r 1840. ALRMAARSCIIE COUR D, M a «i u d a g 20 April. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6' Centen «ilgegeveu. IA De Prijs der Advertentión van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Fe STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be lang mogt hebben aan de bepalingen der wet van den 5f|en Octo ber 1841 (Staatsblad n°. 40) betreflende de verevening van Schuld vorderingen ten laste van het Rijk met aanmaning om zoodani ge Schuldvorderingen vóór den eersten Julij aanstaande in te dienen: aangezien aan die wetsbepalingen zoo nu als in het vervolg stipte- Jijk de hand zal worden gehouden. Haarlem, den 10t!el» April 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ G K. BURGEMEESTER en WETIIOUDEREN oer Stad ALKMAAR, in er varing gekomen zijnde, dat sommige Schippers, op hel algemeen gerucht, dat de Stedelijke Belastingen van Kaai- Diep- en Haven geld geheel zouden worden afgeschaft, reeds aanvankelijk zwarigheid maken in het betalen derzelven, en wel bijzonder van hel Havengeld Brengen mits deze ter kennisse van de belanghebbendendat hoezeer er dan ook bij het Stedelijk Bestuur welligt eerlang op dat onderwerp andere regelingen en schikkingen zullen worden daar- gestelddaarom nogthans tot heden toe geene veranderingen be staan, en de heffing der bovengenoemde relributiën al zoo voortdu rend en tot nadere aankondiging op den ouden voet blijft voortgaan. Alkmaar, den llien April 1846. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCJIUIR. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. GROOT-BIIITTANNIE. Londen den 8sten April. Maandag laatstleden is te Bridgenorth een huwelijk voltrokken tusschei. twee personen, die te zomen 140 jaren tellen; het is ten vierde male, dat de man zich in den echt begeeft, terwijl zijne gade in twee vroegere huwelijken twintig kinderen heeft «ehad Het gelukkig paar werd door eene juichende menigte naar de kerk en vau daar weder naar hunne woning begeleid. (Gron. Cour.) F R A N K R IJ K. Parijs den Qden April. In de onzekerheid, of de aardappelen ziekte zich dit jaar her- nieuwen zal, is een ander zeer voedzaam gewas dezer da^en uit Amerika in Engeland aangebragt. Het is de ignarnen of de" zooge noemde Broodvruchten, die tot zelfs op de tafels der aanzienlijken in dat land verschenen en, naar men wil, met goedkeuring genui- tigd zijn. De ontvangene berigten nopens de ongelukkige mijnwerkers in het onderaardsche gewelf van Conrcelles zijn zeer onrustbarend. Den 7den te 4 uren 's namiddagsvreesde men nog twee of drie dagen noodig te hebben om hen te bevrijden. Men had tot 16 me iers diep doorgeboord ter plaatse, waar men hen wil redden; doch het schijnt, dat het naar beneden vallende zand en puin de'dikke laag, die hen gescheiden houdt, nog vermeerdert. Er valt veel wa ter in het gewelf; hunne kleederen waren sedert eenige dagen door nat, en men is er in geslaagd, hun schoon linnengoed te doen toe komen. Hun toestand biedt helaas! weinig hoop op redding aan. (Gron. Cour.) B E L G I E. Brussel den 9dcn April. De Luiksche industriële, in welker naam een zeer belanorük denkschrift aan de Regering is aangebodentot betoog van de dringen de noodzakelijkheid, om ten spoedigste het verkeer met Nederland te herstellen, hebben eene bijeenkomst gehad, ten einde aan te hoo- ren, op welke wijze de Regering dit geschrift had opaenomen en welk antwoord daarop was gegeven. Hot medegedeelde is'niet bekend geworden; alleen wordt gemeld, dat de meerderheid voor eerst daarmede genoegen heeft genomen, en vrij algemeen wordt verzekerd, dat de heer Herder, van nieuwe en bevredigende instruc- tiën voorzien, naar 's Gravenhage is vertrokken, ten einde de on derhandelingen te hervatten. Maandag laatstleden is te Namen eene vrouw, Catharina Mul der genoemd, die den 6den Mei 1738 in genoemde stad geboren was en dus bijna 108 jaren lelde, overleden; zij heeft tot hét einde van TENTOONSTELLING van VOORTBRENGSELEN van Schilder- Teekcn-Graveer- Boute- en Beeldhouwkunstte Amsterdam, VOOR DEN JARE 1846. Ree-en Burgemeester en Wethouderen dezer Stad, ondersteund door lïeeren Leden van den Raad van Bestuur der Koninklijke Aka« demie van Beeldende Kunsten hebben besloten dat dit Jaar alhier eene twintigste openbare Tentoonstelling van Kunstwerken van le vende Meesters zal plaats hebben. De ondergeteekenden als de vereenigde Kommissie dezer Stad en van den Raad voornoemdbrengen de volgende bepalingen ter ken nis van alle Besturen, Maatschappijen, Beoefenaars) Verzamelaars, Voorstanders en Bevorderaars der Beeldende Kunsten 1. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, Teeken-, Graveer-, Bouw-en Beeldhouwkunst van levende Kunstenaars, zoo wel buiten als binnen dit Rijk gevestigd, zal plaats heb ben in het Lokaal der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten. II. Deze Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag den 7d«« September en uiterlijk gesloten zijn op fFöer.sdag den 7den 0c» tober eerstkomende. III. Alle Schilderijen, Teekeningen, Prenten en Beeldwerk, zul len moeten bezorgd worden van Maandag den lO'1™ Augustus tot uiterlijk op Zaturdng den 22stea Augustus, aan het gemeld Lokaal, mils vrachtvrij, en de Schilderijen, Teekeningen en Prenlen met behoorlijke Lijsten voorzien; en moeten geadres seerd zijn aan de Kommissie, met eenen brief, houdende den naam en juiste woonplaats van den vervaardiger, alsmede, des verkiezende, opgave der koopprijzen van de Kunstwerken, zullende al wat na den 22,ten Augustus mogt worden ingezon den, alleen kunnen geplaatst worden, indien de ruimte zulka toelaat. Eu worden alle buiten dit Rijk wonende Inzenders van Stuk ken nitgonoodigdop te geven, een daar binnen gevestigd Handelshuis, Kommissie-Kantoor of bekend Persoon, aan een van welke zij het door hen verstrekte wensehen terug gezon den te hebben. II. Alle geplaalsle Stukken zijn en blijven tot de finale sluiting der Tentoonstelling, (hetzij deze al dan niet verkocht zijn) on der het opzigt der Kommissie, die, zoo veel mogelijk zal zorg dragen voor eene goede bewaring, zonder echter voor schade of gemis in te staan, zullende er geene Stukken gedurende de Tentoonstelling worden afgegeven. V. Men zal niet toelaten Stukken, die bevorens op Stedelijke Ten toonstellingen alhier geweest zijn, noch die, welke, volgens het gevoelen der Kommissie, niet genoegzaam geschikt zijn|; en houdt r!e Kommissie bet oordeel deswege ganschelijk aan zichook uit de Stukken van die vervaardigers welke onderschei dene Kunstwerken mogten inzenden, en die uit hoofde van de beperktheid van het Lokaal, niet alle zouden kunnen ge plaatst worden, zal de keuze ter plaatsing door de Kommissie gedaan worden; kunnende men, ingeval .van teruggave, van de behoorlijke geheimhouding en bescheidenheid verzekerd zijn. Geene Stukken, die door anderen dan door de vervaardigers zelve worden ingezonden, zullen toegelaten worden, dan met bijvoeging van eene schriftelijke toestemming van deze laatste. Eene gedrukte lijst der Stukken zal de namen en woonsteden der Kunstenaren doen kennen. VIII. Gedurende de week, volgende op de sluiting der Tentoonstel ling, zullen de Stukken weder afgegeven worden, en de zoo danige, waarvan dit verlangd wordtmits in dit Rijk te huis behoorendemet den meesten spoed kosteloos terug gezon den worden. De Kommissie, wenschende de belangstelling in de Kunst te verlevendigen bij het algemeen noodigt ieder, die lot be reiking van dit doel zou kunnen bijdragen, uit, om hare po gingen daartoe welwillend te ondersteunen. Amsterdam, 27 Haart 1846. VI. VII. De f ereenigde Sommisse tot voornoemde Tentoonstellin T>-MT Van wege Burgemeester en Wethouderen der Stad Amsterdam, 'ff: Mr. P. J. VAN NAMEN van scherpenzeel, Voorzitter. Mr. J°. E VRIES. Mr Van wege den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, J. W. PI ENE MAN, Vice- Vooi zifter. J. VAN LENNEP, Secretaris. A. B. B. T A IJ R E L. J. A. KRUSEMANJansz. P. E. II. PRAETORïüS. F. R E N D 0 R P. L. R O IJ E R. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot tSoord-Hol- landsch Kanaal, van den 10 tot den 16 April 1846. -a i uiruiucii, lij neeu lot net einde van l umuson nunuat, van uen in tol aen 10 April lö-ïo. haar leven volkomen haar gezond verstand behouden. (Gron. Cour.) I Jan Pietersz. Koen, kapt. B. van der Plas, Geertruida, kapt. G. Blom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1