A0' 18- ALK.MAARSC1IE 2- C 11 ft A K T. *r M n a a d a g r~':* 12 Jauuarij. M. J. lacks Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag'voor de l'rijs van G Centen uitgegeven. De Prijs der A jmimiNTiéN van 1 tot 5 re r-,S "rr ^DVERTKNTieW Vflll J lut 5 r6 ^^iMk "P'S 's Gulden, en voor eiken regel meer -V -' i Centenbehalve 35 centen zegelregt voor I' i; 0 V LIN C I F. N OORP-K 0 F A n O A A H ït F S T F 1 N O. I» Woensdag den 21 "en Janunrij 1846, des namiddags ten 2 ure, «al, onder nadere approbatie, door den Heere StaatsraadGouverneur der Provincie Noord—Hollandof bij deszelfs absentie, dooreen dei* f r dèii van de Gedeputeerde Stalen,' en in bijzijn van den Huofd-Inge- nieur van den Waterstaat, in de Provincie Noord-Holland, aan liet Lokaal van liet Gouvernement Ie Haarlem, worden aanbesteed: Het Bouwen van een Provinciaal KIIA N K 7.IA A If. li Pi GESTICHT. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en rpbod. liet bestek np hetwelk de bovengemelde aanbesteding za plaats hebben1, zal boven en behnlven aan hel Lokaal van het Gouverne ment der Provincie Noord-Hollandter lezing liggentc Amsterdam, in het Logement hst apen van Medemhlik, op den Dam, in1 het Noord-J/ollandschc Koffijhnis in de Kalvcrstraatin het Koffijhuis het Vosje, bij het Plein van de voormalige Beurs, in hel Logement het Harlingcr Veerhuis, op de Texelsohc Kade, in de Nieuwe' Stads Herberg, aan het, IJ, in de Beerebijt buiten de Utreelilsche Poort, en in da Hel, op den hoek van het Haarlemmerplein; te Haarlemin de Kroon, in hel Noord-Hollandsche en in het Bossche Koffijhuis, en in het Logement de llulte Maan; te Alkmaar, in ,lCn Houden Leeuw, in de Toelast, en in het Hopen van Haarlem; te Hoorn, in het Ongemaakte Schip en in den Doelen; te Nietiwediep, in het Loge ment den Burg en hij lanen aan den Helder, in liet Jleeren-Loge- ment; te Medeniblik en te EnkhuizPii, in do Logementen de Valk; te Purmcrende, m den Vergulden Roskam te Monniekeinlnm in den J)oelen; ic Zaandam in den Otter; te Buiksloot, in het Roode Hert te Weespin den Roskamte Muiden, in het Hof van Holland; Ie ?faardenbij den Logementhouder Jnrrissen; te Utrecht, in de Kof- fijhuizen den Ouden en Nieuwen Bah; te Sliedrecht, in het Reg thuis, en te Hardinxveld in de Dorps-llcrberg. Zullende acht dagen voor tie besteding' de noodigc informatie te bekomen zijn bj dén Architect J. D. ZOC'HFB, te Haarlem, en hij den Gpzjgtér over heiwerk A. van der LINDEN, in de Batlejorisstraal te Haarlem, hij welken laalsien te tens exemplaren van liet gedrukte Hestek verkrijgbaar zullen z jn, legen betaling van 1: - per stuk. N A T I O N A L E MILITIE. P U U L I C A 1 I E. BURGEMEESTER en TVETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, gezien de dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, de dato 3 December 1345 n°. M. S.(Provinciaal blad n°. 84) waarbij is bepaald: dat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor den jare 1846binnen do Steden en Gemeenten dezer Provin cieecneit aanvang zullen nemen met den eersten January aan staande Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van <S Janunrij 1817, n°, 1omtrent de, inrigling der Nationale Militie, bij deze óp; alle Manspersonenhunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den Isten Jauuarij 1846, bun negentiende par zijn ingetreden; en mitsdien allo Jongelingen, ge boren in het jaar 1827, ten einde zich ingevolge art. 5Ü der voor/ wet, in het daartoe gereed gemaakte register tol de ligtiiig voor de Na tionale Militie le doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de'wet van 27 April LS20, alle Mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen, en als Ingezetenen moeten worden beschouwd ten einde zichvoor zoo vei re zö nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aanfegeven, in dat register, waartoe zij volgens' hunnen ouder dom belmoren. De inschrijving zal beginnen met Vrijdag den 2'en Jannarij 1S46, en zal geheel en al moeten zijn afgeioopen den 20s'en daaraanvol gende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, op Dingsdagen en Vrijdagen, zijnde den 2, 6, 13, 16 en 20sten January aanstaande, des namiddags van 5, tot des 'avonds 7 ure. En tón.einde te voorkomen, dat iemand, in do termen der in schrijving vallende, zich door onwefenheid aan pligtverzuini schul dig make, hebben Burgemeester en AVethonderen noodig geoordeeld, de lngozclenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voor melde wel gemaakte bepalingen: Dat, welke aanspraak op Vrijstelling' iemand zoude vormeenen Ie hebben, wegéns gebreken of anderzins, dezelve des niettegenstaan de gehouden is, zich Ie doen inschrijven, gelijk mede daaronder begrepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ouders, A oogden en Regenten, verpligf zijn, imnne Kin deren of Pupillen io persoon of door iemand, daartoe door hen schriftelijk gemagiigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blij vende, zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van .volstrekt onvermogen met gevangenis worden gestraft onvermin derd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere jon gelingen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in eeue boe te, en bij onvermogen, tot, gevangenis worden verwezen. Dut de wettige woonplaats voor de inschrijving, wordl gehouden voor hen die ongehnu-d zijn, de woonplaats der Uuders, en bij overlijden van heide, die van den eersthenoemden A'oogdvoor de gehuwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben; terwijl diegene, welke geene Uuders, A opgil of eigen bestaan hebben, mo'e- tcif worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich Levinden. Burgemeester en AT ethouderen voornoemd, vermanen alle In gezetenen van deze Stad en Jurisdictie, welke dit aangaat, om zoo veel mogelijk in eigen persoon, voorzien van een Extract uit het Ge boorte-register en eene Nnfn van de wijk en nummer der woonplaats, doch hij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner naastbestaanden of A oogden, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeu- rig le voldoen, en daardoor voortekomen dal zij niet als onwilligen worden aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene na latigheid liet gevolg zoude zijn. Ablus gearresteerd ter Kamer van Burgemeester en Wethouderen der Stad Alkmaar, den 13',<,r> December 1845. Burgemeester en TVethouderen voornoemd F. C. W DR U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCI1UIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WET1I0UDEUEN oer Stad ALKMAAR, bren* gen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der Grondbelasting: dienst 1846, op den 5den dezer, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van de provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den lieer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver, maand op .ie voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voort.vlueijcu, tc ontgaan. Alkmaar, den lü(leu Jannarij 184G. Burgemeester en TVethouderen voornoemd F. C. W. 1) R UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN A ERSCHUIR. Minvermogende Ouders, welke het in 't belang der aanteleeren ambachten of handwerken, hunner Kinderen boven de 12 jaren, nodig en nuttig rekenen dat zij in de teek en- en bouwkunde ÜN-' >ERVVIJS ontvangen, hebben zich vóór den 15<len January 1846, aan te melden Ier Stads Secretarie, met verzoek dat die Kinderen mogen toegelaten worden op de Sladsteekenschool. NEl) E 11 L A N D E N. 's Gravenhage den 6den Janunrij. Bij besluit van den 2Ssten December II., n°. 4Sheeft Zijne Ma» jesteit tot Militaire leden van de Militieraden voor het werk der lig- ting van 1846 benoemd, onder anderen: Te Haarlem, den majoor Douglas; te Alkmaar, den majoor van Dalen en te Amsterdam, den majoor van Merle. In den militieraad zitting houdende te Alkmaar, Mr. M. H. Hei dijklid der Staten, en Mr. A. Kluppel, lid van den Raad der stad Alkmaar; en tot derzelver plaatsvervangers, Joukh. D. C. de Dien Fontein Verschnir van Ileilolid der Staten, en Mr. A. J. C. Maas Geeslcranus van Zuid-Scharwoudelid van den Raad der stad Alkmaar. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 5 tot den 11 Dec, 1845. Ned. kof. Dito brik. lluss. schoon. Noords, dito. Deens jagt. Ned. freg. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Pruiss. brik. Ned. kof. [Zijnde het vervolg. De Hoop, Briseis Archangel Dorothea Befgethe Admiraal Tromp Eliee Koophandel Knickerboekel, Der Stro hl, Gesina TVHmina Amst. dito. dito. dito. D. Ouwehand» Huil J. Jansen Antwerpen 11. Gallas Archangel J. Walhamer» Stoklmlm P. Nielsen »Amst. nKoppenhag». A. A. Herman» dito Batavia. A.F Ostcrloh» dito dito. G. van der Meij» dito dito. B. Koster dito dito. C. J. Ehmeke» dito Triest. II.R. Doekman» dito Genua. Dito dito. Elizabeth Mnchtelina, W. P. Wessels» dito Livorno. Dito dito. Anna Maria, E. Hoek Dito dito. Bernhard ElizeJ. Visser Deens jagt. Fortuna, P. R. Möller Dito brik. AeroeN. Hansen Eng. schoon. Prinses HliceG.A.Andersen» Noords, dito. Soeh/omstcnII. C. Hobu Deens jagt. Superbe, G. Liedall Pruiss. blik. Johanna Sophia, dito Port a Port. dito Hull, dito Newcastle, dito dito. dito London, dito Bergen, dito dito. dito Straalsund Vervolg file ma.]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1