A° 1840. ALKMAARSCHE 9 Maart. M a a ii tl a g NEDERLANDEN, 1» I] 15 L I C A T I E. STA ATSR A\D GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper - Houtvester van den 12<len Februarij 1.1., n°. 27, betrekkelijk de sluiting der Visscherij. Gelet op de deliberatien van Heeren gedeputeerde Staten, van den 19'len Februarij LI n°. 45; alsmede op de nadere missive van den lieer Opper-Houtvester, van den 26sten Februarii daaraanvolgen de, n°. 12. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat ach tervolgens de bepalingen, door den Heer Opper - Houtvester voor noemd met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld, ter conservatie van de Visscherij, dezelve zal gesloten zijn van den eersten April eerstkomende lot en met den vijftienden Mei daaraan volgende; met uitzondering van het visschen op Aal en Paling met aalkorven en zoogenaamde mallefuiken. Wordende de belanghebbenden wijders herinnerd aan de bepa lingen van het Koninklijk besluit van den 23sten Mei 1824, (Staats blad n°. 34), waarbij het visschen met den hengel, in den gesloten visehtijd, in alle wateren, hoe ook genaamd, wordt verboden, als mede aan de bepalingen van art. 11, 12 en 14 van de Wet van 11 Julij 1814, n°. 29 (Staatsblad n°. 79) op het stuk der Jagt en Vis- scherij; zijnde die artikel van den navolgenden inhoud: Art. 11. De tijd der opening van de Jagt- en Visehtijd, zal, voor iedere Provincie afzonderlijk, jaarlijks door den Opper-Hout vester, met overleg van de Provinciale Staten, worden geregeld." Art. 12. In den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis scherij, zal geen Wild noch Visch, waarvan het jagen of vangen alsdan verboden is, langer dan gedurende acht dagen, na het slui ten van den Jagt of Visehtijd, mogen vervoerd, noch langer dan t veertien dagen na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis van Onzen Opper-Houtvester." Art. 14. Alle overtredingen, waarop geene bijzondere boete is gesteld, zullen gestraft worden met eene boete van twintig gulden; onverminderd de verbeuring van het jagt-of vischtuig de honden mitsgaders het gevangen AVihl of den gevangen Visch, zoo als zulks bij art. 7 wordt gestatueerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden, zal deze alomrae worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te deen gebruikelijk is. Haarlem, den 4Jcn Maart 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. Brengt bij deze ter kennisse van de belanghebbendendat op den 2Ss'en Maart 1846 twee HENGSTEN binnen de gemeente Felsen zul. len worden aangebragfen dat men derhalve met uitzondering van Zon- en Feestdagende Meniën aldaar ter dekking zal kunnen aanbieden, na zich vooraf bij het Gemeente-bestuur te hebben ver. V"egd ter bekoming van het Certificaat, voorgeschreven bij art. 256 j van het, bij besluit van den 2'len Jnn;j 1826, N°. 115, goèdgekeur- de Reglement voor de toenmalige Rijks-Stoeterijen en zulks ten be wijze dat de Merriën belmoren aan diegenen, door wie zij ter dek king worden aangebodenzullende daarvan door het Gemeente-be stuur aantcekening worden gehouden op eene daartoe bestemde lijst, Haarlem, den 27sten Januarij 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd 1 Van E W IJ C K. Alkmaar den 7den Maart. Als een vernieuwd blijk, onder zoovele ontelbare anderen; vart den Weldadigen geest, waarmede II. M. de Koningin voor alle in stellingen ten hulp en behoeve der armen, bezield is, mag men van, hier meldendat dezer dagen bij de Sociëteit van Moederlijke WeN dadigheid, hier ter Stede gevestigd, van wege Hoogstdezelve is ont vangen de belangrijke som van HONDERD GULDEN. ele kaï Utrecht, den 28sten Februarij. Van vele kanten ontvangen wij berigten van de buitengewone vroege groeikracht in dit jaar. Hier en elders ziet men de struiken in blad, de perziken- en abrikozenboomen in bloei. De aarbeziën op koude grond staan niet alleen in bloeimaar sommige hebben reeds vrucht ter grootte van eene erwt. De doperwten zijn hier reeds verplant en groeijen even als de groote boonen. Te Zoelen hebben deze laatste (in Jan. gezaaid) 9 duim hoogte, waaraan de bloesem reeds zigbaar is. Te Sneek heeft de tuinman K. Folbeda den 16den Januarij op den kouden grond capucijner erwten gezaaid, die thans 2 duim boven den grond staan. Terwijl hier de winter aardappelen zeer goed voortkomen, schrijft men uit Luik, dat men aldaar reeds nieuwe aardappelen heeft gerooid, die in Augustus waren geplant; dezelve hebben de grootte van eene vuist en zijn zeer smakelijk. Op de markt te Hasselt heeft men ook eene groots hoeveelheid zeer goede nieuwe aardappelen ter markt gebragt. R en W ET II OUDERS der Stad A 1. K M A A R Sledelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits R R 0 O D BURGEMEESTER als daartoe door den deze; dat. Ie rekenen van heden af, de prijzen en het gèwigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder'begre pen zullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood 1e soort. Pd. Once Ld fpigtj. Prijs. Brooden nf regels Wittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde cadetjes. Brooden wegende -2-6-5/—,10. - 1 3 - 5 05. A an Wit Tarwebrood 2<- Soort. Brooden wegende Bollen, nil 8 of 10 zamengesteld Van Ongebüild Tarwebrood. Brooden wegende Grop Bollenbrood. ArAN Broodjes Bollen Van Rccgerrood. Brooden van vaste prijs. vast >gewigt vaste prijs. vast gewigt vaste prijs. Men wil welen, zegt het Dagblad van 's Gravenhagedat het roofdier, hetwelk onlangs in Noord-Holland zulke verwoestingen on der de schapen heeft aangerigt, en welks spoor men bij de daarop gehouden jagt verloren had, thans in de omstreken van Wassenaar zich zou ophouden. Groningen, den 2den Maaert. Als een zeldzaamheid kan gemeld wordendat door twee voet gangers, gaande den weg over Noordlaren naar de punt, op Don derdag jongstl., den 26sten Februarij, in het boseh van den Heer van llasselt, de nachtegaal is gehoord en de vlinders er rondvlogen, even alsof het midden in den zomer ware. Uit Bellingewolde meldt men ons als iets bijzonders, dat eeni ge jagers, den 16den en den 25sten Febr. jl. op de vossenjagt zijn de, bij die gelegenheid hebben ontdekt een hert, welke de grootte had van een veulen, hetwelk zich ophoudt achter het dorp Vrie- scht loo, in bet Westerwoldsche. Arnst. Cour.) 3 - - - 42. i vast 1 - 5 - - ,21.} gewigt Zullende alles gaar gebakken, niet boren den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 3',en Maart 1846. F. C. AV. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dczelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De STAATSRAAD, GOUA'ERNEUR der Provincie NOORD-ROLLAND; Gelezen de missive van den Luitenant-Kolonel, Directeur der Ko ninklijke Stoeterij te Bon-ulo. d.d. 22 Januarij 1846, N°. 6, hou dende kennisgeving, dat er gedurende den dek tijk van dit jaar, we derom HENGSTEN binnen deze Provincie zullen worden beschik Laar j' gesteld MENGELINGEN. EEN SPREKENDE STOMME. Wij lezen in de Semaphore, dat onlangs een van de spraak be roofde in hechtenis genomen zijndeals beschuldigd van een dief stal bedreven te hebben, voor de regtbank moest verschijnen, hoe wel men tevens zorg gedragen had om den directeur van de school voor doofstommen te ontbieden, ten einde door dezen aan den beschuldigde de gedane vragen te doen overbrengen en wederkeerig zijne antwoorden te vernemen. De gendarme werd gelast den stom me voor te brengen aan welken last hij voldoet en terugkomt met een persoon, aan welke de president den directeur van de school verzoekt, de gebruikelijke vragen te doen. Dadelijk begint de directeur met zijne veelbeteekende gebaren; zich vlak voor de beschuldigde plaatsende, geeft hij hem met de vingers de noodige teekens welke echter niet wederkeerig beant woord worden; de beschuldigde gaf alleen teekenen van de hoogste verwondering, hij zette groote oogen op, zag beurtelings de regters en den directeur aan en scheen zich vruchteloos te willen verkla ren waarom zoo diepe stille rondom hem heerschte en wat dat hevige tegen hem gerigte gebaardenspel beduidde. Eindelijk raakte Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Auvertentic'n van 1 tot 5 r0* gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1