V" 1840. ALRMAARSCIIE M a a a a g 13 April. Programm a. Burgemeester en wethouderen der Stad alkmaar vol doende aan de Dispositie van den lieer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland van den 28»'™ Maart 1846, n°. (Prov. 1)1 n° 32 j «O-HO Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der ApyERTENTièN N an 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbenden 1°. Dat van Dingsdag den 14d™ tot Zatnrdag den 18d™ April nan- staande, alsmede op Maandag en Dingsdag den 20'™ en 21st™ derzei ver maandbij de Nederlandsche Bank en bij de A gen* ten van 's Rijks Schatkist, op de gewone kautoor-urenter in wisseling kunnen worden aangeboden De stukhen van drie guldens en van tien schellingen, alsmede die van ttvee guldens. 2°. Dat de intrekking van de voorzeide muntstukken zal plaatsheb ben tegen andere in omloop zijnde oude of nieuwe zilveren munten of legen muntbiljetten, volgens de wet van den 18d™ December 1845 (Staatsblad n°. 90), daargesteld. 3°. Dat bij de tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Agen ten zullen worden afgegeven bewijzen op de Nederlandsche Bank te Amsterdam, bij vertoun aldaar betaalbaar als bij 2 vermeld of bewijzen bij het Agentschap zelve mede in dier voege betaa.- baar, vijf dagen na dato; en zulks naar keuze door de belang hebbenden bij de afgifte der specien te doen. 4Ö. Dat de Ontvangers der belastingen de inwisseling zullen bevor derendoor overneming tot den 20»'™ April aanstaande, van de buiten koers gestelde specien tegen andere, zoo veel hunne kassen dit toelaten. 5°. Dat Me bovengemelde muntspeeien met den 19d™ April aan staande worden buiten omloop gesteld, en dientengevolge niet meer in betaling voor de Schatkist zullen aangenomen worden, noch door de Ingezetenen zullen behoeven te worden aangeno- Waarschuwende Burgemeester en Wethouderen*inits deze elk en een iUeliik, om, tot voorkoming van schade, wel oplettend te zijn dat al' hoewel de inwisseling nog op den 20»'™ en 21»'™ April aanstaande bij de Nederlandsche Bank en bij de Agenten van s Uijks- Schatkist kan'geschieden, de bedoelde Muntspeciën echter met den lJd™ dier maand BUITEN OMLOOP worden gestelden niet meer in beta- line voor de Schatkist zullen aangenomen worden, gelijk ook niemand der Ingezetenen dezelve zid dien tijd zal behoeven aan te nemen. De Plaatselijke Ontvangers, en de binnen deze Stad ressörteeren- de publieke- en armen-administratiëu worden mits deze iiilgenoo- digd om de inwisseling dier Muntspeciën zooveel mogelijk te be- 1^Alkmaar den 10d™ April 1846., Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W DRUIJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCIIU1R. van, krachteloos worden gemaakt en verijdeld. Alkmaar, den 3d™ April 18-t6. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N, Ter Ordonnantie van deselven De DIEU FONTEIN VERSGHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN pee Stad ALKMAAR, ter tWning aan de Circulaire van den Heer Staatsraad, Gouverneur i proviuefe Noord-Holland van den 30»'™ Maart 1846 n°. her- prpn mits deze de Ingezetenen hunner Stad en Jurisdictie aan rbenabngen voorkon,ende in de Art. 10 en 11 der Wet van 18 December ^845 Staatsblad n°. 90) met betrekking tot de alsnu 111 omloop pebrapt wordende nieuwe Nederlandsche muntspeciën. Geene der Nederlandsche muntspeciën, naar de wet van 28 hep- B lember 1816 (Staatsblad n°. 50) en volgende wetten geslagen, wor- den in 's Röks Schatkist aangenomenwanneer dezelve eenigzi Stèreerd; en alzoo vervalscht, verminkt besnoeid of u, terhjk Lschonden roogten zijn en zal niemand gehouden wezen dusda- "nige gealtereerde, vervalschte, verminkte, besnoeide of geschonde- ^DTnieXemnnhspS in gealtereerde.,, vervalschtenvermink- j ten besnoeiden of geschonden toestand aan de Lands-kanloren wor Vdende "ngèboden, kunnen aldaar aangehouden en na bet afge-1 ven van bewijs der aanhouding, aan Raden en Generaal meeste- ven van de Munt worden opgezonden, om, na onderzoek of, en .Usnraak dat dezelve ziel, werkelijk in zoodanigen toestand bevinden, l worden doorgesneden, en alzoo aan de aanbieders te worden tc- 'ttnfcfmeester en Wethouderen voornoemd, vermeenen hunne In- Burgeme erkl le en jaleilj dat alle onaangenaamhe- dm,e en botsingenwelke zieli sedert eenigen tijd met betrekking tot de oude gesnoeide en verminkte muntspeciën hebben op gedaannu en t he Jrrolg kunnen worden voorgekomen, ind.en een ,eder de bo- llSLnde bepnlinoen oplettend boude en naïeve waarom zij dan L. ieder met 'aandrang vermanen en aanbevelen om, niet al- fV,0 Voorkoming "an eigen nadeel en onaangenaamheid, geene besnoeide of verminkte nieuwe munten aan te nemen, maar tevens S E belang van het algemeen alle de zoodanige., te weigeren en af te wiizen opdat niet, door eene ongepaste toegevendheid ,n he nemen van verminkte nieuwe munten, de tot dusverre bestaan 1'ebbende noodlottige stand van zaken wederom insluipe, en de we- dadigo pogingeii der hooge regering, tot het doen ophouden daar- BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN der Stad ALKMAAR, on O vangen hebbende eene missive van den Heer Arrondissements-IJker alhier, van den 25»'™ dezer La. Z n°. 7, waarbij dezelve onder ken nisgeving van de dagen, op welke door hem tot den Herijk der Ne derlandsche Maten en Gewigten voor de stad Alkmaar en Juris dictie zal worden gevaceerd, H. E. A. uitnoodigt, om bi] openbare bekendmaking daarvan aan de belanghebbende mededeeling te doen, en dezelve tot eene stipte vervulling hunner verpligtingen aantesporen; Gelet op de bepalingen der Dispositie van H.H. Gedeputeerde Sta ten van Noord-IIolland, van den 31»'™ Januarij 1822 11 42 (ProY. llrengen mits deze ter kennisse van alle handel- of neringdoende, en li and werk oefende Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie Dat tot den Herijk bovengenoemd door den voornoemden Ambte naar zal worden gevaceerd ter gewoner plaatse, onder het Stadhuis, op alle vier eerste werkdagen van elke week der maand April, aan- van<* nemende met den 6d™, en eindigende met den 30»'™ dier maand, van des morgens 9 tot 1en 's namiddags van 4 tot 6 uren voor alle gewone Ellen, gevouwen Ellen, IJzeren en koperen be wigtenbenevens alle Inhoudsmaten voor natte en drooge waren terwijl voor het Medicinaal- en Goud- en Zilvergewigt, het eerste tot het e rein, en het tweede tot de korrel ingesloten, afzonder i)k zal wor den gevaceerd des V rij dagsnamiddags van bovengenoemden maand, telkens van 3 tot 6 uren. j Burgemeester en Wethouderen wijders gelet hebbende op de voor schriften van het Koninklijk Besluit van 28 September 1819 (Staats- blad 11°. 49) en andere opgevolgde Besluiten, mitsgaders op die van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 1827 (Staalsbl. n°. 13,, waarbij de Jaarlijksehe Herijk van alle in gebruik of in Winkels, opene Ma gazijnen, Uitstallingen Verkoop- of Werkplaatsen aanwezige of voor- handen zijnde Maten en Gewigten, wordt bevolen en tevens de strafbepalingen tegen nalatigheid, daarin vast gesteld: vermanen en waarschuwen alle belanghebbende Ingezetenen hunner Stad en Ju risdictie om van dien opengestelden termijn tot het doen herijken van alle bij ben in gebruik of voorhanden zunde Maten en Gewifffeii gebruik te maken, en zich alzoo te vrijwaren tegen de onaangena me en kostbare gevolgen, welke uit verzuim daarvan zouden voort- Gevende 11. E. A. levens te kennen, dat de Letter, voor den Heriik van dit jaar aangewezenis de Letter II(Gotischevorm) dat alle olie-, teer-, kalk- en vruchtmaten met, dan behoorlijk schoon gemaakt ten herijk zullen mogen worden aangeboden en dat de Maten voor gort, meel, en andere grutterswaren voorzien zullen moeten zijn van de strijkers, voor ieder dier soorten bij de Wet voorgeschreven. E11 zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, ter plaatse waar men zulks gewoon is le doen, en in de Stads Courant worden ge- plaatst. Alkmaar, den 26»'™ Maart 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCRUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN her Stad ALKMAAR, in er varing gekomen zijnde dat sommige Schippersop het algemeen gerucht, dat de Stedelijke Belastingen van kaai- Diep- en Haven geld geheel zouden worden afgeschaft, reeds aanvankelijk zwarigheid maken in het betalen derzelven, en wel bijzonder van het Havengeld Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbendendat hoezeer er dan ook bij het Stedelijk Bestuur welligt eerlang op dat onderwerp andere regelingen en schikkingen zullen worden daar- oesteld, daarom nogthans tot heden toe geene veranderingen be staan en de heffing der bovengenoemde retributie,, alzoo voortdu rend en tot nadere aankondiging op den ouden voet blijft voortgaan. Alkmaar, den llden April 18-tO. Burgemeester en W et hou deren voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCJIU1R. De AkapeMte van Beeldende Kunsten, Bouw-, Toegepaste Werk tuig- en Zeevaartkunde, onder den naam Min er va le Groningen, looft voor de mededinging van Bmnenlandsche Kunstbeoefenaren, over 1846. de volgende prijzen uit: 1) Een Getuigschrift en twintig Vijf guldenstukken, voor de waar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1