A°' 1840. IVü 7- COURANT. M a a n <1 a 16 Februarij. ia NEDERLANDEN. Triëst Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer '20 Centen behalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. JJuRGEMEESTER en WETROUDEREN der Stad ALKMAAR breu- genlmiU deze ten vervolge op hunne Publicatie van den 30»ten De cember 1843, ter kennisse van de Ingezetenen: dat naar aanlei ding van het daartoe door den Stedelijken Raad genomen, en door Z M. den Koning goedgekeurde Besluit, de daarbij genoemde ver mindering der Stedelijke Belasting op het Geslagt, in evenredigheid tot de bij' Resolutie van Z. E. den Minister van Financiën van den 28»ten October 1843 n°. 47, (Provinciaalblad n°. 120) vastgestelde hef fing van den Rijks-accijns op dat middel is tot stand gebragten dat diensvolgcns dezelve Belasting, aanvang nemende met den lstea Maart 1846,° zal worden geheven naar het onderstaande TARIEF van de Ie heffen STEDELIJKE OPCENTEN op den Rijks-Accijns van het Geslagtwelke naar aanleiding van 6 van art. 19 der Wet op het Geslagt, in dato 2 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31) wordt bepaald naar de waarde, aan het Slagt- vce toegekendbij het bij 1. ffl. besluit van 21 October 1843 n°. 6 gearresteerde Tarief mitsgaders van de Stedelijke Belasting op het van buiten de Stad inge voerd wordende Vleesch en Spek en der te verleenen Restitution. OPCENTEN. On de Rijksbelasting in hoofdsom van alleRnnderen, zonder verschil van v zwaarte 125 Opc. Kalveren, 125 Schapen50 Varkens, 125 der Stedelijke Belasting bij invoer van elders geslagt Vleesch en Spek. Versch. Van ieder Ned. Pond versch of gezouten Rund- of KalfsvleeschTon gen daaronder begrepen Cls" Van ieder Ned. Pond versch of gezouten Lams-of Schapenvleesch 2 Spek, Ilam of Worst 5 voor zooveel die Invoer geschiedt bij de Helft of bij een Vierde van een geslagt stuk Pee, aan één stuk; doch bij kleinere gedeelten Voor ieder Ned. Pond versch Rund- of Kalfsvleesch 6 Cts. Lams- of Schapenvleesch 2' n Spek6 Gerookt. Voor ieder Ned. Pond gerookt Vleesch of Tongen 7 Cts. n Spek Ham of Worst 6 Alles boven en behalve het Stedelijk Zegelregt, ten bedrage van Vijf Cents, van iederen Gulden, of gedeelte daarvan, dei- verschuldigde Stedelijke Belasting. RESTITUTIE bij den UITVOER. A in de bij de Rijks Administratie erkende Vleesehhouwers en Spek slagers, zal voor het Vleesch of Spek, hetwelk zij naar buiten deze Slad en Jurisdictie zullen uitvoeren restitutie van Stedelijke Belas- ting worden gegeven, tot bet navolgende bedrag: Voor iedere 100 Ned. Pond" versch Rund- en Kalfvleesch of Spek 3,50. 100 i) gerookt Vleesch of Spek 4,00. n 100 versch Lams-of Schapenvleesch 1,00. Zullende de restitutie, bij uitslag voor geene mindere hoe veelheden, dan van 10 Ned. Ponden gelijk, Worden verleend. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaar, op heden den 24st en November 1845. De Secretaris derzelre Stad (get.) De D1EÜ FONTEIN VERSCHUIR. Behoort bij Koninklijk Besluit van den 14 Januarij 184G, n°. 57 Mij bekend De Minister rati Binnenlandsche Zaken, (eet.) SCH1MMELPENN1NCK van der OIJE. Aeeordeert met bet origineel De Secretaris-Generaal bij het Minis terie van Binnenlandsche Zaken, (get) C. VOLLENHOVEN. Voor eensluidend Afschrift, De Secretaris - Generaal (get) C. VOLLENHOVEN. Voor eensluidend Afschrilt, De Griffier dtr Staten van Noord-Holland (vet) H. II. ROëLL. Blijvende overigens de wijze van heffing in alles op den bestaan- tien voet, en ingevolge de voorschriften, vervat in de Wet van - Aug. 1822, (Staatsblad n°. 31), en opgevolgde Besluiten. Alkmaar, den 10^n Februarij 1846. Burgemeester en ff cthouderen voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezehen De D1EU FONTEIN VERSCHUIR. king worden aangeboden zullende daarvan door het Gemeente-be stuur aanlcekeiiing worden gehouden op eene daartoe bestemde lijst. - Haarlem, den 27stcn Januarij 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E AV IJ C K. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren- brenpen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Alphabetisclie Naamlijst van de in dit jaar voor de dienst der Nationale Militie ingeschrevene Personen ter Secretarie derzelver Stad ter visie zal liggen, van den 16den Februarij 1846, tot en met Za- turdag den 28"'"1 Februarij 1846, van des morgens 10 tot des na middags 2 ure, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Alkmaarden 7den Februarij 1846. Burgemeester en TVetliouderen voornoemdt F. C. W DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Op den Oden Februarij 1846, werd te Alkmaar, door het Collegie van het Geestmer-Ambacht onder de leiding van den Dijkgraaf den Wel Edel Gestr Heer Mr. C. Sandenbergh Matthiessen van Petten en Nolmerban, de 50e verjaring plegliglijk gevierd, van de aanvaarding der nmbts-bediening door den lieer Jacob van Twuijver, Burgemees ter van de gemeente Zuid-Scharwoude, als Secretaris van hetzelve Dijks-besluur. De bijzonderheid dezer feestviering te zeldzaam door dien dezelve, voor zooveel uit de oorkonden kan worden nagegaan in geheel West-Vriesland nimmermeer heeft plaats gehad, te merkwaardiger, uit hoofde deze betrekking achtervolgens van Vader op Zoon over gaande gedurende eene reeks van 112 jaren door dezelfde familie niet eer'e is bekleed, vervuld dan ook elk der aanwezigen met een en regt feestelijken zin. Ten einde aan de plegtigheid meerderen luister bij te zetten ver- gaderde het Collegie, mitsgaders den Heer Griffier van de provinciale Staten en verdere aanzienlijke genoodigden op den middag in een der Zalen van het Stadhuis, door het Stedelijk bestuur van Alkmaar met de meeste bereidwilligheid daartoe aangewezen alwaar den ruim 70jaripe Grijsaard, door den lieer Dijkgraaf in eene sierlijke en in druk wek kende rede wierd toegesproken, en daarbij uit naam van het College aangeboden eene kostbare en uitmuntend iraai bewerk- te Zilveren Tabakspot en Comfoor, als een bewijs zoo wel van de welgemeende gevoelens van het Geestmer-Ambachts bestuur te zijnen aanzien en ter erkentenis voor de langdurige getrouwe waarneming dier bediening, als ter gedachtenis aan deze zoo hoogst zeldzame plegtigheid. Na afloop hiervan, vereenigden de aldaar aanwezigen zieh weder op reeds vroeger ontvangen uitnoodigingten huize van den Heer Dijk «raaf ter maaltijd en wierden getroffen zoo door de buitenge wone feestelijke inrigling der Zaal, als door de menigvuldige aan gename verrassingen, ter eeve van den dag aan de feestvnenden bereid, waartoe de muzijk der Stedelijke schutterij, door de zorg des Majoors, op verzoek van den gullen Gastheer verordend zeer treffend bijdroeg, en alzoo liep deze dag en avond onder regt fees telijk genót ten einde, waarvan elk der aanwezigen zekerlijk nog lang eene zeer aangename herinnering zal behoude. Gejiasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 25 Dcc, 1845 tot den 1 Jan 18-lG. G. Borkwood» Amst London. J. Wolhanner» dilo Bergen. dito Hamburg, dito dito. dito Göttenburg. dito «Koppenhagen, dito Slraelsund. dito Oost-Zee. II. G. Peters T. Ancherson» A J. Lindboon» II. 11. Walloe n W. Krnge J. C. Gal le Eng. schoon. Jessie, Noords, dito. Dorothea, Pmiss. dito. Peter Maria, Deens galjas. Anna Maria Zweeds, dito. Doppet Deens dito. Anna Pruis. brik. Ringende Jacob, Meckib. dito. Pandora, Pruis. dito. Johanna EmelieJ. J. Spiegelherg» dito op Avontuur. Van den 2 tot den 8 Januarij. Oost-Indien Paket, B. Bakker van Batavia naar Amst. H. L Kaijzer» F. T. Hazenoot» R.R. de Groot» K. L. Schuit a A. Struik R. T. Mellema» W. de Zeeuw: Bagge» G. Wortelboer» T. M. Gnodde» De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND; Gelezen de missive van den Luitenant-Kolonel, Directeur der Ko ninklijke Stoeterij te Rorculod.d. 22 Januarij 1846, IK 6, hou dende kennisgeving, dat er gedurende den dektijk van dit jaar we derom HENGSTEN binnen deze Provincie zullen worden beschikbaar 8er,rencl bij deze Ier kennisse van de belanghebbendendat op den oQ.ten Maart 1846 twee HENGSTEN binnen de gemeente Felsen zul. Jen worden aangebragt, en dat men derhalve met uitzondering van 7,,n en Feestdagen, Je Meniën aldaar ter dekking zal kunnen aanbieden, na zich vooraf bij hel Gemeente-bestuur Ie hebben ver- V(,egd Ier bekoming van het Certificaat vnnrgeschreven bi, art 256 In"het bij besluit van den 2«'en J,m,, 1826, N". 115, goedgekeur de Reglement voorde toenmalige Rijks-Stoeterijen en zulks ten be wijze dat de Meniën belmoren aan diegenen, door wi« zy ter dek- Zeerneeuw Albatros, j Jacoba Jacobina Barbara, Hendrika Jantina, Cornelis, Thetis Ned." freg. Dito dito. Dito dito. Dito kof. Dito dito. Dito dito. Dilo dito. Dito boeker Dito kof. Bordeaux, Dito dilo. Kaashandel, Dilo dilo. Bernhardt Eliza, Deens, schoon. Otte Sodskende Dilo jagt. Maria Cnstina Meckib? brik. Eilsabeth Poi tug. schooner. Perola Oost. bark Ned. bark. Dito brik. Dito kof. Dito dito. Dito dilo. Dito dito. Fr. sloep. Slatianski Suriname Nickerie Paket, T. Visser H. J. Pedersen» II. C. Hansen P. 11. Nieinari)) Jose Roiz S. Tomiz dito dito. dito dito. Nickerie dito. dito. Genua dito. Marseille dito. Gibraltar d i to. Bordeaux dito. dito dito. Hull dito. Odessa dito. Faborg dito. Smirua dito. Lissabon dito. Amst. terug dito. D. Uofker a dito Ne'lzina CatharinaH. 0. Engelsman» dito Riek a Josine Louise, Cornelia, Lamiable Eugenie, Deens, schoon. Eenigheten Dito dito. Fem Sodskende, dito. Triëst. G. D. Paister» dito Livorno. J. L. E. Kolle dito London. G. L. Swart dito op Avojituur. S. Le Vael dito dito. A. Matzen dito dito. R. Nielsen dilo Slubekjobiiig.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1