0" A 1846. ALKMAA 17. &St! i D, 'VI r f ~'V I Vast« M a a ti (1 a g yiliSl msmM ;0ï{ 27 April. BSE &-•?«:£ 1 - tf/hftKi ii r-Z 39. J ~sr .-.if -'<"*?- vSrS Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen ■itgegeven. /Mi^oÉiisisaEï^vc'ti p,';)s der AnvKRTESTiè» van 1 tot 5 re. "P'S 'S ®^n ^nlden, e" voor eiken regel meer ÉJ' Centenbehalve 35 centen zegelregt vuor *e STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Ileiinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be lang mogt hebben, aan de bepalingen der wet van den 5''™ Octo ber 1841 (Staatsblad n°. 40) betreffende de verevening van Schuld vorderingen ten laste van het Riik. met aanmaning om zoodani ge Schil ld vorderingen vóór den eersten Julij aanstaande in te dienen: aangezien aan die wetsbepalingen zóo nu als in het vervolg stipte- lijk de hand zal worden gehouden. Haarlemden 10llcn April 1846. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd V A N E W IJ C K. PROVINCIE N O O R D - II 0 L L A N D. AANBESTEDING. Op Woensdag den 6<lm Mei 1846, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den StaatsraadGouverneur van Noord- Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gede puteerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het lokaal van het Gouvernement te Haarlem worden aanbesteed lk. Het doen van eenigo Vernieuwingen aan de HOOFDEN der Haven beoosten het Oude Schild, op liet Eiland Texel. 2°. De leverancie van 600 lasten UNKELSTEEN, tot onderhoud der Heldersche Zeewering. 3°. Het doen eener bestorting aan den voet der STEENGLOOIJING van den Heldersche Zeedijk, met 350 lasten NOORDSCiiE- DRENTüCUE-DU1TSCHE- of BRABANDSCHE STEEN. 4°, Het Verhoogen van een gedeelte STEENGLOOIJING bij Kaap- lioofd enz., en het Maken van een gedeelte RASTERWERK om het zoogenaamde Landshok, met de leverancie der MA TERIALEN. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke deze aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen ter lezing liggen, behalve aan het Gouvernement van Noord- Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als: Ie Amsterdam, in bet Logement het tb apen van Meileuiblihóp den Dam, in het Koffijhuis het Vosje, bij het plein van de afgebroken beurs, in bet Logement het Harlinger Veerhuis, op de Texelsche Kade, in de Nieuwe Stnds-Herbergaan het IJ, en in de Bel, op den hoek van het Haarlemmer Plein; te Haarlem, in het Logement de Kroon, in het Noord-Hollandsche Koffijhuis en in het Bossche Koffijhuiste Alkmaar, in de Logementen de Iioode Leeuw, inde Toelast en iri het (Papen van Haarlem; te Hoorn in het Logement het Ongemaakte Schip; te Helder, in het Heeren-Logementte Nieuwediep, in hef Logement den Burg en bij Ihnente Medemblik in het Logement de Valk te Enkhui zen, in het Logement de Valk; te Pu mierende, in de Vergulden Ros kam; te Monnickendamin het Logement de Doelen; te Edam, in het Hee ren-Logementte Weesp, in het Logement de Roskam; te Muiden in het Logement het Bof van Bollandte Naaiden bij den Logementhouder Jurrissen te Sliedrecht, iri het Reethuiste Hardinxveld, in de Dorps Herberg; op het Eiland Texel, te Oude Schildin de Zeven Provinciën; op het Eiland Wieriogen liippo- lites Hoef; te Zaandam, in het Logement de Otter; te Buiksloot, in het Boodc' Bert. Zullende acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en inmiddels informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-Ingenieur E. de KRUIJFF, te Haarlem, en bij den Ingenieur J. ORTT, te Alkmaar. BURGEMEESTER en WETI1 OUDEREN der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene missive van den Heer Arroridisseinents-IJker alhier, tan den 25,ttn dezer Ia Z n°. 7, waarbij dezelve onder ken nisgeving van de dagen, op welke door hem tot den Herijk der Ne-j derlandsche Maten en Gewlgten voor de stad Alkmaar en Juris dictie zal worden gevaceerd, H. E. A. nitnoodigt, om bij openbare bekendmaking daarvan aan de belanghebbende mededeeling te doen, en dezelve lot eene stipte vervulling hunner verpligtingen aantesporen; Gelet op de bepalingen der Dispositie van 11.11. Gedeputeerde Sta ten van Noord-Holland, van den 31sten Januarij 1822 n°. 42 (Prov bi. n°. 8); Brengen mits deze Ier kennisse van alle handel-of neringdoende, en handwerkoefende Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie: Dat tot den Herijk bovengenoemd door den voornoemden Ambte naar zal worden gevaceerd ter gewoner plaatse, onder het Stadhuis, np alle vier eerste werkdagen van elke week der maand April, aan vang nemende met den 6Jen, en eindigende roet den 30st<'i' dier maand, van des morgens 9 tot 1en 's namiddags van 4 tot 6 uren, voor alle gewone Ellen, gevouwen Ellen, IJzeren en Koperen Ge- wigten, benevens alle Inhoudsmaten voor natte en drooge waren; terwijl voor het Medicinaal- en Goud- en Zilvergeldgt, het eerste tot het J grein, en het tweede tot de korre! ingesloten, afzonderlijk zal wor den gevaceerd des Vrijdagsnamiddags van bovengenoemden maand telkens van 3 tot 6 uren. schriften van het Kminklijk Besluit van 28 September 1819 (Staats blad n°. 49) en andere opgevolgde Besluiten, mitsgaders op die van het Koninklijk Besluit van 30 Maart 1827 (Staalsbl. n°. 13), waarbij de Jaarlijksche Herijk van alle in gebruik of in ÏVinkels, opene Ma- .1 zijnen, l itstollingen Verloop- of Werkplaatten aanwezige of voor handen zijnde Maten en Gewigfen, Wordt bevolenen tevens do strafbepalingen tegen nalatigheid, daarin vast gesteld: vermanen en waarschuwen alle belanghebbende Ingezetenen hunner Stad en Ju risdictie om van dien opengestelden termijn tot het doen herijken van alle bij ben in gebruik of voorhanden zijnde Maten en Gevviglen gebruik te maken, en zich alzoo te vrijwaren tegen de onaangena me en kostbare gevolgen, welke uit verzuim daarvan zouden voort vloeien. Gevende H. A. tevens te kennen, dat de Letter, voor den Herijk van dit jaar aangewezen, is de Letter B. (Gotischevorm) dat alle olie-, teer-, kalk- en vrnchlmaten niet, dan behoorlijk I schoon gemaakt ten herijk zullen mogen worden aangebodenén i dat de Maten voor gort, meel, en andere grutterswaren voorzien zullen moeten zijn van de strijkers, voor ieder dier soorten bij da j Wet voorgeschreven. t En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt, ter plaatse waar men zulks gewoon is te doen, en in de Stads Conrant worden ge plaatst. Alkmaarden 26atcn Maart 1846. Burgemeester en TVethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCI1UIR. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, bren gen mits deze 'er kennisse van de belanghebbenden, dat de nieuw aangelegde SCHELPWEG tusschen deze Stad en de gemeente Egmontf aan den Iloeff, met Vrijdag den eersten Mei eerstkomende, voor da passage zal Geopend zijn, en dat ook te beginnen met dien dag de Tolden daarop vastgesteld en bij Koninklijk Besluit van den 10<ie» September 1845 n°. 38, goedgekeurd, zullen worden geheven. Alkmaar, den 24ste" April 1846. Burgemeester en JVethouderen voornoemd - E. C. W. DRUIJVESTEIJN, Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD-ZETTING. BUR GEME ESTER en WETHOUDERS der Stad A L KMA A R, als daartoe door den Stedelijken Raad geauthoriseerd, bepalen mits deze; dat. Ie rekenen van beden af, de prijzen en het gewigt van het Brood binnen deze Stad de Stedelijke Belasting er onder begre pen:) zullen zijn als volgt: Van Fijn Wit Tarwebrood 1r soort. Pd. Once Ld. Wigtj. Prijs. - 1 - 3 - 5 05. - - 7 - .1 02J j prlJ - 4 - a -» 14§. "y vast gewigt Brnnden of regels Wittebroods bollen Broodjes, zoogenaamde eadeljes. Brooden wegende - ft - II - 11 i4±.\ li - 6 - -» i) 22. - 8 - - li i) 29. Van Wit Tarwebrood 2e Soort. Brooden wegende1 - - n - ,31. Bollen, uit 8 of 10 zamengesteld- 1 - 6 - 05. Van Ongebuild Tarwebrood. Brooden wegende1 - Van Geof Bollenbrood. Brnodjesi- 1 - 9 Bollen- - 9 Van Roggebrood. Brooden van - ai 24. - 05.1 - 5 02|j vaste prijs. vast gewigt vasta prijs. vast i I9j' gewigt 3 - i) - ii - ii - l-5-ii-i. Zullende alles gaar gebakken niet boven den bepaalden prijs, noch beneden liet gewigt mogen worden verkocht, op de Boete daar toe staande. -* Alkmaar, den 21sten April 1846. F. C. W. DR UIJVESTE 1JJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Burgemeester en Wethouderen wijders gelet hebbende op de voor. NEDERLAND EN. Alkmaar, den 27sten April 1846. Bij een dezer dagen genomen Besluit, heeft Z. M. benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw Jonkhr. D. C. de Dieu Fontein Verschuif Lid der Provinciale Staten van Noord-Hollandkomraandant de? dienstdoende schulterij alhier en Secretaris dezer Stad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1