A°" 1846. ALKMAARSCHE 23 Maart. Zaanstroo m. - 10. 1 - 5 05. - 5 -.02; prijs. - 15. - -,22 - -,29J. l gewigt - -,31|. - 24§.J NEDERLANDEN. - FK STAATSRAAD GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND Gelezen Je missive van Jen Luilenant-KolonelDirecteur Jer Ku- ïimkhjke Stoeterij te Borculo. J.J. 22 Januarij 1S46, N°. 6, hou dende kennisgeving, dat er gedurende den dektijk van dit jaa'r we derom HENGSTEN binnen deze Provincie zullen worden beschikbaar ges'eld Brengt hij deze ter kennisse van de belanghebbendendat op den 28^* Maart 1841? twee HENGSTEN binnen de gemeente Felsen zul leu worden aangebragt, en dat men derhalve met uitzondering van Zon- en Feestdagen, de Meniën aldaar ter dekking zal kunnen aanbieden, na zich vooraf bij het Gemeente-bestuur te hebben ver voegd ter bekoming van het Certificaatvoorgeschreven bij art 256 van het bij besluit van den 2^n J„nij 1826, No. ij5, goedgekeur de Reglement voor de toenmalige Rijks-Stoeterijen en zulks ten be wijze dat de Merriën behooren aan diegenen, door wie zij ter dek king worden aangeboden, zullende daarvan door het Gemeente-be stuur aanteekening worden gehouden op eene daartoe bestemde lijst. Haarlem, den 27stl"> January 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en W ETIIO UDE R S der Stad ALKMAAR als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits' deze; dat, te rekenen van heden af, de prijzen en het gevvigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre penzullen zijn als volgt Van Fijn Wit Tarwebrood 1" soort. Pd. Once Ld. Jfigtj. Prijs Brooden of regels W'ittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde eadetjes. Brooden wegende Van Wit Tarwebrood 2e Soort. Brooden wegende1 - Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld- 1 - 6 - Van Ongfmiild Tarwebrood. Brooden wegende1 - - - Van Grof Bollenbrood. Broodjes. 1 vaste vast Bollen Van Roggebrood. Brooden van3 - - 1 - 5 - 05. 05. 02; prijs. vast ge wig t vaste prijs. vast - - gewigt Zullende alles gaar gebakken niet boven den bepaalden prijs, noch beneden het gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. Alkmaar, den 17Jen Haart 1846. F. C W. BRUIJVESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezelren De Dl EU FONTEIN VÉRSC1IUIR. uren vóór de planting in eene kalkpap worden gelegd of, nat ge. maakt zijnde, met levenden kalk overzift en goed omgezet, zooda- mg, dat de aardappelen, droog geworden zijnde, met eene donna korst kalk overtrokken zijn. De landen, Waarop aardappelen ge staan hebbenmoeten dit jaar niet daarmede beplant worden men neme hefst ligten, zandigén en drongen grond. Tot bemesting moe» oude vergane mest worden gebruikt, en vooral geen Paarden- of andere brandige mest. De vroegere aardappelakkers kunnen met erwten, suiker-, boeren- of bruinen boonen dun en langs de ak kervoren in rijen worden bezet, en zoo ook de met late aardappe. len beplante landendadelijk of bij de eerste behakking of aan vaarding met knol- of zomerzaad worden bezaaid. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Nootd-üol- landsch Kanaal, van den 13 tot den 19 Maart 1846. Ambrauwakapt. P. CarstJohanna, kapt. T. W. Schipper- Nahellenniakapt. D. J. Bart; Agneta, kapt. D. A. van Leeuwen' Jacoba Mauri nakapt. G. van Medevoort; IVeê,lands Indien, kapt L. Delchsür, alle 6 van Batavia. Afrika, kapt. C. Auman, van dé kust van Gunea. Drie Gebroeders, kapt. H. J. Uubert, v. Su-iname Zes Jesarum, kapt. 11. F. Knal, v. Curaijaö. Peru, kapt. I Pole v Odessa. Harriett, kapt. P. Clarck, Broughtonkapt. R. Story, béide v. Newcastle. Moore, kapt. W. Bull, v. Sunderland. Mina, kapt P Visser, v. Hull. Concordia, kapt. C. Koek, v. Culemborg. Daniël' kapt. P. Breiekwold, v. Bissarup AgneseLyders kapt. S. H. Paulsen r! Odeiisê Anne Kristine, kapt. L. Hansen, v. Faborg, alle naar Amst Caroline, kapt. J Howes, v. Jarmouth n. Alkra. Cheribon, kapt' S. D. Dekker n. Batavia. Eliza, kapt. S. Sipkes, Triton, kapt K S Rotgans, Jacoba, kapt A. K. D. Groot, alle 3 n. Suriname. Menton', kapt. II. Mol Ier, n. Syraen Konstantinopolen. Henriettekapt. A. de Haan alle 6 v. Amst. De Verwachtingkapt. W. J. Bakker vair Purm. naar London. Groningen, den l6den Maart. Als een bijzonderheid dient vermeld te worden, dat er in den namiddag van Zaturdag 1. 1., nabij Delfzijl, aan het hoofd n°. 1 is aangespoeld en op het drooge geraakt een Walviseh van eene ver bazende groette. Het waren eenige matrozen van het kofschip Eu genia, die het plompe gevaarte het eerst zagen aandrijven. In de verte geleek het een groot schip, maar naderbij komende, bevond men tot,niet geringe verbazing, dat het een walviseh Balaena Mys- ticetnswas. De kop van dit monster beslaat meer dan een derde van het ligehaam de huid is meest zwart en inet wit gemengd als gemarmerd; op sommige plaatsen zeer dun behaard' en met koralen en schelpen bedekt. Zijne lengte is ongeveer 53 voeten. Dit dier schijnt de walvischvangers van Groenland en Spitsbergen ontsnapt Ie zijn, hetwelk men niet zonder grond besluit uit'de wonden op den rng zigbaar door harpoenen veroorzaakt. Eenige liefhebbers hebben het reeds aangekocht, om het eerlang aan hét Museum Aeademicum te Groningen ten geschenke te geven. [Amst. Cour NOORD-HOLLAND SC HR STOOMBOOT- MAATSCHAPPIJ Dienst van ALKMAAR op AMSTERDAM, over de ZAAN ric, versa. De directie verwittigd het Publiek, dat genoemde STOOMBOOT hare dienst heeft hervat, en dat de Uren van afvaart voor de Zomer maanden zullen zijn alle dagen, uitgezonderd des Donderdags. Van ALKMAAR, 's morgens ten Zes Ure en 's namiddags ten 11 Ure AMSTERDAM, 's morgensten Zeven Ure en's namiddags ten 5 Ure. De bestelhuizen zijn te Alkmaar, hij den Heer C. KOEMAN en te Amsterdam, bij den Heer L. FEIJS, in de Raamskooi. UÜWELIJKS-PROCLAMAT1EN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 22 Maart 1846. Eerste G eiop. Cornells Bonman en Anna Barbara Koster, weduwe van Gerardus GrnotewilJinkbeide alhier woonachtig. Tweede Gebod. Isaac Lenson en Ester David Lange.ndijk, beide te Alkmaar woon achtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 16 tot den 21 Maart 1846. Elisabeth Jacoba dochtertje van Jacobus Albertus Ililkhui/en en Elisabeth Jacoba Stikvöort. Jacobus Johanneszoontje van Jo hannes Nieuwenhuizeu en Johanna Hoogstraten. Jannetje, dnëh- tertje van Jacob Cnrino en Neeltje Rietveld. Trijntjedochtertje van Gijshert de Raad en Aaltje Kuiper. Hermanus zoontje van Hermanus Godijn en Wiihelitiina Revers. Hendricus, zoontje van Albertus Beekman en Petronella Lauda. Cathnriun Maria doch tertje van Johan Bernard Kamp en Johanna Boeodermaker Petra» Johannes, zoontje van Johannes Petrus Room en Barbara Margaret ha Schoenmaker. Johanneszoontje van Gerrit Johannes Flessenaar van de Pol en Gerardina Elzas. Men leest in de Groninger Courant In de dagbladen vindt men eenig onderrigt nopens den aardap pel houw. Er moeten niet dan goede poot-aardappelen worden ge plant de poters moeten namelijk diep worden gezet, opdat de ■ziekte, die zich soms aan het loof vertoont, niet spoedig hare uit werking op den aardappel overbreugede poters moeten eenige Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van deu 16 tot den 21 Maart 1848. I Maria Christina Anackeroud 34 jaren. Cornells Bakker, ond 47 jaren. Nicolaas, zoontje van Jan Rijsnum en Jacoba Tames oud 2\ jaren. Deze Courant wordt, eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re* gels is een Gulden en voor eiken regel maer 20 Genten behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1