I a a n a g SCHOUWBURG TE ALKMAAR. HOÜTVERKOOPING TC ALKMAAR. V VERKOOPING VAN OUD HOUT. Deze Courant wordt, eens in de week en w el eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen li il gegeven. De Prijs der AdvertehtiC* van 1 lot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 eenten zegelregt voof elke plaatsing. I BURGEMEESTER r.y WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR vol doende aan den inhoud der Circulaire van Heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, van den 11 «hn Julij 1844 n°. 73 (Prov. hlad u°. 61)) Herinneren mits deze de Ingezetenen lntnner Stad en Jurisdictie: dat, ingevolge de Wet van 1 Maart 1815, n°. 18 (Staatsblad n°. 21) ten aanzien van het vieren der dagen, aan de openbare Christelij ke Godsdienst toegewijd Op Zondagen en zoodanige Godsdienstige Feestdagen, als door de Kerkgenootschappen dezer Landen algemeen erkend en gevierd vrorden, geene beroepsbezigheden, noch openbare arbeid zal mo gen plaats hebben, welke de Godsdienst zoude kunnen storen. dat geene uitstallingen van koopwaren noch op openbare mark ten, noch voor de huizen der kooplieden mogen worden gedaan, Dat geene verkoop van goederen met opene deuren mag ge schieden, gedurende den openbare Godsdienst alle plaatsen, waar drank wordt verkocht, moeten zijn geslotengeeuerhande spelen mogen worden uitgeoefend, en dat alle openbare verma kelijkheden op zoodanige dagen geenszins mogen worden gedoogd behoudens enkele uitzonderingenter bepaling van de Plaatselij ke Besturen; en dan nog niet anders, dan na het volkomen ein digen van alle Godsdienst-oefeningen." Burgemeester en Wethouderen vertrouwendat deze herinnering- alleen genoegzaam zal zijnom iederen Burger daaraan te zien be antwoorden en dat niet de vreeze voor de strafbepaling bij die zelfde Wet daargesteld, maar een eigen gevoel van eerbied voor die dagen van Godsdienstige afzondering een iegelijk zal terug houden tan het bedrijven van daden welke de Politieingevolge de haar opgelegde verpligting, anders genoodzaakt zoude zijn te vervolgen. Alkmaar, den 17lltn Jannarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van de ze! ren Da DIEU FONTEIN VEKSCIIUIR. ,-tr.' i ituh .Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Uol- landsch Kanaal, van den 5 tot den 11 Dec, 1845. [Zijnde het vervolg. Pruiss. brik. Ernst Deens, schoon. Li/kens Haab Dito sloep. Trende Brodre Tree Venner, Caroline, Lenigheden Anna Catharina Venus, Adeona St. Johannes, Fire Sostre Dito schoon. Dito jagt. Dito dito. Noords, galj1 Dito brik. Dito bark. Dito dito, Deens jagt. Ned. kof. Dito dito. -its-aox 008 Opstr. brik. Eng. hark. Ned. kof. Dito dito. Üanov. dito. Dito clito. Harmonie Aurora C. T. Schultz i) Amst Stettin. P. W. Brandt dito Rodkiobing. C. P. Plough dito dito. J. Jorgesen dito Faborg. H. Petersen dito dito. S. Christiansen» dito Svenborg. 11. E. Hansen» dito Mandahl. C. J. Bureh dito Ostrisoer. P. Olsen dito dito. P. Hansen dito Lauwrig. 11. N. Petersen» dito op Avontuur. 11. W. Drent dito dito. G. M. Gnodde»Purin. n Bordeaux. Tan den 12 tot den 18 December. Theodora Mexican Pahett, Onderneming Henrieite, Aletta Anna Maria, S. 3Ielisanovich v: Salonica n: Ams.. Deens, schooner. Carolina Zweeds, fregat. Los, J. Graves K. Swanenburg» A. de Haan J. H. Wohlgemuth II. II. Strachalder» T. R. Storm 1). A. Cajanus Marseille Ned. kof. Neêrlands Welvaren, 0. Housen Russ. hark. Braitaw Dito' brik. Varna, Zweeds, schoon. Lenigheden Deens dito. Lem Sodskende Ned. kof. Pieter Hendrik, Dito dito. Onderneming, Dito hark. Sara Maria, Dito dito. Oud-Alblas, Dito schooner Snelheid, Dito kof. Sijhe Brouwer, Dito dito. I)e Vrouw Geertje, Eng, dito. Sally Fr. logger. La petite Gracicade, J. R. Hansen A. Ohlroan M. Anderson R. Nielsen A. Meijer B. J. Gosens dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Faro dito. Archangel dito. dito. dito. Sa mos dito Triëst Srairna Genua Alicante dito Stege Saskjobing dito, »Culemborg» dito. Nykjobing dito. G. L. W. Dijkers» Amst. nBatavia. J. Kleij F. J. Kamp G. Evers dito Marseille. dito Smirna. dito Nican. dito dito. dito Suriname. dito Livorno. B. J. Bakker C. T. Rije S. Kleairb Deenfthrik. Kron Prinqes Carolina, P. C. Jacobsen dito Svenborg. Dito schoon. Fredrik fVilhelmP. Bernitt dito Newstadt. T. Ache dito »Cristiansand. H. N. Schamp dito «Koppenhag11 J. J. Gram H. Lundt P. II. Wirth dito op Avontuur. II. G. Smit G. C. Smit Dito dito. Dito dito. Dito jagt. Dito. galjas. Dito' dito. Ncd. kof. Eng. schoon, Crïstiana Cicilia Concordia E melius Maria IJornbeck Amsterdam Hope Full dito dito. dito Flensborg. Oireclie van de Amsterdamsche Stads - Schouwburg. De Tooneet- isten van bovengenoemden Schouwburg zullen de eer hebben te ver tonen op Donderdag, 22 Januari'j 1846, FRIDOLIN, of De BOODSCHAP NAAR DE IJZERSMELTERIJ, Tooneelspel in 5 Bedrijven. Uit het Iloogduitsch van Holbein. Naar aanleiding van Schillers Bal lade i> Der Gang nuch dem Eisen/tammer." (Nooit alhier vertoond.) Gevolgd doorKOM HIERBlijspel in Een Bedrijf. Door den lieer T. J. Kerkhoven. Aanvang ten 6 ure precies. dito n Bordeaux. n dito London. Veiling, gehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrij dag den 9lIen Januarij 1846, des avonds te 5 ure, en op Vrijdag den den 16(len Januarij daaraanvolgende, en ter zelfder ure, bij afslag fi naal 'verkocht 1°. Een Huis en Erve, zijnde eene Boerderij, te Alkmaar, aan de Vest, bij de Geesterpoort, wijk B, n°. 486. strijkgeld Lourens Berger250 verhoogd door Denzelvemet 120, 2°. Een stuk Weiland, genaamd de Dobbelaarsweidin den van ouds genaamde Kijf- nu Eendragspolder, achter den Geester hout, onder Alkmaar, groot 3 B. 67 R. 20 E. strijkgeld Maarten Groenveld3550 j—- niet verhoogd. 3°. Een Winkelhuis en Erve, ingerigt tot eene Koek- en Banket- Bakkerij te Alkmaar, aan de noordzijde van de Laat, op den hoek van het Paijglop, wijk A, N°. 290. strijkgeld Cornells Blom1875, niet afgeslagenzijnde uit de hand verkocht. UUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 18 Januarij 1846. Eerste G e n o d. Philippus Emond, weduwnaar van Immetje Wesselen Ar ie Kok,. Nicolaas Schonk, weduwnaar van Joanna Kooiman, en [Machtilda Bol, weduwe van Petrus Vang. allen te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. Pedro Wilhelmus'Alexeses van der Meij, en Aafje Hansenweduwe van Jan Heine, heide te Alkmaar woonachtig. Willem Maasweduwnaar van Margretha Cornelia van Hnogen, wo nende te Alkmaar, en Neeltje de Boer, weduwe van Jacob Wijn, wonende te Zuid-Seharwoude. Pieter Slagter en Johanna Cornelia de Vriesbeide te Alkmaar woon achtig Arien Slikkerweduwnaar van Jannetje Hekel, wonende in de Wie- ringerwaard, en Maria Haagenhuijsenweduwe van Volkert Schel- linger, wonende te Alkmaar. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 12 tot den 17 Januarij 1846. Gerrit, zoontje van Nicolaas Hollander en Elisabeth Overtoom. - Catharina Barendinadochtert je van Leendert Pieter van der Waal en Johanna Barendina Pool. Catharina Cornelia, dochtertje van Jhr. Johann Ortt en Vrouwe Cornelia Henrieite Alcwiji:. Corne ll's Pieterzoontje van Pieter Hendrik van der Nolle en Elisabeth Bruinvis. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 12 tot den 17 Januarij 1846. Pieter, zoontje van Fredrik Roem en Johanna Maria Petrnnella van Marken, oud 9 dagen. Hermin a Hendrica, dochtertje van Christiaan Holman en Johanna Maria Banning, oud circa 10 maanden,Magteld Hem, weduwe van Jnu Pijpers, oud 49 jaren. Neeltjedochter tje van Wijbrand Ouwertjes en wijlen Johanna Kluft, oud 6 jaren. Anna Elisabethdochtertje van Marines Jacobus Stueki en Cor nelia Sikkink, oud IJ jaar. Lammert de Grootoud 80J jaren. Gesina de Vries, Echlgertoote van Johannes Willebrands, oud 31 jaren. Jan Meijer, oud 66 jaren. Op Woensdag den 21,ten Januarij 1846. des voormiddag.* ten 10 ure, van: 80 a 90 Parken extra zwaar ESSEN en EIKEN HAKHOUT, te beginnen bij het Schnthok aan de weslzijde san den Hout. Nadere informatiën te bekomen bij den Opzigter der Bosschen J. Roodenberg. Op Donderdag den 22sten Januarij 1846, des middags ten 12 ure orecies, zal men op de Stads-Timmerwerj binnen Alkmaar verkoo- ping houden van: Eenig OUD BRANDHOUT, aldaar liggende.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1