ALRMAARSCIÏE M a a a d a g NEDERLANDEN. Tn een stadje der provincie Posen heeft eene gebeurtenis plaats gehad, welke waardig is vermeld le worden. Een inwoner had liet Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Til STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Brengt door deze ter kennis van alle belanghebbendendat de Brug over de 's Gravenlandsche Vaart, nabij het fort Uitermeeren den weg tusschen IVeesp en 's Gravelandtot vernieuwing derzelve, zal moeten worden afgebroken; en dat dienvolgens de overtogt langs die brug, van af den eersten April eerstkomende, tot bet tijdstip wanneer de nieuwe brug zal gelegd zijn waarvan nader zal wor den kennis gegeven, geheel zal komen Ie vervallen; zullende intusschen de gemeenschap, door middel eener Pont, geschikt zoo wel voor Voertuigen, Paarden en Veeals voor Voetgangersonder houden blijven. Haarlem, den 20sten Maart 1840. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements-IJker alhier, van den 25stcn dezer La. Z n°. 7, waarbij dezelve onder ken nisgeving van de dagen, op welke door hein tot den Herijk der Ne- derlandsche Maten en Gewigten voor de stad Alkmaar en Juris dictie zal worden gevaceerd, II. E. A. nitnoodigt, om bij openbare bekendmaking daarvan aan de belanghebbende mededeeling te doen, en dezelve tot eene stipte vervulling hunner verpligtingen aanlesporen; Gelet op de bepalingen der Dispositie van H.H. Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland, van den Sisten Januarij 1822 n°. 42 (Prov. bl. n°. 8); Brengen mits deze ter kennisse van alle handel- of neringdoende, en handwerkoefende Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie Dat tot den Herijk bovengenoemd door den voornoemden Ambte naar zal worden gevaceerd ter gewoner plaatse, onder het Stadhuis, op alle tier eerste werkdagen van elke week der maand Jpril, aan vang nemende met den 6<len, en eindigende met den 30slen dier maand, van des morgens 9 Jot 1en 's namiddags van 4 tot 6 uren, voor alle geicone Ellen, gevouwen Ellen, IJzeren en Koperen Ge wigten benevens alle Inhoudsmaten voor natte en drooge waren; terwijl voor het Medicinaal- en Goud- en Zilvergewigt, het eerste tot het J grein, en het tiveede tot de korre! ingesloten, afzonderlijk zal wor den gevaceerd des Vrjdagsnamiddags van hovengenoemden maand, telkens van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Wethouderen wijders gelet hebbende op de voor schriften van het Koninklijk Besluit van 28 September 181.9 (Staats blad n°. 49) en andere opgevolgde Besluiten, mitsgaders op die van bet Koninklijk Besluit van 30 Maart 1827 (Staatsbl. n°. 13), waarbij de Janrlijksehe Herijk van alle in gebruik of in Winkels, opene Ma gazijnen Uitstallingen Verkoop- of IVerkplaatsen aanwezige ai voor handen zijnde Maten en Gewigten, wordt bevolen, en tevens de strafbepalingen tegen nalatigheid, daarin vast gesteld: vermanen en waarschuwen alle belanghebbende Ingezetenen hunner Stad en Ju risdictie om van dien opengestelden termijn tot het doen herijken van alle bij lien in gebruik of voorhanden zijnde Maten en Gewigten gebruik te maken, en zich alzoo te vrijwaren tegen de onaangena me en kostbare gevolgen, welke uit verzuim daarvan zouden voort vloeien. Gevende II. E. A. levens te kennen, dat de Letter, voor den Herijk van dit jaar aangewezen, is de Letter B, (Gotischevorm) dat alle olie-, teer-, kalk- en vrachtmaten niet, dan behoorlijk schoon gemaakt ten herijk zullen mogen worden aangebodenen dat de Maten voor gort, meel, en andere grutterswaren voorzien zullen moeten zijn van de strijkers, voor ieder dier soorten bij de Wet voorgeschreven. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, ter plaatse waar men zulks gewoon is te doen, en in de Stads Courant worden ge plaatst. Alkmaar, den 26»ten Maart 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren De Dl EU FONTEIN VERSCHUIR. Bij besluiten van 20 Maart jl., n°. 101 en 102, beeft Zijne Majes teit, overeenkomstig de daartoe door de belanghebbenden gedane verzoeken een eervol ontslag verleend aan G. C. B. van Vloten, als lsten luitenant, en aan (V B. van Breda, als 2den luitenant bij de dienstdoende schutterij te Alkmaar en voorts benoemd Bij de dienstdoende schutterij te Alkmaar: tot lsten luitenant H. Coster Hermsz.thans 2den luitenant: en tot 2den luitenant dr. C. J. de Lange, thans schutter, en H.P.Ibink Meienbrink. BUITENLANDSCHE BFR1GTEN. DUITSCIILAND. jerncht verspreid dat de Poten op die stad aantrokken zich reeds in de voorstad bevonden en zich voorstelden, des nachts de inwo ners te overvallen en de Duitsche familiën te vermoorden. De bur gemeester, na zich overtuigd te hebben, dat dit gerucht eene vol strekte onwaarheid was, liet den man aanhouden en noodzaakte hem do stad te doorloopen vergezeld van verscheidene geregtsdienaren, en op de hoeken van alle stralen de volgende weder-intrekking zij» ner woorden voor le lezen: Ik heb mij gisteren avond vermaakt met bet gerucht te ver< spreidendat een delhacement kwaadwillige Polen in onze voorstad was en de weinige Duitsche familiën in onze stad wilde vermoor den een gerucht, hetwelk de inwoners zeer bevreesd gemaakt heeft. Ik heb dit onbedacht gedaan; want er was geen woord waar van hetgeen ik verhaalde; niet alleen beb ik geen' enkelen Pool ge zien maar ik ben innerlijk overtuigddat onze Poolscbe broeders lot eene dergelijke daad niet in staat zijn. Ik verzoek derhalve vergiffenis aan diegenen mijner medeburgers, aan welke ik eenige ongerustheid mogt hebben veroorzaakt." GronCour.) ZONDERLINGE UITWERKING EENER GAS-ONTPLOFFING. Te Havre is onlangs een gazometer, welke dien dag bij den Heef Dussanxop den hoek van de rue de la Halle geplaatst was, ge sprongen en heelt veel schade veroorzaakt, zoowel binnen als bui len bet huis. Het, voorste gedeelte van het koffijhuis is verbrijzeld en de brokken glas werden naar de andere zijde der straat gewor pen. Maar moeijelijk zal men zich een denkbeeld vormen van dö verwarring die de ontploffing binnen het huis heeft te weeg ge- bragt. Een van de spiegels werd uit de lijst geligt en viel, zonder te breken, op een bezoeker, die er met den schrik is afgekomen- De Heer Dussaux weet naauwelijks wat met hem op dat oogenblik is gebeurd zijn ligchaam was geheel geschokt en als geradbraakt, metfkwetsnren en brandwonden overdekt. Onder andere zonderlin ge voorvallen verhaalt men ook, dat bet water in een karaf als uit een fontein tegen de zoldering is gesprongen, zonder dat de karaf van zijne plaats is gegaan. Alg. llandelsbl.] B E L G I E. Te Gent is verleden Vrijdag een klugtig geval gebeurd, dat ech ter, zonder den moed van een' militair, treurige gevolgen had kun- nen hebben. Een tot te pronk staan veroordeelde, op het oogen blik dat hij van het karretje klimmen zal om het schavot te betre den rukt zich uit de handen van de beulsknechtdringt in do digte vulkshoopen en gaat uit al zijne magt op de loop, even ijve rig door den scberpregter gevolgt wordende. Zoo komt hij de Star- reslraat uit en wil de St. Michielstraat inloopen maar de daar lig gende brug is opgehaald en de vlugteling, zijnen loop niet in tijds kunnende stuiten, stort in het water; de beul, die hem op de hielen was, stort hem na. Al de aanschonwersgelijk men begrij pen kan, lagchen, maar spoedig hnd het lagchen een eind. De sterke stroom sleepte de ongelukkige mede, en zij zouden het le ven verloren hebbenzoo niet de korporaal Philistan van het 6de reg. van linie (want bij verdient wel genoemd te worden) het zijne o-ewnawxl en hen met onbeschrjjvelijke inspanning gered had. AmstCour EINNENLANDSCHE BERIGTEN. Sneer den 20sten Maart. Als een bewijs van buitengewone vruchtbaarheid en vroege ontwik" keling der planten dient vermeldingdat in het naburige Opperihni" zen reeds in de maand Februarij bij W. T. Z., eene hortensia me' vier sehoone bloemen stond te prijkenalsmede de bijzonderheid dat den 12den Maart leeds kievitseijeren in die gemeente zijn gevon den. [Gron Cour.] Groningen den 24sten Maart. Den 21 sten dezer had alhier eene aandoenlijke pleptiglieid plaats. Het was de dag, waarop het stoffelijk overschot van I). Villing werd ter aarde besteld, een man, die gedurende 38 jaren de betrekking van onderwijzer in het Groene Weeshuis ter dezer stede vervulde en die zoowel door zijne naauwgezette pligtsbetrachtingde achting der Bestuurders over dit gesticht, door zijne welmeenenden raad gevingen en zijn meestal gelukkig slagend onderwijs de dankbaarheid rler aan zijne leiding toebetrouwde jeugd, als door zijn' gezelli- gen omgang en zijnen ongeveinsden wandel in booge mate de vriend schap genoot van allen, die met hem verkeerden. Niet gewoon, om het'eens begonnen werk ligtelijk te laten varen, bleef bij steeds de vraagbaak en de getrouwe raadgever van velendie reeds se dert verscheidene jaren bet geslicht hadden verlaten, en voorzeker zullen velen van dezen, die thans in de maatschappij als wélopge- voede leden verkeeren, te dezer ure met dankbaarheid hebben her dacht, dat zij het groolelijks aan den afgestorvene te danken heb ben le zijn geworden, wat zij zijn. Immers daar de jeugd, welke in dit gesticht Ier verzorging en opvoeding wordt opgenomen, meest- i al van 'zeer behoeftige ouders afkomstig en daardoor niet zelden %'ïk IXj] De Prijs der Advertentión van 1 lot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken reoe' meer 'éO Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1