I I OPENBARE VERKOOPING V II si Ie li o it I fe koop Ic Borgen. Gedagvaard yrnqj (leji tijd Ton drie jaren Verpachten, de TOLLEN. eenisre stukken bast WFtT A Vü t0. r.i O J 13 i)H X x> on Donderdagden 22slf,n Januarij 1840, des voormiddags te tien ure, in hel Logement 's Lands Welvarente Schermerhorn, ten overslaan van den Notaris J. STIKKF.E, van: Eene kapitale HUISMANS-WONING met BOET, KAP15ERG, ERF, BOOMGAARD, I UIA en drie gelieele kavels en een gedeelte van oenen anderen kavel, allerbest WEILAND, alles slaande en gelegen aan en bij den anderen in de Schermeer, aan den Onsldijk, nabij en onder de Gemeente Schermerhorn, kadaster Sectie E. nls. 0.5 8.5, ter gezamenlijke grootte van 35 bun ders, 80 roeden en .50 ellen; alles te ramen in één' koop. En Twee HUIZEN en ERVEN met SCHUUR en LOODS, te Groot- Schermer, Gemeente Zuid--en Noord-Schermer, alsmede onder scheidene Landerijen en wel 20 bunders 30 roeden en 90 ellen best W EILAND en .57 roeden BOSCIILAND alles gelegen zoo onder evengemelde Gemeente als onder die van Schermerhorn en de Rijp. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris, in de Sehermeer, nabij Alkmaar. Brieven franco. Men presenteerd bij openbare Veiling aan den meestbiedenden te j verknopen: 80 Parken EESTEN en ESSCHEN, zwaar HAKHOUT, liggende om de jVoord, tuitschep de Noordlaan aan de Duinweg. Iemand gading daarin hebbende kome op Donderdag den 22slon Januarij 1840, des morgens precies ten 10 ure, te Bergen, ter plaatse voornoemd. Men Is voorerrtens op Donderdag den 22sten Januarij 1840, des voormiddags Ie 10 ure, voor het buis, geteekend JV°. .571 in buitenwijk A, aan het buurtje, even buiten de Hoilo-er-poort te Alkmaar, om kontant geld, verknoping te houden van: Huisraad en Inboedel, li roei ramen en verdere Tuinmans - Ge- reedsbkappen- Alles daags voor de vörkouping voor een ieder te zien. Hout verknoping in de Bosschen van Nijenburg up Maan dag den 20»'™ Januarij 1840, des voormiddags ten tien Ure, van ongeveer 00 Parken EIKEN eb ESSCHEN HAK HOUT", beoevens eene partij IJPEN-B00MENstaande aan de Straat weg, zeer geschikt voor Werk hout. Men is voornemens op Dingsdag, den 27ste" Januarij 1840, "es voordemiddags Ie 10 Ure, ten huize van Pi eter de 'ffeijcr, islia kastelein, te Bergen, iu het openbaar, te verknopen: Een WOONHUIS, zeer geschikt lot Winkelhuis, gequoteerd n°. 49, met dcszelfs ERVE, MOESTUIN en BOOMGAARD, te zamen groot 20 Roeden 00 Ellen, staande en gelegen in de Kerkbuurt te Bergen Nadere mforinaliën zijn te bekomen, bij den Notaris J. SC110EHUI- ZEN, te Alkmaar. Openbare verknoping op Dingsdag den 27ste" Januarij 1840, "<ul Zee"I' l"'t s'r;ir|dvan: Eene gelieele Scheéps AF- \\K alsmede een Boegspriet, 2 zware Masten3 Gaffels, 1 Sloep, zware Kromhouten en Deelen, 2 Pompen en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. Die gading heelt, kome des morgens ten elt Ure, op hovenge.nelden plaats. ifi'ó* 5,l0n 'S V'V' meVP'n0op Vrijdag, den 0''e" Febrnarii ',es 'vonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar! in het openhaar, te Veilen en op Vrijdag, den 13<*enfebruarij daaraan- volgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, fe verknopen: de na volgende onroerende goederen, allen staande en gelegen binnen de stad Alkmaar: te welen N«. I. Een WINKELHUIS en ERVE, aanden Voordam, nabij de Kaas markt, kadaster Sectie li. No. J52, groot 3 roeden, 2 ellen 2. Een florissante K AARSENMAKERIJ, op den boek van de Hun I ilsfraatwelke niet het beste succes wordt iiilo**iefend ka- daster. Sectie A, N>\ 103 en 103", groot 3 roeden, 35 ellen 3. Een extra groot PAKHUIS, aan de Houtilstraatzeergeschikt tot berging van Kaas en Zaad, nabij de Kaasmarkt, aan het water, kadaster Sectie A, N". 87. groot 1 roede, 90 ellen 4" ï;e" JIÜIS e" FKVE- aa" de Paardesteeg, kadaster Sectie A, N". /O, groot 20 ellen Breeder bij biljetten omschreven. Nadere information zijn te beko men, ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE én S. A. de MORAAZ, te Alkmaar. Ieder wordt gewaarschuwd, niets hoegenaamd voor reke ning van den Ondergeteekeiiden aan zijnen Zoon T. SLENTERS Jdmor aflegeven. Alkmaar, den 19 Januarij 1840. T. SLENTERS Senior. V Blijkens nete op den 9''"" Jannarij 1840, voor den Notaris S A de MOR VAZ in tegenwoordigheid van getuigen, te Alkmaar net'. leden behoorlijk geregistreerd en ingeschreven is de Vennootschap Int liet bereiden of zieden en in den-handel brengen van zachle Zeep, in der lijd tüssclien wijlen den lieer JACOB JOSIAS de L ANGE en den lieer PIETER BRUINVIS LANGE te Alkmaar aangegaan on der de firma van de LANGE en ZOON, in verband mét- de acte van opngling dezer Aennootsehap, van den 15<ien April 1839 inede voor denzelfden Notaris verleden; met en sedert den laatsten December 1844 opgeheven en ontbonden; en is daarbij laatsteèmelde beer PIETER BRUINVIS de LANGE met de verevening der nog aan bangige en onafgedane Zaken der Vennootschap belast geworden zoo als hem heer PIETER BRUINVIS de LANGE, bij de voormelde acte van ontbinding nog is toegestaan en vergund, om de nu door hein voor eigene rekening gedreven en beheerd wordende Zeepziede rijen te Alkmaar uitlenefenen onder, en daarin alzoo bij voortduring gebruik te mogen maken van de fimia van J. J de LANGE en ZOON, en zulks tot wederopzegging fop, onder deze uitdrukkelijke bepaling en anders niet, dat de erfgenamen van den vuormaligeu 5emioot den Iteer JACOR JOSIAS de LANGE ol hunne regtverkrij- genden, nimmer en in geen enkel geval, van wat aard onk, zullen verbonden, aansprakelijk, of verantwoordelijk zijn, voor de daden, handelingen en verbindlenissen van den nieérgenoeniclen heer IME- TER BRUINT IS de LANGE, wegens en ter zake van zijn bedrijf als Zeepzieder, geschiedende van een en ander aankondiging overeen komstig de Wet. V Blijkens acte op den 9<1"' Januarij 1840, voor den Notaris S. A. de MORA AZ in tegenwoordigheid van getuigen te Alkmaar ver ledenbehoorlijk geregistreerd en ingeschreven, is door de geza menlijke erfgenamen van den Heer JACOB JOSIAS de LANGE', in leven Sleenkooper te Alkmaar, alwaar deze bij hem uitgeoefende handelszaakna zijn overlijden, door hen lijdelijk was voortgezet, onder de firma van: de Erven J. de LANGE, aan hunne'mede erfgenaaam den lieer CORNELIS JOHANNES de LANGE te Alk maar, als dien handel nu voor afzonderlijke rekening zullende drij ven toegestaan cn vergund geworden, 0111 hetzelve bedrijf van Steen- kooper uilteoefen onder, en daarin alzoo gebruik te m'oo-en maken van de firma van: de Erven J. J. de LANGE en zulks "tol weder opzegging toe, onder deze uitdrukkelijke bepaling, en anders niet, dat dezelve erfgenamen of hunne regiverkrijgenden, nimmer en in geen enkel geval, van wat aard ook, zullen verbonden, aansprake lijk, of verantwoordelijk zijn, voor de daden, handelingen en ver bind tenissen van den genoemden lieer CORNELIS JOHANNES de LANGE, wegens en ter zake van zijne handelsverrigtingen als Sleen kooper, geschiedende hiervan aankondiging overeenkomstig de Wet. Bij Acte verleden 31 December 1845, behoorlijk geregistreerd, is door den Edel Achtbaren Heer Regter in het 'tweede Kanton tweede Arrondissement der Provincie Noord - Holland, hoofdplaats Schagen, handligting verleend aan JAN LIGTHART te Zijpe, min de, jarige nagelatene Zoon van PIETER LIGTHART en NEELTJE TES- SEL4AR, waarbij aan hem de bevoegdheid is toegekend, tot geheele ontvangst en uitgaaf van en de beschikking over zijne inkomsten. Geschiedende hiervan bekendmaking ingevolge 'art. 480 van het burgerlijk Wetboek. De Griffier bij bovengemeld Kanton-geregt, C. de HEER. Bij vonnis der Arrondissemenfs-Regtbank te Alkmaar van den 8?" Januarij 1840 is het tusschen GERUIT de RUIJTER bootsman op Z. M. wachtschip deSambre, liggende aan bet Nieuwe Diep gemeen te Helder, en MARIE MARGUER1TTE STENDER, wonende aan het Nieuwe Diep gemeente Helder, bestaande huwelijk, door echtschei ding, verklaard te zijn ontbonden. Voor Extract, feu deze is kosteloos geprocedeerd. J. C. VONK, prokureur. Te Alkmaar, bij de Erven In den jare 1-sOO zes-en-veertig den vijftienden Januarij, ten verzoeke van ARNOLDINA GEERTRUIOA LOMMERT, huisvrouw van BEUREND HARMS DIRKS, zonder beroepwonende te Alkmaar, die bij dispositie der Arrondissemenfs-Regtbank te Alkmaar van den zes-en-twintigsten Junij 1800 vijf-en-veertig, gratis op de expeditie geregistieerd, is geadmitteerd om ten deze kosteloos te mogen proctïdee^ ren, stellende tot haren prokureur den als zondanig bij even°enoem- de Regtbank occupeerende Heer JACOB CORNELIS VONK, wonende en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Oudegraeht wijk A N°. 00 heb ik CASPER BRÓOKSMITeerste deurwaarder bij de Arrondisse- ments-Regtbank te Alkmaar, wonende te Alkmaar, aan de Oude graeht wijk A N°. 48. Rehrend Harms Dirks, Mr. Smid, laatstelijk te Alkmaar woonachtig, (.och wiens tegenwoordige Woon en verblijfplaats is onbekend diens- volgens exploit doende door aanplakking van een afschrift dezes aan de hoofddeur van de gehoorzaal der Arrondisseinents-Regtbank te Alkmaar, door overgifte van een tweede afschrift aan den ambte. naar van liet openbaar Ministerie bij eveiigenoemde Regtbank, die het origineel dezes voor gezien heeft geteekend, en nog door aan- kuiidiging dezes in de Alkmaarsche Courant. Om op Donderdag den negen-en-twintigsten Januarij 1800 zes-en- veertig des voormiddags ten elf ure bij prokureur te verschijnen ter teregtzitting der Arrondissemenfs-Regtbank te Alkmaar, in hare ge wone vergaderzaal op het Stadhuis te Alkmaar, ten einde aldaar te gen zich te hooien Eisch doen en concludeeren Dat aangezien de requirante aan de Arrondissements-Regtbank la Alkmaar heeft ingediend een verzoekschrift houdende Eisch tot Echt scheiding. Aangezien dat verzoekschrift op de bij de Wet bepaalde wijze aan den gedaagde is kenbaar gemaakt, met het daarop gevolgd' bevel schrift van den heer Voorzitter derzelve Regtbank, behoorlijk op de Expeditie geregistreerdhoudende last om op den zevenden Ja nuarij dezes jaars voor zjn Edel Achtbare te verschijnen, waaraan de gedaagde niet voldaan hebbende, aan de requirante ten zelfde da ge door genoemden heer Voorzitter verlof is verleend, tot bet in stellen dezer actie. liet der Regtbank, op grond van de bij het introduetief rekest geposeerde daadzaken, die de requirante bj ontkentenis aanneemt te bewijzen moge behagen der requirante bij dat verzoekschrift geda ne Eisch toe te wijzenmits dien te verklaren dat het tusschen de requirante en den gedaagde op den negenden Julij 1800 zes-en- dertig te Alkmaar voltrokkene huwelijk is ontbonden, te gelasten dat de twee nog in leven zijnde, uit dat huweljk geborene kinde ren, met name Anna Maria Catharina en Bernardus Hendricus Jo hannes Dirks, beiden oud zeven jaren, bij de requirante zullen verbljven, en eindelijk den gedaagde te condemneeren tot de vol doening der proces-kosten. de kosten zijn 330. getC. BROOKSMIT, 1" deurw. Voor Afschrift C. BROOKSMIT, le deurw. van A. S T E li C Kin de Achterdam, wijkC, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2