eene rente van vijf percent in hel jaar, als eerst hypotheek op hel- zelve perceel gevestigd moeten blijven. Alles hrepder bij aangeplak te billetlen omschreven en nadere informaliën le hekomen ten Kan tore van den Notaris S. A. de LANGE, te Alkmaar. Men is voornemens, in den Niemven- of Schuttel s - Doelen staande aan de Doelenstraat, le Alkmaar, op Arijdag, den 9Jen Ja nuarij 1846, des avonds te vijf ure, iu het openbaar te veilen, en op Vrijdag, den I6,l<"n dierzelfde maand, en terzelfder urebij afslag te verknopen: Een WINKELHUIS en ERVE ingerigt lol vont} Koek en Rahket-Bakkerijte Alkmaar, aan de noordzijde van de Laat, op den hoek van het Paijglop, wijk A, N". 290, kadaster Sectie A. N°. 627, groot 84 ellen; breeder bij aangeplakte billetlen omschreven en nadere infnrmaGën te bekomen ten kantore van den Notaris S. A. i>r LANGE, te Alkmaar. Zullende de helft der kooppenningen, tegen eene rente van vijf percent in het jaar, als eerste hypotheek op [het zelve perceel kunnen gevestigd blijven. V 1I0UTVERK00PING inde Bosschen van NT IENRURGonder Heilo, op Maandag den l2'len Januarij 1846, des voormiddags ten tien ure, van ongeveer 160 a 170 'kir-ken zwaar EIKEN. ESSCHEN en ELZEN HAKHOUT, en eene grnole partij zware RKUKENBOOMEN. *f De ondergeteekende maakt bij deze aan zijne geëerde Stadgenoo- ten bekend, al-dat hij zijne zaken als m'TIMMERMAN aan zijnen Zoon. FIETER BLOM heeft overgedaan en bedankt hiermede alle die genen, welke hem sints jaren met die gunst en dat vertrouwen be gunstigd hebben bevelende alzoo zijnen Zoon en opvolger PIETER BLOM, aan Alkmaars Ingezetenen ten volle aan. 1 Januarij 1846. Ci B L 0 M. *4* Volgens bovenstaande Advertentie, heb ik de eer te mogen berigten, alsdat ik de TIMMERMANS-AFFAIRE van mijnen Vader, den Heer C. BLOM, hel) overgenomen en dezelve voortaan voor mijne re kening zal uitoefenen hopende door eene nette en goede bediening een ieders gunst en vertrouwen waardig te maken, 1 Januarij 1846. P I E T E R BLOM, 'Timmerman en Steenhouwer. Bij vonnisse der Arrondissements-Beglbank te Alkmaar, den 2(>ti-n November 1845 in zake van MARRETJE BAKKER, zonder bij zonder beroep, huisvrouw van JAN SIJBRANDS KEIJSER, wonende aan den Burg op Texel, als eischeressc, tegen baren Man JAN SIJ BRANDS KEIJSER voormeld, doende boerenbedrijf, wonende aan den Burg op Texelals gedaagde, bij verstek gewezen, behoorlijk gere gistreerd en beteekend is de scheiding van tafel en bed tusscheu dezel ve Marretje Rakker en haren man Jan Sijbrdnds Keij'ser uitgesproken. A'oor Uittreksel J. H. GRAM, Prokureur. bij de Erven van A. S T R C K, iu de Achterdam, wijkC, n°. 589. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2