1 WM Hout Yerkoop te Bergeu. nl I xa M J t s dito. dito. dito. dito. dito dito. dito. i) dito. li dito dito. dito. dito. voiy- den tijd* Tan drie jaren Verpachter., de TOLLEN, slaande! m«» ftQlnn-o SiluL L-O— 1A T*7 T* f T i \:n Ned. hark. Dito galjoot. Dito «schoon. Noords. bark Dito dito. Dito brik. Eng dito. Sp logger. Ned. kof. Dito dito Dito dito. Dito dito. Suriname n: Amst Ned. kof. Dito dito. Dito dito. Dito dit'i Dito dito Dito dito Dito galjoot. Dito bark Dito kof. Dito dito. Dito dito. Dito dito Oost. bark. Eli ze Covcorilia Fan Speyk, Dorre, Anqunlor, Ingeborg Carolina Rhoda Johen -lose, Alberdina Nijverheid Atineschinn JwHana Louisa Dito schooner. Courier, Zweeds dito. Eenigheten Gezinn AH da Alherdinn Helena Geetdina Rnrta, Nooit Gedagt Johanna de Cries, Onderneming Natnli Tl onderen Anna Cathnrina Eendracht Johanna fPilhelmina Zora J. Hilbrands v: C. Witt D. Visser G. F.ilertzen n R. Rostrap A. Berenlzen» J. Ilibbs M. de Urroehna» H. A. Hazewinkel» W. J. Bakker E J. V d. Wijk K. Spijk man B. Borison D. H. Botje Stettin J. II. Deddes dito R. A. Hazewinkel» Culetriborg II. R. G iezenn Horsens L. Lovins Ilobero L. C. de Vries Hamburg L. Atkeus iiAinstn: Batavia. I). C. Claus dito Suriname. K. Onwehandi) dito Carajao. W. II. Dijk dito Gibraltar. S. G. Ilobma i) dito Bayonne. M. J. Regoort» dito Rochelle. D. Viscapovich» dito Triest. B. Biberovich» dito dito. dito dito Odessa Genua St. Malo Triësl Gvon Bordeaux Nantes Cardiff Hartlepool T. Schaap Sunderland Gotlenburg dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Drto brik. Otazn. tsiDerovicn» cnto Öldenb. schoon. Orion, G. Corison dito Dito dito. OceanusR. C. Scuinaeher» dito Eng. schoon. Elisabeth MarijW. Denitz Deens sliicp. Carolina Emilia Paulina, L Nielson Dito dito. Agneta Kristina Dito dito. GOrdius, Djtp brik. Anna Dorothea Dito jagt. Louisa Mathilda, Dito galjas. Carolina, Noords, schoon. Memara Porentia, Dito bark. Industrie Van den 20 December 1845 tot den 1 Ja nu er ij 1846. dito. Messina, Newcastle, dito. dito dito a C. P. Anderson dito Faborg. A. S. Bech dito «Koppenhagen dito Tonsberg. dito «Koppenhagen dito dito. dito Noorwegen, dito Porsgrand. C. J. Moller R. Hansen 11. C. Winther» 11. Jonassa B. Antzfort ÏJed fregat. Louisa Maria, Dito hoeker. De Jonge Arie Dito brik. Triton, Noords, ditp,. Aurora, Eng. schoon. Stedfast Ned. kof. Johanna Jacoba, B. C. Jaski van Batavia naar Amst. Dito dito, Zweeds, brik, Ned. kof. Dito dito. Dj to ditp. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Eng. bark. Hendrika Ere ja Henriette, Zeevaart De Ferwagting Fraukina Maria Echo Chancè Suriname dito Odessa London Newcastle Stockton Kersek dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. L. Post J. J. Kiers N. Backer G. Smith J. R. Sap II B. Schuur» L. P. Hendsman» J C. Willems»Amst n T. Stopper dito Bioedertrouw, H. II. Oldenburger» dito Marseille. CharlotteB. J. de Boer» dito Liverpool. W.J.Bakker» dito London. C. Ouwehand» dito Huil. W. B. Schill dito Newcastle. II. Taijlor dito dito. [Verrolg hierna Suriname. Livorno. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 1 Februarij 1846. Eerste Gebod. Gerardus Dofste en Ephemia van 't Hof, beide te Alkmaar woon achtig. 'Arie van der Veer, weduwnaar van Antje Bakkum, wonende te Alk maar en Neeltje Mooijwonende thans te Alkmaar, laatstelijk te Ursem gewoond hebbende. 1WEEDE Gebod. 1L illem Bieman en Marjtje Nieuweboer. Johannes Antonius Kopps en Cathnrina Roos. allen te Alkmaar woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 26 tot den 31 Januarij 1846. Herrit TI illem, zoontje van Gerrit Willem van de Pol en Johanna Jfória Meijer. Emeliadochtertje van Kois Pander en Titia Schil- slra. Elisabet/idochtertje van Johannes Bossert en Trijntje Blom. Petrus, zoontje van Johannes Koot en Maria Josina van Gulik. pieter, zoontje van Casper de Boer en Teu nisje Steeman. H illem Onwel, zoontje van Jan van de Pol en Aagje. Veer. Jannetje, duchtertje van Simon Allegra en Albertje Warnaar. Volhert Ni- eolaas, zoontje van Gerrit Bont en Juliana Brouwer. Ahasuerus philippuszoontje van Jan Casper Burger en Agatha van Leyden. Hendrikus Martinus, zoontje van Anthonius Witte en Anna Maria llonarius. CafH Gottfried, zoontje van Jacob Friedrich en Adria- jia F ransen- Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 26 tot den 31 Januarij 1846. Dienwertje, dochtertje van Jacob Mulder en Leentje Komen, oud ruim één jaar. Trijntje Krom, Echtgenoote van Jan Rustenburg, eerder weduwe van Abram de Roo, oud 55 jaren. 4 Men presenteerd bij openbare Veiling, aan de meestbiedende te verknopen: 80 a 90 Parken EIKEN en BERKEN zwaar HAKHOUT, liggende gehakt in hel TVestciboschhij de koperen Ruis Ie Bergen. Iemand gading daarin hebbende, kome op Donderdag den 5t,,n Februarij j846, 's morgens ten 10 ure precies, te Bergen, Ier plaatse voornoemd. V «Wen is van meening, cm, op Vrijdag, den O'1"» Februarij 18-fO, des avonds, te vijf ure, in den Nieuwen Doelen Ie Alkmaar, in liet openbaar, te A'eilen en op Vrijdag, den 13d«> Februarij daaraan volgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag, te verknopen: de na volgende onroerende goederen, allen staande en gelegen binnen de .stad Alkmaar: tf» weten: N°. 1. Een WINKELHUIS en ERVE, aandeu Voordam, nabij de Kaas markt, kadaster Sectie B, N". 152, groot 3 roeden, 2 ellen. 2. Een florissante KAARSENMAKERIJ, op den hoek van de Hou- tilstraat, welke niet bet beste succes wordt uitgeoefend, ka daster Sectie A, N1S. 103 en 1031», groot 3 roeden35 ellen. 3. Een extra groot PAKHUIS, aan de Houtilstrnntzeer geschikt tot berging van Kaas en Zaad, nabj de Kaasmarkt, aan het water, kadaster Sectie A, N" 87, groot 1 roede, 96 ellen. 4. Een HUIS en ERVE, aan de Paardesteeg, kadaster Sectie A, N». 76, groot 26 ellen. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere information zijn te beko men, ten Kantore van de Notarissen A. 1'. de LANGE én S. A. de MüRAAZ, te Alkmaar. Men is voornemens, op Donderdag den Fe bruarij 1846, des voor den middags te 10 ure, in de herberg het Roode Hert, te Egmond aan den Hoef, in liet openbaar te verkoopen: Eene kapitale, hechte, sterke en wel doortimmerde HUISMANS WONING, genaamd GROENLAND, waarin Stalling voor 20 koeijen en 3 paarden alsmede ruime berging voor Hooi en Zaad, met derzelver Boet, Karnmolen, Boomgaard, Moestuin en Erve, henevens onderscheidene perceelen uitmuntend WEI-, BOUW- en H0SCI1LAND, te zamen groot 32 bunders 16 roeden 90 ellen, alles staande eu gelegen in de Gemeente Wimmenum zeer nabij den aangelegd wordende Schulpweg van Egmond aan den Hoef naar de Stad Alkmaar. Alles breeder bij L>iIletten omschreven. Nadere informatiën zijn le bekomen bi] den Notaris J. SCKOEUUI- ZEN, te Alkmaar. f Men is van meeningten overstaan van den Notaris Pn. HULST, te Zuidscharwoude, op Donderdag den 12'Im Februarij 1846, voor- denmiddag te II ure, in de herberg de Roode Leeuw aldaar, in Pu blieke Veiling te verkoopen Twee perceelen uitmuntend WEILAND, gelegen te Noordsehar- woude, zamen groot 3 bunders 45 roeden 10 ellen, en 8 perceelen allerbest BOUWLAND, gelegen te Zuidscharwoude, zamen groot 88 roeden 30 ellen. Breeder bij bil letten omschreven, zijnde nadere in lichtingen te bekomen ten Kantore van voorsz. Notaris. Men is voornemens, op Dingsdag den l7',cn Februarij 1846, des voor den middags te 10 ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, in liet openbaar le veilen, en op Dingsdag den 24slen Februarij daar aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag te verkoopen: 1°. Eene kapitale, hechte, sterke en wel doortimmerde HUISMANS- WONTNG, met eene afzonderlijke BOET of SCHUUR, staande en gelegen binnen de stad Alkmaar op den Geest, zijnde N°. 1285 in Sectie A, het erf groot 12 roeden 81 ellen. 2°. Een STAL en BOOMGAARD, staande en gelegen als voren zijn de N°. 1208 in Sectie A, liet erf en de boomgaard groot 9 roe den 88 ellen. 3°. Een STAL en ERVE, staande en gelegen als voren, N°. 1209, .Sectie A het erf groot 74 ellen. 4°. Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen als voren N°. 1210 in Sectie A, het erf groot 45 ellen. 5°. Eenige perceelen extra best WEILAND, gelegen in den Munni- keu Ravens polder, onder de Gemeente der stad Alkmaar, te zamen groot 17 bunders 55 roeden 70 ellen, zijnde N°. 162 tot en niet 167, Sectie D. 6°. Eenige perceelen Dito LANDgelegen in den Munniken Robons Ros polder, onder de Gemeente der stad Alkmaar, te zamen groot 8 bunders 93 roeden 60 ellen, zijnde N°. 139, 140, 144 en 145 in Sectie D. 7°. Een DITO stuk, gelegen in de Bergermeer, Gemeente Bergen, groot 3 bunders 11 roeden 70 ellen, N°. 175, Sectie D. Alles brpeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. SCI10EIIUIZEN, te Alkmaar. De ondergeteekende, eigenaar geworden zijnde van de BROOD BAKKERIJ van wijlen den lieer H. MULLER, neemt bij deze de vrij heid, 7,ich eerbiedig aan te bevelen in de gunst zijner geëerde Stad- genooten, belovende door eene prompte en civiele bediening, zich dezelve zullen waardig maken. P. SLAGTER, Lange Nieuwesloot, wijk B, N°. 132. Voor gehuwde lieden zonder kinderenwordt tegen 1° Mei aanstaande, in IIUUR gevraagd: Een net, liefst niet al te groot nUIS, op een goede stand alhier. Huurprijs f 150.a 250. Adres bij de Erven A. STERCK Stads Courantiersters alhier. De ondergeteekende zich alhier, op de laat hoek van het I'aijglop, als KOEK- en BANKETBAKKER gevestigd hebbende, neemt bij deze de vrijheid zich in de gunst van Alkmaarsch Ingezetenen aan te be velen, zullende door eene nette en prompte bediening, zich die gunst trachten waardig te maken Alkmaar, 2 Februarij 1846. J. G. W E IJ E N R E R G Xe AJlunaar, Dij cl® Erven van A. STERCK, in de Achterdam, wijk Cn°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2