KMAARSCHE IV? U' COUR A IV T. ore Rder er Husorrd- v,rac ra:, K mi ft? a a n d a g - s- t&ZEGELf:?., jiiA s 6 April. O. Deze Courant wordt ecus in do week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Ifc' iiüi' M II De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re. gels is één Dulden lTe''s één (i ulden en voor eiken regel mei t JU? 20 Centenbehalve 35 neuten zegelregt voor elke plaatsing. *e STAATSRAAD, GOUVFRNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Brengt door deze ter kennis van alle belanghebbenden, dat de Brug over de 's Grarenlaiidsche Vaait, nabij het fort Vitermeer, en den weg tusschen H-ecsp en 's Grave/and, tot vernieuwing derzelve, zal moeten worden afgebroken en dat dienvolgens de overtogt langs die brug, van af den eersten April eerstkomende, tot het tijdstip wanneer de nieuwe brng zal gelegd zijn, waarvan nader zal' wor den kennis gegeven, geheel zal komen te vervallen; zullende intusschen de gemeenschap, door middel eener Pont, geschikt zoo wel voor Voertuigen, Paarden en Veeals voor Voetgangers, onder houden blijven. Haarlemden 2(Men Maart 1840. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K PROVINCIE A A N B E KOORD- S T E -HOLLAND. DING. Op Woensdag den 15''™ April des jaars 1840, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur dei- Provincie Noord-llollando( bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, in de Provincie Noord-Holland, aan het"lokaal van het Gouvernement te llaarletnworden aanbesteed PROVINCIE NOORD-HOL L A N D. A A N B E S T E D I N G. Op Woendag den 15lie" April des jaars 1840, des namiddags tea 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Heer StaatsraadGou verneur oer Provincie Noord-llolland, of. bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Siatenen in bijzijn van den Ilüuf.".-Ingenieur van den Waterstaat, in de Provincie Noord-Holland, aan liet lokaal van liet Gouvernement te Ilaarlem, worden aanbesteed: Het maken van een STB AATWEG van Egmond op den Hoef lot Egmond aan Zee, benevens liet maken van een TOLHUISJE en AANHOORIGE WERKEN. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekkenop welke de bovengemelde aanbesteding zal plaafj hebben, zullen, boven en behalve aan het lokaal van liet Gouver nement der Provincie Noord-llolland, te Haarlem, ter lezing liggen: te Amsterdam, in het Logement het TVapen van Medernblik, op den Dam, bet KoHijhuis het Vosje, bij het plein van de afgebroken beurs, in bet Logement het Ilarlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, en in de Nieuwe Stads-IIerbergaan het IJ; te Haarlem, in het Loge ment de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis en in het Bossche Koffijhuis te Alkmaar, in de Logementen de Roode Leeuw, de Toe last en het JVapen van Haarlemte Hoorn, in de Logementen het C" beffre" ^-weDiep, in het Logement dan Burg en bij Ihnen; pen Deze aanbesteding ïigendijk en Ursem. geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op hetwelk de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en behalve aan het lokaal van het Gouverne ment der Provincie Noord-Holland, ter lezing liggen: te Amsterdam, in het Logement het Wapen van Medernblikop den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij bet plein van de afgebroken beurs, in het Logement het Harlmger Veerhuis, op de Texelsche Kade, in de Nieu we Stads-IIerberg, aan het IJ, en aan de Beerebijt buiten de Utrecht se he Poort; te Haarlem, in het Logement de Kroon, in het Noord- JloHandsche Koffijhuis, en in het Bossche Koffijhuis; te Alkmaar, in het Logement de Roode Leeuw, in het Logement de Toelast, en in het Wapen van Haarlem; te Hoorn, in het Logement het Onge maakte Schip en in den Doelen aan den Helder, in het Heeren-Lo gement te Nieuwediep, in het Logement den Burg en bij Ihnen; te Medernblik, in het Logement de Valk; te Enkhuizen, in hel Lo gement de Valk; te Purmerende, in de Vergulden Roskam; te Mon- nickendam, in het Logement den Doelen te Edam, in het Heeren logement; te Muiden in het Logement het Hof van Holland, te Naaiden, bij den Logementhouder Jurrissen te Utrecht, in het Kof fijhuis den Nieuwen Bak; te SÜedrecht, in het Begthuis; te Hardinx- vcld, in de Dorps Herbergop hef Eiland Wielingen, te Hipoliies Hoef; te Beverwijk, bij den Kastelein Bmijnste Zaandam, in het Logement den Otter; te Buiksloot, iu het Roode Hert, en te 's Gravenha'ge, in liet Logement het Bossche Veerhuis. Zullende acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts nadere informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-Tngenieur van den Waterstaat E. de KR UI J FF. lein, en bij den Ingenieur J. ORTT, te Alkmaar. Zijl te Haar PROVINCIE A A N B NOORD-HOLLAND. E S T E D I N G. Op Woensdag den 15''™ April des jaars 1846, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouver neur der Provincie Noord - Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed: Het Herstellen en Reconstrueren van STEENGLOOIJINGEN en AARDEWERKEN aan den Noorder IJ- en Zeedijk. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op hetwelk de bovengenoemde aanbesteding zal plaats hebben, zal, boven en behalven aan bet Lokaal van het Couverne- ment der Provincie Noord-llolland, ter lezing liggen te Amsterdam, in het Logement het Wapen van Medernblik, 'op den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, hij liet plein van de afgebroken beurs, in het Logement het HarHnger Veerhuisop de Texelsche Kade, in de Nieu we Stads-llcrbergaan het IJ, ir. de Beerebijt, buiten de Utrechtsehe Poort en in de Bel, op den hoek van het Haai lemmer pleinte Haar lem, in het Logement de Kroon, in het Logement de Ha/re Maan, in het Noord-HuHandschc en in het Bossche Koffijhuis te Alkmaar, in te Schip en den Doelen; te Edain, in het IIeereti-Logementte Pur merende, in den Vergulden Roskam; te Morinickendiunin den Doe len; te Buiksloot, in het Roode Hert en in den Vergulden Wagen; te Zaandam, in hel Logement den Otter; np liet Eiland Wielingen, te Ilipoliles Hoef, op het Eiland Texel, aan het Oude Schild, in de Zeren Prorincien op het Eiland Terschelling, in de Dorps Herberg Ie Muiden, in hel Logement het Hof ran Holland; te Naaiden, bij Jurrissen; "e Utrecht, in de Koffijhuizen den Ouden eu Nieuwen Bak te Sliedreeht, in het Begthuis; te Ilardinxveldin de Dorps Herberg; te 's Gravenhage, iu het Logement het Bossche Veerhuis, en te Arn hem, in het Logement het Zwijnshoofd. Zullende aelit dagen vooo de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts nadere informatiën te verkrijgen zijn bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E. de KRL'ÏJFF, te Haailembij den Ingenieur A. B. MENTZ, Ie Purmerende, en, bij den Ingenieur J. G. van GENDT, te Ainsleidaru. te Medernblik in het Logement den Valkte Purmerende, in de Vergulde Roskam; te Monnickendarain het Logement de Doelen; te Edam, in het Heeren-Logementte Naarden, bij den Logement houder Jurrissen; te Utrecht, in het Koffijhuis de Nieuwe Bak; te Sliedreeht, in het Begthuisop het Eiland Wieringen, te Ilipoliles Hoef; te Beverwijk, bij den Kastelein Bruijnste Velsenin bet Lo gement bij ter Burg; te Zaandam, in het Logement den Otter, en te Egnjond op den Hoef, in de Dorps Herberg. Zullende acht dagen voor de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts nadere informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd - Ingenieur van den Waterstaat E. de KRUIJFE, to Haarlem, cn bij den Ingenieur J. ORTT, te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, out vangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements-lJker alhier, van den 25,tfn dezer La. Z n°. 7, waarbij dezelve onder ken nisgeving van de dagen, op welke door hem tot den Herijk der Ne- derlandsche Maten en Gewigten voor de stad Alkmaar en Juris dictie zal worden gevaceerd, H. E. A. nitnoodigt, om bij openbare bekendmaking daarvan aan de belanghebbende mededeeling te doen en dezelve tot eene stipte vervulling hunner verpligtingen aaulesp* ren' Gelet op de bepalingen der Dispositie van 11.11. Gedeputeerde Sta-» ten van Noord-Holland, van den 31st«n Janua.-ij 1822 n°. 42 (Prov. hl. n°. 8); Brengen mits deze ter kennisse van alle handel- of neringdoende, en band werk oefende Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie: Dat tot den Herijk bovengenoemd door den voornoemden Ambte naar zal werden gevaceerd ter gewoner plaatse, onder het Stadhuis, op alle vier eerste werkdagen van elke week der maand April, aan vang nemende met den 6<"™en eindigende met den 30sle" dier maand, van des morgens 9 tot 1en 's namiddags van 4 tot 6 uren, voor alle gewone Ellen gevouwen Ellen IJzeren eu Koperen Ge wigten benevens alle Inhoudsmaten voor natte en drooge waren terwijl voor het Medicinaal- en Goud- en Zilvergewigt, het eerste tot hef J grein, en het tweede tot de J korrel ingesloten, afzonderlijk zal wor den gevaceerd des Vrjdagsnamiddags van bovengenoemden maand telkens van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Welhouderen wijders gelet hebbende op de voor- sehiifteii van het Koninklijk Besluit van 28 September 1819 (Staats blad n°. 49) en andere opgevolgde Besluiten, mitsgaders op die van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 1827 (Staatsbl. n°. 13), waarbij de Jaarlijksehe Herijk van alle in gebruik of in Winkels, opene Ma gazijnen Uitstallingen Verkoop- of Werkplaatsen aanwezige of voor handen zijnde Malen en Gewigten, wordt bevolen en tevens de strafbepalingen tegen nalatigheid, daarin vast gesleld vermanen en waarschuwen alle belanghebbende Ingezetenen hunner Stad en Ju- risdietie om van dien opengestelde» termijn tot het doen herijken van alle bij lien in gebruik of voorhanden zijnde Maten en Gewigten gebruik te makenen zich alzoo te vrijwaren tegen de onaangena me eu kostbare gevolgen, welke uit verzuim daarvan zouden voort» vloerjen. tevens te kennen, dat de Letter, voor den aangewezen, is de Letter B, (Gotisehevorm) ilk- en vruchtmaten niet, dan behoorlijk gemankt ten herijk zullen mogen worden aangeboden en dat de Maten voor gort, meel, en andere grutterswaren voorzien zullen moeien zijn van de strijkers, voor ieder dier soorten bij do Wet voorgeschreven. Eu zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, ter plaatse waar men zulks gewoon is te doen, en in de Stads Courant worden ge plaatst. Alkmaar, den 26*,el) Maart 1846. Burgemeester en TVethonderen voornoemd F. C. W. D RIJ 1JVE STEIJN. Ter Ordonnantie tan dezelren De Ü1EU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER in WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, ter voldoening aan de Circulaire van den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-llolland van den 30 n Maait J846 u'.CS, ber in.' I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1