A°' 1846. ALKMAAItSCIIE 1» 16 Maart. NEDERLANDEN. - E STA ATSR A A D GOUVERNEUR deh Provincie NOORD-HOLLAND, Gelezen hebbende eene missive van den Heer Opper-Houtvester, van den 12i<:« Febroarij 1.1., n°. 27, betrekkelijk de sluiting der Visschei ij. Gelet op de deliberalien van Heeren gedeputeerde Sinten, van den 19den Fcbruarij 1.1 n°. 45; alsmede op de nadere missive van den Heer Opper-Houtvestervan den 26sten Februari] daaraanvolgen de, n°. 12. llrcngt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden, dat nch- tervolgéns de be[ialingen, door den lieer Opper - Houtvester voor noemd, ihet overleg van Heeren Gedeputeerde Stalen vastgesteld, ter conservatie van dC VissCherij, dezelve zal geslnlëri zijn van deii eersten April eerstkomende tot en met den vijftienden Mei daaraan volgende; met uitzondering van hel vissollen op Aal en Paling niet aalkorven en zoogenaamde luallcfuiken. Wordende de belanghebbenden wijders herinnerd aan de bepa lingen van het Koninklijk besluit van den 23s'en Mei 1824, (Staats blad n°. 34), waarbij hel vissollen met den hengel, in den gesloten vischtijd, in alle wateren, hoe ook genaamd, wordt verboden, als mede aan de bepalingen van art. 1112 en 14 van de Wet van 11 Julij 1814, n°. 29 (Staatsblad n°. 79) op hel stuk der Jagt en ATs- scherij; zijnde die artikel van den navolgenden inhoud: Art. 11. De tijd der opening van de Jagt- en Vischtijdzal, voor iedere Provincie afzonderlijk, jaarlijks door den Opper-Hout vester, met overleg van de Provinciale Staten, worden geregeld." Art. 12. a In den aldus bepaalden besloten tijd der Jagt en Vis sclierij, zal geen Wild noch Vischwaarvan hel jagen of vangen alsdan verboden is, langer dan gedurende acht dagen, na het slui ten van den Jagt of Vischtijd mogen vervoerdnoch langer dan veertien dagen na die sluiting mogen verkocht worden, buiten bij zondere voorkennis van Onzen Opper-Houtvester." Art. 14. Alle overtredingenwaarop geene bijzondere boete is gesteld, zullen gestraft worden met eene boete van twintig gulden; onverminderd de verbeuring van het jagt-of visch tuig de honden, mitsgaders liet gevangen Wild of den gevangen Visch zoo als zulks b j art. 7 wordt gestatneerd gevonden." En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zonde kun" nen voorwenden, zal deze alomine worden gepubliceerd, alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is. Haarlemden 4<len Maart 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, V I n E AV I J G K. en er na den 21ste" Maart aanstaande aan geene derzelve, Van die muntspeciën, moer in betaling zullen worden aangenomen. Alkmaar, den 13'1-" Maart 1S46. Burgemeester en TVethouderen voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. 1JURGEMEESTER en WETHOUDEREN der StAd ALKMAAR, vol doende aan de Dispositie van den Heer Slaatsraad Gouverneur dezer Provincie, van den G1'1'» Maart 1S46, N». T||j (Prov. R| n°. 28) hou dende kennisgeving van de voorgeschreven inwisseling Van de stuk ken van Achtentwintig stuivers Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden 1°. Dat van Dingsdng den 17''en tot Zaturdag den 2lslen Maart aanstaande ingesloten, bij de Nederlandsche Bank, en bij de Agenten van 's Rijks Schatkist, op de gewone kantoor-uren ter inwisseling knrinen worden aangeboden: De stukken van acht en twintig stuivers of zoogenaamde flo rijnen. 2°. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaats heb ben tegen andere in omloop zijnde oude of nieuwe zilveren munten, of legen muntbiljetten, volgens de wet van den 18clen December 1845 (Staatsblad n°. 90), daargesteld. 3°. Dat bij ongenoegzaamheid der kassen door de Agenten zullen worden afgegeven bewijzen, betaalbaar vijf dagen na dato, als onder 2°. vermeld, en zulks ten hunnen kantore of ie Amster dam bij de Nederlandsche Rank, naar de keuze door de be langhebbenden hij de afgifte der specie te doen en in het hun uitterCiken bewijs te vermelden. 4°. Dat de Ontvangers der belastingen de inwisseling zullen bevor deren door overneming tot den 21sten Maart aanstaande van de buiten koers gestelde specie» tegen andere, zoo veel liunue kassen dit toelaten. 5°. Dat de bovengemelde muntspecie, met den 22sten Maart aan staande wordt huilen omloop gesteld, en dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de Schatkist zal aangenomen worden, noch door de ingezetenen zal behoeven te worden aangenomen. Waarschuwende Burgemeesler en Wethouderen mits deze elk en een iegelijk, om, tot voorkoming van nadoelenzich deze gelegen heid tot welker bevordering de respective Plaatselijke Ontvangers on binnen deze Stad ressorterende Publieke en Armenadminislratiën dringend worden uitgenoodigd, ten nutte te maken, daar de bepaling De bedijking van het Nieuwland, op het eiland Wieringen is begon^ nen. Het fraaije weder begunstigt de werkzaamheden. De heeren van JlaaftenPrins en Schram, welke de werken hebben aange nomen, ontwikkelden vele krachten, en hunne kunde en soliditeit waarborgt de uitvoering, bit hoofde dat deze polder in verbinding met de Waard en Anna Paulowna-polders betrekkelijk klein kan ge noemd worden, heeft de aanbesteding op eene andere en betere wij ze kunnen plaats hebben namelijk genoemde aannemers zullen niet alleen de dijk- maar ook alle binnenwerken, als slooten, greppels, enz. makenzoodat zij den polder geheel voltooid znllen opleveren, op 15 Januarij van bel volgende jaar. Op deze wijze kunnen geene misrekeningen plaats hebben, want, zoo als wij vernemen, is alles reeds aanbesteed. Voegt men daarbij de gegronde hoop dat de beide vorige natte en onstuimige zomers vermoedelijk zullen worden opgevolgd door eenen droogen zomer, te meer omdat lang geheerscht hebbenden Z. W. en Z. O. winden door N. O. winden zullen worden ver- vangen dan mag men met grond verwachtendat de voortgang der werken voorspoedig zal zijn. De gunstige ligging van den polder op het Z, O. en de behoefte! aan goed bouwland op Wieringen alwaar eene groote en welva rende landbouwende bevolking zich reeds inde toekomst verheugt maken deze onderneming zeer zeker tot eene der nuttigste en niet de minst vnnrdeclige. De aard der gronden is voortreffelijk en niet minder dan de Waart on Groetgronden, en het beste gedeelte van den Anna Panlovvna-polder. Ook vernemen wij, dat de werken van bet oostelijk gedeelte des Anna Paulowna-polders, door de heeren Langeveld en C°. aangeno men, met veel kracht begonnen zijn, en dus ook deze schoone pol der op het einde van deze -zomer zoo goed als voltooid zal zijn. De iu het vorige jaar bedijkte westpolder zal nu verkaveld Worden; door stoomgemaal en molen is bereids in de bemaling voldoende voorzien. De Waard- en Groedgronden beantwoorden volkomen arQ de verwachtingde polder is uitmuntend in de bemaling en het winterzaad staat goedzoodat men spoedig een oogst mag verwach ten. Jammer, dat zoo vele op elkander gevolgde stormen en ande re onheilen vele kosten na zich hebben gesleept, waardoor de kos ten van bedijking, door zware steenbekleeding veel honger lnopen dan aanvankelijk geraamd. Wij willen hopen, dat de uitkomst des niettegenstaande gelukkig mogen zijn, waartoe de alleruitneiuendstó kwaliteit der gronden nog veel hoop geeft. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 13 tot den 19 Febrilarij 1846. Brem. brik. Ocean, H. Erichs van Odessa naarAmst. Ned. kof Maria ElisabethG. T. Arnold Rochefort Purm, Dito dito De Jonge Clemens, D. D. de Jong Huil Amst. Dito bark. De Goede Trede, L. C. Peters nAmstn: Suriname. Dito kof. Het Vertrouwen, E. Host dito Livorno. Dito hoeker. Thetis, W. de Zeeuw Bagges» dito Gibraltar. Dito kof. Annechina, E. L. van de Wijk» dito Port a Port. Dito dito. De KaashandelT. M. Gnodde» dito Bordeaux. Dito dito. BourdauxG. Wortelboer» dito u dito. Dito d°. De Beurs van Schiedam. II. J. Zeven dito London. Dito schoon. De VerwachtingW. S. Bakker» dito dito. Dito kof. Germania Deens jagt. Eenigheden Mecklb. brik. Elisabeth, Van den 20 tut den 26 Februari;. S. Ouwehand» dito Huil. J. P. Sorendsen» dito Hartlepool. P. D. Niemandito de Oostzee. 11. Mnlder W. Ran R. Tjebbes H. lloja F. Trunau Ned. bark. Sirias Dilo dito. Christina Dito fregat. Bodewijk Antonie, Deens. brik. Argus, Fr. loggerSt. J alien Ned. kof. Johanna, Dito dito. Jantina MargarethaJ. D. Douwes Dito dito. Bernhard Sa EliseT. Visser Eng. schoon. Ma rij Ann Ned. bark. Antonie Eugenie, Dito schoon. De Amstel Dito kof. Mina, Dito dito. de Vr. Jlida, Eng. schoon. Hope Full, van Art. 5 der bovenstaande Kennisgeving evenzeer als bij 's Rijks- j Noords, dito. Emma, Schatkist, ook bij alle Stedelijke Kantoren van toepassing zal zijn, Dito brik. Ilahon Jarl, van Batavia naarAmst. dito dito. Suriname dito. lleneearlo dito. n Nantes dito. A. W ode jong» Port a Port dito. Redon dito. Huil n dilo. J. Cunliam London Alkm. E. Meijer «Amst n Suriname, li. J.. Boijsen» dito Havana. P. Visser dito Huil. J.J. Schollen dito London. G. E. Smith dito dito. N.M.Lindegaard» dito Hammerfest P. A. Feüersen» dito Hamburg. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der ADvEBTEiraèN van I tot 5 re- gels is één Gulden, en voor eiken regel meer1 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt vuor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1