GRAS VERPACHTING TE ALKMAAR OPENBARE VERKOOIMNG A A N B E S T E I) I TV G MODE S. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Aoord-Hol land urh kanaal, van den 17 tot den 2d April 1846. Sara Johanna kapt. J. .1. Verster v. Batavia. Maria Elisabeth, kapt. B. C. Wribu rg v. Suriname. Henriettakapt. A. liollinan v. Odessa. Hendrtka Jacobakapt. T. A. JSteel.and v. Nantes, H'atenvitch, kapt. AN. Brown en LoijaUij kapt. C. Smith, heide v. Snnderl. Elisabeth kapt. J. Smith v. Hartlepool. Thre Sons, kapt. G. Elliott, Harriett, •kapt. J. Glnrk, Broughton, kapt. K. Story, Chance, kapt. C. .Davis en Rrittania, kapt. T. Thompson, alle 5 v. New-Castle. Balance, kapt. yiï. C. Permien en Henriette Hantaan, kapt. P. II. Fret worst heide v. Windan. Kleine Stephenkapt. P. Galle v. Rostock. Ererdinekapt. M. C. Bradherring en Julie, kapt. J. J. linn man, beide v. Memel. ïtoss, kapt. C. M. Ulstrup v. Arendahl en alle n. Amsl. Zeemeeuw, kapt. H. L. Kajzer, Marin Jacoba, kapt. I). B. Lutjens en de Javaan, kapt. P. Dekker, alle 3 n. Bat avia. J. A. Sesurumkapt. H.T. Vinal n. Curacuö. Angelique kapt. J. Edwards n. New jork. Elisabeth, kapt. J. Brouwer n. Genua en Hopeful!, kapt. G. C. Smith n. London fn alle 7 v. Amst. Moses, kapt. .1. Falck, Resolutionkapt. C. N. eght en Aeren kapt. N. Frost, alle 3 v. Puriu. n. Drammen. De F rouw Jannetjekopt. J. R. Nap van Alkmaar naar Christiansand. Tellinggehouden in den Nieuwen Doelen te Alkmaar, op Vrijf dag den 17'1'11 April 1846, desa vonds te 5 ure, en op Vrijdag den 24,ten April daaraanvolgende, ter zelfder ure, bij afslag finaal ver kucht N°. 1. Een WINKELHUIS en ERVE, binnen Alkmaar, op den Dijk en hoek van den Aehterdam, in wijk C, N°. 564 strijkgeld J. F. Hintzen1850 verhoogd door den Makelaar F. M. Aghinamet 3Ó0 i 2. Een PAKHUIS en ERVE gelegen als voren, aan de westzijde van de Sint Pieterstraat, in wijk B, N°. 182. strijkgeld J. F. Hintzen250 opgehouden op a 250 de beide perceelen gecombineerd f 2650 Verhoogd door den Makelaar F. M. Aghina, met a 50, op Woensdag den 29slen April 1846, des middags ten 12 ure, ineen der vertrekken van het Stadshuis aldaar, van het GRAS-GEWAS dep Vesten, Singels eu Plantsoenen der Stad Alkmaar; voor het tijd vak, aanvang nemende primo Mei 1846, en eindigende ultimo De cember deszei ven jaars. Nader informatie bij den Architect en den Opzigter der Wandel wegen van gemelde Stad. BUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 26 April 1846. s i Eerste Gebod. Klaas Bakker, weduwnaar van Aagje Mooij, wonende te Akersloot en Aarjaantje Karsmanzich ook noemende en schrijvende Adri ana harsman, eerder weduwe van Wijbrandus Antonius Pivé Kiers. laatst weduwe van Jan Martens, wonende te Alkmaar. Johannes fFetjmer en AHda Slikker, beide te Alkmaar woonachtig. Simon de ff it en Aafje Nottelmanbeide te Alkmaar woonachig. Twebde Geboo. Tornas Franken, weduwnaar van Trijntje Seheringa en IJda Mole naar, weduwe van Geutje Schuit. Jan ran lieerden en Christina Hoekmeijer. Pieter Houter en Femmetje Files. Hermanns Romijn en Geertruida Bochel. Ifil/em ran Lieshout en Maria Fransen. Hendrik Rochel en Maria Wiers. Allen te Alkmaar woonachtig. Thomas de Jongwonende te Barsingerborn en Frederika van Els, wonende te Alkmaar. Gërrit Bruinwonende te Alkmaar en Job je Half, wonende te Eg- mond aan Zee. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 20 tot den 25 April 1846. Heter Cornell's, zoontje van Gerrit de Vries en Margarelha Segaar. Margaretha, dochtertje van Frederieus Keesen en Johanna Maria van Zejjl. Jan, zoontje van Pieter Dekker en Tietsje Rooi. Johannes, zoontje van Jan van den Broek en Johanna Keesen. Dirk, zoóntje van Pieter Korver en Bregje van Schaagen. Alou- sius Johannes, zoontje van Johannes Stephnnus Aghina en Elisabeth Hendrina vah-Bemmet. Elisabeth, dochtertje van Clemens Mooij en Antje Heere. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 20 tot den 25 April 1846. Marijtj'edochtertje van Theunis Buijs en Dieuwertjè Demoel, oud circa 2 jaren. Lourens Room, oud 58 jaren. Cornells Stam, oud 34 jaren. Johannes, zoontje van Jan van den Broek en Jo hanna Keesen, ond 1 dag. op Woensdag aanstaande, ten 12 ure, van: ROMMELING en BOE RENGEREEDSCHAPPEN, en op Donderdag, Bedden, Dekens, Meu belen, Koper, Tin, enz., des voormiddags precies ten 11 ure op en bij de Sleenenbrug te Alkmaar. Men is voornemens om op aanstaande Woensdag den 29s'pn dezer maand April, des morgens om 10 nor, in het Logement de Rustende Jager te Bergen, voor konlant field, te verkoopen Eeir GLAZENWAGEN voor 12 personen, zoo goed als nieuw DO STOELEN. 30 TAFELS, eenig UUISR AAD en INBOEDEL, mits gaders eene partij AFBRAAK, als Leggers, Planken, Pannen en Stée> nen, en hetgeen verder te voorschijn zal gebragt worden. op Maandag 'den 4<l™ Mei 1846, des namiddags ten 2 Ure, zal, onder nadere approbatie van Heeren Gedeputeerde Stalen van Noord-Holland, door het Gemeente-bestuur van Noord-sCharwoudein de herberg het Boute Paard, aldaar, worden besteed: Het doen van eenige Reparatiën aan de SCHOOL en ONüERWlJ- ZERS-WONING in gezegde Gemeente. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en Opbod. De bestekken, waarop de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebben, zullen, benevens alhier in gemelde Herberg ter lezing lig gen in de logementen de Boode Leeuw en het fFapen van Haarlcn te Ukmaar, en in het logement Fredelust te Schagem Nadere informntiën zullen bij de aanwijzing in loco kunnen ver kregen worden welke aanwijzing zal plaats hebben ten Raadhuize der gezegde Gemeente, op Vrijdag den l'ten Mei aanstaande, van 's morgens tot 's namiddags 2 uren. Daar ik voornemens ben nog 3 a 4 dagen in deze Stad te vertoeven en indien ik op nieuw een huiten- gewone groote partij Fijne en Ordinaire BEHANGSELPAPIEREN ont vangen heb, zoo vindt ik mij genoodzaakt, het geëerde Publiek to berigten, dat alles met een groot rabat van 10 tot 50 p°/c verkocht wo!dt. NAPOLÉON II IR SCI!, ten huize van G. GROOT, aan het Verdronkeuöord. Alkmaar, den 25slen April 1846. A. E. MOERIAANS, hebben de Eer te berigten, dat zij hebben ontvangen eene ruime sorteering Nieuwe MODELLEN van HOEDEN; alsmede MUTSEN, LINTEN, BLOEMEN, ETC., ETC. f Wij ondergeteekenden COMMISSARISSEN der ONDEBL. BRAND W. 11. MAATSCHAPPIJ, onder Directie van de Heeren de JONG C®. gevestigd binnen AMSTERDAM hebben het genoegen aan alle daar bij belanghebbenden te berigten, dat heden aan ons, in tegenwoor digheid van eenige Correspondenten en Deelgenootcndoor genoemde Heeren is gedaan REKENING en VERANTWOORDING hunner gehou- dene Administratie over het Jaar 1845 en daarbij tevens overgelegd, een allezints naauwkeurig overzigt van den gunstigen staat en den steeds toenemende bloei dezer Maatschappijalhetwelk wederom in de meest mogelijke orde en juistheid bevonden zijnde, met onze tol- komerie goedkeuring is bekrachtigd geworden en daarbij ons op nieuw gebleken dat deze Inrigting het algemeen Vertrouwenhetwelk dezelve, sedert zoo vele jaren, in steeds klimmende mate genieten ïuoglten volle waardig is. Amsterdamden 24. April 1846 Mb P. J. van N VAMEN van SCHERFENSEEL. Commissaris binnen Amsterdam Zijnde de Hoog Ed. Gestr. Heer Jhr. W. II. J. Baron van WESTREE- NEN van tiellandt. Jhr. IE W. Baron van AVEVA van pal- Ï.ANDT VAN WAARUENH1IRG EN NEERIJNEN* Commissarissen buiten Amsterdam. Mr. M. C. van HALE verhinderd deze Vergadering bijtewonen. J Ter deelneming voor Gebouwen, Meubelen en Koopmans-goederen, vervoegen men zich te Alkmaar bij den Makelaar C. J. de LANGE, Correspondent derzeive Maatschappij. De ondergeteekende berigt hij dezen dat zij de Nieuwste Model len van DAMES HOEDEN, MUTSEN en MANTILLESaanstaande Woensdag den 29Iten April zal hebben ontvangen. P. M. COSTER, geb. BERGHUIJS. Krachtens bevelschrift van den Edel Achtbaren lieer President der Arrondissements-Regtbank te Alkmaar, behoorlijk op tie Expe ditie geregistreerd verleend op een request van WILLEMINA REI- NIERSE, zonder beroep, wonende aan de Helder, eerder weduwe van F. van RIJK, thans buisvrouw van ALBERT EOEKES de JONG, strekkende tot ontbinding van het met laatstgenoemden op den 21s,en Mei 1828 te Amsterdam voltrokken huwelijk, wordt dezelve Albert Foekes de Jong wiens tegenwoordig verblijf haar onbekend is, door deze opgeroepen om op Woensdag den 6den Mei 1846, des namid dags ten één ure, te verschijnen voor genoemde Heer President, in het gewoon locaal der teregtzittingen van welgemelde Reglbank Ten deze wordt kosteloos De Griffier van voorni. Reglbank j geprocedeerd:) Mr. M. 11. W E L D IJ K. Te Alkmaar hij de Erren A. STERCK Courantiersters in de Aehterdam, en bij JAN GROOT en C0MP'\Boekverkooperste Zaan dam, worden de zoo gerenomeerde TANDMIDDELFN bereid door den lieer SIMON NATHANS DENTZ, Hof-Tandmeester van Z. M. den Koning en met deszelfs Broeder A. S. NATHANS DENTZ, Tandmees ter van Z. K. II. den Prins van Oranje en tevens van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, enz, enz., enz., verkocht, als: N°. 1. Een Tand Opiat, dienende het gebit te versterken, de tanden en kiezen te zuiveren en tot de hoogste ouderdom te con- serveereu 1.25. N°. 2. Een Mondspoeling voor Scorbut, Blaauwschuit Rliumatike pijnen in de mond en bijzonder tot het aangroeijen en versterken van het tandvleesch a 3. N" 3. Een Tand Elixer, om de tanden ivoor wit te maken, zonder het glazuur te beschadigen of te benadeelen a 1.10. N°. 4. Een Tandpoeder tot zuivering der tanden en tandvleesch a 50 centen. N°. 5. Een Eau de Blanchard voor kies-, tand- en zinkenspijn te verdrijven a f 1.25. N". 6 Liqner Pliilo Dentique, a 3, 50. tot het onderhouden en schoonmaken der tanden, liet versterken van het tandvleesch en het conserveeren des gehits. Ook wordt hij bovengemelde verkocht: Savon de Paris voor zo mervlakken, puistjes in het aangezigt, enz. a ƒ1.het flesphje. NB. Alle deze middelen, zijn met cachetten voorzien. Te Alkmaar, bjj de Erven van A. STERCK, in de Aehterdam, wijk C, n°. 589

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2