A° 1840. ALKMAARSCIÏE W 8- COURANT. M a a a <1 a 23 Februarij. kennisgefing. Ï5 UTt GEMEESTER en WETHOUDER F. IV der Stad ALKMAAR bren gen mils deze ten vervol ge op hunne Publicatie van den 30»'™ De cember 1843, ter Uennisse van de Ingezetenen: dat naar aanlei ding van bet. daartoe door den Stedelijken Raad genomen, en door Z. M. den Koning goedgekeurde Besluit, de daarbij genoemde ver mindering der Stedelijke Belasting op bet Geslagt, in evenredigheid tot de bij' Resolutie van Z. E. den Minister van Financiën van den 28'tai October 1843 n°. 47, (Provinciaalblad n°. 126) vastgestelde hef fing van den Rijks-accijns op dat middel is tot stand gebragten dat diensvolgens dezelve Belasting, aanvang nemende met den lsten Maart 1846, zal worden geheven naar bet onderstaande TARIEF van de Ie beffen STEDELIJKE OPCENTEN op den Rijks-Accijns van het Geslagtwelke naar aanleiding van 6. van art. 19 der Wet op bet Geslagt, in dato 2 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31) wordt bepaald naar de waarde, aan het Slagt- vee toegekend, bij bet bij Z. M. besluit van 21 October 1843 n°. 6 gearresteerde Tarief mitsgaders van de Stedelijke Belasting op bet van buiten de Stad inge voerd wordende Vleesch en Spek en der te verleenen Restitutiën. OPCENTEN. Op de Rijksbelasting in hoofdsom van alleRnnderen, zonder verschil van zwaarte 125 Opc. n i> Kalveren, 125 Schapen50 Varkens, 125 der Stedelijke Belasting bij invoer van elders geslagt Vleesch en Spek. Fersch. Van ieder Ned. Pond versch of gezouten Rund-of Kalfsvleesch, Ton gen daaronder begrepen 5 Cts. Van ieder Ned. Pond versch of gezouten Lams- of Scbapenvleesch 2 H Spek, Ham of Worst 5 voor zooveel die Invoer geschiedt bij de IIelft of bij een iebde van een geslagt stuk Feeaan één stuk doch bij kleinere gedeelten Voor ieder Ned. Pond versch Rund- of Kalfsvleesch 6 Cts. Lams- of Scbapenvleesch 25 Spek6 Gerookt. Voor ieder Ned. Pond gerookt Vleesch of Tongen 7 Cts. n SpekHam of Worst 6 n Alles boven en behalve het Stedelijk Zegelregtten bedrage van Vijf Cents, van iederen Gulden, of gedeelte daarvan, der verschuldigde Stedelijke Belasting. RESTITUTIE bij den VITFOER. Aan de hij de Rijks Administratie erkende Vleeschhouwers en Spek slagers, zal'voor het Vleesch of Spek, hetwelk zij naar buiten deze Stad en Jurisdictie zullen uitvoeren, restitutie van Stedelijke Belas- tin0- worden gegeven lot bet navolgende bediag. Voor iedere 100 Ned. Pond" versch Rund-en Kalfvleeseh of Spek 3,50. 100 gerookt Vleesch of Spek 4,00. 100 a versch Lams- of Scbapenvleesch 1,00. Zullende de restitutie, bij uitslag voor geene mindere hoe veelheden, dan van 10 Ned. Ponden gelijk, worden verleend. Aldus gearresteerd bij den Raad der Stad Alkmaar, op beden den 24sten November 1845. De Secretaris derzelve Stad (get.) De D1EU FONTEIN VERSCBUIR. Behoort bij Koninklijk Besluit van den 14 Januarij 18-r6, n ol. Mij bekend De Minister van Binnenlandsche Zaken, (set.) SCH1MMELPENNINCK van der 01 JE. Accordeert met het origineel De Secretaris-Generaal bij het Minis terie van Binnenlandsche Zaken (get\ C. VOLLENHOVEN. Voor eensluidend Afschrift De Secretaris - Generaal (get) C. VOLLENHOVEN. Voor eensluidend Afschrift, De Griffier der Staten van Noord-Holland („et H. II. ROëLL. Blijvende overigens de wijze van heffing in alles op den bestaan- den voet en ingevolge de' voorschriftenvervat in de Wet van 2 Aug. 1822, (Staatsblad n°. 31), en opgevolgde Besluiten. Alkmaar, den 10d"n Februarij 1846. Burgemeester en TFethonderen voornoemd, F. C. W. D RUIJ VEST E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEÜ FONTEIN VERSCIIUIR. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND; Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper-Houtvester van den 6,le" Februarij 11., n°. 30, betreffende de uitoefening der groots Jagt jn het aanstaande saizoende sluiting der Jagt op Ganzen, Eenden en ÏFatersnippenen de opening en sluiting van het wei- spel van Kwartelen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Stalen van den 12<ten Februarij 11., n°. 50. Gelet op de bepalingen van den Heer Opper-Houtvester voornoemd vast°esteld met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten. Brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbenden a. Dat de uitoefening der groote Jagt in het publieke Jagtveld gedurende den aanstaanden Jagtiijd waarvan de opening nader zal worden bepaald, niet anders zal mogen plaatshebben, dau de korte Jagt, slegts op drie dagen der iceek, en wel des Maan dags, Vrijdags en Zaturdagsen de lange Jagt'alleen op twee dagen van eiken weeken zulks des Woensdags en Zaturdags. b. Dat de Jagt op Ganzen en Eenden met den vijf en tivintigsten Maart aanstaande zal zijn gesloten, en dat, van dien tijd af, ook het kooijen, door de kooilieden, niet zal mogen worden uitgeoefend, maar evenzeer, als de bedoelde Jagt, gesloten zal blijven. Dat wijders de Jagt op Watersnippen tot en met den laatsten April eerstkomende, zal mogen worden uitgeoefend, doch alléén in de localiteilen door de Heeren Houtvesters, bij afzonderlij ke permissie-biiletten, aantewijzen. c. Dat de tijd ter uitoefening, van het weispel van Kwartelen is bepaald van den eersten Mei tot en met den vijftienden Julij dezes jaars. Dat echter bij voorschreven Jagtbedrijf wordt verboden het gebruik van alle andere nelten dan steekgarens, sprei- en vliegnetten; zullende de twee laatstgeiuelde soorten nimmer tot het slepen (tirassseren) der Kwartels mogen gebruikt worden. En op dat niemand eeriige onwetendheid van het hierboven be paalde /oude kunnen voorwenden, zal deze alomme worden gepu bliceerd en geaffigeerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen ge bruikelijk is. Haarlem, den 13d"n Februarij 1840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren- brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden dat de Alphabetische Naamlijst van de in dit jaar voor de dienst der Nationale Militie ingeschrevene Personen ter Secretarie derzelver Slad ter visie zal liggen, van den 16''«" Februarij 1846, tot en met Za- turdag den 28"ten Februarij 1846, van des morgens 10 tot des na middags 2 ure, met uilzondering van Zon- en Feestdagen. Alkmaar, den 7den Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DR U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene Circulaire van den Heer Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord-Hollandvan den 18den dezer N°. j$\ (Prov. blad n°. 22) waarbij H. E. Achtb. op hooger last worden uit- genoodigd om bet gebruik van sterken dtank bij openbare verkno pingen en verpachtingen zooveel mogelijk tegen Ie gaan en in het algemeen bunnen invloed te bezigen, om de pogingonwelke tot afschaffing van sterken drank worden aangewend, bevordelijk te zijn. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en' Jurisdictie, met uitnoodiging aan allen die door hunne stand of betrekking daartoe in de gelegenheid zijn gesteld, om aan dezen wensch der hooge Regering zoo veel doenlijk is, gevolg te geven; gelijk zij tevens hun vroeger verbod op het misbruik van sterken drank door Stedelijke officianten en werklieden bij deze met allenfernst hernieuwen. Alkmaarden 21ste" Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren- °en bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Zes- mnandsch Suppletoir Kohier der Personeele belasting, dienstjaar 1845— 1846, op den I8den Februarij 1846, door den lieer Staatsraad, Gou verneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op hedgn door 11. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belas Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn a an 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meel' 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1