vod den tijd' van drie jaren Verpacht, dc TüLI.EN. slanmle! 1iWririKn penMoertenlijfrenten, onderstandenof nndere inkomsten of uitkee- ringenzijn afhankelijk gemaakt van nndere kansen of berekeningen dan het overlijden van een of ineer inleggers, en zulks om bet e- ven of zoodanige inrigtingen zijn vermengd met andere, welke niet in de termen van dat artikel vallen. Bij zoodanige vermenging, zullen de voormelde inrigtingen, voor de bedoelde inkomsten of uilkeeringeneene geheel afzonderlijke af- deeling moeien danrstellcn, in dier voege, dat de fondsen van die nfdeeling niet ten dienste van die der andere afdeelingen kunnen ge bezigd worden. Art. 2. De gouverneurs der provinciën zullen aan Onzen Minister van Binnenlandsche zaken, binnen drie maanden na dedagteekening van dit besluitinzenden eene lijst van alle zoodanige inrigtingen welke in hunne provinciën bestaan, met opgave van derzelver bena mingen en van de namen harer bestuurders. Art. '3. Het Wordt aan de oprigters, bestuurders of beheerders van thans reeds irestaande maatschappijen, genootschappen of andere on dernemingen van den boven bedoelde aard, «elke zonder goedkeu ring van de Regering inogten zijn tot stand gekomen vrijgelaten om zich alsnog, insgelijks binnen drie maanden na de dagteekening van dit besluit, tot Ons te wenden en Onze goedkeuring daarop te ver zoeken. Art. 4. Na verloop van den gezegden termijn, zal Onze Minister van Brnnenlandseho zaken Ons vervolgens, zoodra ï'nogelijk aanbie den eene naamlijst van al de in bet Rijk gevestigde maatschappijen, .fpsuootschappen of andere ondernemingen, bij dit besluit bedoeld, met bijvoeging, omtrent ieder derzelve, of zij al dan niet met Onze goedkeuring beslaan. Art. 5. Dd naamlijst, bij het vorig artikel vermeld, zal, na door Ons te zijn vastgesteld, aan het publiek Worden medegedeeld, ten einde tot inlichting, zooveel mogelijk van een ieder te kunnen ver strekken. Art. 6. De maatschappijengenootschappen of andere onderne mingen bij dit besluit bedoeld, welke verder onder Onze goedkeu ring mogten worden opgerigt, zullen opvolgend almede aan hel pu bliek Worden bekend gemaakt, even als degenen of) welke verder, krachten» het Koninklijk besluit van den 10lien Juljj 1830 Staatsblad Ji°. 54), Onze goedkeuring zal worden verleend. Onze Ministers van Binnenlandsche zaken en van Justitie zijn ie der voor zooveel hein aangaat, belast met de uitvoering van dit be- •biit, hetwelk in hel Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, tot informatie. 's Gravenhage, den üJen December 1845. WILLEM. De Minister van Binnelandsche zaken, ScrrisisitrrEssiiscK vzs dkr 0ue. De Minister van Justitie, 1>B JoAGK VAN GaMFEIW N IEtTWLAND. Uitgegeven den eersten Januarij 1846. De Directeur Van het Kabinet des Konings, A. G. A. van Rappard. Burgemeester en Wethoudereji voegen tot toelichting hierbij de opmerking: dat de bepalingen van voornoemd besluit niet toepasse ttelijk zijn op de Instellingen, bedoeld bij Art. 2. van het Koninklijk Besluit van den 2dea Mei 1833 Staatsblad n°. 15). Alkmaar, den 22sten Januarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DRUIJ VESTE IJ N Ter Ordonnantie van dezelven De DÏEU FONTEIN VERSCJIUIR. vaste prijs. De persoon van TlMON GU1KE, loteling der Nationale Militie 5e kl asse n°. Ü4wordt opgeroepen zich ten spoedigste ter Secretarie alhier te vervoegen. RROOD-ZETTING. BURG F/ME ESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMA A R (lis daartoe door den Stedelijken Raad geautboriseerd, bepalen mits «lezedatte rekenen van lieden af, de prijzen eri bet gewigt van bet Brood binnen deze Stad (.- de Stedehjhc Belasting er onder begre pen zullen zijn als volgt: Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. Wigtj. Prijs. Brooden of regels - 2- 6- 5/ ,10. Wittebrood.» bollen-1-3-5» ,05. Broodjes, zoogenaamde cadetjes. - - 6 - 5 >021 Brooden wegende - 4 - - ,15. it - 6 - >r - i) ,22). i - 8 - - ,30 vast Van Wit Tarwebrood 2C Soort. gewigt Pd. Once Ld. Wigtj. I Brooden wegende i 1 - - - 31§.) Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. - 1 - 5 - 5» 05. j Van Okgebtjild Tarwebrood met Melk gebakken. Pd. Once. Ld. Wigtj. Brooden wegendé 1 - -»-»'» 25. J Van Gbop Bollenbrood. Pd. Once. Ld. Wigtj. Broodje3. #-1-9-»» 05. Bollen - - - 9 - 5 02j Van Roggebrood. Pd. Once, Ld. Wigjt. "Brooden van 3 - - - 42 i 1-5-»-)»» ,21 vaste prijs. vast gewigt vaste prijs. vast gewigt Zullende alles gaaf gebakkenniet loven den bepaalden prijs, noch beneden bel gewigt mogen worden verkochtop de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 20s,en Januarj 1846. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSOI1U1R. ""NEDERLANDEN. Alkmaar den 26sten Januarij. Bel Assanl op den lOden dezer door.de Meesters op de verschil lende wapenen bij het Depót Bataillon van het 2e Regiment Infan terie alhier in garnizoen, meteen weldadig doel gegeven, heeft ten voordeele der afgemecne armen opgebragt de niet onaanzienlijke som van ƒ40,-welke door de Meesters en 11. II. Burgemeester en Wet- bouderen is Ier hand gesteld, die ook ten blijke van hunne tevreden heidde meergenoemde Meesters voor dit bewijs hunner belang* stelling in hel lot der Armen schriftelijk hunnen dank hebben betuigd, HUWELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 25 Januarij 1846. Eerste Gebod. Willem Bieman en Marijtje Nuboer. Johannes Antonius Kopps en Ca than'na Boos allen te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. l'hilippus Emondweduwnaar van Immelje Wesselen Agie. Kok. Nicolnas Schonk, Weduwnaar van Joanna Kooiman, en Machtilda Bol, weduwe van Petrus Vang. allen te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 10 tot den 24 Januarij 1846. Christina Maria dochtertje van Johannes Josephus Landsman en Maria Magdalena Jonker. Pieter. zoontje van Cornell's van Lienen en Aukje van Kampen.Arie, zoontje van Dirk Blokdijk en Metje de Raat Abraham David, zoontje van David Best en Maria Trom petter. Dirk Cornells, zoontje van Dirk Luijt en Anna Berkhuij* zen. - Anna, dochtertje van Barend de Vries en Mattje Meijer. Jacobus Andties, zoontje van Edward Ptirell en W'ilhelmina Schut. Willem, zoontje van Simon Kwast en Elisabeth de Boer.Pie ter Floris, zoontje van Finn's Bakker en Angeniesje Maria Sonneveld. Nicolaaszoontje van Pieter Blankendaal én Barbara Krom. Constant Costa, zoontje van Chrisliaan Paskata en Maria van den Bos. Catharina, dochtertje van Douwe de Jong en Francina Schoen. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 19 tot den 24 Januarij 1846. Wiltemina, dochtertje van Johannes Winterink en Willemina Pa* reham, ond 10 maanden.Maria Obeeoud 28 jaren. Susan na, dochtertje van Cornelis Strijbis en Neeltje Volder, oud circa 0 weken. Maria, dochtertje van wijlen Joannes Baptist van Geldorp en llerinina Koning, oud 11 jaren.--- Lammert Pasie oud 58jaren. Men is voornemens op Dingsdag, den 27slen Januarij 1846, des vonrdemiddags te 10 Ure, ten huize van Pieter de Wejcr, jsES kastelein, te Bergen, in het openbaar, te verknopen: Een WOONHUIS, zeergeschikt lot Winkelhuis, gequoteerd n°. 49, met deszelfs ERVE, MOESTUIN en BOOMGAARD, te zaiïïen groot 20 Roeden 60 Ellen, staande en gelegen in de Kerkbuurt te Bergen; Nadere informaliën zijn te bekomen, bij den Notaris J. SCHOEUUI- ZEN, te Alkmaar. Op Dingsdag den 27slen Januarij 1846, des voormiddags ten 10 Ure, zal men op het Ritsevoort voor het huis wijk A, N°. 422, verknoping houden van HUISRAAD en INBOEDEL als: Tafels, Stoe len, ChiffonnièreGlazekas, een Eikenhouten Ledikant, alsmede Ko per, Tin, Porcelein Glas- en Aardewerk. A Men is voornemens op Woensdag den 28sten Januarij 1846, des middags te 12 ure, op de Steenenbrng te Alkmaar, om kontant geld, te verkoopen; eene groote partij KOPER en IJZERWAREN, en van twee nieuwe tweewielde HANDWAGENS met metale bossen. AS) Men is voornemens op Donderdag, den 29slen Januarij 1846, des voordemiddags te 10 Ure, voor liet huis, geteekend n°. 162 Jtkilbin wijk B, staande aan de Lange Nieuwesloot bij de Schapensteeg binnen de stad Alkmaar, om kontant geld, te verkoopen: Onder scheidene MEUBELEN en HUISRAAD, bestaande in Een Kabinet, Bureau, Mangel, differente Tafels en Stoelen, Bedden met hnn toe» belmoren, Bed- en Tafellinnen, Spiegels, Klokken, Schilderijen en Platen achter glas, eene groote partij Porcelein, waaronder een zeer fraai Stel van 5 stuks; voorts Glas- en Aardewerk, zwaar Koper en Tin, Verlakt eu Ijzerwerk, VloerkleedenKarpetten en hetgec* meer gepresenteerd zal worden. Alles daags voor de Verkooping voor een ieder le zien. Men presenteerdbij openbare Veiling', aan den meestbieden den te verkoopen80 EIKEN en BERKEN Parken extra zwaar HAKHOUT, liggende gehakt om de Zuid, aan den Duinweg, bij Rompen Bosch. Iemand gading daarin hebbende, kome op Donderdag den 29s'cn Januarij 1846, des morgens ten 10 ure precies, te Bergen, ter plaatse voornoemd. Men is van reeening, om, op Vrijdag, den 6<lpn Febrnarij 1846, des avonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, in het openbaar, te Veilen en op Vrijdag, den 13''"1 Febrnarij daaraan volgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, te verkoopen: de na volgende onroerende goederen, allen staande en gelegen binnen de stad Alkmaar; te weten: N°. 1. Een WINKELHUIS en ERVE, aan den Voordam, nabij de Kaas markt, kadaster Sectie B, No. 152, groot 3 roedeii, 2 ellen. 2. Een florissante KAARSENMAKERIJ, op den lmek van de Hou- tilstraat, welke met het beste succes wordt uitgeoefendka daster Sectie A, N18. 103 en 103a, groot 3 roeden. 35 ellen. 3. Een extra groot PAKHUIS, aan de Houtilstraat, zeergeschikt tot berging van Kaas en Zaad, nabij de Kaasmarkt, aan het water, kadaster Sectie A, N". 87, groot 1 roede, 96 ellen. 4. Een HUIS en ERVE, aan de Paardesteeg, kadaster Sectie A, N». 76, groot 26 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informaliën zijn te 1ieko- men, ten Kantore van de Notarissen A. 1'. du LANGE én S. A. diï MORAAZ, te Alkmaar. Men is voornemens, op Donderdag den 12'1™ Fe- bruarij 1846, des voor den middags te 10 ure, in de herberg het Roode Hertto Egnmnd aan den Hoef, in het openhaar te verkoopen: Eene kapitale, hechte, sterke en wel doortimmerde HUISMANS WONING, genaamd GROENLAND, waarin Stalling voor 20 koeijen en 3 paarden alsmede ruime berging voor Hooi en Zaad, met derzelver Boet, Karnmolen, Boomgaard, Moestuin en Erve, benevens onderscheidene perceelen uitmuntend WEI-, BOUYV- en B0SCHLAND, te zamen groot 32 bunders 16 roeden 90 ellen, alles slaande en gelegen in de Gemeente W'immenum zeer nabij den aangelegd wordende Schulpweg van Egmond aan den Hoef naar de Stad Alkmaar. Alles breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. SC110EHUI- ZEN, te Alkmaar. Te Alkutaar, bij de Erven vail A. STERCK, ia de Achterdam, wijkC, n°. 580,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2