A1840. ALKMAARSCUE IV0 COURANT.- IV i 2 Maart. ui M a a li a g De dieu fontein verschuir. CHRISTE L IT K ALBÜ M, WOORDEN VAN STICHTING IN ONZE HUISKAMERS 'IQELEN Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken .Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. i.aTV De Prijs der Advfjitentión van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. URGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stvd ALKMAAR vol- doende aan de Dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, van den lO'10" Februarij 1840 (Provincaal Blad n°. 23), houdende Kennisgeving van de voorgeschrevene inwisseling van eenige oude Geldspeciën, welke Dispositie van den volgenden inhoud is: .1°. dat van Dingsdag den 3(len tot Zaturdag den 7<len Maart aan staande ingesloten, bij de Nederlandsche Bank, en bij de Agenten van 's Rijks schatkist, op de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kun nen worden aangeboden de heele en halve ducatons of zilveren lijders de rijksdaalders of stukken van twee gulden vijftig cents, met de halven en vierden derzelve; 2°. dat de intrekking van de voorzeide munten zal plaats hebben tegen andere nog in omloop zijnde zilveren munten, of tegen munt biljetten, volgens de wet van den lSden December 1845 (Staatsblad n°. 00) daargesteld 3°. dat, bij ongenoegzaamheid der kassen, door de Agenten zul len worden afgegeven bewijzen, betaalbaar rijf dagen na dato als onder 2®. vermeld, en zulks te hunnen kantore of te Amsterdam bij de Nederlandsche Bank, naar de keuze, door de belanghebbenden bij de afgifte der speciën te doen, en in het hun uit te reiken be wijs te vermelden 4°. dat de ontvangers der belastingen de inwisseling zullen bevor deren, door overneming tot den 7deli Maart aanstaande van de bui ten koers gestelde speciën legen andere, zooveel hunne kassen dit toelaten 5°. dat de bovengemelde munten met den 8sle" Maart aanstaande worden buiten omloop gesteld, en dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de schatkist zullen aangenomen worden, noch door de ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. Terwijl H. E. Achtb. tevens hij deze gelegenheid hunne plaatselij ke Ontvangers en alle binnen hunne Stad rescorterende publieke of afmen-administraliën uitnoodigenom, zoo veel onder hun bereik isde inwisseling der voormelde muntspciën te bevorderen. Alkmaarden 28sten Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRÜIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deze Ir en BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAARont vangen hebbende eene Circulaire van den Heer Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord-Holland, van den 18den dezer N°. (Prov. blad n°. 22) waarbij 11. E. Achtb. op hooger last worden uit- genoodigd om liet gebruik van sterken dtank bij openbare verkoo- pingen en verpachtingen zooveel mogelijk tegen te gaan en in het algemeen hunnen invloed te bezigen, om de pogingen, welke tot afschaffing van sterken drank worden aangewend, bevordelijk te zijn. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, met uitnoodiging aan allen, die door hunne stand of betrekking daartoe in ne gelegenheid zijn gesteld, om aan dezen wensch der hooge Regering zoo veel doenlijk is, gevolg te geven; gelijk zij tevens hun vroeger verbod op het misbruik van sterken drank door Stedelijke officianten en werklieden bij deze met allen ernst hernieuwen. Alkmaarden 21sten Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRÜIJ VESTEIJ N, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren gen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Staddat het Kohier der Patenten3de Suppletoir, dienstjaar 1845- 1846, op den 23slen dezerdoor den Heer StaatsraadGouverneur van de Pfoviucie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door II. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voort vloeijente ontgaan. Alkmaar, den 26sten Februarij 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd E. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot iVoord-Hol- landsch Kanaal, van den 16 tot den 22 Januarij 1846. Ned fregat. Pieter Floris, J. Begeman Sijtzes v: Batavia Dito dito. Jacob Hoggeveen, 11. RollT Dito dito. PalembangM. B. Corbièrre Dito bark. de Drie Vrienden, II. de Wijn Dito dito. Aart van Nes J. Nobaeh Dito kof. Jantina PetronellaE. J. Dik Pruiss. brik. Mentor, H. Muller Noords, dito. Ilakon Jarl, H. Pettersen 2°. Een Stal en Boomgaard, gelegen als vorenzijnde N°. 1208 in Sectie A, strijkgeld Simon Baart f 300, niet verhoogd. 3°. Een Stal en Erve, gelegen als voren, N°. 1209 in Sectie A, strijkgeld Lourens Berger130, niet verhoogd. 4°. Een Woonhuis en Erve, gelegen als voren N°. 1210 in Seetie'A. strijkgeld Albert Kamphunder185, niet verhoogd. 5°. Een stuk Weilandgelegen in den Munniken Ravens polder, on der de Gemeente der stad Alkmaar, genaamd het Voorstukka daster N°. 167, in Seetie D, groot 4 bunders 35 roeden 10 ellen. strijkgeld Maarten Groenveld2070, verhoogd door Pieter Hart, met 60, 6°. Een stuk Dito, gelegen als voren, genaamd het Achterstuk, ka daster N°. 162, in Sectie D, groot 4 bunders 39 roeden 80 ellen, strijkgeld Simon Baart 2040, verhoogd door Pieter Bart, met 60,— n°. 5 en 6. gecombineerd 4230,— 185,— Strijkgeld de heer T. J. van der Haagen niet verhoogd. Een stuk Dito, gelegen als voren genaamd de 2 morgenka daster N°. 166, in Sectie D, groot 1 bunder 86roeden 80ellen. strijkgeld G. B. Keuss950, verhoogd door Jan Leek, met 50,— Een stuk Dito, gelegen als voren, genaamd de 3 morgen of de Schuthoksweid, kadaster N°. 164, in Seetie D, groot 2 bun ders 83 roeden 30 ellen, strijkgeld Jan Kaptein j 1625, verhoogd door Jan Leek, met 16, Een stuk Dito, gelegen als voren, genaamd de 4 morgen, kadas ter N°. 163, in Sectie D, groot 3 bunders 57 roeden 60 ellen. strijkgeld Simon Baart niet verhoogd. n°. 7, 8 en 9. gecombineerd strijkgeld de heer T. J. van der haagen verhoogd door Jan Leekmet 2150,— 4791,— 134, 6 10°. Een perceel Dijk, gelegen als voren, kadaster N°. 165, Sectie D, groot 53 roeden 10 ellen, strijkgeld Jan Kaptein 680, verhoogd door Dirk de Jong, met 20, 11 n°. 5, 6, 7, 8, 9 en 10 gecombineerd 10096, verh'1 duur de beer T. .1. van der Haagenmet 450, Drie aan een gedamde stukken Weiland, gelegen in den Mun niken Robons Bos Polder, kadaster N". 144 en 145, in Sectie D, groot 5 bunders 99 roeden 60 ellen. strijkgeld Maarten Groenveld2210, niet verhoogd. 12°. Twee aan een verheelde stukken Weiland, gelegen als voren, ge naamd de Uoekweid, kadaster N°. 139 en 140, in Sectie D, groot 2 bunders 94 roeden, strijkgeld Bernardus Bruin f 1605, verhoogd door Lourens Berger, met 30, n Arnst. i) dito, dito. dito. dito. dito dito dito dito Copennmen dito. Triëst dito. Ancona dito. Vervolg hierna Veilinggehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Dingsdag den 17de" Februarij 1846, des voordemiddags te 10 ure, en op Dingsdag den 24sten Februarij daaraanvolgende, ter zeider ure, hij afslag finaal verkocht, de na te noemen perceelenals volgt: 1°. Eene Huismans-Woning, met eene afzonderlijke Boet of Schuur, te Alkmaar, op den Geest, zijnde N°. 1285 in Sectie A. strijkgeld Gerrit Stokkink1375, niet verhoogd. n°. 11 en 12. gecombineerd f 3845, strijkgeld Bernardus Bruin60, niet verhoogd. 13°. Een stuk Dito, gelegen in de Bergernieer, kadaster N°. 175, in Sectie D, groot 3 bunders 11 roeden 70 ellen. strijkgeld Johannes Banningf 1890,— verhoogd door Dcnzelvemet 110, n°. 1 en 2. n°. 5 tot 13. gecombineerd 18076, niet verhoogd. Bij H. J. VAN VLOTEN te Alkmaar ziet het licht: De MENSCHENPOKKEN en derzelver VOORBEHOEDING, door M. Z III MER 11 ANNmet aanteekeningen vermeerderd door N. D. SIJBRANDI, Med. Doet. te Amsterdam. 3,40. *f Bij den Boekverkooper A. C. KRUSEMAN te Haarlem, is onder meer andere werken dezer dagen uitgekomen TER OPLEIDING TOT EEN GODSDIENSTIG7 EE VEN. Een werk, in siaandelijksche Afleveringen voor beschaafde Christe nen VAN ALLERLEI STAND. Eene geheele Jaargang van 12 afleveringen kost f3,Zijnde slechts Vijf en twintig Cents voor elke maandelijksciie aflevering. Inhoud der heide eerste nommers: De Bijbel Abrahams-geloof. De verloren Zoon. De rijke man en de arme Lazarus. Do liefde zoekt zich zelve niet. Werkzaam geloof in den Christen. Kwaadspreken. De groote bijval, dien dit werk ondervindt, maakt deszelfs voort gang zeker. - Zeef gevoelig voor de talrijke bewijzen van belangstelling, mij betoond bij het ondergaan cener smartelijke kunstbewerking, betuig ik bij deze mijnen weimenenden dank. Alkmaar, 28 Februarij 1846. W. II 0 F D IJ K. UUWELIJKS-PHOCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar op Zondag den 1 Maart 1846, Tweede Gebod. Johannes Gerardus Weijcnberg, thans te Alkmaar, laatstelijk Ie Haar lem gewoond hebbende, en Adriana Theodora Genenwonende te Alkmaar. Frangois Nicolaas Ilarteveld cn Aaltje van Retjenbeide te Alkmaar woonachtig. 4 Af 1 3*-"" 3 -rr 'i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1