N? 18. (Ik:., COURANT' H M n a ïi a In I -ral 1 4 ill ei. PROVINCIE NOORD-HOLLAND H E R B E S T E D I N G. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. fmt fyiiïï, ft |!i'i W n Si v ^Ui. IA V tot 5 re- De Prijs der Advertentt6n van --- gels is één Gulden, en V(>or eiken rege' meer y 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor ft iff, elke plaatsing. .1 tf R STAATSRAAD, GOUVERNEUR dhr Provincie "«OORD-HOLLAND, Herinnert door deze alle autoriteiten en een ieder die daarbij be: lang mogt hebben aan de bepalingen der wet van den 5'ffn Octo ber 1S-H (Staatsblad n°. 40) betreffende de verevening van Schuld vorderingen ten laste van het Rijk, met aanmaning om zoodani ge Schuldvorderingen vóór den eersten Jnlij aanslaande in te dienen: aangezien aan die wetsbepalingen, zoo nu als in het vervolg stipte- lijk de band zal worden gehouden. Haarlem, den 10Jen April 1840. De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. Op Woensdag den 6den Mei 1840des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Heer Staatsraad', Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Le den van de Gedeputeerde Stalen en in bijzijn van den Hoofd-Inge- nieur van den Waterstaat, in de Provincie Noord-Holland, aan het lokaal van bet Gouvernement te Haarlem, worden herbesteed Het aanleggen van een SCHULPWEG over den Heer Hugowaard- en Sehermerdijkeiilangs Oterleek en Rustenburg, en begre pen tusschen den Huigendijk en Ursem. Zullende deze Herbesteding plaats hebben met deze verandering in nl Tlrtnl a1. I /IaI /1/V liA^Inl. 1.1..»I.1 1 tl 1 1 fj i ,"vu 'iziatiuci utfj III bet Bestek dat de bevlakking en beschulping ééne halve el mindere Vn™ J. u j 11 r i /n breedte zal verkrijgen, en dat gevolgelijk de sleuf op de breedte van Vüfde f 8ftft Ïp ÏTinn T l 3 el GO duim en de beschulping der breedte van 3 el 50 duim he- V - T'e"d,e ƒ4,00. Twintigste 2,00. .in (j O .1 11iz uiuctllc vtJi! 3 el GO duim en de beschulping der breedte van 3 el 50 duim be paald wordt. Deze Herbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. 7° De Ontvanger Generaal meergenoemd zal van de uitgifte der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden; 8°. De collecte der I99sie Loterij zal geopend worden op Maandag den lSden Mei 184G en worden gesloten op Zaturdag den 30sten dier zelfde maand 9°. De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben en geheel moeten afloopen op den 15, 16, 17 en 18den Junij 1846^ die der tweede klasse op den 29, 30sten Junij en 1 en 2 Julij' 1846 j die der derde klasse jop den 13, 14, 15 en 'lGden Julij 1846; dio der vierde klasse op den 27, 28, 29 en 30sten dierzeifda maand, en die der vijfde of laatste klasse op 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 2G, 27 en 31sten Augustus, 1, 2 en 3 September 1846, terwijl de laatste 100 nommers op Vrijdag den 4den dier inaand zul len getrokken worden; 10°. De collecteurs, splitters en debilanten zullen bij hetverkoopen of verhuren van loten niet meerder mogen vorderen dan llij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde Geheele loten 69,00. Halve 34.50. Vijfde f 13,80. Tienden f 6,90. Twintigste 3,45. Vun de klassikale loten voor de eerste klasse Geheele loten/14,00. Halve/7,00. Vijfde/2,80. Tienden f 1,40. Twintigste 0,70. Voor de tweede klasse: Geheele loten 26,00. Vijfde 5,20. Tiende 2,60. Twintigste 1,30. Noor de derde klasse: Geheele loten 40,00. Voor de vierde klasse: Geheele loten f 56,00. Vijfde 11,20. Tiende 5,GO. Twintigste f 2,80. Voor de rijfde klasse: Geheele loten 71,00. Het bestek, op hetwelk de bovengemelde Herbesteding zal plaats irr.i - 77 onJJ"v- J hebben, zal, boven en behalve aan het lokaal var, bet Gouvernement 1 'J 14,20. Jmnde 7,10. J wintigsle 3,55. 1 A7 i "|j verhuring voor de eerste klasse: Halve f 13,00. Halve 20,00. Halve f 28,00. iïalve 35,50. der Provincie Noord Holland, ter lezing liggen: te Amsterdam in het Logement het f F apen van' Uedemblik, op dé!.'Dam in liet"' Ko'ffij! T rfe|,ce]e ,ofen 4,00. Halve 2,00. Vijfde/0,80. Tiende f 0,40. huis het Vosje, bij het plein van de afgebroken beurs, in bet Loge- j v' ju ment het Harbinger Veerhuisor. de Texelsehe Kade J„ ,V,i de Wa klasse Geheele loten 8,00. on do 'ÏWpUohn i.v a dj- r de 1wpp(*e klasse: Geheele loten 8,C ian de Beerebijtbuiten'de Utr'echlwhe! \f Kf'0' ,Ti™de 0.80. Twintigste 0,40 o Aiiuiv j in ut iI n:ntuts Stnds-Herberg, aan het IJ, en mn de Beerebijtbuiten de Ütreehtsche-r y„ ':nnn poort; te Haarlem, in bet Logement de Kroon, in het .Voord-Holland- j f 9 én r- £el?ef.Ie ,üte"/.1n0' -v z,uu. iiencle/ 1,UÜ. Iwintigste ƒ0,50. Voor de vierde klasse: Geheele loten ƒ14,00. Halve ƒ7.00. Viifda QH J? A C\ Ti n n r~i v\ J J sche Koffijhui O -1 vuru-iiuilUïtU- m net Bossche Koffijhniste Alkmaar, in het Lo^e- l.^Z 1 l m I I Iïalve f 4,00. Vijfde Halve ƒ5,00. Vijfde ment de Roode Leeuw, m bet Logement de Toelast en in het Wapen L-9 ón r klasseGeheele loten ƒ1' vat, Haarlem(e Hoorn, in het Logement het Ongemaakte Schip en Af jiende MO- Twintigste/ 0,70. den Helder, in het /fea,,-'.»»,,,». l_ Voor_de eerste week der vijfde klasse: iu den Doelen aan den Helder, in het Heeren-Logementte Nieuwe- diep, in bet Logement den Burg en bij I/men; te Medeinblikin het Logement de Valk te Stikhuizen, j„ |,et Logement de Valk; te Pur- inerende, in de Vergalden Roskam; te Monnickendamin het Loge ment de Doelen; te Edam in hei Heeren-Logementte Muiden, i 11 het Logement het Hof van Holland- te Naaiden, bij den Logementhou- der .lorrissenie Ut recht, in hel Kotïijhnis den Nieuwen Bak; te Sliedrecht, in het Begthuiste Hardinxveldin de Dorps Herberg; Eiland Wielingen !e IlippoEtes Hoef; te Beverwijk, bij den Kaste lein Brnijns; te Zaandam, in het Logement de Otter; te Buiksloot, in het-Roode Hert, en te 's Gravenhagein het Logement het Bos sche V eerhuis. Zullende acht dagen vóór de besteding de nondige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts nadere informatiën te bekomen zijn bij den Hoofd-1 ngenieur van den Waterstaat E. de KRUIJFF, te Haar. lem, en bij den Ingenieur J. ORTT, te Alkmaar. Di: STAATSRA AD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND; Ontvangen hebbende eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op zijne resolutie van heden, waarbij, krachtens Zijner Majesteits besluit van den lGden Augustus 1845, n°. 58, wordt vastgesteld eene 199sle Loterij, brengtjbij deze ter kennis van een ieder, die verlangen mogt in genoemde jLoterij deel te neiuen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de Navolgende bepalingen: 1°. De 199ste Loterij zal bestaan uit At'ê en twintig duizend loten tien duizend vijf honderd prijzen en twee premien overeenkomstig het plan aan deze gehecht 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle prijzen en priemien van één honderd gul den en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gulden en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse ver wisseld word! 3°. De lol011 zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst wor den dan in twintigsten; 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschieden, met inachtneming van de bepalingen in Zijner Majesteits besluiten van den 5den November 1818 Staatsblad 37), 13 dito 1827, n°. 145 (Staatsblad n°. 50), en van den Gden Januarij 1831, n°. 68 Staatsblad n° 2), vervat; 5°. De klassikale loten voor de eerste klasse zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laat sle klasse der 198ste Loterij met niet zijn uitgekomen, mits tot het bekomen derzei ven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhage, of van een der collecteurs, aanvraag ge daan worde binnen de twee eerste weken na de opening der collecte 6°. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 199ste Loterij, voorloopig een getal van eenduizend loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan ingezefe nen van het Rijk, geene loterjjhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoo danige personen, welke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen bier te lande, aanspraak daarop kunnen maken, en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewezen, geheele loten tegen den in legprijs te kunnen afgeven v>n lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan hera in ééns voor alle Liassen voldaan worde; - Geheele loten f 18,00. Halve f 9,00 Vijfde 3,60. Tiende f 1,80. Twintigste 0,90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale koop/oten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken in de klassen waarvoor hetzelve genomen was, derzelver fournissement voor de volgende klasse kunnen voldoen, gelijk het zelve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij de verwisseling voor de tweede klasse met f 12,00. Voor de derde klasse met 14,00. Voor de vierde klasse met f 16,00. Voor de vijfde klasse met 15,00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere bijbetaling van eenig opgeld. 11° De jirijs, waarvoor de loten, gedurende de verdere trekking der vijfde klasse, zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurs, splitters en debitanten zullen zich moeten gedragen naar de vorenstaande bej<aliugen, welke, tedien einde, overeenkoms- Gj? 6 van het Koninklijk besluit Van den Gden Januarij 1831, n°. 68, in de Nederlandsche Stnats-Cournnt zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenenwelke geheele doorge- f. r "ide loten tegen den inleg-prijs mogten verlangen, opletten® a kt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den heer Ontvanger-Generaal der Loterij is opgedragen, ten wiens kantore men zich in persoon of bij gemagligde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezelve loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diege nen die daarin belang mogten stellen. Haarlem, den 24tsen April 1846 De Staatsraad Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR, ont vangen hebbende eene dispositie van den Beer Staatsraad, Gouver neur van de Provincie Noord - Holland van den 21"'™ April 1846, ^°'3T57> (Provineiaalblad N". 36) houdende bepaling" omtrent den tijd der uitgifte van verklaringen van aangifte, voor de Personeele Belas- tingenover den dienst van 18|£. Gezien art. 30. 2 der wet van 29 Maart 1833, (Staatsblad n°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en Jurisd'clie bekend Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stad, aan hunne woningen te beginnen met Dingsdag den 5den Mei aan staande en vervolgenszal doen bezorgen een Beschrijvings-bilUet, hetwelk inhoudt eene korte schels van de grondslagen der voor noemde belasting, zijnde: 1°. De Huurwaarde. 2°. Deuren en Vensters. 3°. Haardsteden. 4°. Het Mobilair. 5°. De Dienst en fVerkboden. 6°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpligling jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking tot de belasting, zal worden opgegeven; aan ieder Inge zeten de noodige vragen dienaangaande, ter beantwoording, zullen zijn voorgesteld, ten einde hetzelve met de meeste naauwkeurigheid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde billetlen dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zij, welke bij hel bezorgen der billetlen of onk bij hel lerng balen van dezelve, mogten zijn overgeslagenzich in geen geval mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar integendeel gehouden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 1