De died fontein verschuir. Diligence-Dienst NEDERLANDEN. V NEDERLANDSCnE ALGEMEENE LEVENSVERZEKERING COMPAGNIE. ïiin om do vereisohte en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 1 Moi eerstkomende intedienen, ten kantore des Ontvangers, alwaar de billellen ter invulling steeds verkrijgbaar zul len zijn. Dal een ieder gehouden is, dfe te doene aangifte met zijne hand- teeheninpr te bekraebtigenof in geval iemand betuigt niet te kun nen schrijven, deze invulling in zijnen naam door den Ontvanger of diens gemagtigde te doen bewerkstelligenmet vermelding der redenen waarombptwelk zal lnoetén gesebieden in tegenwoordig heid van een dorden persoonwelke de aangifte na voorafgaande Voorlezing niet den Ontvanger of diens gemagtigde zal teekenen. Burgemeester en Wellinuderen verwittigen voorts, naar aanleiding van het laatste gedeelte van 2. van art. 30. der voorsZ. wet, de belanghebbendendat als tegenschntters ingevolge 2. van art. 29. zijn benoemd Cornells CrollWillem Hamer, Corne.Hn Koeman en J. J. Hulskamp, en dat de bevolking dezer Stad, voor zoo veel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt een getal van 9834 zielen, Burgemees'er en Wethouderen vermanen ieder hunner Ingezete pen om met de meeste naniiwkeurigheid en binnen den bepaalden termijn de invulling hunner beseh rij ving9-bi liet ten fe bewerkstelligen, ten einde de orde en geregëlden afloop der beschrijving te bevorde ren en zich tevens te beveiligen, tegen 'het nadeel, hetwelk een gevolg zonde zijn van de toepassing der boete en pOenalifeiten, web ke tegen vrHschheid en onnaauwkeurigheid der invulling zijn vast gesteld. 'En opdat niemand hieromtrent onwelenheid voorwende, zal deze afgekondigd en in de Stads-Couranl geplaatst worden; terwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe Be lastingen tot deszelfs informatie. Alkmaar, den 29sten April 1848 Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DR U IJ VE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven At.Kn.4ARden lsten Mei 1848. De opening van den nieuwen Schelpweg tussehen déze Stad en de Gemeente Egmund aan den Hoef, voor de algemeene passage op den lBten Mei vastgesteld zjjndeheeft op den 30sten der votige maand plaats gehad door de leden van het Stedelijk Bestuur, welke, zich op dien dagop uit nood iging van het Gemeente Bestuur aldaar, derwaarts begeven hebbende, in eene korte aanspraak door den Heer Burgemeester S. C. S. Holland voor de daarstelling van dien weg werden bodankt, waardoor deszelfs ingezetenen voortaan in staat waren gesteld, om in alle tijden van het jaar, zonder gevaar en met mindere kosten, hunne waren naar en van de markt alhier te kunnen vervoeren. Het lijdt geen twijfel, dat door deze verbeterde communicatie aan een groot aantal bewoners van den duinkant eene groote weldaad is bewezen gewordenen daarvan niet dan goede vruchten in de ge volgen te verwachten zijn. Boven alles echter zal dezelve mede werken om aan het doel te beantwoorden, hetwelk het Gemeente Begluur van Égmond aan Zee zich heeft voorgesteld met den aan leg van eenen Straatweg waaraan men reeds bezig isvan het Strand aldaar tot aan Egmond aan den Hoef, hetwelk aldus één geheel zal uitmaken, en den Vervoer van Visch over Alkmaar naar Amsterdam oneindig gemakkelijker en spoediger Zal doen zijn. Ook is de gelegenheid om het zoo schoon gelegen oord tussehen Ber gen en Egmond aan den Hoef te bezoekennu veel minder moeije lijk geworden, en zal het monument ter nagedachtenis van den bra ven van Spei/k te Egmond aan Zee, door velen, Welke daaraan heb ben bijgedragen, op eene aangename en gemakkelijke wijze kunnen worden bezocht. Wij vernemen, dat het Vuurwerk, hetwelk door den heer Jacques Kinsbergeri Donderdag avond den 23slen April 11. ten huize van D. ffl. Harteveld buiten de Heifoër poort is afgestoken goed aan de ver wachting heeft voldaan, zoodat hij de goedkeuring heeft weggedra gen vap hel talrijk publiekhetwelk aldaar aanwezig was. LeecwarDev den 2 lit sen April. Ten gevolge van een paar mededeelingen vooir ettelijke dagen in het Handelsblad gedaan, betrekkelijk den vooruitgang van den Vrie- sehen landbouw, kunnen wij nog daarbij voegen, dat, terwijl in Vriesland de bereiding van boter al meer en meer toeneemt, die van zoetemelksche kaas daarentegen verbazend afgenomen is, wor dende deze soort van kaas in bovengemelde provincie schier in hel geheel niet meer vervaardigd, hetgeen nogtans voor 150 jaren in eene ontzaggelijke mate geschiedde. Dit blijkt overtuigend, wanneer men in aanmerking neemt, dat in de jaren 1758, alleen te Duck urn O]) Donderdag den lsten Julij aan de waag aangevoerd zijn: lil wa gens met znelemelksehe kaas, die gezamentlijk gewogen hebben 81,288 I Ned. fft en de zes daaraanvolgende dagen te zamen 158 wa gens, met dito kaas, wegende 179,248 Ned. f§, derhalve in acht dagen de belangrijke hoeveelheid van 289 Wagens zoetemelksche kaa», wegende 187,372 Nederlandsehe ponden. [Alg. Handelsbl. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 24 tot den 30 April 1848. Pallaskapt. 11. L. RadelofT, Hillegonda Ida, kapt. A. II. Hendriks en Antonia, kapt. W. A.Hendriks, alle 3 v. Suriname. Emilia&o So phia, kapt. T. Zuiderduin v. Havanah. Monnichendamkapt, J. Oil man v Cette. Eintrachtighedenkapt. G. C. Runs v. Venetiën. Marina, kapt. R. Raffo v. Genua. Nieuw/andkapt. II. D. Visser en Supply, kapt. S. Dawson beide v Newcastle. Koophandel, kapt. C.'E. Hoekstra, Pnrrogon, kapt. T. Stainsburg, Moore, kapt. W. Bull, William, kapt. T. Nicheisnn en Superior, kapt. G. Sprüger, alle 5 v. Sunderland. Soeve- reing, kapt. J. R. Povitl en Stedfast, kapt. O. E. Smithbeide v. Loud. Columbus kapt. J H. Siihr. en Eliza, kapt. J. Sehnllz, beide v.Stet tin. IVyn Prove, kapt. A. Dam v. Peterhead. Waldamar, kapt. W. Tmnöe. Ttrede Strand, kapt. E Andersen v. Drammen, alle n. Amst. Anno Pomlona, kapt. W. Rek n. Batavia. Pern, kapt. L, Pole n. Kon- stantiiiopolen. Hoop en Verwachting, kapt. B. J. de Boer n. Marseille. Joven Tose, kapt. J. A. UrihWneo n. Bilbao. Varna, kapt. 4. Ohlman en Brailow, kapt. J. R. Ltibati, beide n. Arehangel, alle 6 v. Amst. Aerenkapt. W. Frost van Purni. naar Drammen. tussehen ALKMAAR en HAARLEM. Van af 1 Mei 1848, zijn de uren van vertrek bepaald als volgt: Van ALKMAAR naar HAARLEM, 's Morgens ten 1\ ure eti 's Namiddags ten 5 ure, op de tweede en laatste Spoortreinen naar 's Hage en Amsterdam. Van HAARLEM naar ALKMAAR 'sMorgens ten 9 ure en 'sNamiddags ten 6 ure, na de aankomst der eerste en vierde Spoorstreineu van 'gGravenhage en Amsterdam. De Ondernemers J. van der RAAGEN J. J. QUINTERNE, De Leden van het Nederlandsch Bijbelgenootschapaf deeling Alk maarworden uitgenoodigd tol de Jaarlijksche Vergaderingop Woensdag den 6[len Mei 1848, des namiddags ten 1| ure, ten huize van den Koster der Groote Kerk, in welke de Penningmeester zijne REKENING zal mededeelen en nieuwe Bestuurders zullen gekozen worden, W. van OORDEN, Secretaris. HUW ELIJKS-PROCLAMATIENgedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 3 Mei 1846. Eerste Gebod. Jan Theodoras Florentius Steenbergen, wonende te Amsterdam en Franpoise Johanna van de Pol, wonende te Alkmaar. Louwerus Kroon, wonende te Alkmaar en Ni esje Caviet, wonende te Haarlem. Wilhelmus Rijnnerus Wcsseling eu Afia Catharina Plas, beide to Alkmaar woonachtig. Dirk Henricus Walfhojfwonende te Nieuwe Niedorp en Helena Op- dam, wonende te Alkmaar. Klaas Hoogendijk, wonende te Alkmaar en Luutje Klaas Vlasbloem, wonende te Oosthuizen. Tweede Gebod. Klaas Bakker, weduwnaar van Aagje Mooij, wonende te Akersloot en Aarjaantje Harsmanzich ook noemende en schrijvende Adri- ana Harsman, eerder weduwe van Wijbrandus Antimius Pivé Kiers, laatst weduwe van Jan Martens, wonende te Alkmaar. Johannes Weijmer en Alida Slikker, heide Ie Alkmaar woonachtig. Simon de Wit eu Aafje Nottelman, beide te Alkmaar Woonachig, Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 27 April tot den 2 Mei 1846. Adriaans, zoontje van Cornel is Floris en Maart je WAardijk. Willem Frederik George Lodewjk, zoontje van Johannes Vastbinder en Anna Catharina Schretsmeijer.JacobusZoontje van Johannes Post en Franeoise Johanna van de Velde. Catharina Johanna, dochtertje van Johann Heinrieh Moorman en Anna Maria Geertruida Buers. Maria, dochtertje van 4rie Vader en Trijntje Stierp. Anna Catharinadochtertje van Hendrik Winkel en VVillemina Wils. Anna, dochtertje van Carl Wilhelm Joost en Vrouwe Anna Geer truida Giesing. Jacob, zoontje van Jacob Mollevanger en Anlje Swart. Lndovicus Josephus, zoontje van Jan Fredfik Elburg en Maria Franke. Johannes Franciscuszoontje van Gerrit Post en Elisabeth van Mierlo, -■-= Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 27 April tot den 2 Mei 1846. Adriaan Kroonoud 43 jaren. Cornells Schut, oud 78 jaren. De Dirictie adverteert 1°. Dat te rekenen van den le Mei e. k., en conform art. 13 der Statuten de BALANCE der Compagnie gesloten op ultimo December 1845, voor ieder der Actiehouders Zal ter visie liggen ten haren Kantore op de kloveniersburgwal en hoek van het Rusland n°. 99, van des voormiddags 10, lot des namiddags 1 ure, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. 2°. Dat ten gevolge' tan gerezeite geschillen met het meerendeel der Aandeelhouders oter het aangevraagd foiirnissement voor als nog niet kunnen worden ontvangen de op 1° Mei 1846 vervallene Zes maanden van de LIJFRENTEN met die Compagnie gecontracteerd zoonrede de vaste Interessen en Uitdeelingen van al de Klassen der onderlinge oplopende Lijfrenten) zullende nader worden bekendge maakt, wanneer een eu ander zal worden voldaan. Namens rle Directie voornoemd, Amsterdam, A. L. KR00K van HARPEN.) n. den 28 April 1846. S. WILDSCHUT. j Direct^rem J. HAMERS in de Langestraat, hét 2<fe Huis van de ïïoutil- straatberigl hare geëerde Begunstigersdat de MODELLEN voor dit SAISOEN, Dingsdag den 5lien Mei e. k., zullen voor handen zijnj beveelt zich bij voortduring in de gunst hare Stadgenoot™ aan. In de thans trekkende 5^e Klasse, 3ie week der 198e Konink lijke Nederlandsehe Loterij, is bij de ondergeteekende getrokken do volgende PRIJZEN: 22srte lijst op Nummer 2459f 10,000. 24a'r lijst op Nummer 1795Öi> 1000. en zijn nog GEDEELTENS van LOTEN volgens Prijs-Courant te beko- men mits bij fijds komende. Alkmaar, 4 Mei 1848. B. J. FORTUIN. Wordt gevraagd: Een JONGMAN, voor H Misdiensten geschikt j adres, met goede getuigenissen, bij de Uitgeefsters dezer Courant. Brieven franco. De Makelaar J, W. WESTERMAN is voornemens, om op Woensdag den 13(Ien Mei 1846. des voormiddags te 10 Ure, ilfiÜk vóór het Lokaal, staande in de Langestraat Ie Alkmaar, verknoping te houden van eenige MEUBELEN, HUISRAAD en IN BOEDEL. De goederen worden van heden af, aan het Locaal aan genomen. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T t 1 C K, in de Achterdam, wijk C, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1846 | | pagina 2