IV0 f 0 I ttA i\ T. M a a n d a g 9 I>bruarij. Ü'éKia m Burgemeester en wetiiouderen beu s™» alkmaar vol doende aan de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord- Holland van den Februarij 1840, N'° (Prov. blad n°. 19), brengen mits deze ter kennisse van alle belanghebbenden: AANBESTEDING. nationale militie. O. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1°. dat van Dingsdag den 10den tot Zaturdag den 1 -lden dezer maand ingesloten, bij de Nederlandsehe Bank, bij de agenten van 's Rijks schatkist en bij de ontvangers van 's Rijks middelen op de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kunnen worden aangeboden: de oude dubbeltjes of /tpee-stuiverstukken de oude stukjes van één stuiver, de stukken van acht stuivers en wel de dubbelt jes, in overeenkomst met de vroegere oproeping èn bekendmaking bij bet provinciaal blad n°. 47, van 1845, alleen in zoo verre die zijn geheel en al onverruinkt en dat daarop het kenmerk is te onderscheiden dat dezelve als provinciale of generaliteits-munt zijn vervaardigd 2°. dat de intrekking van de voorzeide munten zal plaats hebben tegen andere nog in omloop zijnde zilveren munten, of tegen munt biljetten, volgens de wet van den 18den December 1845 Staatsblad n°. 90) daargesteld 3°. dat de bovengemelde munten met den 15den dezer maand worden buiten omloop gesteldcn dien ten gevolge niet meer in be talingen voor de schatkist zullen aangenomen worden, noch door de ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Terwijl H. E. Achlb. tevens bij deze gelegenheid hunne plaatselij ke Ontvangers en alle binnen hunne Stad ressorterende publieke of armen-administratiën uitnoodigen, om, zoo veel onder hun bereik is, de inwisseling der voormelde muntspeciën te bevorderen. Alkmaarden 7llcfl Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. D 11 U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Op Woensdag den 18<len Februarij 1846, des namiddags ten 2 nre, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur dei- Provincie Noord-Holland, of bij afwezen door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Gouvernements Gebouw in de St. Jansstraat te Haarlem worden aanbesteed Het maken van eene Nieuwe KERK voor de Hervormde Gemeen te op bet Eiland Harken. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek waarop deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalven aan het Lokaal van bet Gouver nements (Gebouw te Haarlem, in de voornaamste Logementen en Kof- fijhuizen. als te Amsterdam, in het Hapen van Mcdemblikop den Dam, in Act Vosje, achter de Oude Beurs, in de Beerebijt buiten de Etrechlsehe Poort, en bij P. d. Colenbrander Logementhouder in de Bel, op den hoek van de Haarlemmerdijk; te Haarlemin de Kroon, in het Noord-llollnndsche Koffijhnis, in de Halve Bonn, en bij Thijs- sen, Koffijbuishouder op de grnote Markt; te Alkmaar, in de Toe last, in den Burg en in het H apen van Haarlem; te Hoorn, in het Onafgemaakte Schip en in de» Boelen te Edam, in hel Heeren Logement; te Pm-merende, bij Frikkete Monnickendamin den Boelen Ie Nieuwediep, bij de Erven d. Boren en bij fhnente Sliedrecht, bij de wed. Jan ran der d lieste Buiksloot, bij I utjk en Sitter; te Naaiden, bij Jurrissen te Muiden, bij P. Amersfoort te Marken, bij Kerkvoogden en op bet Raadhuis. Zullende vier dagen vóór de aanbesteding en alzoo op Zaturdag den 14den Februarij aanstaande door de zorg van den Heer Hoofd ingenieur van den waterstaat de noodige aanwijzing worden gedaan en"inmiddels zoo bij Z. W. E.G. als bij Kerkvoogden en bij de Com missie tot herbouw der Kerk voor de Hervormde Gemeente te Mar ken, de verlangde inlichtingen te bekomen zijn. II 1! L I C A T I E. De STAATSRA AD GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOL LAND brengt ter kennisse van de belanghebbenden, dat de daeen en uren, waarop de loting voor de nationale militie sueces- si vel ijk in de hoofplaatsen dor kantons zal plaats hebben, en door de lótelingen hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermeenen te hebben, aan heeren Militie-Commissarissen ingevolge art. 83 der wet van 8 Januarij 1817, moeten worden ingebragt, bepaald zijn zoo als op bet bieronder staande tableau is uitgedrukt. Dal voor de slad Amsterdam de loting zal geschieden in de vier achtereenvolgende werkdagen, hieronder vermeld, en wel in dier voege, dat na afloop van iedereu dag der loting, de bus zal wor den gesloten in cene kist, welke daarna, zoo door de heeren leden van bet Plaatselijk Bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als door den beer Militie-Commissaris, in bet bijzijn van zoodanige lótelingen, als verkiezen zullen, tot den afloop der loting van dien dag tegen worn d ig Ie zijn, zal worden verzegeld, en op dezelfde wij ze "den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam, eerste dag, Woensdag den 18'len Februarij 1846, 's morgens ten 9 ure, bet rollen, tellen, in de bus werpen der nummers, bet verzegelen der lotingsbus, het aan nemen van aanmerkingen op de alphabetische lijst, en voorts de lo ting van die ingeschrevenen, welke totdat einde zullen worden op- geroepen Tweede dag, Donderdag den 19^" Februarij 1846, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde tlaff, Vrijdag den 20*en Februarij 1840, 's morgens ten 9 ure, van dié ingeschrevenen, welke tot einde zullen worden opge- roepen. Vierde dag, Zaturdag den 21»'<-n Februarij 1S46, 's morgens ten 9 ure, van dezulken, welke van de derden dag mogten zijn overge bleven. Naarden. Gemeente Naaiden, Bussern', Hilversum, Huizen, La- reii en Harieum, Zaturdag den 7lle" Maart 1846, 's morgens ten 10 ure. IVeesp. Gemeente Weesp, Weesper-Carspel, 'sGraveland, Neder- horst den Berg, Koi'tenhoef, Muiden en üieinen Vrijdag den 6<Gn Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Ouder-/hostel. Gemeente Ouder-AmstelUilhoorn, Nieuwer-Ams- tel, Aalsmeer en Leimuiden, Maandag den 9den Maart 1846, 's mor gens ten 10 ure. V omstede. Gemeente Heemstede, Zandvoort, Sloten, Spaarndam, Spaarnwoude en Bloeraendaal, Zaturdag den 28sten lebruarij 1846, 's morgens ten 10 ure. Haarlem. Gemeente Haarlem, Donderdag den 12'R'n Maart 1846, 's morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beverwijk, Assendelft, Castricum, Uitgeest, Heemskerk en Velzen, Vrijdag dén 27^™ Februarij 1846, 's morgens ten 10 ure. Koog clüti de Zaan, Gemeente Koog aan de Zaan, Krommenie9 WeslzaanWormerveer en Zaandijk, Maandag den 2d™ Maart 1846, 's morgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam en Oostzaar., Dingsdag den 3<Gb Maart 1846, 's morgens ten 10 ure. Monnickendam. Gemeente Monnickendam, Broek in Waterland, Buiksloot, UpendamLandsmeer, 't Eiland Marken, Nieuwendam en ItansdorpDonderdag den 5'1>"> Maart 1846, 's morgens ten 10 ure. Alkmaar. Gemeente Alkmaar, Akersloot, Bergen, Heilo, Egmond- Binuen en Egmond aan Zee, Maandag den 2(Ien Maart 1846, 's mor gens ten 10 ure. l Schagen. Gemeente Schagen, Barsingerborn, naringearspel, SchoorI, St. Maarten, Warmenhuizen en Zijpe, Woensdag den 4d<o» Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel en Vlieland, Dingsdag den 3den Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Hinkel Gemeente Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Nie- dorp, Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, WieringenWieriu- gervvaard en Zijbecarspel, Donderdag den 5(Ien Maart 1846, 's mor gens ten 11 ure. Mcdemblik. Gemeente Medemblik, AndijkNibbixwoud, Iwisk Zwaag en Hoogcarspel, Vrijdag den 6den Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Enkhnizen. Gemeente Enkbuizen Bovencarspel Grootebroek Urk en Venhuizen, Zaturdag den 7d" Maart 1846,|'s morgens ten 11 ure. Hoorn. Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schellinkhout en Wognum Maandag den 9Maart 1846, 's morgens ten 10 ure. Edam. Gemeenlc Edam, Avenhorn, Beets, Middelie en Oosthui- zen. Dingsdag den 10<l«i Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Formerende Gemeente Purmerende, Deemster, Graft, Jisp, Kijp en Wormcr, Woensdag den lld«' Maart 1846, 's morgens ten 11 ure. Broek op Langendijk. Gemeente Broek op Langendijk Heer llugo- waard, Koedijk, Obdam OudcarspelNoord-Schar wonde, Schermer- horiiUrsein en Zuid-Schermer, Zaturdag den Februarij 1846, 's morgens ten 11 ure. Haarlemden 3'1"1 Februarij 1846. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Aan E W IJ C K. BROOD-ZET TIN G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS deii Stad ALKMAAR, als daartoe door den Stedelijken Raad genuthoriseerd, bepalen mits deze; dat. te rekenen van heden af, de prijzen en bet gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen j zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood le soort. Pd. Once Ld. JFigtj. Prijs. Broeden of regels- 2- 6- 5 ,10. Wiltebroods bollen 1 - 3 - 5 -,05. vaste Broodjes, zoogenaamde cadetjes. i> - - 6 - 5 022 l P J Broeden wegende- 4 - - 15. u 6 i» —,22J. - 8 - - 30. vast A an Wit Tarwebrood 2e Soort. gewigt Pd. Once Ld. kVigt. 1 - a 311. vaste vast gewigt Brooden wegende Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld. - 1-5-5» 05. pf-g Van Ongeuuild Tarwebrood met Melk gebakken. Pd. Once. Ld. Higtj. Brooden wegende1-»-»-»» 25. J A an Grof Bollenbrood. Pd. Once. Ld. Wigtj. Broodjes- 1 - 9 05.1 vaste Bollen02'j prijs. A'an Rocgebrood. Pd. Once, Ld. JVigjt. Brooden van3-»-»-»» 43j| vast 1 - 5 - - ,22 I gewigt Zullende alles gaar gebakken niet boven den bepaalden prijs, noch beneden bet gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. AH,.,.,, den 1848.DRUIJTISTE1JH, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren- brenpen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Alnhabetische Naamlijst van de in dit jaar voor de dienst der Nationale Militie ingeschrevene Personen ter Secretarie derzelver Stad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1