CHRIST E L IJ K A L I? U M, WOORDEN VAN STICHTING IN ONZE HUISKAMERS ill'ia iarnn Vurnaiilttan -I- TUT r TM- tairri i>t tnn gebuid Uitgeputdaar de directeur nog maar niet ophield del vingeis voor 'fijn pezig» Ie laten inanneuveren, en riep plotseling uil Ma:u- wat wilt gij dan toch en waarom laat gij mij sedert een uur onophoudelijk uwé vingers zien? De peheelo zaal; barstte uit in een luid gelach, en de regtbnnk wr'ke niet kon natalen in de nlgemeeue vrolijkheid Ie doelen, be merk Ie, da' 'Ie gendarme zich vergist had, en een sprekenden in plaats van een stommen geinngene had vnoi'gebragt. (Alg. Handëlsbl.) Gepasseerde Schepen door ilkmaarlangs het Groot :Voord-Hol- landsch Kanaal, van den 16 tot den 22 Januarij 1846. Zijnde het vervolg. C Sidenvall G. C. Vegter J. C. Rijnke L. Ouwehand P. B, Boijsen D. Visser T. F. Sëhaap J. Poldervaart K Haasnoot 11. Gosens D. I). de Jong Amst. dito. dito. dito. dilo. v; Genua Redon dito Huil London Amst n Suriname, a dilo a Middel. Zee. dilo dito. dito Havana. dito Rnehefort. dilo Huil. Zweeds, hark. Cotharina JVed. kof. Anna Dito dito. Willem Cornells, Dito dito. Germanirt Dito schoon, dito. Amstel, Dilo schooner. Can Speijk Dilo dito. De Courier, Dito hoeker, de Cr. Haartje, Dilo brik. Alida Dito kof. Onderneming, Dito dito. de Jonge Clemens Van den 23 tot den 29 Januarij. Johanna Christina, J Hoekstra van Batavia naar Artist. Prins Hendrik, 0. Bujjskes, voor wijlen J. de Feij fer v; De Lagolabay n Amst. R. Dik Suriname dito. 11. Langheinrich» Aux Caijes dilo. C. Galle Alexandra (Eg.)» dito. C. 'F. VVcgncri) dito dito. R. G. Engelsman» Smirna dito. J. J. Metz Liverpool dilo. B Schill i> Sunderland a dito. A. Pemberg VVasa a dilo. J. J. Dijk a.Amstn: Suriname. J IV. de Simal a dito a Lissabon. 0. E. Smit a dito a London. J Kroon a dito a dito. J. 11. Deddes a dito a dito. N. Bakker a dito a Drammen. R. C. Hansen hi dito a Denemarken H. J. Petersen a Spijkb op Avontuur. Van den 30 Januarij tot den 5 Februarij. Willem BarendW. Landzaat van Batavia naar Amst. S. J. Rotgans a dito a dito. P. Burggraaf dito a dilo. T. A. de Lang a Suriname a dito. J. Rotgans aRiodela Ilacea dito. R. J. Nepporusa Newcastle a dilo. iloll a dito G Smith a London a dito. S. MilasinovichaAmst n: Syra Const. J. Madison a dito a Genua. D. A. Gajanus a dito a Newport. D. Ouwehanda dito a Hull. II. A. Arnold a dito a London. L Olsen a dito a Koppenhagen. Van den 6 tot den 12 Februarij. Ned. freg. Het goed Certrouwen, A. Nannings van Batavia naar Amst. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaarvan den 2 tot den 7 Maart 1846. Margarethadochtertje van Philippus Sehaat en Pefronella de Munk. Fgbeitas If'illemzoontje van llendiicus Anthonius van Woerderi en Maria Geertruida Jbink. Pietertje, dochtertje van Maarlén Benjamin en Trijntje Ploeger.Beletje, dochtertje van Joseph Izaiik Manheirn en Schoentje van Bever.Anna Maria Mnrgarethadoch tertje van HendriciiS Petrus van Thiel en Christina Johanna Rigten Lourentins Petrus, zoontje van Pieter Plas en Alida Catharina Tenberge. Johannes, zoontje van Gijsbertus Goes en Theresia Broers. Thetus, zoontje van Ambrosios Terluiu en Anna Elisa beth Weijer.Catharina Geertruida Maria, dochtertje van Hendrik Hazes en Maria Heins. Johannes Hendricuszoontje van Johannes Gregorius Blom cn Geertruida Nijssen.— Lourenszoontje van Lou- reris Klijn en Harmina Barbara Kitsen. Gerrit Jan, zoontje van KI aas Hoogvorst en Johanna Geertruida Haverkamp. Cornelis zoontje van Tames Mooij en Margaretha Johanna Hemme. Aangiften van OVEBLEDENEN te Alkmaar, van den 2 tot den 7 Maart 1846. Ned freg Dito dilo. Dito kof. Ida Wabbina Rost. brik. Cristinna Dito dito. Helena Cristina, Prniss dito. Arminias, Ned. kof. Archipel, Dito dilo. Vier Gebroeders Dilo dito Echo, Rils* schoon. Minnett Né'd. sell. kof. Harlingen Poring, schoon. Serea Trijntje Bos, oud 23 jaren. Eng. dilo. Ned kof. Dito dito. Noords, brik. Deens jagf. Dito schoon. Sted Fast Cr. Wicherdina, Albertina Aurora Mari Cristine, Olie Sodskende Ned. bark. Dito dito-, Dilo dito. Dito brik. Dilo kof Dito dito Dilir dilo. Dito dito. Onstr. brik. Dito dito Zweeds freg. Ned- kof. Ilano dito. Deens. jagt. Plan eins, Gezina Astrea, klnria Martha Margretha Franciska Maria, D. Ouwohoud jr.» Hope Full, Theodore Fame Fos, De Hoop, Gezina Habet Voor de vele bewijzen van hartelijke deelneming, bij het over lijden van onze geliefde Zuster Maria van der Horst betoondbe> tuige wij bij deze onze welgemeende dank. T. de VRIES. Alkmaar, C. de VRIES. 7 Maart 1846. Weduwe Jb. Bloem Meindertzn. Dito kof. Kolonist, Dilo schoon. De Cerwagting Dito kof. Mina, Dito seh. kof. Foska Helena, Noords, bark. Auqnator, Eng. brik. Rhoda, Ned. kof. Westphalia Dito dito. Bernhard Elise Oostr. bark. Slavian.ski P. S. Feijnt Suriname dilo. W. J Bakker London dito. P. Visser Ilull dito. E. Y. Post nAinstii: Newjork. P. Rostrop dito Livorno. J IIihbs dito i> London. D.I).Ouwehand» dilo llufl. F. Visser i> dito dito. S. Tomitz i) dito New-eastle. Rij den Boekverkooper A. C. KBUSEMAN te Haarlem, is onder meer andere werken dezer dagen uitgekomen TER OPLEIDING TOT EEN GODSDIENSTIG LEVEN. Ei-N werk, in maandELJjkschb Afleveringen voor reschaafde Christe nen VAN ALLERLEI STAÉND. F.ene gelieele Jaargang van 12 afleveringen kost f 3,Zijnde sleehls Vijf f.n twintig Cents voor elke maandelijksche aflevering. Inhoud der Reide eerste nummers: De Bijbel Abrahams-geloof. De verloren Zoon. De rijke man en de arme Lazarus. De liefde zoekt zich zelve niet. Werkzaam geloof in den Christen. Kwaadspreken. De groote bijval, dien dit werk ondervindt, maakt deszelfs voort gang zeker. Voor de vele' bewijzen van belangstelling bij ons huwelijk betoond, lietnigen wij langs dezen weg onzen hnrtelijken dank en bevelen ons bij voortduring in Vriendschap aan. J. G. WEIJENBERGH. Alkmaar. AT. WEIJENBERGH, Maart 1846. geb. GERSEN. V siADS BANK van LEENING te ALKMAAR. Verknoping op Donderdag den 19<len Maart 1846, der PANDEN,- beleend gedurende de maanden October, November en December 1844. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, (ingang in het Huis in de Choorstraat wijk A, N°. 407) van des voordemiddags 10 tot des nadeiuiddags 2 Ere. Van heden af kan de beleening van gemelde Panden vernieuwd worden, of de afdoening der Rente geschieden, behoudens de be paling der hertauxatie van de beleensom, op de bedoelde Panden voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald, op Maandag den e,, Bingsdag den I0lien Maart e. k. Men is voornemens, op Woensdag den ll'len Maart 1846, des voor den middags te 10 Lre, ten huize van Stjbrand Cader, kaste-; iein te Sint Pancras, in het openbaar te verknopen Zes stukken extra best WEILAND, gedeeltelijk onder Koedijk en gedeeltelijk or.der Sint Pancras gelegen, te zamen groot 11 bun ders 44 roeden 20 ellen; zijnde de LANDERIJEN inmiddels uil de hand te koop Alles breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn te bekomen, bij den Notaris J. SCH0EHUI- ZEN, te Alkmaar. tfvm- "jkfc Publieke Veiling in het Locaal van Openbare Cerkoo- jtf"*pingen te Alkmaar, op Donderdag den 12den Maart 1846, des voormiddags te 10 en des namiddags te 3 Ure, van MELBELEN, bestaande in: een Ledikant, Kabinet, Glndmnngel, Linnenpers, Canapé, Piano, Talels en Stoelen, Bedden, heldere Spie gels Pendule en Tafellampen, voorts Kagchels en Vuurhaarden, als mede KANTEN en MANUFACTUREN, en eindelijk eene partij BOE KEN, eene sterk werkende Theloscoop en Microscoop en hetgeen ver der te koop zal worden aangeboden. Alles Woensdag voor den Verkoopdag, voor een ieder te zien. Nadere informatiën zijn te bekomen bij den Makelaar J. W. WES TERMAN te Alkmaar. Bij verklaring afgelegd voor den Edel Achtbaren lieer Regter van het Eerste Kanton, tweede Arrondissement der provincie Noord- Holland, hoofdplaats Alkmaar van den 4Jen Maart 1846; beeft ADRI- ANAKARSMAN, eerder weduwe van WIJBRANDUS ANT0NIUS PIVE K1F.RS, laatst weduwe van JAN MARTENS, winkelierster, wonende te Alkmaar, aan haren Zoon FECXO KIERS, handligting verleend, tot het drijven van handel in Kruideniers- en Grutterswarenmitsga ders Sterken dranken en Tabak. Geschiedende hiervan bij deze aankondiging ter voldoening aan liet voorschrift van Artikel 486 van het Burgerlijk wetboek. Alkmaar, den 5<len Maart 1846. De Griffier van het Kanton-geregt te Alkmaar, T. J. R E P E L I U S. Rij S. de WAIJ is te bekomen: Allerbeste SCIIOONHOVISCHE WINTER - ZALM a 35 cents liet Ons, alsmede R00KYLEESCH SAUCISSE de BOULOGNE, KOETONGEN, mitsgaders CHINA'S APPE LEN en CITROENEN, Engelsehe B0KKUM en LENG, tot eene civiele Prijs. V OPENBARE VERK00PING, op Dingsdag, den 17'le- Maart 1846, middag 12 ure, te Oudesluisgemeente Zijpevan een K0FFIJ- en WINKELHUIS, in het vorige jaar geheel nieuw gebouwd, staan de aldaar op den dijk tegen den Anna Poulowna polder, Sectie A N°. 693 groot 80 ellen. Te aanvaarden 1 April 1846. Breeder bij biljetten, en informatiën ten Kantore van den Notaris J. G. A. VER- HÓEFF, te Alkmaar. Te Alkmaar bij de Erven van A. S T E R C K, in de AchterdamwijkC, n°. 580,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2