nrntanga: v brandn j jrrorg-ma at sen jupij roe E*? üüssrs vtA>No-407) van des d^s10 ïïszsiïiïz'of bii dea i,eer j- ooop' -d™- ZZde A"",eni"m' 3° 7°. 8° 0° 11 T OONEEL-B E R l G~T. S 'J,S ■en*rv> .*1, po- I II <1 I' i i tifigen b mien deze Si ad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven l-n einde nDe geredelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou tten voortvloeien, Ie ontgaan. Alkmaar, den 21 aten Febrnarij 1846. Burgemeester en TFethouderen voornoemd 1 r- W DRUIJVESTEIJN, i'er Ordonnantie ran deselren H'- D1EU FONTEIN VERSCI1ÜIR. 2°. F. ethnggebonden i„ den /V,en,ren Doelen te Alkmaar, op 1 Dmgsdag den 1/'l™ Februarij 1840, des voordemiddags te 10 ure van d" na te noemen perceelen welke hebben gegolden, als volgt: 1 Eeue II uisinans-Woningmet eene afzonderlijke Roet of Schuur fe Alkmaar op den Geest, zijnde N°. 1285'in Sectie A. strijkgeld Gcrrit Stokkinkf J375t en Stal en Boomgaard, gelegen als voren, zijnde N<>. 1208' in l eelie A, strijkgeld Simon Baart3QQ Een Stal en Erve, gelegen als voren, N<>. 1209 in Sectie A. f strijkffciij fjOnrrns Berger-f 4°. Een Woonhuis en Kmc, gelegen als voren N<>. *1210 in SccViè A strijkgeld Albert A amphunderf ]g5 o. Een stuk Weiland gelegen in den Monniken Ravens polder on der do Gemeente der stad Alkaar, genaamd hei Doorstuk, ka daster N". 1 in Seetie I), groot 4 bunders 35 roeden 10 ellen, i strijkgeld Vaarten Groenveld2070 60. Een stuk Ui to, gelegen als voren, genaamd 'het Achterstuk'ka- dasier >.162, in Sectie U, groot 4 bunders 39 roeden 80 ellen. strijkgeld Simon Baart2040 Een stuk Ui to, gelegen als voren, genaamd de 2 morgen 'ka- N O00' 1,1 Sectie D, groot 1 bunder 86 roeden 80ellen, strijkgeld G. B. Keuss Een stuk Dito, gelegen als voren, genaamd 'de'3 morgen of I de Schuthoksicetd, kadaster N«. 164, in Sectie D, groot 2 bun ders 83 roeden 30 ellen, strijkgeld dan Kaptein 1625 /li •0,flfgnalSTO,en' genaamd de 4 morgen, kadas ter N". 163, m Sectie D, groot 3 bunders 57 roeden 60 ellen. Strijkgeld Stuion Baart2150 10 Een perceel Dijk, gelegen als voren, kadaster N<>. 165, Seotie D groot 53 roeden 10 ellen, strijkgeld Jan Kaptein 680 Dne aan een gedamde stukken Weiland, gelegen in den Mum niken Robpns Ros Polder, kadaster N». 144 en 145, in Sectie D groot 5 bunders 99 roeden 60 ellen. HUW ELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 22 Febrnarij 18-16. Eerste Gerod. Johannes Gem,-dus Weijcnberg, thans te Alkmaar, laatstelijk fe Haar- •e"Alkmaar bebbende' en Adriana Theodora Genenwonende FrZ"!cJ^'"nS ffarleVeld e" AaH]e V"n Rc'Jen' beide te Alkmaar Leonardos Bollen en Cornelia Tl aanmats weduwe van Henricus Erk- kamp, beide Ie Mkmaar woonachtig. Dirk Steeman en Nee lije Roos. weduwe van Arie Regter, beide le Alk maar woonachtig. Tweede Aïbertns Koot en Grietje Schoen Gerod. beide le Alkmaar woonachtig. 12° 13 strijkgeld Maarten Groenveld f 2? 10 Twee aan een verheelde stukken Weiland, 'gelegen als voren V naamd de Hoekwetd, kadaster N». 139 en 140, in Sectie I), groot bunders 9-» roeden, strijkgeld Bernardus Bruin f 1605 - Een stuk Dito, gelegen in de Bergermeer, kadaster No. 175' in Seclie 1), groot 3 bunders 11 roeden 70 ellen. sDijkgeld Johannes Banningf 1S90 Welke perceelenop Dingsdag den 24»te„ Februarij1846, des voor demtddngR le 10 ure, in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, bij afsla» n.iaal zullen verkocht worden. De Commissie van Landbouw in NOORD-HOLLAND, bren»t Ier J'.'VnSrV''">Mr,P belanghebbendendat de Jaarlijksche HENGSTEN- Kr.! u KN tullen plaats hebben Te Amst rdun, op hel Drilveldden 2<lo" Maart 1846, des na middags ten twee ure. Te Alkmaarop het DoeJenveld, den lö^n Maart 1846, des na middags ten één ure. Namens de Kommissie, J- van LENNEP, Secretaris. 1! Pnne InalS,e V00RSTKLLING in de Zaal II In V/f /ivolgens Programma. Prijzen der Plaatsen, l»te Hang f 0,75. 2^ ƒ0,40. 3de 0,25. Aanvang ten 6 Ure. V OovnrtssiRTssiN en Disecteur der AWSTFRDAllSCHF DN RENDE en ONROERENDE GOEDEREN, berigien dat de betrekkin» van Commissans, Ier vervulling der bestaan hebbende Vacature" door de "ede-Ondergeleekende, den Heer ALBERT HUIDEKOPER aangenomen en aanvaard zijnde, de REKENING over bet Vjer-fn- Twi.vtigsti: Maatschappelijk Jaar, geëindigd 31 December 1845 door ben is overgelegd aan de Wei-Edele lleeren WA LR WE VAN HF.UKELOM G B U N G E en W. D. CR A HIER die dezelve hebben goedgekeurd. Liggende de R'ekenin», gedurende eene Maand voor de Deelhebbers ter visie, ten Kantore van de Bi- Tectie, op de O. Z. Voorburgwal bij de Stonfstee» N° 67 J. P. VAN ROSSOM, -n' Amsterdam, J. A. CHARBON, 11 Febrnarij 1846. T. VAN SCHAAK, (Commissarissen A. I1UIDEK0PF.RJ Til A' VAN DER VIES, Directeur Ter deelneming vervoege men zich bij de lleeren II IIOOrVOTtST derdom van 16 jaren b/reikt Lebben'en v." dil oS" wenscben gebruik temaken, om zich daartoe vóór den 1 sten Ma "T aantemelden, bij baren Secretaris Dg A. van MAÜRi'k Alkmaar, bij de Erv Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 16 tot den 21 Februarij 1846. Johannes Gotfriedzoontje van Chrisliaan Ellinger en Elisabeth Krook. Gerardus, zoontje van Klaas Nierop en Helena Room - WoordmarfC!l Z°""tje Tan NicüIaas Johannes Goes en Maria Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 16 tot den 21 Februarij 1846. Christoffel Puttenaar, oud 70 jaren. - Anna Maria van Thiel, Echtgenoole van Johannes Païearie, oud 30 jaren. - Maria Adri ana, dochtertje van Johannes Reckhardl en wijlen Elisabeth Cornelia Roomer, ,,„d cirea 9- jaren. - Dirk Groenland, oud circa 79 jaren MADS BANK van LEENING te ALKMAAR. Verknoping op Donderdag den 19'len Maart 1846. der PANDEN beleend gedurende de maanden October, November en December Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, (in»an» in bet woldenhCÏdeaf( n" de bterr« Tan 3e'"olde Panden vernieuwd rn in» dei hp afdoening der Rente geschieden, behoudens de be- voorgeschotem' Va" de beIee,1SünG op de bedoelde l'anden De 'aatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald „n Maand,ïg den J- :n en Dingsdag den 10Jen Maart e. li. *r ATeV is van meening, ton overslaan van I'HILIPPUS HULST de nn D' i Apr",,,li:«,ne"' A'kmaar, residerende te Zuidscharwou' de, op Dingsdag den 24«'en Februarij 1846, des voormiddags le 11 De HFRRFRarteDOe,DenJPerCeeI' 'R knopen: KO FM "1 {jeiiaamd uD? R"°de Teenw," met BILLARD en KOL1CAAN zeer gunslig slaande en gelegen le Zuidscharwoudeaan j h'ttic6" staande in een weldoortimmerd en goedonderhou- den HUIS, geteekend No. 85, met Stalling voor 12 paarden en 4üks rundvee, Erve en Moestuin, mitsgaders in zeer goede slaat zijnde „vei, 6 Kolfbaan daarachter en annex; terwijl tevens bij dezelve Herberg ,n bel najaar de Slachters- en Fleeschhonwers-Affaire met he beste gevolg wordt uitgeoefend, zijnde het geheele iTcrceel bd den 50 ellen. SeCli° C N° 1040huis e» Urool 8 roe- Te aanvaarden met 1" Mei 1846, kunnende de konperƒ2000- bek0men le" Ka"t0re - voornoemden te verk!nne^e70,VeTkUbii Tr-n^rvI*™"*'aan meestbiedende I iii E'KEN en BERKEN Parken extra zwaar IIAKUOUT liggende gehakt in Duin, in de Verbrande Pan "AKUUUi, Febrnar"il846""/,aarin bebbcnde i,ime °P Donderdag den 26^cn éÊ&t M(?n bT'edl "J? 7per voordeelige voorwaarden ter overneming fel n"lllt ii "en C winstgevende en welbeklante AF- I AIR E welke reeds suits verscheidene jaren in een der voor naamste Noord-Hollendsche Sleden met het beste gevolg gedreven wordt Iemand lHerop_refleelwrei.de, gelieve me. gefrankeerde brieven» onder Ie Her A zich te adresseeren bij den Ileer j. W. WESTERMAN» SLlii Vroedmeester wordt uiIgeoefemu',m'i" ,'e'1 f!''t!,! "'k e'} ïn Loods, des verkiezende met primo Maart 1846 le f?el staande en gelegen te Oudorp; te bevragen bij den Heer DIRK^ BLOM' Burgemeester van Oudorp en aldaar woonachtig. Op Donderdag den 5. Maart 1846, des voormiddags te 10 Uk La ni8n A,kmaar in l,e' Locaal van Openbare Fer- koopingen, aan de meestbiedende te koon n, i„ i, i Een,ge MEUBELEN en HUISRAAD, voorts ROEKEN en bel»een vér^ der te koop zal worden aangeboden. Degenen well "i bij te voegen hebben, worden verzocht om zich'te adre 'r- den Makelaar J. W. WESTERMAN, te Alkmaar U teu van J E R K, iu de AchterdamwijkC, n<'. 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2