*7* SCHOUWBURG TE ALK MA AIL DILIGENCE-DIENSTEN Eerste Geiiod. VEE VERKOOPING Te Alkmaar, bij de Erven van A. STUCK, in de Achterdain, wijk C, n°. 589» V.in d<-n 27 Febrnnrij tot den 5 Maart. Ned. fregat. Wilhrlminn Ltica, J. P. Carst van Batavia naar Amst. Dito dito. Cortielia J. J. Deiman dito dito. Dito dito. Cornelia, W. A. Berghuis» dito dito' Dito brik. Marco Bozarus, P. de Boer Suriname dito. A nier. bark. KoranJ. Liokie «Wilmingtondito Ned boeker. 2 (/"broeders, A. "liedijk Alex (Egypte)» dito Oogtr brik. Mnri-tteD. Tnmanovieh» Odessa dito. Drein. «eh. Otto, H. Barber Saloiiica dito. Ned, hoeker. Johanna, J. v. d. Meijde» Triest dito. Dito kof. Vr Catharina, J. Venster Zanle dito. Dito dito. Gesina Jantina, J. B. de Jonge Genua dito. Noords." schoon. Phoenix, D. Smith Livorno dito. Deens. dito. FenusJ. Broekman Beniearlo dito. Ned. kof. AmsterdamB. J. Smit Bordeaux dito. Dito dito.' T)e Waakzaamheid, I). A. de Jong» dito dito. Dito dito. Uillechina With ens, A. H. Karsies Roehefort dito. Eng. brik. F,henrietJ. Tls a Sunderland dito. Dito schooner. Stedfast, O. E. Smith bondon dito. Ned. fregat. Aart tan Mes, J. Nobaeh nAmsIn: Batavia. Dito galjoot. WilhrlminnT. N. Klint dito Suriname. Dito dito. Concordia, J. 11. de Wilt dito dito. Dito- brik. AlidaT. A. Mulder» dito Genua. Dito kof. De Jonge Pietet, T. P de Jonge» dito ullavred' Grace Danov. dito. EintrnqhtA. 11 Arnold» dito London. Zweeds, bark. Cntharina, AG. sideii vall» dito op Avontuur. Danov kof. Elf Gezwester, II. L. FredriChsnPurin dito. Eng. schoon. Marij Ann, J. Canham »Alkm. n: London. Van den 6 tot deh 12 Maart. Nedi fregjat. Javaan, P. Dekker van Batavia naar A roil. Difó brik. Afida JTihnina, K. Latjes dito dito. Dito bark. HollandR. Dekker dito dito. Dilo dito. dito dito. Anna Pb triona, W. Beek Dito kof. De Jonge' Marie11. Papke Genua dito. Eng.' brik. Catharina 8i Hannah, T. Watzon Sunderland dito. Dito dilo. RobëttG. Graij Newcastle dito. Dito'diló. Friends, W, Goldsmith» dito dito. NUd seh.- De Perwachting, II. .1. Bakker London Purra. J Deens dito. Arnette Dage, P. Gainst Naskow Amst. Dfto dito. Tre Penner, J. Jorgesen Faborg dito. "JRto jagt. Caroline, 11. Petersen dito dilo. Dito diló. To SostreL Willasen Bandholin dilo. Ned. bark. Plartcius, S J Rotgans Amst n: Batavia. Dito hoeker. De Jonge Arie, S Post dito Niekerie. Zweeds brik. Freija L. E. Hendsman» dito Newjork. Dito bark. ColumbusS. A. Scberling» dito Newport. Ned. kof. Archipel, R.G.Engelsman» dito Athene. Dito dito» Hendrika Jantina, A. Struik dito Genua. Dónov. ditiK Maria Theresia B. A. Schumacher» dito »Syra Smirna Ross schooner. MinettA. J. Fernberg» dito Newport. Biem. luik. Ocean, H. Erichs dito Newcastle. Ned. smak. De Goede Hoop, H. P. Lukkien» dito London. Dito kof. Maria Elisabeth, G. T. Arnold «Purra.» Roehefort. Dito dito Dé Jonge AnetteE. S. Scherpbier» dito Ostrisoer. Dito smak. De Pr. Jannetje, J. R. Nap uAIkin. op Avontuur. Directie van de Amsterdamsche Stads - Schouwburg. l)e Tooneel- ist'ön van bnvengenoemden Schouwburg zullen de eer hebben te ver- tohnen op Donderdag den lü,lon Maart 1846. De GROOTE WE RELD es GOEDHAR FIGIIEID een Familie-Tafereel. Tooneelspel in 4 Bedrijven naar het Hoogduitseh van F. W. Ziegler (met eenige bekortingen Gevolgd door FROSINE of DE LA ATST AANGEKOMENE; Blijspel met Zang, in één bedrijf, naar het Frauseh. Waarin Mevr J. M. NAUET KONING Zes onderscheidene personen zal voorstellen Aanvang ten ZES URE precies. tüsschen ALKMAAR en HAARLEM. A'erandeiung der Vertrek-Dren. Met 15 Maart 1846, zijn dezelve bepaald: Van Alkmaar 's morgens 10 en 's namiddags 5 ure. Haarlem 10 en 's 6 ure. In Correspondentie op en van de Spoortreinen. De Ondernemers, J. va is Dm IIA A GEN, Wed. .T. J. QUINTERNE. Ul'VA ELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 15 Maart 1840. Isaac Lenson en Ester David Langendijk, beide te Alkmaar woon aChlig. .o. Tweede Gebod. Corr.elis Engelmolen, wonende te Alkmaar en Trmjtje Assendorp, thans verblijf houdende te Alkmaar, laatstelijk gewoond hebben de te Ltrecht. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 9 tot den 14 Maart 1846. Johanna Adriana Philippina, dochtertje van Pierre Joseph Briët en Johanna Adriana Wilhelmina Sepp.Elselina Geertruida, doch tertje van Karei Cornelis Elstrodt en Hendrica Elselina Rochel. Elisabeth, doéniertje van Rudolf Bossert en Sara Geldolphia de Lan ge. Cornelia Maria, dochtertje van Johannes Kraakman en Ca- tharina Delemnrre. Charles, zoontje van Marinus Conrad Ritter en Renske bolles Bosch. Hendrica, dochtertje van Willem Pij pers en Petronella Biensma. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 9 lot den 14 Maart 1846. Wilhelmina Lemmen oud circa 40 jaren.Catharina Anna Geer truida, dochtertje van Aris Swart en Elisabeth Maria Masman oud IS weken. Henderica Geertruida, dochtertje van Johannes Den- derieus Bermudas Ilollinan en Catharina Gransjean, oud 7 jaren en 9 maanden. Dirk, zoontje van Jan Kaandorp en Maarlje Breet- veld, oud 19 maanden. Cornelis Tin, oud 62 jaren. Wilhel mus, zoontje van Johannes Pranger en Johanna Maria van Swanen- bmg, oud circa weken. Johan Jozef Bruhi, oud circa 41 ia- ren. V Wij betuigen bij deze on*en hartelijken dank, voor de me nigvuldige bewijzen van deelneming, ons betoond, bij het ontslapen onze zoo dierbare onvergetelijke Dochter Henderina Maria Walraven. P. A. WALRAT E N. Alkmaar, H. WALRAVEN, den !6den Maart 1846. geb. Van de KAMER V aiADS BANK van LEENING te ALKMAAR Verknoping op Donderdag den 19''en Maart 1846. der PANDEN beleend gedurende de maanden October, November en December 1844. Welke goederen daags te voren te zien zullen zijn, (ingang in bet Huis in de Choorstraat wijk A, N°. 407) van des 'voordemiddao.s to tot des nademiddags 2 Ure. Bij Vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van den 18"" December 1845 is het tüsschen PIETF.R van VAASEN, beurt schipper van Alkmaar op Amsterdam, en terug, wonende te Alk maar, en CATHARINA ELISABETH van SANTEN, haar verblijf hou dende te 'sGravenhage, bestaande huwelijk, door echtscheiding ver klaard te lijn ontbonden. Voor Extract, J. C. VONK, proknreur. Men is voornemens, om, door bet ministe rie van den te Schoorldam gevestipden No taris Aur. P de LANGE, op Zatordag, den 2Utc,. Maart 1846, des voormiddags, te half twaalf Ure, ten huize van den Kastelein P. WAIBOER, in den Jager, aan het plein van de AVaag, Ie Alkmaar, aan de meestbiedenden, om kontant geld, in bet openbaar, te verknopen: 3 DILIGENCES. 1 BIJWAGEN, de TUIGEN en de voorhanden zijode PAARDEN, behoorende tot de Diligenee - Onderneming, tüsschen den Helder en Alkmaar, onder de Zinspreuk Goed over legbrengt ras over weg'1-, en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden, Alles, op den verkoopdag, voor een ieder te zien. Nadere information zijn le bekomen, bij den Makelaar J. W. WESTERMAN, Ie Alkmaar. LOCAAL VAN OPENBARE VERKOOPINGEN. Re verkooping van MEURELEiN ele., welke op den 12J™ Maart jl. een aanvang heeft genomen, zal op Maandag den 23sten dezer maand des voormiddugs te 10 Ure, worden vervolgd. V De onderpeteekenden zijn weder gearriveerd met een schoon Assortemeut STROO HOEDEN, naar den laafsten smaak, zij bevelen hunne zaak bij voortduring aan in de gunst van het geëeerd publiek, daar zij alles zullen aanwenden eene prompte en civiele bediening te geven. GEBROEDERS VETCOUR, Langestraat, op den hoek van de Hontilstraat, wijk B, N°. 44 Men presenteert op Dingsdag den 17,l(" Maart k des voormiddags 10 Ure, aan de Hofstede de Uitte Engel, gelegen even bezuiden den Burg op het Eiland Texel, ten overstaan van den Notaris Mr. WILLEM BOK, in het openbaar te verknopen Eene uitmuntende partij van ruim 300 SCHAAPBEESTEN, 7 stuks IIOORNA'EE, 3 PAARDEN, en voorts eene aanzienlijke partij ROE REN en BOUWGEREEDSCHAPPEN, en wat verder zal worden ge presenteerd. Openbare Verknoping op Maandag, 23 Maart 1846, voor den middag 10 Ure, op de Plaats van C. HART, genaamd Pee tn Pe/d- lustaan de noordzijde der Noordervaart in de Schermeer, on der Oterleek, van: 90a 100 Esschen BOOMSTAMMEN, zeer geschikt tot Werkho.it, en eene groote partij SPAANDERS, TAKKEBOSSEN, WORTELS en TOPHOUT. OPENBARE VERKOOPING, om kontant geld, on Donderdag, 26 Maart 1846, voormiddag 10 ure, te Heer Hugowaardop de plaats Overtroef vanLEVENDE HAVE, Rijtuigen, Ploegen, Heggen, Tui gen en verdere Boeren- en Bouwgereedschappenzoomede Mande- maket shoutbestaande in circa 800 bos drooge en groene Tienen. Alles in het breede bij biljetten en informatiën ten Kantore van den Notaris J G. A. VERIIOÉFF, te Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van dep 8»t™ Jan narij 1846. is hel tüsschen GERRIT de RUIJTER, Bootsman op Z. M. Wachtschip de Sambre, liggende!aan liet Nieuwe Diep, Ge meente Helderen MARIE M ARGUERITTE STENDER, wonende aan bet Nieuwe Diep, Gemeente Helder, bestaande huwelijk, door echt scheiding, verklaard te zijn ontbonden. Ten deze is kosteloos geprocedeerd. Voor Extract J. C. Ar0NK, Prokurëur. *M* Rij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar van den 29sten Januarij 1846, is het tussehen ARNOLÜIN A GEERTRUIDA LOM- MERT; zooder beroep wonende te Alkmaar, en BEUREND 1IARMS DIRKS, mr. Smid laatstelijk te Alkmaar woonachtig, doch wiens te- genwoordige woon- en verblijfplaats is onbekend, bestaande huwe- lijk j door echtscheiding verklaard te zijn ontbonden, ten deze is kosteloos geprocedeerd. Voor Extract. J. C. A'ONK, prokurëur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2