Z£ren l)oe,en ie A,kniaar< »i ,iout"'é p r n g. ^^:dk2Nj^dr84Tn,,dda68 van 10 tut 1 ure- Negen Balen W 0 L. Verkoop Haklioul te Berden ulpn van 4LilLê i a ran Veriwuiliten. Je ÏÜLLEUstaaiuIa 1 bheke VeiF V ""V l,Crberff R°°de Leeuw aldaar> in Pu* r etr30 e7WLA/D^ge|e^,!e ^«hanvond.,'88 roeden ,30 ellen. Breeder bit b,Netten omschrevenzijnde nadere in o.oO. V t V E It K C) O 2° 0° VERKOOPING TE KOFlli n7 limSEBNASS- «tn MOLESIHAKEITS- GEREEDSCHAPPEr"' nPh"l' JS? wi'ifin'n .fiZn"""k" H- <"«derbij bSri f ,7Ï f,eW1 Kabinel ",e' S,Pl' 2 GhifEonières, 1 (ba.* oty L' -o— 1T5I7 T7 IT A *7 er v,s.o'wllipnrnn dan lflJcn Februarij 1846. tot e„ met 7a urdagden 28— Februarij 184fl> van ,Ies ;Tmrni,us ,0 t()( des middags 2 ure, met uitzondering van Zu.i- en Feestdagen. Alkmaar, den 7"™ Februari] 1840. Burgemeester en ffethonderen ronrnoemd F. C. W DRUIJ VESTE IJN. Ter Ordonnantie ran dezehen De OIEU fontein verschuir. ,Vci,,;'r den Nieuwen Doelen te AIkéééé7, 0p Vrij dag den 0"™ Febrnan, 840, .des avonds te 5 ure, van de navol- li ode pereeelen welke hebben gegolden C e;\Kr,VVr,e" Voor(,am, kadaster Sentie B, strijkgeld Jacob hoorn f ]^95 2. Een florissante Kaarsenmakerij, op den hoek van-de Bontil- straalkadaster beolie A, Nw 10.3 en 103» strijkgeld de Makelaar J. ff. ff esterman f 1925 f" nan de Honlilstraa,kadaster Seétie r s,l'lj'ioe'" Unrmen Kramer f 2250 .en Hiiis en Eire aan de Paardesleeg, kadaster Sectie A, No strijkgeld Jan de Jong 495 Welke pereeelen op Vrijdag, den' 13d™ Februarij 1840, des avonds gistreer en betrek end, is de scheiding van tafelen bed tnssehen dezel ve lij arretje Bakker en haren man Jan Sijbrands Keijscr uitgesproken. Voor Uittreksel v H- GRAM, Prokureur. -'•en is van meeiwig, ten overstaan van den Nolan's 1'u HÜLST te Zuidscharwoude, op Donderdag den 12den Februarij 1840 voor' Dlieke Veiling te verknopen Twee pereeelen uitmuntend WEILAND, gelegen te Noordsehnr- woude, zamen groot 3 bunders 45 roeden 10 ellen en 8 nereeelen lichtingen te bekomen ten Kantore voorsz. Notaris. Bjj den Boekdrukker en Boekverkooper II. J. VAN VLOTEN is de [iers gekomen .ne"KV'r l n' 'V of ',et dp|' rampen tot de vorming van bet In 2 S zedelijke Roman van MARY BRBNTüN in 2 deelen met vignetten. l i woording over de be.de Afdeelingen van gemeld Genootschap over visV r !,1 "'TZle" en R"pd5eke"rd. en gedurende zes weken ter d Be IS,.'?, N"Ui90Vid de" burgwal^ T. J. AMESHOFF, i* Commissarissen. J. W. BROEKMAN. 5 f n i J' F" GEORGY. Directeur WtT'in ln mP" Z,°h TervueSe» bÜ den Heer JACOB GROENE- i^ijire IKin;inr. HLWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 8 Februarij 1840. Ebrste Gebod. Gerard,lg ran Trienen en ffilhelmina Knijper ra'tZn nTZ' Wedu7aar va" Geertruida Lindeboom en Barla ra van liysselbeigweduwe van Daniël Hoogland Jacob Dekker en Gerdina Zonneveltweduwe van Jan de Pater MaHaZn tel' WeduWua" Adriana Ueud»ca d« ^ori en allen te Alkmaar woonachtig. r i ti j, JvvEiiDE Gebod. aehtig. EPhen,ia van 'l Ih'Jbeide te Alkmaar woon- ArtZnénrN?eï,ri' rd"Wnaar T Aun,Je hakkumwonende te Alk- li ar en Neeltje }fooywonende thans te Alkmaar, laatstelijk te Uisem gewoond hebbende. lrt,,lMe'ilK te Aangiflen vim GEBOORTEN te Alkmaar, van den n ii n r i (,e" 7 Ft'briiarij 1840. „„ff Gotlfriedt, zoontje van Jacob Friedrich Kammerer en Adri «na Iianseir Jan Samuel, zoontje van Jacobus Cornell's Fredrik- e„ Helena de Meper. - Elisabeth Maria, dochtertje van Petrus Dim nee en Ebs, etn Mar,a O.ujevaar. Louisa Rinskedocl.terlie van Jacob Pannekeet er. Wdhelmina Magdalena Vogeïezaim f dh,i Z'; t0°T/a/ "1 Prnffer e" J"han"a »»ria°vm, Swaue - burg Al,da Johanna dochtertje van Amelius van den Brink en J. nnel,e Knikker.— Johannes Ignatius en Anthonius Johannes Varia loontjes van An bon,us Alferink en Helena Ca.harinn Aleide Lievc.o Riff V;n,yin.e,n Tiesing en Hermina van 't fJ Ah dn ff it hel mi na dochtertje van Gerardus Prent van Da- en M miaEmibipf'1611 He,Ma.' düchlerlje van Sibreu Scbilstra en "l<iiia I ppinga Theodoms Johannes, zoontje van Mattliiis Jo hannes Hulskamp en Maria Calharina Koter fLdJl J' Hendiik Joseph Lammer., en Anna Calharina Josephiua Moiw'inamf— Sybont, zoontje van Mr. Pieter Abraham de Lange en Trijntje Sij bouts. Johannes zoontje van Jan Kleijn en Willeminn Cli-istiila Bruin. Geertruida Johanna, dochtertje van Hendrik Frans Muile boom en Geertruida de Leeuw. e" n het Bosch van P. HART, aan de Noovddijk, in dc Scher- meer, op Maandag den 10"™ Februarij 1840, des voormiddag, ten 10 Lre, van eene groote Partij ESSEN, ELSEN er, WILLIGEN H AKHOUT. V De Opperstrandvonder in het Ressort Egmond en Schoorl zal op Maandag don lfi<™ Februarij 1840, des voormiddags ten 10 Ure vefkooptm6 bekome» publiek (ad opjjus habentiZ] Wordende de belanghebbende bij deze nogmaals opgeroepen in- hen zij eenige regt van Eigendom daarop vermeenen te hebben voeden' ünderS;eteekeudd Opperstrantvo.ider te Bergen, Ie ver- oegen. jje Opperstrandvonder voornoemd, a -*r VAN VLADERACKEN. Men presenteerd bij ojienbare Veiling, aan de mee'slbiedênde lé verkoopen: 70 Parken zwaar EIKEN en BERKEN HAKHOUT l,V<rell de gehakt aan de llalle fecker, bij de Kerklaan Iemand gading daarin hebbende, kome op Donderdag den 12"™ voornoemd m°rfICnS ,en 10 Ure P'ecies' te ter plaatse Men is voornemens, op Dingsdag den 17"en Februarij 1840 des voor den middags te 10 ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar het openbaar te veilen, en op Dingsdag den 24st™ Februarij daar- aanvolgende, ter zelfder ure en plaatse, bij afslag te verkonden: wn«mf hechte, sterke en wel doorlimmerde IIU1SMANS- VvONlNG, met eene afzonderlijke BOET of SCHUUR staande en gelegen binnen de stad Alkmaar, op den Geest, zijnde N°. c Jn\;SeChe A' Ilet erf Broot 12 rued«" 81 ellen. de'V" I Vof"' B^°y.GAARf)' staande en gelegen als vorenzijn- den 88 ellen dC boomSaard &™ot 9 roe- Een STAL en ERVE, staande en gelegen als voren, N<>. 1209, Seche A het erf groot 74 ellen. fo" WOf„iAIIL1S en ERVE. staande en gelegen als voren No. 1210 in Sectie A, het erf groot 45 ellen Eenige pereeelen extra best WEILAND, gelegen in den Munni- Ra*ens polder, onder de Gemeente der stad Alkmaar te en metgir07, ZclieD." r°ede" dle"' N°' 10'} tüt Eenige pereeelen Dito LAND, gelegen in den Munniken Rnbons Bos polder, onder de Gemeente der slad Alkmaar te zamen groot 8 bunders 93 roeden 00 ellen, zijnde N°. 13o' 140 144 en 145 in Sectie D. Een UirO stuk, gelegen in de Bergermeer, Gemeente Bercen, groot 3 bunders 11 roeden 70 ellen, No. 175, Sectie D. Alles breeder bij billetlen omschreven K"'"0re Je" Men is voornemens, op Donderdag den 19"en Februarij e„ op \n,dag den 20<ten Februarij 1840, telkens des morgen, tè ure precies te beginnen, vóór het huis geteekend n». 498 Aangiflen van OVERLEDENEN te A/km wr, va,i den 2 ,ot de» 7 Februarij 1840. 5 tT' rlr-Xr Vn" j0ba.""PS Hn"d THinlje Pruim, oud circa 6 jaren. - Christian, zoontje van Jan Willem Geuke en llille da Baniiing oud 0 maanden. - ff r,nanus, zoontje van Gcrar lus Benin.dus Eggers en Johanna Cornelia Stam, oud 0'weken J0Se Johannes Paleari en Anna Maria van ThieT, oud^'harden rircÏÏ CaSPCr de B0Cr Ca Teunisje Steeman^ Op Woensdag den 11. Febru'arij 1840. des Votmidch^le 10 n I zal men te Koedijkh.abij de Kerk, door het ministerie van dén te Schoorl'1 dam gevestigde Notaris Aim. P. db LANGE te koop aan te bieden ÏZ D 't«™EEÏ? TT fT° Z'T 1» EcEnmcn lij fc, TERMAS lo Alóiair. 11 e" 3 Mrt°'"ar w- VVES- Bij vonnissc der Arrondissements-Bcrilni.tfi i„ m 20— November 1845 in zake van MARRETJE BA KR'Ff! ']Rn zonder beroep, huisvrouw van JAN SIJBBANDS KFLISFR woner }f Br'aNDS KFlISFB teiïberr°' ,P''P" ba'R" i- JANesïje in Astaande binnen de stad Alkmaar, op den Geest in bet openbaar, om kontant geld, te verkoopen, te weten Op den 19"™ Februarij. Ongeveer 20,000 best gewonnen Hooi, 12 Kalf koeijen 4 Kalf vaarzen, 5 Gelde koe,,en, 1 Paard, 2 Boerenwagens, 1 Wlwaoe 1 Chais en voorts differente Boeren- en B.nnvgmcedscharmcn Tn!-' gen en heigeen meer gepresenteerd zal worden. Fn op den 20— Februarij. Onderscheidene MEUBELEN en HUISRAAD, bestaande in - 1 „J.,d bufet 1 Lade! ile!1 AanregtbanklKlok, 1 Pendule, Tafels Snie. ge s, Schilderijen en Prenten achter glas, Bedden met derzelver loc beliooren, lied-en Tafellinnen, Bed-en Glasgordijnen, 2 Ledekanten- .nor s „rceJom en Aardewerk, Koper-, Tin-, Blik- en Ijzerwerk' 7 II f" ,G,aswe.rk e" l'Ptffeen meer zal worden aangeboden Zullende die goederen welke op den 20*"™ Februarij worden ver- kocht, op Woensdag den 18"™ Februarij 1840, van des voor den uuldags J) ure tot des na den middags te 3 ure, ten huize boven- gemeldvoor een ieder te zien zijn. V Men is van meening, ten overstaan van PIIILÏPPÜS ÏIUTST Notaris ,n het Arrondissement Alkmaar, residerende Ie Zuidscharwou' de op Dingsdag den 24-ie.Februarjj 1840, des voormiddags Ie 11 |V ,e I10enicr, Perceelpubliek te verkoopen: KOLFBAAN Renaa.'" D' Roode -et BILLARD en KOL BAAN zeer gunstig staande en gelegen Ie Zuidscharwoude aan nine i slaande in een weldoortimmerd en goedonderhou- den HUIS geteekend No. 85, met Stalling voor 12 paarden en 4 stuks rundvee Li ve en Moestuin mitsgaders in zeer goede staat zijnde overdekte Kolfbaan daarachter en annex; terwijl tevens bij dezelve Herberg ,n he najaar de Slachters- en fleeschhonwers - Affaire met he beste gevolg wordt uitgeoefend, zijnde het geheele jfrccel bi dei. 50 ellen C W°' h"is e" erf Rruot 8 Te aanvaarden met 1° Mei 1840, kunnende de konper f2000. egen o pCb interest, onder verband van eerste hvnotheek op liet perceel gevestigd houden. ïlri! itr",aliënr "ijn 'e bek°men le" Kanlore Tan voornoemden lNotans. ürieven franco. V Men presenteert uit de hand te koop: de BROODBAKKFR11 genaamd De WITTE fOET, staande op een der beste standen innen de stad Alkmaar; zullende de kooner eene som van ƒ1000 als eerst hypotheekop hetzelve perceel gevestigd kunnen laleu' —Rrmatiën le bekomen bij den Notaris S. A. db LANGE* te Alkmaar. Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R C Kin de Acliterdamwijk Cn°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2